Bondora soovitusprogrammi
tingimused

 1. Üldised tingimused

  1. Mõisted

   1. Mõistete tähendused Soovitusprogrammi tingimustes on samad nagu Bondora kasutustingimustes. Neile lisanduvad järgmised täiendavad mõisted:
    1. Bondora tähendab ettevõtet Bondora Capital OÜ;
    2. Soovitusprogramm tähendab käesolevat Bondora soovitusprogrammi;
    3. Soovitaja on Bondora kasutaja, kes kutsub Soovitusprogrammi kaudu kasutajaks mõne teise isiku edastades talle selleks vaid soovitajaga seotud soovituslingi;
    4. Kutsutud isik on isik, kes registreerib end Bondora kasutajaks, kasutades selleks talle Soovitusprogrammi kaudu edastatud ainulaadset linki;
    5. URL on Bondora poolt vaid Soovitusprogrammis osalevale soovitajale loodud ainulaadne link;
    6. Soovituspreemia on rahaline või muu preemia, mis antakse soovitajale või kutsutud isikule, kui kõik soovitajale või kutsutud isikule kohalduvad tingimused on täidetud;
    7. Stardiraha on rahaline preemia, mille Bondora annab kutsutud isikule, kui kõik kutsutud isikule kohalduvad tingimused on täidetud;
    8. Kasutajatugi on Bondora investorite kasutajatugi e-posti aadressil [email protected];
    9. Kasutajakonto registreerimise kuupäev on päev, mil kutsutud isik end portaalis kasutajaks registreerib, kasutades selleks soovitajalt saadud ainulaadset URL-i, mis võimaldab Bondoral kasutajakonto registreerimise soovitajaga siduda;
    10. Arvutuskuupäev on päev, mil kasutajakonto registreerimisest möödub 30 kalendripäeva;
    11. Investeerimissaldo arvutatakse järgmiselt: ostetud laenuosakute ostusumma olenemata kasutatud investeerimistootest – müüdud laenuosakute müügisumma – laenuosakutest saadud põhiosamaksed – stardirahana saadud summa.
  2. Üldised õigused ja kohustused

   1. Bondora võib pakkuda klientidele aeg-ajalt võimalust teenida boonust teiste isikute kutsumise eest Bondora kasutajaks. Bondora jätab endale õiguse Soovitusprogrammi igal ajal ja mis tahes põhjusel lõpetada, osalejaid sellest teavitamata.
   2. Käesolevad tingimused kehtivad kasutajatele, kes Soovitusprogrammis osalevad. Osalemisega nõustub kasutaja Soovitusprogrammis osalema käesolevates tingimustes kirjeldatud viisil.
   3. Kasutaja loetakse Soovitusprogrammis osalevaks, kui ta täidab kõik allpool kirjeldatud soovitajale või kutsutud isikule kehtivad nõuded. Soovitusprogrammis osalev kasutaja peab nõuete täitmise kohta suutma esitada kõik vajalikud asitõendid. See tähendab, et juhul, kui Bondora tuvastab nõuete rikkumise, loetakse seda rikkumiseks, kuni kasutaja pole esitanud Bondora hinnangul küllaldasi vastupidist tõestavaid tõendeid.
   4. Kasutajat ei loeta soovitajaks ega kutsutud isikuks ja ta ei saa käesolevate tingimuste alusel soovituspreemiat ega/ja stardiraha, kui:
    1. soovitaja või kutsutud isik on rikkunud käesolevaid sätteid ja tingimusi või mis tahes muid Bondora või Bondora partnerite teenuste sätteid ja tingimusi, mis talle kohalduvad;
    2. kutsutud isik pole registreerinud enda kasutajakontot soovitaja URL-i kaudu ja/või Bondoral pole võimalik kasutajakonto registreerimist soovitajaga siduda (see tähendab, et küpsis ei sisalda soovituskoodi);
    3. kutsutud isik on juba Bondora portaali kasutaja või/ja Soovitusprogrammis juba korra osalenud;
    4. Bondora või tema partneri mis tahes sätete või tingimuste kohaselt pole soovitajal või kutsutud isikul õigust portaali kasutajaks hakata;
    5. soovitaja või kutsutud isik on Bondora Soovitusprogrammi pakkumist kuritarvitanud või pahatahtlikult ära kasutanud (nt registreerinud mitu või võltsandmetega kasutajakontot või kasutanud pakkumises osalemiseks mitut või võltsandmetega e-posti aadressi või identiteeti);
    6. soovitaja või kutsutud isik on tegelenud mis tahes petturliku tegevusega (Bondora kaubamärgi ebaseaduslik kasutamine, intellektuaalomandi ebaseaduslik kasutamine või Bondora mis tahes muu õiguse rikkumine või muud ebaseaduslikud tegevused, mida loetakse petturlikeks tegevusteks).
   5. Selguse huvides täpsustame, et tegevused, mida peetakse Bondora kaubamärgi (nt Bondora, Go & Grow jms) ebaseaduslikuks kasutamiseks lisaks muule intellektuaalomandi ebaseaduslikule kasutusele või muule Bondora õiguste rikkumisele, on järgmised (näidete loetelu pole kõikehõlmav):
    1. tegutsemine otseselt või kaudselt Bondora nimel (see tähendab, et kolmandatele isikutele peab olema selge, kas kasutaja esindab Bondorat või ennast isiklikult);
    2. mis tahes sotsiaalmeedia kasutajakonto, portaali või veebisaidi avamine või opereerimine, kus kasutatakse Bondora nime, logo või kaubamärki;
    3. tasuliste otsingureklaamide (nt Google'is, Bingis jt sarnastes keskkondades) kasutamine Bondora tootemärgiga seotud või üldiste märksõnadega, et saata külastajaid enda domeenile ja suunata sealt automaatselt edasi Bondora saitidele või domeenidele, mis lingivad otse Bondora saitidele, kus on soovituslink;
    4. Bondora reklaamimine e-kirjade/SMS-ide vms viisil või tõuketeavitustega, ilma et adressaadil oleks võimalik selliste sõnumite saamisest loobuda;
    5. Bondora linkide lisamine mis tahes täiskasvanutele mõeldud, kasiinode, tagasimakseskeemide, kupongide, diskrimineeriva sisuga veebisaitidele või veebisaitidele, mis sisaldavad vaenulikku või solvavat sisu või õhutavad vägivallale, või veebisaitidele, mille sisu rikub kellegi juriidilisi õigusi (sh kolmandate isikute intellektuaalomandiõiguste rikkumine, nt failide või torrentite jagamise või internetipiraatluse veebisaidid, või muus vormis intellektuaalomandi piraatlus), või kedagi laimavatele veebisaitidele või muudele sarnastele veebisaitidele;
    6. tegevused, mis rikuvad otseselt või kaudselt Bondora õigusi või kahjustavad mis tahes viisil Bondora mainet.
   6. Bondora veebisait, turundusmaterjalid, kaubamärk, tootemärk, URL-id jt sarnased Bondora äritegevusega seotud tooted ning nendega seotud õigused on rangelt kaitstud rahvusvaheliste autoriõigust ja intellektuaalomandit käsitlevate õigusaktidega ning mis tahes muude asjaomaste õigusaktidega. Soovitusprogrammi sätete ja tingimuste rikkumise korral võib Bondora kasutada kasutaja(te) vastu kõiki talle saadaolevaid õiguskaitsevahendeid, sh pöörduda menetluse alustamiseks kohtusse.
   7. Soovitusprogrammi URL ja kõik muud Bondora URL-id on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks – see tähendab, et ilma Bondora eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud levitada nimelisi URL-e soovitaja, kutsutud isiku või mis tahes kolmanda isiku majanduslikes huvides, mida pole selgesõnaliselt lubatud käesolevates tingimustes, samuti on keelatud kuritegeliku, laimava või muul viisil ebaseadusliku olemusega tegevused. Tegevuse kuulumise ülaltoodud loetelusse, otsustab Bondora oma äranägemise järgi.
   8. Algse URL-i mis tahes kohandamine, muutmine või modifitseerimine ja URL-i jagamine Bondora avalikes kanalites on rangelt keelatud. URL-i on keelatud kasutada mis tahes Bondora vääruste ja/või heade äritavadega vastuolus oleval moel.
   9. Soovitaja ega kutsutud isik ei tohi kasutada ebaseaduslikku ega muud küsitavat sisu koos mis tahes kommunikatsiooniga, mis on seotud Soovitusprogrammiga, ega seoses mis tahes soovitustega, mis tehakse Soovitusprogrammi kaudu.
   10. Soovitaja ja kutsutud isik vastutavad mis tahes maksude deklareerimise ja/või maksekohustuste eest, mis tekivad seoses Soovitusprogrammi kaudu saadud mis tahes preemia/boonusega.
   11. Bondora veebisaidi (sh rakenduse) tarkvaravigade kuritarvitamine või pahatahtlik ärakasutamine on rangelt keelatud. Kasutaja, kes leiab mis tahes sellise tarkvaravea peab teatama sellest viivitamatult pärast avastamist ja võtma selleks ühendust kasutajatoega. Kui kasutaja Bondora tarkvaravigasid mis tahes viisil kuritarvitab või pahatahtlikult ära kasutab, kasutab Bondora kasutaja vastu kõiki talle saadaolevaid õiguskaitsevahendeid, sh pöördub vajadusel menetluse alustamiseks kohtusse.
   12. Bondora jätab endale õiguse eemaldada mis tahes kasutaja Soovitusprogrammist (sh. tema portaali kasutajakonto blokeerida), kui kasutaja ei järgi käesolevaid tingimusi või mis tahes muid Bondora teenuste kasutustingimusi, mis kasutajale kohalduvad.
   13. Kõik tingimuste alusel antavad preemiad kuuluvad Bondora äranägemise järgi kontrollimisele. Bondora võib soovituspreemia või stardiraha andmise uurimise ajaks peatada, kui soovitaja või kutsutud isiku tegevus paistab petturlik, kahtlane või rikub käesolevaid tingimusi. Bondora jätab endale õiguse preemia teenimise meetodeid igal ajal muuta või kohandada.
   14. Juhime tähelepanu sellele, et kui kutsutud isiku investeeringud võetakse vastava kutsutud isiku kasutajakontolt osaliselt või täielikult välja 180 kalendripäeva jooksul pärast soovituspreemia maksmist kutsutud isikule, on Bondoral täielik õigus oma äranägemise järgi kogu välja makstud soovituspreemia igal ajal tagasi nõuda.
   15. Bondora võib kasutada kutsutud isikult soovituspreemia tagasinõudmiseks kolmandaid isikuid (sh kohtu abi).
   16. Bondora jätab endale õiguse soovituspreemia või stardiraha tagasi nõuda, kui selline preemia on portaalis soovitaja või kutsutud isiku kasutajakontole kantud, kui Bondora leiab hiljem, et soovitaja või kutsutud isik on Soovitusprogrammi kuritarvitanud või pahatahtlikult ära kasutanud. Bondoral on õigus kasutada välja makstud preemia(te) tasaarveldamiseks vastava kasutaja kasutajakontol olevat raha. Kui Bondora nõue on suurem kui summa, mis on tasaarveldamiseks kasutaja portaali kasutajakontol saadaval, on Bondoral õigus, lisaks tasaarveldatud summale, esitada väljamakstud preemia(te) tagasisaamiseks täiendav nõue.
   17. Soovitusprogrammis osalemisest tekkivaid õigussuhteid reguleerivad käesolevad tingimused ning portaalis avaldatud Kasutustingimused.
   18. Küsimuste ja/või probleemide korral palume alati Bondoraga ühendust võtta, saates selleks e-kirja kasutajatoele.
 2. Eritingimused

  1. Soovitajaks kvalifitseerumine

   1. Kui kasutaja soovib osaleda Soovitusprogrammis soovitajana, tehakse talle portaali kasutajakontol kättesaadavaks vastav URL. Soovitajal on lubatud URL-i kolmandatele isikutele jagada, saata või kättesaadavaks teha.
   2. Kui kasutaja kvalifitseerub soovitajaks ja ühtki siin toodud tingimust pole rikutud, antakse kasutajale soovituspreemia alljärgneval moel.
   3. Soovitaja teenib ühekordse soovituspreemiana 5 eurot summast. Soovituspreemia arvutamisel kehtivad järgmised reeglid:
    1. soovituspreemia arvutatakse arvutuskuupäeva seisuga;
    2. soovituspreemia arvutatakse investeerimissaldo summast ainult juhul, kui kutsutud isiku investeering on vähemalt 50 eurot. Kolmandate isikute sissemakseid investeerimissaldos ei arvestata;
    3. soovituspreemia kantakse soovitaja kasutajakontole 90 kalendripäeva jooksul pärast arvutuskuupäeva, kui kõik soovituspreemia tingimused on täidetud.
  2. Kutsutud isikuks kvalifitseerumine

   1. Kui kasutaja soovib osaleda soovitusprogrammis kutsutud isikuna, peab ta kasutama Bondora portaalis kasutajakonto registreerimisel soovitajalt saadud URL-i (see tähendab, et Bondoral peab olema võimalik kasutajakonto registreerimine soovituskoodiga siduda).
   2. Kui kasutaja kvalifitseerub kutsutud isikuks ja ühtki siin toodud tingimust pole rikutud, antakse kasutajale stardiraha ja soovituspreemia allpool kirjeldatud moel.
   3. Kasutajal on lubatud osaleda Soovitusprogrammis ainult üks kord – see tähendab, et soovituspreemiat ja stardiraha pälvitakse ainult üks kord.
   4. Kutsutud isik saab enda portaali kasutajakontole 5 eurot stardiraha, kui teeb portaali kaudu investeeringu kasutajakonto registreerimise kuupäeval. Bondora jätab endale õiguse stardiraha osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui vastav kasutaja on saanud stardiraha ning pole teinud vähemalt 50-eurost investeeringut 30 kalendripäeva jooksul alates stardiraha saamisest.
   5. Juhul, kui kasutaja on kasutanud stardiraha laenuosaku ostmiseks, on Bondoral õigus see laenuosak müüa ja kanda müügist teenitud raha üle Bondorale või anda laenuosak kasutajalt Bondora omandusse. Bondora ei ole kohustatud kasutajat stardiraha tagasinõudmisest ega laenuosaku müümisest teavitama.
   6. Kui kasutaja kvalifitseerub kutsutud isikuks, antakse talle ühekordne 5-eurone soovituspreemia, mis makstakse välja järgmiste reeglite kohaselt:
    1. soovituspreemiat makstakse kutsutud isikule ainult juhul, kui kutsutud isik investeerib vähemalt 50 eurot;
    2. soovituspreemia kantakse kutsutud isiku portaali kasutajakontole 90 kalendripäeva jooksul pärast arvutuskuupäeva, kui kõik soovituspreemia tingimused on täidetud.

Klõpsates "Registreeru" nõustud Bondora Kasutustingimustega.
Klõpsates "Logi sisse" nõustud Bondora Kasutustingimustega.