Δήλωση Γενικού Κινδύνου της Bondora

Εάν δεν είστε βέβαιοι για το επίπεδο του κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να αποδεχθείτε και τι αυτό θα σημαίνει για τις αποδόσεις που ενδεχομένως περιμένετε, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε έναν οικονομικό σύμβουλο.

Η Bondora προσφέρει Αξιώσεις που είναι μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια έναντι των δανειοληπτών. Σε γενικές γραμμές, η επένδυση σε ακάλυπτα καταναλωτικά δάνεια ενέχει υψηλό βαθμό κινδύνου. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι θα λάβετε απόδοση για τις επενδύσεις σας.

Παρακαλούμε σημειώστε:

Καμία εξάρτηση από προηγούμενες επιδόσεις: αν και στατιστική μας ανάλυση δείχνει ότι η καθαρή απόδοση θα πρέπει να είναι περίπου 10% κατά μέσο όρο από τις επενδύσεις σας, η ανάλυση βασίζεται σε προηγούμενες επιδόσεις παρόμοιων απαιτήσεων και ως εκ τούτου δεν εγγυάται ότι μια παρόμοια απόδοση θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Καμία εγγύηση: δεν υπάρχουν εγγυημένες Απαιτήσεις από κρατικό ταμείο ή εξασφάλιση με άλλο τρόπο.

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις: Απαιτήσεις που πωλούνται στην πλατφόρμα μας είναι μακροπρόθεσμη επένδυση, πράγμα που σημαίνει επενδυτικό ορίζοντα άνω των 5 ετών. Εάν επιθυμείτε να εξαργυρώσετε νωρίτερα, μπορεί να χάσετε μέρος ή όλο το αρχικό σας κεφάλαιο.

Πιθανότητα καμίας αύξησης των στοιχείων του ενεργητικού και κίνδυνος ζημίας: καθώς αγοράζετε Αξιώσεις έναντι των δανειοληπτών, το πιθανό κέρδος θα εξαρτηθεί τελικά από το πόσο σωστά οι δανειολήπτες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις πληρωμών τους. Ως εκ τούτου, είναι επίσης πιθανό ότι θα έχετε ζημία, ανάλογα με τη συμπεριφορά των δανειοληπτών.

Λιγότερος έλεγχο της επένδυσής σας: προσφέρουμε διάφορα αυτοματοποιημένα μέσα για την αγορά των αξιώσεων. Η επιλογή των αυτοματοποιημένων μέσων επένδυσης μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχετε πλήρη έλεγχο των επενδύσεών σας. Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε την επενδυτική σας μέθοδο οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

Φόροι: είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δήλωση και την ορθή πληρωμή των φόρων. Η φορολογία θα εξαρτηθεί από συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως η χώρα διαμονής σας. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Οι όροι που είναι γραμμένοι με κεφαλαία σε αυτή τη δήλωση κινδύνου έχουν την ίδια έννοια με τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στους Όρους ...............Χρήσης της Bondora.

Δήλωση Κινδύνου Go & Grow της Bondora

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με το Go & Grow

1)   Η καθαρή απόδοση πέφτει κάτω από 6,75%

Ένα κύριο όφελος του Go & Grow είναι η υψηλή απόδοση της τάξης του 6,75%. Σε σύγκριση με τα καθαρά ποσοστά απόδοσης που επιτυγχάνονται από την έναρξη της Bondora, το επιτόκιο 6,75% παρέχει ουσιαστικό απόθεμα. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο Go & Grow αντικατοπτρίζει τη συνολική σύνθεση των δανείων που εκδόθηκαν στην Bondora - με άλλα λόγια, σε όλες τις αξιολογήσεις κινδύνων και χωρών. Τα δάνεια αυτά εκδόθηκαν χρησιμοποιώντας αναλυτικά στοιχεία της τελευταίας γενιάς, ένα κατοχυρωμένο μοντέλο που έχει αναπτυχθεί περισσότερο από μια δεκαετία.

Ως εκ τούτου, ο πραγματικός Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (IRR) του χαρτοφυλακίου Go & Grow αποδίδει πολύ καλύτερα από το κύριο ποσοστό 6,75% - οι αποδόσεις που δημιουργούνται από το ποσό αυτό παρακρατούνται ως αποθεματικά και επανεπενδύονται για τον περαιτέρω περιορισμό του κινδύνου. Η Bondora δεν έχει καμία αξίωση για αυτά τα αποθέματα. Συνολικά, αυτό μας δίνει εμπιστοσύνη σε σχέση με τις στατιστικές ότι το ποσοστό του 6,75% είναι παραδοτέο για το άμεσο μέλλον.

Ωστόσο, ο κίνδυνος που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να παρέχουμε αποδόσεις στο ποσοστό του 6,75% είναι το ποσό των καταθέσεων που λαμβάνουμε από τους επενδυτές. Για παράδειγμα, εάν προστίθενται περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς Go & Grow από τους επενδυτές από ό, τι μπορούμε να παρέχουμε σε δάνεια - αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ποσοστό του χαρτοφυλακίου να παραμένει σε μετρητά (π.χ δεν αποκτά απόδοση). Σε αυτό το σενάριο, ενδέχεται να αποφασίσουμε να προσθέσουμε κάποιο όριο στο ποσό που μπορούν να καταθέσουν ο νέοι επενδυτές.Σε ακραίες περιπτώσεις, θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε τη λήξη αποδοχής νέων επενδυτών συνολικά και να δημιουργήσουμε μία λίστα αναμονής – παρόμοια με το Zopa στο Ηνωμένο Βασίλειο .

2)   Ρευστότητα

Πριν αποφασίσουμε να μετατρέψουμε την εξαιρετικά ταχεία ρευστοποίηση σε όφελος για τους επενδυτές του Go &,αναλύσαμε τα δεδομένα ταμειακών ροών σχεδόν μίας δεκαετίας στις συναλλαγές των επενδυτών της Bondora για να προσδιορίσουμε τις εισροές, τις εκροές και πως κινήθηκε συνολικά το χαρτοφυλάκιο ρευστότητας.Αυτό γίνεται ώστε οι επενδυτές να βασίζονται στο γεγονός ότι θα είναι σε θέση να αποσύρουν χρήματα από το λογαριασμό τους Go & Grow με σύντομη προθεσμία ειδοποίησης.

Επί πλέον, αναλύσαμε τα δεδομένα ταμειακών ροών μερικών τραπεζών και επενδυτικών ταμείων- ειδικότερα τις ταμειακές ροές αναλήψεων και εξαργύρωσης, στη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 2007-2008.Αυτό, σε συνδυασμό με τα δικά μας δεδομένα, μας οδήγησαν στο συμπέρασμα του ποσοστού των συνεχών κεφαλαιακών αποθεμάτων που πρέπει να υπάρχουν για την παροχή ρευστότητας στους επενδυτές.

Στην περίπτωση που η Bondora δεν μπορεί να ικανοποιήσει αναλήψεις από το Go & Grow, υπάρχουν δύο σενάρια που θα ακολουθήσουν (και θα αποφασιστεί από το ποιο θα συμβεί πρώτο).Τα έχουμε απλοποιήσει στα δύο σύντομα σημεία παρακάτω, ωστόσο αυτή δεν αποτελεί πλήρη περιγραφή, διαβάστε την ενότητα 7.6 των Όρων χρήσης του Go & Grow.

  1. Ο επενδυτής θα λάβει το πλήρες ποσό της ανάληψης όταν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα χρήματα στο χαρτοφυλάκιο Go & Grow που θα δημιουργηθούν από περισσότερες αποδόσεις ή καταθέσεις.

  2. Ο επενδυτής θα λάβει μέρος της ανάληψης αν το διαθέσιμο υπόλοιπο επαρκεί- που θα εξοφλείται κάθε εργάσιμη μέρα μέχρις ότου ολοκληρωθεί η ανάληψη.

 

Επιλέγοντας να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό Go & Grow και να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης Go & Grow (οι «όροι GG»), επιτρέπετε μια σειρά από αγορές και πωλήσεις δικαιωμάτων αξιώσεων μεταξύ της Bondora Capital OÜ («εμείς») και υμών. Μεταξύ άλλων:

  • Μπορείτε να διαθέσετε τα δικαιώματα αξιώσεων που έχετε αποκτήσει στο bondora.com στο λογαριασμό σας Go & Grow, με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα αξίωσης συμμορφώνονται με τους Όρους GG και αποδέχεστε την αξία των δικαιωμάτων αξίωσης, όπως καθορίζεται από εμάς,
  • Όλα τα κεφάλαια που διατίθενται στον λογαριασμό Go & Grow θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά δικαιωμάτων αξίωσης σύμφωνα με τους Όρους GG. Δεν θα είστε σε θέση να επιλέξετε τα συγκεκριμένα δικαιώματα αξίωσης που αποκτάτε,
  • Θα πουλήσετε τα δικαιώματα αξίωσής σας σε εμάς. Η τιμή πώλησης θα καθοριστεί και θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τους Όρους GG. Η τιμή πώλησης θα καταβληθεί κατόπιν αιτήματός σας, με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα αξίωσής σας μπορούν να πωληθούν αμέσως. Σε περίπτωση που οι άλλοι χρήστες των λογαριασμών Go & Grow δεν έχουν επαρκή κεφάλαια, η καταβολή του τιμήματος πώλησης θα πρέπει να αναβληθεί και να γίνει τμηματικά, αν και όταν τα απαραίτητα κεφάλαια είναι διαθέσιμα.
  • Ένα τέλος της τάξης του 1 ευρώ ισχύει κάθε φορά που θα ζητήσετε την καταβολή του τιμήματος πώλησης (ή μέρους αυτού).

Παρακαλούμε σημειώστε:

Καμία εξάρτηση από προηγούμενες επιδόσεις: αν και στατιστική μας ανάλυση δείχνει ότι η χρήση του λογαριασμού Go & Grow θα σας αποφέρει ένα ποσοστό απόδοσης της τάξης του 6.75% κατ’ έτος, η ανάλυση βασίζεται σε προηγούμενες επιδόσεις χαρτοφυλακίων παρόμοιων απαιτήσεων και ως εκ τούτου δεν εγγυάται ότι μια παρόμοια απόδοση θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Καμία εγγύηση:: περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται στο λογαριασμό Go & Grow δεν είναι εγγυημένα από οποιοδήποτε κρατικό ταμείο ή διαφορετικά εξασφαλισμένα.

Πιθανή μείωση της τιμής: η τιμή των δικαιωμάτων αξίωσης μεταφέρεται στο λογαριασμό σας Go & Grow όπως καθορίζεται από εμάς μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό που ενδέχεται να λάβετε κατά τη μεταπώληση του δικαιώματος αξίωσης σε άλλους χρήστες του bondora.com ή το ποσό που ενδέχεται να λάβετε από τον δανειολήπτη.

Μικρότερα και μέγιστα επιτρεπόμενα κέρδη, αν υπάρχουν: τα πιθανά κέρδη από τη χρήση του λογαριασμού Go & Grow μπορεί να είναι μικρότερη από ό, τι τα κέρδη από τη χρήση των ίδιων κεφαλαίων για την απόκτηση διαφορετικών δικαιωμάτων αξίωσης μέσω του bondora.com. Περαιτέρω, το μέγιστο ποσοστό απόδοσης από τη χρήση του λογαριασμού Go & Grow είναι 6,75% ετησίως.

Δυνατότητα μηδενικής αύξησης των στοιχείων του ενεργητικού και κίνδυνος ζημίας: ενώ τα πιθανά κέρδη από τη χρήση του λογαριασμού Go & Grow φτάνουν το ανώτατο όριο, κανένα κέρδος δεν είναι εγγυημένο. Περαιτέρω, καθώς προβαίνετε την αγορά και πώληση δικαιωμάτων αξίωσης κατά των δανειοληπτών, το πιθανό κέρδος θα εξαρτηθεί τελικά από το πόσο σωστά οι δανειολήπτες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις πληρωμών τους. Ως εκ τούτου, είναι επίσης πιθανό να έχετε ζημία: το ποσό των χρημάτων που θα λάβετε από τη χρήση του λογαριασμού σας Go & Grow μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των χρημάτων και τα δικαιώματα αξίωσης που έχετε εκχωρήσει στο λογαριασμό Go & Grow.

Περιορισμένη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων: δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε, ή διαφορετικά να εκχωρήσετε τα δικαιώματα απαίτησης ή τα κεφάλαια στο λογαριασμό σας Go & Grow, από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων σας σε εμάς με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους Όρους GG.

Λιγότερος έλεγχος: δεν μπορείτε να πουλήσετε κανένα μεμονωμένο δικαίωμα αξίωσης που καταχωρήθηκε στο λογαριασμό σας Go & Grow - μπορείτε να πωλήσετε μόνο ένα συγκεκριμένο ποσοστό της επιλογής σας ή το σύνολο των δικαιωμάτων αξίωσής σας στον λογαριασμό Go & Grow αποκλειστικά σε εμάς. Δεν μπορείτε να καθορίσετε την τιμή στην οποία θα αγοράσετε ή θα πωλήσετε τα δικαιώματα αξίωσης κατά την κρίση σας - και οι δύο τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τους Όρους GG-και με την αποδοχή των Όρων GG εγκρίνετε αυτές τις τιμές.

Πιθανές καθυστερήσεις στις πληρωμές: στην περίπτωση που άλλοι χρήστες των λογαριασμών Go & Grow δεν έχουν άμεσα επαρκή κεφάλαια για την αγορά των δικαιωμάτων αξιώσεών σας από εμάς, η καταβολή του τιμήματος πώλησης σε σας θα καθυστερήσει για άγνωστο χρονικό διάστημα έως ότου υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή κεφάλαια. Ως εκ τούτου, η χρήση του λογαριασμού Go & Grow δεν μπορεί να συγκριθεί με λογαριασμό καταθέσεων ή επενδύσεων, δεδομένου ότι μπορεί να μην είναι δυνατόν να ρευστοποιήσετε περιουσιακά στοιχεία ή να αποσύρετε κεφάλαια αμέσως, ούτε είναι εγγυημένη η διατήρηση της τιμής που διατίθενται για τον λογαριασμό Go & Grow.

Η ενδεχόμενη κατάχρηση από χρήστες του λογαριασμού Go & Grow: σε περίπτωση που επιτρέπετε στον οποιονδήποτε να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας, οι ενέργειές τους θα θεωρηθούν ως δικές σας. Αν δώσετε τέτοιο άτομο το δικαίωμα να αποσύρει κεφάλαια από το λογαριασμό σας, μπορούν να μεταφέρουν τα κεφάλαια αυτά στο δικό τους λογαριασμό και θα είστε υπεύθυνοι να πληρώσετε τους φόρους επί των κερδών (αν υπάρχουν).

Φόροι: έχουμε αναλύσει τις πιθανές φορολογικές συνέπειες από τη χρήση του λογαριασμού Go & Grow με βάση το εσθονικό δίκαιο, όμως, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δήλωση και την ορθή πληρωμή των φόρων. Η φορολογία θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες περιστάσεις στις οποίες θα βρεθείτε. Ως εκ τούτου,σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις, τους περιορισμούς και τους κινδύνους του λογαριασμού Go & Grow. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους GG προσεκτικά και συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Όροι Portfolio Manager και Portfolio Pro

Με τη χρήση του Portfolio Manager ή του Portfolio Pro μπορείτε να εγκρίνετε μια σειρά από αγορές των Αξιώσεων στο όνομά σας, σύμφωνα με το αντίστοιχο επίπεδο κινδύνου ή / και τους κανόνες που έχουν επιλεγεί από εσάς.

Κατανοείτε ότι οι αγορές που γίνονται στο όνομά σας γίνονται με διαφορετικούς όρους (για παράδειγμα το ποσό, η διάρκεια, ο βαθμός κίνδυνου του Δανείου μπορεί να διαφέρουν).

Γνωρίζετε ότι το Portfolio Manager θα κάνει προσφορές στο συνολικό ποσό του ταμειακού υπόλοιπου στον λογαριασμό σας Bondora, αν δεν έχετε λάβει άλλες οδηγίες.

Οι αναμενόμενες τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Bondora δεν είναι δεσμευτικές για Bondora και οι προηγούμενες τιμές δεν εγγυώνται τις ίδιες ακριβώς μελλοντικές τιμές για το αντίστοιχο Portfolio Manager.

Όλες οι δηλώσεις που αποτυπώνονται στη Δήλωση Γενικού Κινδύνου της Bondora ισχύουν. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τη Δήλωση Γενικού Κινδύνου της Bondora, πριν αποφασίσετε να συνεχίσετε.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη πως η Ελληνική μετάφραση αυτού του ιστοτόπου είναι μόνο ενδεικτική. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις επί νομικών θεμάτων ή οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε την Αγγλική έκδοση.

Κάνοντας κλικ στο «Εγγραφή», συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης .
Κάνοντας κλικ στο «Σύνδεση», συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης .