Doporučovací program Bondora:
Podmínky a ujednání

 1. Obecné podmínky

  1. Definice

   1. Definice pojmů v tomto Doporučovacím programu jsou stejné jako pojmy definované v obecných Podmínkách použití Bondory, s výjimkou následujících:
    1. Bondora znamená společnost Bondora Capital OÜ;
    2. Doporučovací program odkazuje právě na tento Doporučovací program Bondora;
    3. Doporučující osoba je takový Uživatel Bondory, který doporučí služby Bondory jiné osobě. Tato osoba se také stane Uživatelem Bondory, a to přes Doporučovací program. Doporučující osoba tak učiní odesláním speciálního odkazu na doporučení, který získala;
    4. Doporučená osoba je taková osoba, která se zaregistruje jako Uživatel Bondory použitím jedinečného odkazu zaslaného Doporučující osobou prostřednictvím Doporučovacího programu;
    5. URL je jedinečný odkaz generovaný Bondorou pro Doporučující osobu v rámci účasti v Doporučovacím programu;
    6. Odměna za doporučení je taková odměna, která je formou peněžní kompenzace či bonusu zaslána Doporučující osobě nebo Doporučené osobě, pokud jsou těmito osobami splněny veškeré podmínky programu;
    7. Zkušební nabídka – jedná se o bonus či peněžní odměnu ze strany Bondory pro Doporučenou osobu, pokud jsou touto osobou splněny veškeré podmínky programu;
    8. Podpora – jedná se o kontaktní e-mail pro podporu investorů Bondory [email protected];
    9. Datum registrace – jedná se o den, kdy se Doporučená osoba zaregistrovala jako Uživatel na tomto Portálu za použití jedinečného odkazu URL, který obdržela od Doporučující osoby. Tato registrace může být sledována Bondorou;
    10. Den zápočtu – jedná se o 30. kalendářní den od Data registrace;
    11. Investiční zůstatek – jedná se o následující výpočet: zakoupené Pohledávky za nákupní cenu bez ohledu na použití produktu - prodané Pohledávky za prodejní cenu - splácení jistiny za pohledávky - obdržená částka za Zkušební nabídku.
  2. Obecná práva a povinnosti

   1. Bondora Vám může čas od času nabídnout možnost získání odměny, a to pomocí doporučení dalších osob jako nových Uživatelů Bondory. Bondora si vyhrazuje právo kdykoliv Doporučovací program ukončit či upravit, a to z jakéhokoliv důvodu.
   2. Tyto podmínky a ujednání budou platit pro Uživatele, kteří se účastní Doporučovacího programu. Účastí v Doporučovacím programu Uživatel souhlasí s použitím tohoto programu pouze takovým způsobem, který je určený v těchto podmínkách a ujednáních.
   3. Uživatelé se účastní Doporučovacího programu pouze takovým způsobem, kdy Doporučující osoba nebo Doporučená osoba splní všechny požadavky vypsané níže. Uživatelé účastnící se Doporučovacího programu nesou důkazní břemeno při poskytování potřebných informací, které stvrzují splnění veškerých požadavků. To v praxi znamená, že pokud Bondora zjistí porušení jakéhokoliv požadavku, bude to považováno jako porušení podmínek programu do té doby, než daný Uživatel zašle důkazy, které Bondora uzná za dostatečné.
   4. Uživatel nebude považován za Doporučující osobu nebo Doporučenou osobu a neobdrží Odměnu za doporučení a/nebo Zkušební nabídku dle těchto podmínek, pokud:
    1. doporučující osoba či Doporučená osoba porušily tyto podmínky a ujednání nebo jakékoliv jiné podmínky a ujednání Bondory či jejích přidružených služeb, které se k ní vztahují;
    2. doporučená osoba se nezaregistrovala prostřednictvím odkazu URL jako Uživatel a/nebo se Bondoře tuto registraci nepodařilo zaznamenat (tj. kód doporučení se nenachází v souborech cookie);
    3. Doporučená osoba je již Uživatelem Portálu Bondora a/nebo se již účastnila Doporučovacího programu;
    4. Doporučující či Doporučená osoba nemají právo stát se Uživatelem Portálu v souladu s podmínkami a ujednáními Bondory či jejími přidruženými subjekty;
    5. Doporučující či Doporučená osoba špatně užily či jiným způsobem zneužily nabídku Doporučovacího programu Bondora (například vytvořily vícero účtů či falešné účty nebo se zúčastnily nabídky pomocí vícero e-mailových adres, falešných e-mailových adres nebo identit);
    6. Doporučující či Doporučená osoba se dopouštějí jakékoliv podvodné činnosti (nepovolené užití obchodní známky Bondory, nezákonné užívání duševního vlastnictví či jiné porušení práv Bondory nebo jakékoliv jiné aktivity porušující zákon jsou brány za podvodné činnosti).
   5. Pro vyloučení pochybností činnosti, které jsou považovány za nezákonné používání ochranné známky společnosti Bondora (např. Bondora, Go&Grow atd.), mimo jiné nelegální užívání duševního vlastnictví nebo jiná porušení práv Bondory, zahrnují (neúplný seznam příkladů):
    1. přímé nebo nepřímé jednání ve jméně Bondory (tj. musí existovat jasné rozlišení mezi jednáním ve jméně Bondory nebo třetí strany);
    2. otevření nebo správa jakéhokoliv účtu na sociálních sítích, portálu či webové stránce, která používá logo, ochrannou známku nebo název Bondora;
    3. použití placených reklam ve vyhledávání (například Google, Bing nebo podobné) pomocí klíčových slov Bondory, ať už spojených se značkou nebo obecných klíčových slov, která zvyšují návštěvnost vaší domény a automaticky přesměrovávají na stránky Bondory nebo přímo odkazují na stránky Bondory pomocí přidruženého odkazu;
    4. propagování Bondory skrze e-maily/zprávy SMS nebo jiná oznámení push bez možnosti zrušení tohoto odběru ze strany publika;
    5. přidávání odkazů Bondory na jakékoliv webové stránky s obsahem pro dospělé, kasina, cashback, kupóny, webové stránky obsahující diskriminaci, webové stránky sestávající z nepřátelského nebo urážlivého obsahu či podněcování k násilí nebo webové stránky s obsahem, který nerespektuje zákonná práva druhých (včetně porušení práv duševního vlastnictví, jako je sdílení, šíření, torrenty, pirátské weby nebo jiné formy krádeže duševního vlastnictví) nebo které jsou pro ostatní nebo jiné podobné webové stránky urážlivé;
    6. jakákoliv další činnost, která přímo či nepřímo porušuje práva Bondory nebo jakýmkoliv způsobem poškozuje pověst Bondory.
   6. Webová stránka Bondory, reklamní materiály, ochranná známka, značka, odkazy URL a další podobné produkty obchodní činnosti Bondory a práva s nimi spojená přísně spadají pod ochranu mezinárodního autorského práva, práva duševního vlastnictví nebo jiného příslušného zákona. Při zneužití podmínek a ujednání Doporučovacího programu může Bondora využít veškerých opravných prostředků proti Uživateli (Uživatelům), včetně zahájení soudního jednání.
   7. Odkazy URL nebo jakékoliv jiné odkazy URL Bondory jsou pouze pro osobní užití, tj. šíření jmenovaného odkazu URL bez písemného svolení Bondory za ekonomickými účely Doporučující osoby, Doporučené osoby či třetí strany není těmito podmínkami a ujednáními povoleno a jakékoliv kriminální, pomlouvačné či jinak nezákonné aktivity jsou zakázány. Činnosti, které spadají do poskytnutého seznamu, jsou předmětem definice dle výhradního uvážení Bondory.
   8. Je přísně zakázáno upravovat či jiným způsobem měnit původní odkaz URL nebo sdílet odkaz URL na veřejných kanálech Bondory. Není povoleno užívat odkaz URL jakýmkoliv jiným způsobem, který by byl proti hodnotám Bondory a/nebo proti správným obchodním standardům.
   9. Doporučující nebo Doporučená osoba nesmí používat nezákonný nebo jinak nevhodný obsah v souvislosti s jakoukoliv komunikací týkající se Doporučovacího programu a doporučení vytvořených pomocí tohoto programu.
   10. Doporučující i Doporučená osoba jsou odpovědné za jakékoliv daňové či platební povinnosti, které se vztahují k odměnám/bonusům přijatých v rámci tohoto Doporučovacího programu.
   11. Jakékoliv zneužití softwarových chyb webu Bondory (včetně aplikace) je striktně zakázáno. Uživatel, který narazí na jakoukoliv softwarovou chybu, musí okamžitě o této chybě informovat Podporu. Pokud Uživatel zneužije jakýmkoliv způsobem softwarové chyby společnosti Bondora, tato společnost může proti Uživateli použít jakékoliv právní prostředky, včetně zahájení soudního řízení, bude-li to nutné.
   12. Bondora si vyhrazuje právo kdykoliv vyloučit jakéhokoliv Uživatele (včetně. zablokování jeho účtu) z Doporučovacího programu, pokud takový Uživatel nedodrží podmínky a ujednání nebo jakékoliv jiné podmínky a ujednání jiných služeb Bondory, které se na něj vztahují.
   13. Veškeré odměny uvedené v těchto podmínkách a ujednáních podléhají ověření Bondorou podle jejího výhradního uvážení. Bondora může zadržet Odměnu za doporučení nebo Zkušební nabídku během vyšetřování takové aktivity Doporučující nebo Doporučené osoby, která je považována za podvodnou, podezřelou nebo v rozporu s těmito podmínkami a ujednáními. Bondora si vyhrazuje právo kdykoliv upravit způsob získávání odměn, a to z jakéhokoliv důvodu.
   14. Dle výhradního uvážení Bondory má tato plné právo kdykoliv požadovat vrácení Odměny za doporučení v plné výši, pokud investice Doporučené osoby budou částečně nebo plně vybrány z jejího Portálového účtu během 180 kalendářních dní ode dne, kdy Odměna za doporučení byla vyplacena Doporučené osobě na její Portálový účet.
   15. Bondora může k získání Odměny za doporučení od Doporučené osoby využít třetí strany (včetně soudu).
   16. Bondora si vyhrazuje právo kdykoliv požadovat vrácení Odměny za doporučení nebo Zkušební nabídky poté, co takový bonus vyplatila na účet Doporučující či Doporučené osobě, pokud se domnívá, že tato osoba zneužila Doporučovací program. Bondora má právo na započtení již vyplaceného bonusu oproti částce, která je k dispozici na účtě Uživatele. Pokud částka, kterou vyžaduje Bondora zpět, je vyšší, než částka, která je k dispozici na účtu takového Uživatele, Bondora má kromě již započtených peněz nárok na vyžádání zbylého finančního rozdílu.
   17. Právní vztah vyplývající z účasti v tomto Doporučovacím programu se řídí těmito podmínkami a ujednáními a obecnými podmínkami použití zveřejněnými na Portálu.
   18. V případě jakýchkoliv problémů a/nebo pro další informace kdykoliv kontaktujte Bondoru, a to zasláním e-mailu Podpoře.
 2. Speciální podmínky

  1. Kvalifikace jako Doporučující osoba

   1. Pokud si Uživatel přeje podílet se na Doporučovacím programu jako Doporučující osoba, adresa URL mu bude zpřístupněna v jeho Portálovém účtu. Doporučující osoba může sdílet, zasílat či vytvářet odkaz URL přístupný třetím osobám.
   2. Pokud se Uživatel stane Doporučující osobou a nejsou porušeny žádné podmínky tohoto programu, Uživatel obdrží Odměnu za doporučení popsanou níže.
   3. Doporučující osoba obdrží jednorázovou Odměnu za doporučení, a to 5 €. Odměna bude vypočítána následovně:
    1. výpočet Odměny za doporučení bude proveden v Den zápočtu;
    2. Odměna za doporučení bude vypočítána z Investičního zůstatku, pouze pokud investice Doporučené osoby je alespoň 50 €. Vklady třetích osob jsou vyloučeny z Investičního zůstatku;
    3. odměna za doporučení bude vyplacena na účet Doporučující osoby během 90 kalendářních dnů ode Dne zápočtu, a to v případě, že byly dodrženy veškeré podmínky pro obdržení Odměny za doporučení.
  2. Kdo se může stát Doporučenou osobou

   1. Pokud se chce Uživatel zúčastnit Doporučovacího programu jako Doporučená osoba, jeho registrace na Portálu Bondory musí být vytvořena prostřednictvím odkazu URL získaného od Doporučující osoby (tj. Bondora musí být schopna během registrace sledovat kód doporučení).
   2. Pokud se Uživatel stane Doporučenou osobou a nejsou porušeny žádné podmínky tohoto programu, Uživatel obdrží Zkušební nabídku a Odměnu za doporučení popsanou níže.
   3. Uživatel se může zúčastnit Doporučovacího programu pouze jednou, tj. Odměna za doporučení a Zkušební nabídka budou vyplaceny pouze jednou.
   4. K Datu registrace získá Doporučená osoba pro svůj Portálový účet částku 5 € jakožto Zkušební nabídku pro investice prostřednictvím Portálu. Bondora si vyhrazuje právo získat zpět Zkušební nabídku v plné výši, pokud Uživatel, který takovou Zkušební nabídku obdržel, neinvestoval alespoň částku 50 € během 30 kalendářních dnů ode dne obdržení Zkušební nabídky.
   5. Pokud byla Zkušební nabídka takovým Uživatelem využita ke koupi Pohledávky, Bondora má právo prodat Pohledávku a převést přijaté prostředky z tohoto prodeje na účet Bondory nebo převést vlastnictví této Pohledávky na Bondoru jménem Uživatele. Bondora není povinna oznámit tomuto Uživateli vrácení Zkušební nabídky nebo prodej Pohledávky.
   6. Pokud se Uživatel stane Doporučenou osobou, obdrží jednorázovou Odměnu za doporučení v hodnotě 5 €, které budou vyplaceny následovně:
    1. odměna za doporučení bude vyplacena Doporučené osobě, pouze pokud tato osoba investuje alespoň 50 €;
    2. odměna za doporučení bude vyplacena na Portálový účet Doporučené osoby během 90 kalendářních dnů ode Dne zápočtu, a to v případě, že byly dodrženy veškeré podmínky pro obdržení Odměny za doporučení.

Kliknutím na „Registrace“ vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami použití.
Kliknutím na „Přihlášení“ vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami použití.