Програма за препоръка на Bondora:
Общи условия

 1. Общи условия

  1. Определения

   1. Определенията на термините в тази Програма за препоръка са същите, които са дефинирани в Общите условия за ползване на Bondora, освен ако не е указано друго, както следва:
    1. Bondora означава Bondora Capital OÜ;
    2. Програма за препоръка означава тази настояща Програма за препоръка на Bondora;
    3. Препоръчващо лице означава Потребител на Bondora, който препоръчва на друго лице да стане Потребител по Програмата за препоръка, като изпраща съответната връзка за препоръчване, предоставена на Препоръчващото лице;
    4. Поканено лице означава лице, което се регистрира като Потребител на Bondora, като използва уникалната връзка, изпратена от Препоръчващото лице по Програмата за препоръка;
    5. URL адрес означава уникална връзка, генерирана от Bondora за Препоръчващото лице за участие в Програмата за препоръка;
    6. Награда за препоръка означава бонус награда във вид на парично плащане или бонус от друг характер за Препоръчващото лице или за Поканеното лице, ако са изпълнени всички условия, приложими за Препоръчващото лице или за Поканеното лице;
    7. Пробна оферта – означава бонус във вид на парично плащане от Bondora към Поканеното лице, ако са изпълнени всички условия, приложими за Поканеното лице;
    8. Поддръжка - означава имейл адресът за контакт с отдела на Bondora за Поддръжка на инвеститори [email protected];
    9. Дата на регистрация – означава денят, в който съответното Поканено лице се регистрира като Потребител в Портала, използвайки уникалния URL адрес, получен от Препоръчващото лице, и регистрацията може да бъде проследена от Bondora;
    10. Дата на изчисление – означава денят след 30 календарни дни от датата на регистрация;
    11. Инвестиционно салдо – означава следното изчисление: закупените Вземания на покупна цена, независимо от използваните продукти - продадените Вземания на продажната цена - изплащания на главницата от Вземанията - сумата, получена като Пробна оферта.
  2. Общи права и задължения

   1. Bondora може от време на време да предлага възможност за печелене на награди чрез препоръчване на други лица да станат Потребител на Bondora. Bondora си запазва правото да прекрати или да измени Програмата за препоръка по всяко време по каквато и да е причина.
   2. Настоящите Общи условия се отнасят за Потребители, които участват в Програмата за препоръка. С участието си в Програмата за препоръка, Потребителите се съгласяват да използват Програмата за препоръка по начина, посочен в настоящите общи условия.
   3. Счита се, че Потребителите участват в Програмата за препоръка, ако отговарят на изискванията, приложими за Препоръчващото лице или Поканеното лице, както е описано по-долу. Потребителите, участващи в Програмата за препоръка, носят доказателствена тежест да предоставят необходимите доказателства, които сочат, че те отговарят на всички необходими изисквания. Това означава, че ако Bondora установи, че някое от изискванията е нарушено, то се счита за нарушение докато и само ако съответният Потребител изпрати доказателства, които Bondora счете за задоволителни.
   4. Потребителят няма да се счита за Препоръчващо лице или за Поканено лице и няма да получи наградата за препоръка и/или Пробната оферта при тези условия, ако:
    1. Препоръчващото лице или Поканеното лице са нарушили настоящите общи условия или каквито и да е други общи условия за Bondora или услугите на нейните партньори, приложими за тях;
    2. Поканеното лице не се е регистрирало като Потребител чрез URL адреса и/или Bondora не може да проследи такава регистрация (т.е. кодът за препоръка не присъства в бисквитката);
    3. Поканеното лице вече е потребител на Портала на Bondora или/и вече е участвало в Програмата за препоръка;
    4. Препоръчващото лице или Поканеното лице нямат право да станат Потребител на Портала в съответствие с каквито и да е общи условия на Bondora или нейните партньори;
    5. Препоръчващото лице или Поканеното лице е злоупотребило или е експлоатирало офертата за Програмата за препоръка на Bondora (например, създало е няколко или фалшиви акаунти или участва в офертата, като използва няколко или фалшиви имейл адреси или самоличности);
    6. Препоръчващото лице или Поканеното лице извършват каквито и да е измамни действия (незаконна употреба на търговската марка Bondora, незаконна употреба на интелектуална собственост или други нарушения на каквито и да е права на Bondora или други незаконни дейности се считат за измамни дейности).
   5. За избягване на съмнение, дейностите, които се считат за незаконно използване на запазената марка на Bondora (например Bondora, Go&Grow и др.), наред с друга незаконна употреба на интелектуална собственост или други нарушения на правата на Bondora, са следните (неизчерпателен списък с примери):
    1. пряко или косвено действие от името на Bondora (т.е. за третите лица трябва да има ясно разграничение между това да действате от името на Bondora или да действате от свое име);
    2. създаване или използвне на който и да е акаунт за социални медии, портал или уебсайт, който използва името, логото или търговската марка на Bondora;
    3. използване на платени реклами за търсене (например Google, Bing или други подобни) със свързани с марката Bondora или общи ключови думи, изпращане на трафик към Ваш домейн и автоматично пренасочване към сайтовете на Bondora, или които директно се свързват към сайтовете на Bondora със партньорска връзка;
    4. рекламиране на Bondora в имейли/SMS или други подобни средства или чрез push известия без опция за отказ за тяхните получатели;
    5. добавяне на връзки на Bondora към никои уебсайтове за възрастни, казина, кешбек уебсайтове, купони, дискриминиращи уебсайтове с враждебно или обидно съдържание или с подбуди към насилие, или уебсайтове със съдържание, незачитащо законните права на другите хора (включително нарушаване на правата на интелектуална собственост на други хора, такива като сайтове за споделяне на файлове, торенти или пиратски сайтове или други форми на пиратство с интелектуална собственост), или което е дискредитиращо спрямо други лица или други подобни уебсайтове;
    6. извършване на други дейности, които пряко или косвено нарушават правата на Bondora или накърняват по какъвто и да е начин репутацията на Bondora.
   6. Уебсайтът на Bondora, маркетинговите материали, търговската марка, марката, URL адресите и други сходни продукти, свързани с търговската дейност на Bondora и свързаните с тях права, са строго под закрила на международното авторско право, законодателството за интелектуалната собственост или други съответни закони. При злоупотреба с общите условия на Програмата за препоръка, Bondora може да използва всички правни средства срещу Потребителя(ите), включително да започне съдебно производство.
   7. URL адресът и всички други URL адреси на Bondora са само за лична употреба, т.е. разпространение на посочените URL адреси без предварителното писмено съгласие на Bondora за икономическите цели на Препоръчващото лице, Поканеното лице или трета страна, което не е ясно разрешено при тези съответни общи условия и дейности с престъпни, клеветнически или по друг начин незаконен характер, са забранени. Дейностите, които попадат в предоставения списък, подлежат на дефиниция по собствено усмотрение на Bondora.
   8. Категорично е забранено да изменяте, променяте и модифицирате оригиналния URL адрес или да споделяте URL адреса в публичните канали на Bondora. Не е позволено да използвате URL адреса по какъвто и да е начин, който е в противоречие с ценностите на Bondora и/или в разрез с добрите бизнес стандарти.
   9. Препоръчващото лице или Поканеното лице не може да използва незаконно или нежелателно по друг начин съдържание във връзка с каквито и да било съобщения, свързани с Програмата за препоръка, както и с всякакви препоръки, направени по Програмата за препоръка.
   10. Препоръчващото лице и Поканеното лице ще бъдат отговорни за всички задължения за данъчна отчетност и/или плащания, приложими по отношение на всякакви награди/бонуси, получени по настоящата Програма за препоръка.
   11. Експлоатацията или злоупотребата със софтуерни грешки в уебсайта на Bondora (включително приложението) са строго забранени. Потребителят, който идентифицира каквито и да е софтуерни грешки, трябва да съобщи за грешката веднага след като я забележи, като се свърже с Отдела за поддръжка. Ако Потребителят експлоатира или злоупотреби със софтуерни грешки в Bondora по някакъв начин, Bondora ще използва всички правни средства срещу Потребителя, включително ако е необходимо, да започне съдебна процедура срещу Потребителя.
   12. Bondora си запазва правото да дисквалифицира всеки Потребител (вкл. да блокира акаунта в Портала) по всяко време от участие в Програмата за препоръка, ако такъв Потребител не спазва общите условия или каквито и да е други условия за други услуги на Bondora, които се отнасят за съответния Потребител.
   13. Всички награди при тези общи условия подлежат на проверка от Bondora изцяло по нейно усмотрение. Bondora може да откаже Награда за препоръка или Пробна оферта с цел разследване, ако счете дейността на Препоръчващото лице или Поканеното лице за измамна, подозрителна или в нарушение на тези общи условия. Bondora има право да променя или изменя по всяко време методите, чрез които се печелят наградите.
   14. Моля, обърнете внимание, че по преценка на Bondora, ако инвестициите на Поканеното лице бъдат частично или изцяло изтеглени от съответния акаунт на Поканеното лице в Портала в рамките на 180 календарни дни от датата на плащането на Наградата за препоръка по акаунта в портала на Поканеното лице, Bondora има пълното право по всяко време да изиска обратно цялата изплатена Награда за препоръка.
   15. Bondora може да използва трети лица (включително съд), за да събере обратно от Поканеното лице Наградата за препоръка.
   16. Bondora си запазва правото да изиска обратно Наградата за препоръка или Пробната оферта, след като такъв бонус е бил кредитиран по акаунта в Портала на Препоръчващото лице или на Поканеното лице и Bondora счете, че Препоръчващото лице или съответното Поканено лице са злоупотребили или експлоатирали Програмата за препоръка. Bondora има право да компенсира размера на изплатения(те) бонус(и) с паричните средства, налични по акаунта на съответния Потребител. Ако искането на Bondora е по-голямо от сумата, която може да бъде компенсирана в акаунта в Портала на съответния Потребител, Bondora има право на допълнително искане за погасяване на изплатения(ите) бонус(и) в допълнение към вече компенсираните парични средства.
   17. Правните отношения, произтичащи от участието в настоящата Програма за препоръка, се уреждат от тези общи условия и от Общите условия за ползване, публикувани в Портала.
   18. Моля, свържете се с Bondora за какъвто и да е проблем и/или за каквато и да е допълнителна информация по всяко време, като изпратите имейл до Отдела за поддръжка.
 2. Специални условия

  1. Отговаряне на изискванията за Препоръчващо лице

   1. Ако Потребител иска да участва в Програмата за препоръка като Препоръчващо лице, URL адресът ще бъде предоставен в акаунта на Потребителя в Портала. Препоръчващото лице може да споделя, изпраща или предоставя URL адреса на трети лица.
   2. Ако Потребител попадне под статуса на Препоръчващо лице и не бъдат нарушени условията, определени от настоящите общи условия, на Потребителя ще бъде предоставена Награда за препоръка, както е описано по-долу.
   3. Препоръчващото лице ще получи еднократна Награда за препоръка в размер на 5 евро, както следва:
    1. изчисляването на Наградата за препоръка ще се извърши на Датата на изчисление;
    2. Наградата за препоръка ще се изчислява от сумата на Инвестиционното салдо само ако инвестицията на Поканеното лице е поне 50 евро. Депозираните суми от трети лица се изключват от Инвестиционното салдо;
    3. Наградата за препоръка ще бъде кредитирана по акаунта на Препоръчващото лице в Портала в рамките на 90 календарни дни от Датата на изчисление, ако са изпълнени всички условия за Наградата за препоръка.
  2. Отговаряне на условията за Поканено лице

   1. Ако Потребителят иска да участва в Програмата за препоръка като Поканено лице, регистрацията в Портала на Bondora трябва да се извърши чрез използването на URL адреса, предоставен от Препоръчващото лице (т.е. Bondora може да проследи кода за препоръка по време на регистрацията).
   2. Ако Потребителят попадне под статуса на Поканено лице и не бъдат нарушени условията, определени от настоящите условия, на Потребителя ще бъдат предоставени Пробна оферта и Награда за препоръка, както е описано по-долу.
   3. Потребителят може да участва в Програмата за препоръка само веднъж, т.е. Наградата за препоръка и Пробната оферта ще бъдат кредитирани само веднъж.
   4. Поканеното лице ще получи по акаунта на съответното Поканено лице в Портала 5 евро от Пробната оферта за инвестиране чрез Портала на Датата на регистрация. Bondora си запазва правото да изиска обратно цялата Пробната оферта, ако съответният Потребител е получил такава Пробна оферта и не е инвестирал в размер на поне 50 евро в рамките на 30 календарни дни от получаването на Пробната оферта.
   5. В случай че Пробната оферта е била използвана за закупуване на Вземане от съответния Потребител, Bondora има право да продаде Вземането и да прехвърли получените от такава продажба средства по акаунта на Bondora или да прехвърли от името на Bondora собствеността върху съответното Вземане на съответния Потребител. Bondora не е длъжна да уведоми съответния Потребител за такова изискване обратно на Пробната оферта или продажба на Вземането.
   6. Ако Потребителят попадне под статуса на Поканено лице, Потребителят ще получи еднократно Награда за препоръка от 5 евро, която ще бъде изплатена, както следва:
    1. Наградата за препоръка ще се плати на Поканеното лице само ако инвестицията от Поканеното лице е най-малко 50 евро;
    2. Наградата за препоръка ще бъде кредитирана по акаунта на Поканеното лице в Портала в рамките на 90 календарни дни от Датата на изчисление, ако са изпълнени всички условия за Наградата за препоръка.

С кликването върху „Регистрация“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.
С кликването върху „Вход“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.