Bondora's Verwijzingsprogramma:
Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden

  1. Definities

   1. De definities van de termen binnen dit Verwijzingsprogramma zijn dezelfde als in de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Bondora, tenzij anders bepaald:
    1. Bondora – betekent Bondora Capital OÜ;
    2. Verwijzingsprogramma – betekent dit respectievelijke Bondora's Verwijzingsprogramma;
    3. Verwijzer – betekent een Gebruiker van Bondora die een andere persoon introduceert als Gebruiker onder het Verwijzingsprogramma door het sturen van de desbetreffende verwijzingslink van de Verwijzer;
    4. Doorverwezen persoon – betekent een persoon die zich als Gebruiker van Bondora registreert via de unieke link die door de Verwijzer onder het Verwijzingsprogramma wordt verzonden;
    5. URL – betekent een unieke link die door Bondora wordt gegenereerd naar de Verwijzer voor deelname aan het Verwijzingsprogramma;
    6. Verwijzingsbeloning – betekent een bonusbeloning als een geldelijke betaling of een bonus op een andere manier aan de Verwijzer of de Doorverwezen persoon indien aan alle voorwaarden voor de Verwijzer of de Doorverwezen persoon is voldaan;
    7. Proefaanbod – betekent een bonus als geldelijke uitkering van Bondora aan de Doorverwezen persoon als aan alle voorwaarden voor Doorverwezen persoon is voldaan;
    8. Support – betekent een contactadres per e-mail voor investeerdersondersteuning [email protected];
    9. Registratiedatum – betekent een dag waarop de desbetreffende Doorverwezen persoon zich als Gebruiker in de Portal registreert met behulp van de unieke URL die van de Verwijzer is ontvangen en de registratie door Bondora kan worden gevolgd;
    10. Berekeningsdatum – betekent een dag op 30 kalenderdagen vanaf de Registratiedatum;
    11. Investeringssaldo – betekent de volgende berekening: gekochte Vorderingen tegen aankoopprijs ongeacht de gebruikte producten – verkochte Vorderingen tegen verkoopprijs - terugbetalingen van de hoofdsom van de Vorderingen - bedrag ontvangen als Proefaanbod.
  2. Algemene Rechten en Plichten

   1. Bondora kan van tijd tot tijd de mogelijkheid bieden om beloningen te verdienen door andere personen door te verwijzen naar een Gebruiker van Bondora. Bondora behoudt zich het recht voor om het Verwijzingsprogramma te allen tijde om welke reden dan ook te beëindigen of te wijzigen.
   2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Gebruikers die deelnemen aan het Verwijzingsprogramma. Door deel te nemen aan het Verwijzingsprogramma gaan de Gebruikers akkoord met het gebruik van het Verwijzingsprogramma op de manier die in deze algemene voorwaarden is aangegeven.
   3. De Gebruikers worden geacht deel te nemen aan het Verwijzingsprogramma als zij voldoen aan de vereisten die van toepassing zijn op de Verwijzer of de Doorverwezen persoon zoals hieronder beschreven. De Gebruikers die deelnemen aan het Verwijzingsprogramma dragen de bewijslast om het nodige bewijs te leveren dat aangeeft dat ze aan alle vereisten voldoen. Het betekent dat als Bondora vaststelt dat een van de eisen wordt geschonden, dit wordt beschouwd als een inbreuk totdat en tenzij de desbetreffende Gebruiker bewijs stuurt dat Bondora voldoende vindt.
   4. De Gebruiker zal niet worden beschouwd als een Verwijzer of de Doorverwezen persoon en zal de Beloning van de Verwijzing en/of het Proefaanbod onder deze voorwaarden niet ontvangen, indien:
    1. de Verwijzer of de Doorverwezen persoon deze algemene voorwaarden of andere algemene voorwaarden voor de diensten van Bondora of haar gelieerde ondernemingen die daarop van toepassing zijn, heeft geschonden;
    2. de Doorverwezen persoon zich niet als Gebruiker heeft geregistreerd via de URL en/of Bondora niet in staat is een dergelijke registratie te volgen (d.w.z. dat de verwijzingscode niet in de cookie aanwezig is);
    3. de Doorverwezen persoon reeds een Gebruiker is van de Bondora-portal en/of reeds heeft deelgenomen aan het Verwijzingsprogramma;
    4. de Verwijzer of de Doorverwezen persoon geen recht heeft om Gebruiker van de Portal te worden in overeenstemming met de voorwaarden van Bondora of haar gelieerde ondernemingen;
    5. de Verwijzer of de Doorverwezen persoon het aanbod van het Verwijzingsprogramma van Bondora heeft misbruikt of uitgebuit (bijvoorbeeld meerdere of valse accounts gemaakt of deelgenomen aan het aanbod met behulp van meerdere of valse e-mailadressen of identiteiten);
    6. de Verwijzer of de Doorverwezen persoon frauduleuze activiteiten uitvoert (illegaal gebruik van het merk Bondora, illegaal gebruik van intellectueel eigendom of andere inbreuken op de rechten van Bondora of andere activiteiten tegen de wet worden beschouwd als frauduleuze activiteiten).
   5. Voor alle duidelijkheid: de activiteiten die worden beschouwd als illegaal gebruik van het merk Bondora (bijvoorbeeld Bondora, Go&Grow etc.), onder andere illegaal gebruik van intellectueel eigendom of andere inbreuken op de rechten van Bondora, zijn de volgende (niet-uitputtende lijst van voorbeelden):
    1. het direct of indirect handelen in naam van Bondora (d.w.z. er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen het handelen als Bondora of door uw handelen voor derden);
    2. het openen of beheren van een social media-account, portal of website die gebruik maakt van de naam, het logo of het handelsmerk van Bondora;
    3. het gebruik van de betaalde zoekadvertenties (bijvoorbeeld Google, Bing of andere soortgelijke) met Bondora-merkgerelateerde of generieke zoekwoorden, het verzenden van verkeer naar uw domein en het automatisch omleiden naar de sites van Bondora of die rechtstreeks naar de sites van Bondora met een gelieerde link verwijzen;
    4. het promoten van Bondora in e-mails/sms of andere soortgelijke middelen of push-meldingen zonder de opt-outmogelijkheid voor hun publiek;
    5. het toevoegen van Bondora-links naar pornografische, casino-, cashback, coupon-, discriminerende websites met vijandige of beledigende inhoud of aansporingen tot geweld of websites met inhoud die de wettelijke rechten van anderen niet respecteert (met inbegrip van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, zoals file-sharing, torrent- of piratensites of andere vormen van intellectuele eigendomspiraterij) of die lasterlijk is voor anderen of andere soortgelijke websites;
    6. het verrichten van andere activiteiten die direct of indirect de rechten van Bondora schenden of op enigerlei wijze de reputatie van Bondora schaden.
   6. De website, het marketingmateriaal, het handelsmerk, het merk, de URL's en andere soortgelijke producten van Bondora's bedrijfsactiviteit en de rechten die daaraan verbonden zijn, vallen strikt onder de bescherming van het internationale auteursrecht, het intellectueel eigendomsrecht of andere respectieve wetten. Bij misbruik van de algemene voorwaarden van het Verwijzingsprogramma kan Bondora alle rechtsmiddelen tegen de gebruiker(s) inzetten, inclusief het inleiden van een gerechtelijke procedure.
   7. De URL en alle andere URL's van Bondora zijn alleen voor persoonlijk gebruik, d.w.z. het verspreiden van genoemde URL's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bondora voor de economische doeleinden van de Verwijzer, de Doorverwezen persoon of een derde dat niet expliciet is toegestaan onder deze algemene voorwaarden en activiteiten met een crimineel, lasterlijk of anderszins illegaal karakter zijn verboden. De activiteiten die op de lijst staan, worden door Bondora naar eigen goeddunken gedefinieerd.
   8. Het is ten strengste verboden om de oorspronkelijke URL te wijzigen, aan te passen, te wijzigen of te delen op de openbare kanalen van Bondora. Het is niet toegestaan de URL te gebruiken op een manier die tegen de waarden van Bondora en/of tegen de goede zakelijke normen ingaat.
   9. De Verwijzer of de Doorverwezen persoon mag geen illegale of anderszins verwerpelijke inhoud gebruiken in verband met enige communicatie met betrekking tot het Verwijzingsprogramma en met enige verwijzingen die onder het Verwijzingsprogramma worden gedaan.
   10. De Verwijzer en de Doorverwezen persoon zijn verantwoordelijk voor alle fiscale rapporterings- en/of betalingsverplichtingen die van toepassing zijn met betrekking tot eventuele beloningen/bonussen die in het kader van dit Verwijzingsprogramma worden ontvangen.
   11. De exploitatie of het misbruik van Bondora's website (inclusief app) softwarefouten zijn ten strengste verboden. De Gebruiker, die alle genoemde softwarefouten identificeert, moet onmiddellijk na het opmerken van de softwarefout informeren over de fout door contact op te nemen met Support. Indien de gebruiker de softwarefouten van Bondora op enigerlei wijze exploiteert of misbruikt, zal Bondora alle rechtsmiddelen tegen de Gebruiker aanwenden, inclusief, indien nodig, een gerechtelijke procedure tegen de gebruiker starten.
   12. Bondora behoudt zich te allen tijde het recht voor om elke gebruiker te diskwalificeren (incl. de Portalaccount blokkeren) voor deelname aan het Verwijzingsprogramma indien deze Gebruiker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden of andere voorwaarden voor andere Bondora-diensten die van toepassing zijn op de desbetreffende gebruiker.
   13. Alle beloningen onder deze algemene voorwaarden worden door Bondora naar eigen goeddunken geverifieerd. Bondora kan een Verwijzingsbeloning of een Proefaanbod voor onderzoek achterhouden indien de activiteit van de Verwijzer of de Doorverwezen persoon frauduleus, verdacht of in strijd met deze algemene voorwaarden wordt geacht. Bondora heeft het recht om te allen tijde de methoden waarmee de beloningen worden verdiend te wijzigen of aan te passen.
   14. Let erop dat Bondora, indien de investeringen van de Doorverwezen personen binnen 180 kalenderdagen na betaling van de Verwijzingsbeloning op de Portalaccount van de Doorverwezen persoon geheel of gedeeltelijk worden teruggetrokken, het volledige recht heeft om de uitgekeerde Verwijzingsbeloning op elk moment terug te vorderen.
   15. Bondora kan gebruik maken van derden (waaronder de rechtbank) om de Verwijzingsbeloning terug te vorderen van de Doorverwezen persoon.
   16. Bondora behoudt zich het recht voor de Verwijzingsbeloning of het Proefaanbod terug te vorderen nadat deze bonus is gecrediteerd op de Portalaccount van de Verwijzer of de Doorverwezen persoon en Bondora van mening is dat de Verwijzer of de desbetreffende Doorverwezen persoon het Verwijzingsprogramma heeft misbruikt of uitgebuit. Bondora heeft het recht om het bedrag van de betaalde bonus(sen) te verrekenen met het geld dat beschikbaar is op de account van het desbetreffende gebruiker. Indien de vordering van Bondora hoger is dan het bedrag dat op de portalaccount van de desbetreffende Gebruiker kan worden verrekend, heeft Bondora recht op een aanvullende vordering tot terugbetaling van betaalde bonus(sen) naast het reeds verrekende geld.
   17. Juridische relaties die voortvloeien uit deelname aan dit Verwijzingsprogramma worden beheerst door deze algemene voorwaarden en door de Algemene gebruiksvoorwaarden die op de portal zijn gepubliceerd.
   18. Neem te allen tijde contact op met Bondora voor elk probleem en/of voor aanvullende informatie door een e-mail te sturen naar Support.
 2. Bijzondere voorwaarden

  1. Kwalificeren als Verwijzer

   1. Als een gebruiker wil deelnemen aan het Verwijzingsprogramma als Verwijzer, wordt de URL beschikbaar gesteld op de Portalaccount van de Gebruiker. De Verwijzer kan de URL delen, versturen of ter beschikking stellen aan derden.
   2. Als een Gebruiker onder de status van Verwijzer valt en er geen bepalingen van deze voorwaarden worden geschonden, zal de Gebruiker worden beloond met Verwijzingsbeloning zoals hieronder beschreven.
   3. De Verwijzer zal een eenmalige Verwijzingsbeloning ontvangen van 5 euro, die als volgt zal worden berekend:
    1. de berekening van de Verwijzingsbeloning zal gebeuren op de Berekeningsdatum;
    2. de Verwijzingsbeloning wordt alleen berekend op basis van het bedrag van het Investeringssaldo als de investering van de Doorverwezen persoon ten minste 50 euro bedraagt. Stortingen van derden zijn uitgesloten van het Investeringssaldo;
    3. de Verwijzingsbeloning wordt binnen 90 kalenderdagen na de berekeningsdatum gecrediteerd op de Portalaccount van de Verwijzer, als aan alle voorwaarden voor de Verwijzingsbeloning is voldaan.
  2. Kwalificeren als Doorverwezen persoon

   1. Wanneer een Gebruiker als Doorverwezen persoon aan het Verwijzingsprogramma wil deelnemen, moet de registratie in de Bondora-portal gebeuren met behulp van de door de Doorverwezen persoon verstrekte URL (d.w.z. dat Bondora de doorverwijzingscode tijdens de registratie kan volgen).
   2. Als een Gebruiker onder de status van Doorverwezen persoon valt en er geen bepalingen van deze voorwaarden worden geschonden, zal de Gebruiker worden beloond met het Proefaanbod en de Verwijzingsbeloning zoals hieronder beschreven.
   3. De Gebruiker kan slechts eenmaal deelnemen aan het Verwijzingsprogramma, d.w.z. dat de Verwijzingsbeloning en het Proefaanbod slechts eenmaal worden gecrediteerd.
   4. De Doorverwezen persoon zal op de Registratiedatum op de respectievelijke Portalaccount van de Doorverwezen persoon persoon 5 euro van het Proefaanbod ontvangen voor het investeren via de Portal. Bondora behoudt zich het recht voor het Proefaanbod volledig terug te vorderen indien de desbetreffende Gebruiker een dergelijk Proefaanbod heeft ontvangen en niet binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het Proefaanbod een bedrag van ten minste 50 euro heeft geïnvesteerd.
   5. Indien het Proefaanbod is gebruikt voor de aankoop van de Vordering door de desbetreffende Gebruiker, heeft Bondora het recht de Vordering te verkopen en de uit deze verkoop ontvangen gelden over te maken op de account van Bondora of de eigendom van de desbetreffende Vordering namens de desbetreffende Gebruiker aan Bondora over te dragen. Bondora is niet verplicht om de desbetreffende Gebruiker op de hoogte te brengen van een dergelijke terugvordering van het Proefaanbod of van een verkoop van de Vordering.
   6. Indien een Gebruiker onder de status van Doorverwezen persoon valt, ontvangt de Gebruiker een eenmalige Verwijzingsbeloning van 5 euro, die als volgt wordt betaald:
    1. de Verwijzingsbeloning wordt alleen uitbetaald aan de Doorverwezen persoon als de investering van de Doorverwezen persoon ten minste 50 euro bedraagt;
    2. de Verwijzingsbeloning wordt binnen 90 kalenderdagen na de berekeningsdatum gecrediteerd op de Portalaccount van de Doorverwezen persoon, als aan alle voorwaarden voor de Verwijzingsbeloning is voldaan.

Door te klikken op "Registreren" gaat u akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden.
Door te klikken op "Inloggen" gaat u akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden.