Bondora Ieteikumu programma:
Noteikumi un nosacījumi

 1. Vispārējie nosacījumi

  1. Definīcijas

   1. Šīs Ieteikumu programmas ietvaros izmantoto terminu definīcijas ir tādas pašas kā tās, kas definētas Bondora vispārīgajos Lietošanas noteikumos, ja vien nav noteikts citādi:
    1. Bondora nozīmē Bondora Capital OÜ;
    2. Ieteikumu programma nozīmē šo konkrēto Bondora Ieteikumu programmu;
    3. Ieteicējs nozīmē Bondora Lietotāju, kas uzaicina citu personu kļūt par Lietotāju Ieteikumu programmas ietvaros, nosūtot attiecīgo Ieteicējam nodrošināto ieteikuma saiti;
    4. Ieteiktā persona nozīmē personu, kas sevi reģistrē kā Bondora lietotāju, izmantojot unikālo saiti, ko Ieteikumu programmas ietvaros ir nosūtījis Ieteicējs;
    5. URL nozīmē unikālu saiti, ko Bondora ir ģenerējusi Ieteicējam saistībā ar dalību Ieteikumu programmā;
    6. Balva par ieteikumu nozīmē balvas bonusu naudas maksājuma formā vai cita veida bonusu Ieteicējam vai Ieteiktajai personai, ja būs izpildīti visi Ieteicējam vai Ieteiktajai personai piemērojamie nosacījumi;
    7. Izmēģinājuma piedāvājums – nozīmē bonusu naudas maksājuma formā, ko Ieteiktā persona saņems no Bondora, ja būs izpildīti visi Ieteiktajai personai piemērojamie nosacījumi;
    8. Atbalsts – nozīmē Bondora ieguldītāju atbalstu pa e-pastu [email protected];
    9. Reģistrācijas datums – nozīmē dienu, kad attiecīgā Ieteiktā persona Portālā pati reģistrējas kā Lietotājs, izmantojot unikālo URL, kas saņemts no Ieteicēja, ar nosacījumu, ka Bondora var izsekot reģistrācijai;
    10. Aprēķināšanas datums – nozīmē dienu, kad pagājušas 30 dienas kopš reģistrācijas datuma;
    11. Ieguldījumu bilance – nozīmē sekojošo aprēķinu: nopirktie Prasījumi par pirkuma cenu neatkarīgi no izmantotajiem produktiem - pārdotie Prasījumi par pārdošanas cenu - Prasījumu pamatsummas maksājumi - summa, kas saņemta kā Izmēģinājuma piedāvājums.
  2. Vispārējās tiesības un pienākumi

   1. Bondora laiku pa laikam var piedāvāt iespēju nopelnīt balvas, iesakot citas personas par Bondora Lietotājiem. Bondora patur tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ izbeigt vai grozīt Ieteikumu programmu.
   2. Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz Lietotājiem, kuri piedalās Ieteikumu programmā. Piedaloties Ieteikumu programmā, Lietotāji piekrīt izmantot Ieteikumu programmu atbilstoši šiem noteikumiem un nosacījumiem.
   3. Tiek uzskatīts, ka Lietotāji piedalās Ieteikumu programmā, ja viņi izpilda tālāk norādītās prasības, kas piemērojamas Ieteicējam vai Ieteiktajai personai. Lietotājiem, kas piedalās Ieteikumu programmā, ir pienākums nodrošināt nepieciešamos pierādījumus, ka viņi atbilst visām nepieciešamajām prasībām. Tas nozīmē, ka, ja Bondora atklāj, ka tiek pārkāpta kāda no prasībām, tas tiek uzskatīts par pārkāpumu, līdz attiecīgais Lietotājs nosūta pierādījumus, ko Bondora uzskata par pietiekamiem.
   4. Lietotājs netiks uzskatīts par Ieteicēju vai Ieteikto personu un nesaņems Balvu par ieteikumu vai/un Izmēģinājuma piedāvājumu, ja:
    1. Ieteicējs vai Ieteiktā persona ir pārkāpusi šos noteikumus un nosacījumus vai citus Bondora vai ar to saistīto pakalpojumu sniedzēju noteikumus, kas uz viņiem attiecas;
    2. Ieteiktā persona nav reģistrējusies kā Lietotājs, izmantojot URL, un/vai Bondora nevar izsekot šādai reģistrācijai (t.i., sīkdatne nesatur ieteikuma kodu);
    3. Ieteiktā persona jau ir Bondora Portāla Lietotājs vai/un jau ir piedalījusies Ieteikumu programmā;
    4. Ieteicējam vai Ieteiktajai personai nav tiesību kļūt par Portāla Lietotāju saskaņā ar jebkādiem Bondora vai ar to saistīto uzņēmumu noteikumiem vai nosacījumiem;
    5. Ieteicējs vai Ieteiktā persona ir nepareizi vai ļaunprātīgi izmantojusi Bondora Ieteikumu programmas piedāvājumu (piemēram, ir izveidojusi vairākus vai viltotus kontus vai piedalās piedāvājumā, izmantojot vairākas vai viltotas e-pasta adreses vai identitātes);
    6. Ieteicējs vai Ieteiktā persona veic jebkādas krāpnieciskas darbības (nelikumīga Bondora preču zīmes izmantošana, nelikumīga intelektuālā īpašuma izmantošana, citi Bondora tiesību pārkāpumi vai citas pretlikumīgas darbības ir uzskatāmas par krāpnieciskām darbībām).
   5. Lai nerastos šaubas, darbības, kas ir uzskatāmas par nelikumīgu Bondora preču zīmes izmantošanu (piemēram, Bondora, Go&Grow utt.), starp citiem nelegālas intelektuālā īpašuma izmantošanas veidiem vai citiem Bondora tiesību pārkāpumiem, ir šādas (neizsmeļošs piemēru saraksts):
    1. tieša vai netieša rīkošanās Bondora vārdā (t.i., trešajām personām nedrīkst būt šaubas par to, vai jūs rīkojaties kā Bondora vai kā jūs pats);
    2. jebkāda sociālo mediju konta, portāla vai tīmekļa vietnes atvēršana vai uzturēšana, kurā tiek izmantots Bondora nosaukums, logotips vai preču zīme;
    3. apmaksātu meklēšanas rezultātu izmantošana (piemēram, Google, Bing vai līdzīgos pakalpojumos) ar vispārīgiem vai ar Bondora zīmolu saistītiem atslēgvārdiem, lai nodrošinātu datplūsmu uz savu domēnu un tad to automātiski novirzītu uz Bondora vietnēm vai lai datplūsmu tieši novirzītu uz Bondora vietnēm, izmantojot saistītās saites;
    4. Bondora reklamēšana, izmantojot e-pastu/SMS vai citus līdzīgus līdzekļus, vai pašpiegādes paziņojumus, to auditorijai nenodrošinot atteikšanās iespējas;
    5. Bondora saišu pievienošana jebkādām pieaugušo satura, kazino, naudas atmaksas, kuponu un diskriminējošām tīmekļa vietnēm, vietnēm ar naidīgu, aizskarošu saturu vai aicinājumu uz vardarbību, vietnēm ar saturu, kas neievēro citu likumīgās tiesības (tai skaitā pārkāpj citu personu intelektuālā īpašuma tiesības, piemēram, vietnes, kas nodrošina failu koplietošanu, torentus vai pirātisku saturu vai ietver cita veida intelektuālā īpašuma pirātismu), vai apmelojošu saturu, kā arī citām līdzīgām vietnēm;
    6. citu darbību veikšana, kas tieši vai netieši pārkāpj Bondora tiesības vai jebkādā veidā kaitē Bondora reputācijai.
   6. Bondora tīmekļa vietne, mārketinga materiāli, preču zīme, zīmols, URL un citi līdzīgi Bondora uzņēmējdarbības produkti un ar tiem saistītās tiesības ir stingri aizsargātas ar starptautiskajām autortiesībām, intelektuālā īpašuma tiesību aktiem vai citiem atbilstošiem tiesību aktiem. Ja Ieteikumu programma tiek nepareizi izmantota, Bondora pret Lietotāju(-iem) var izmantot visus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tai skaitā uzsākt tiesvedību.
   7. Šis URL un visi citi Bondora URL ir paredzēti tikai personiskai lietošanai, proti, neanonīmu URL izplatīšana bez Bondora iepriekšējas rakstiskas piekrišanas Ieteicēja, Ieteiktās personas vai trešās personas ekonomiskiem mērķiem, ja tas nav skaidri atļauts saskaņā ar šiem attiecīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, un darbības ar noziedzīgu, apmelojošu vai citādi nelikumīgu raksturu ir aizliegtas. Darbības, kas iekļaujas norādītajā sarakstā, Bondora nosaka pēc saviem ieskatiem.
   8. Ir stingri aizliegts pārveidot, mainīt vai modificēt sākotnējo URL vai koplietot šo URL Bondora publiskajos kanālos. URL nav atļauts izmantot tādā veidā, kas ir pretrunā ar Bondora vērtībām un/vai labas uzņēmējdarbības standartiem.
   9. Ieteicējs vai Ieteiktā persona nedrīkst izmantot nelegālu vai kā citādi nepieņemamu saturu saziņā, kas saistīta ar Ieteikumu programmu un Ieteikumu programmas ietvaros veiktiem ieteikumiem.
   10. Ieteicējs un Ieteiktā persona būs atbildīga par jebkādiem nodokļu deklarēšanas un/vai maksāšanas pienākumiem, kas uz tiem attiecas saistībā ar jebkādām balvām/bonusiem, kas saņemti šīs Ieteikumu programmas ietvaros.
   11. Bondora tīmekļa vietnes (tai skaitā lietotnes) programmatūras kļūdu ļaunprātīga izmantošana ir stingri aizliegta. Lietotājam, kas konstatē jebkuru zināmu programmatūras kļūdu, nekavējoties pēc programmatūras kļūdas pamanīšanas par to ir jāinformē Atbalsta nodaļa. Ja Lietotājs jebkādā veidā izmanto vai ļaunprātīgi izmanto Bondora programmatūras kļūdas, Bondora pret Lietotāju izmantos visus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tai skaitā, ja nepieciešams, uzsāks tiesvedību pret Lietotāju.
   12. Bondora patur tiesības jebkurā laikā diskvalificēt jebkuru Lietotāju (tai skaitā bloķēt Portāla kontu) no dalības Ieteikumu programmā, ja šāds Lietotājs neievēro noteikumus un nosacījumus vai citu Bondora pakalpojumu noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz attiecīgo Lietotāju.
   13. Bondora pēc saviem ieskatiem pārbauda visas balvas, kas tiek piešķirtas saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Bondora var aizturēt Balvu par ieteikumu vai Izmēģinājuma piedāvājumu, lai veiktu izmeklēšanu, ja Ieteicēja vai Ieteiktās personas darbība tiek uzskatīta par krāpniecisku, aizdomīgu vai par šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumu. Bondora ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai grozīt metodes, ar kurām tiek nopelnītas balvas.
   14. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Ieteiktās personas ieguldījumi tiks daļēji vai pilnībā izņemti no attiecīgās Ieteiktās personas Portāla konta 180 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Balva par ieteikumu tika ieskaitīta Ieteiktās personas Portāla kontā, Bondora ir pilnas tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā atprasīt Balvu par ieteikumu pilnā apmērā.
   15. Bondora var izmantot trešās personas (ieskaitot tiesu), lai no Ieteiktās personas atgūtu Balvu par ieteikumu.
   16. Bondora patur tiesības pieprasīt atpakaļ Balvu par ieteikumu vai Izmēģinājuma piedāvājumu pēc šāda bonusa ieskaitīšanas Ieteicēja vai Ieteiktās personas Portāla kontā, ja Bondora uzskata, ka Ieteicējs vai attiecīgā Ieteiktā persona ir nepareizi vai ļaunprātīgi izmantojusi Ieteikumu programmu. Bondora ir tiesības kompensēt izmaksātā(-o) bonusa(-u) summu ar naudu, kas ir pieejama attiecīgā Lietotāja kontā. Ja Bondora prasības vērtība ir lielāka par summu, ko var kompensēt no attiecīgā Lietotāja Portāla konta, Bondora ir tiesības papildus jau kompensētai naudai iesniegt vēl citu atmaksāšanas prasību par samaksāto(-ajiem) bonusu(-iem).
   17. Juridiskās attiecības, kas izriet no dalības šajā Ieteikumu programmā, regulē šie noteikumi un nosacījumi, kā arī vispārējie Lietošanas noteikumi, kas publicēti Portālā.
   18. Ja jums ir kādi jautājumi un/vai ir nepieciešama papildinformācija, lūdzu, jebkurā laikā sazinieties ar Bondora, nosūtot e-pastu Atbalsta nodaļai.
 2. Īpaši nosacījumi

  1. Kvalificēšanās kā Ieteicējam

   1. Ja Lietotājs vēlas piedalīties Ieteikumu programmā kā Ieteicējs, Lietotāja Portāla kontā tiks nodrošināts URL. Ieteicējs URL var koplietot, nosūtīt vai padarīt pieejamu trešajām personām.
   2. Ja Lietotājs atbilst Ieteicēja statusam un netiek pārkāpti nekādi šo noteikumu nosacījumi, Lietotājam tiks piešķirta Balva par ieteikumu, kā aprakstīts tālāk.
   3. Iesniedzējs saņems vienreizēju Balvu par ieteikumu 5 eiro, un tā tiks aprēķināta šādi:
    1. Balva par ieteikumu tiks aprēķināta Aprēķināšanas datumā;
    2. Balva par ieteikumu tiks aprēķināta no Ieguldījumu bilances tikai tad, ja Ieteiktā persona ir ieguldījusi vismaz 50 eiro. Trešo personu noguldījumi netiek iekļauti Ieguldījumu bilancē;
    3. ja tiks izpildīti visi nosacījumi Balvas par ieteikumu saņemšanai, Balva par ieteikumu tiks ieskaitīta Ieteicēja Portāla kontā 90 dienu laikā pēc Aprēķināšanas datuma.
  2. Kvalificēšanās kā Ieteiktajai personai

   1. Ja Lietotājs grib piedalīties Ieteikumu programmā kā Ieteikta persona, ir jāveic reģistrācija Bondora Portālā, izmantojot Ieteicēja nodrošināto URL (t.i., Bondora reģistrācijas laikā spēj izsekot ieteikuma kodu).
   2. Ja Lietotājs atbilst Ieteiktās personas statusam un netiek pārkāpti nekādi šo noteikumu nosacījumi, Lietotājam tiks piešķirts Izmēģinājuma piedāvājums un Balva par ieteikumu, kā aprakstīts tālāk.
   3. Lietotājs var piedalīties Ieteikumu programmā tikai vienreiz, t.i., Balva par ieteikumu un Izmēģinājuma piedāvājums tiks piešķirts tikai vienreiz.
   4. Ieteiktā persona reģistrācijas datumā attiecīgās Ieteiktās personas portāla kontā saņems Izmēģinājuma piedāvājumu 5 eiro vērtībā ieguldīšanai Portālā. Bondora patur tiesības pieprasīt Izmēģinājuma piedāvājuma atmaksu pilnā apmērā, ja attiecīgais Lietotājs ir saņēmis šādu Izmēģinājuma piedāvājumu, taču 30 kalendāro dienu laikā pēc šāda Izmēģinājuma piedāvājuma saņemšanas nav ieguldījis vismaz 50 eiro.
   5. Gadījumā, ja attiecīgais Lietotājs Izmēģinājuma piedāvājumu ir izmantojis, lai iegādātos Prasījumu, Bondora ir tiesības pārdot Prasījumu un no šādas pārdošanas saņemtos līdzekļus pārskaitīt Bondora kontā vai attiecīgā Lietotāja vārdā nodot attiecīgā Prasījuma īpašumtiesības Bondora. Bondora nav pienākums attiecīgo Lietotāju informēt par šādu Izmēģinājuma piedāvājuma atprasīšanu vai Pieprasījuma pārdošanu.
   6. Ja Lietotājs atbilst Ieteiktās personas statusam, Lietotājs saņems vienreizēju Balvu par ieteikumu 5 eiro vērtībā, kas tiks samaksāta šādi:
    1. Balva par ieteikumu tiks samaksāta Ieteiktajai personai tikai tad, ja Ieteiktā persona ir ieguldījusi vismaz 50 eiro;
    2. ja tiks izpildīti visi nosacījumi Balvas par ieteikumu saņemšanai, Balva par ieteikumu tiks ieskaitīta Ieteiktās personas Portāla kontā 90 dienu laikā pēc Aprēķināšanas datuma.

Noklikšķinot "Reģistrēties", jūs piekrītat mūsu Lietošanas noteikumiem.
Noklikšķinot "Pieteikties", jūs piekrītat mūsu Lietošanas noteikumiem.