Bondoras henvisningsprogram:
Vilkår og betingelser

 1. Generelle vilkår

  1. Definisjoner

   1. Definisjonene i vilkårene i dette henvisningsprogrammet er de samme som er definert i de generelle brukervilkårene for Bondora, med mindre annet er angitt som følger:
    1. Bondora betyr Bondora Capital OÜ;
    2. Henvisningsprogram betyr dette henvisningsprogrammet fra Bondora;
    3. Henviser betyr en Bondora-bruker som presenterer en annen person som bruker under henvisningsprogrammet ved å sende den aktuelle henvisningslenken som gjøres tilgjengelig til henviseren;
    4. Henvist person betyr en person som registrerer seg som Bondora-bruker gjennom den unike lenken som ble sendt av henviseren under henvisningsprogrammet;
    5. URL betyr en unik lenke generert for henviseren av Bondora for deltakelse i henvisningsprogrammet;
    6. Henvisningsbelønning betyr en bonusbelønning som monetær betaling eller bonus med andre midler til henviseren eller den henviste personen dersom alle kriterier som gjelder for henviseren eller den henviste personen er oppfylt;
    7. Prøvetilbud – betyr en bonus som monetær betaling fra Bondora til den henviste personen dersom alle kriterier som gjelder for den henviste personen er oppfylt;
    8. Støtte - betyr en Bondora-investors e-postadresse for kontakt med brukerstøtte [email protected];
    9. Registreringsdato – betyr en dag der den aktuelle henviste personen registrerer seg som bruker i portalen med den unike URL-en som henviseren mottok og registreringen kan spores av Bondora;
    10. Beregningsdato – betyr 30 kalenderdager fra registreringsdatoen;
    11. Investeringssaldo – betyr følgende utredning: kjøpte fordringer til kjøpskurs, uavhengig av hvilke produkter som brukes - solgte fordringer til salgskurs - avdrag av hovedstol fra fordringene - beløpet mottatt som prøvetilbud.
  2. Generelle rettigheter og forpliktelser

   1. Bondora kan fra tid til annen tilby en mulighet til å tjene belønninger ved å henvise andre personer som brukere av Bondora. Bondora forbeholder seg retten til å avslutte eller endre henvisningsprogrammet, når som helst og uansett grunn.
   2. Disse brukervilkårene skal gjelde for brukere som deltar i henvisningsprogrammet. Ved å delta i henvisningsprogrammet samtykker brukerne i å bruke henvisningsprogrammet slik det er spesifisert i disse vilkårene.
   3. Brukeren anses for å delta i henvisningsprogrammet hvis han eller hun oppfyller kravene som gjelder for henviseren eller den henviste personen slik det beskrives nedenfor. Brukere som deltar i henvisningsprogrammet er ansvarlige for å tilveiebringe de nødvendige bevis som indikerer at de oppfyller alle nødvendige krav. Det betyr at hvis Bondora får vite at noen av kravene ikke er overholdt, vil et anses som et brudd, inntil og med mindre den aktuelle brukeren sender bevis som Bondora finner tilstrekkelig.
   4. Brukeren skal ikke anses som henviser eller henvist person og vil ikke motta henvisningsbelønningen og/eller prøvetilbudet under disse vilkårene dersom:
    1. henviseren eller den henviste personen har brutt disse vilkårene eller andre vilkår som gjelder for tjenestene til Bondora eller dets tilknyttede selskaper;
    2. den henviste personen ikke har registrert seg som bruker gjennom URL-en og/eller Bondora ikke kan spore slik registrering (dvs. henvisningskoden ikke ligger i informasjonskapselen);
    3. den henviste personen allerede er bruker av Bondora-portalen og/eller allerede har deltatt i henvisningsprogrammet;
    4. henviseren eller den henviste personen ikke har rett til å bli bruker av portalen i henhold til ett eller flere av Bondoras eller dets tilknyttede selskapers brukervilkår;
    5. henviseren eller den henviste personen har misbrukt eller utnyttet Bondoras henvisningsprogramtilbud (f. eks. ved å opprette flere eller falske konti eller ved å delta i tilbudet med flere eller falske e-postadresser eller identiteter);
    6. henviseren eller den henviste personen utfører uredelige aktiviteter (ulovlig bruk av Bondoras varemerke, ulovlig bruk av åndsverk eller andre brudd på Bondoras rettigheter eller andre ulovlige aktiviteter anses som uredelig virksomhet).
   5. For å unngå enhver tvil er det slik at aktiviteter som anses som ulovlig bruk av Bondora-varemerket (f. eks. Bondora, Go&Grow osv.), blant annen ulovlig bruk av åndsverk eller andre brudd på Bondoras rettigheter, er følgende (eksemplene er ikke uttømmende):
    1. opptre direkte eller indirekte i Bondoras navn (dvs. det må være et klart skille mellom å opptre som Bondora og å opptre som deg selv overfor tredjeparter);
    2. åpne eller drifte konti på sosiale medier, portaler eller nettsteder der Bondoras navn, logo eller varemerke brukes;
    3. bruk av annonser med betalte søk (f. eks. Google, Bing el. lign.) med søkeord knyttet til Bondora-merket eller generiske søkeord, sende trafikk til domenet ditt og automatisk videresende til Bondoras nettsteder eller med direktelenker til Bondoras nettsteder gjennom en tilknyttet lenke;
    4. markedsføring av Bondora på e-post/SMS eller lignende måter og push-varsler uten mulighet til bortvelging for publikum;
    5. tillegging av Bondora-lenker på nettsteder med pornografi, casino, cashback, kuponger, diskriminerende, nettsteder som inneholder truende eller støtende innhold eller oppfordring til vold eller nettsteder med innhold som ikke respekterer andres juridiske rettigheter (inkludert brudd på andres opphavsrett, herunder fildeling, torrent- og piratnettsteder eller andre former for stjeling av immaterielle rettigheter) eller som er ærekrenkende overfor andre eller andre lignende nettsteder;
    6. utføring av andre aktiviteter som direkte eller indirekte krenker Bondoras rettigheter eller på noen måte skade Bondoras omdømme.
   6. Bondoras nettsted, markedsføringsmaterialer, varemerke, merkevare, URL-er og andre lignende produkter knyttet til Bondoras forretningsaktiviteter og rettigheter knyttet til disse, faller strengt inn under beskyttelse av internasjonal opphavsrett, immaterielle rettigheter og andre aktuelle lover. Ved misbruk av vilkårene i henvisningsprogrammet kan Bondora bruke alle rettslige midler mot brukeren/brukerne, herunder fremming av rettssak.
   7. URL-en og andre URL-er som tilhører Bondora er kun til personlig bruk, dvs. at distribuering av navngitte URL-er uten Bondoras skriftlige forhåndssamtykke for henviseren, den henviste personen eller en tredjeparts økonomiske formål som ikke er tydelig tillatt under disse aktuelle brukervilkårene og aktiviteter med kriminelle, ærekrenkende eller på andre måter ulovlig art er forbudt. Aktiviteter som inngår i den angitte listen kan defineres etter Bondoras eget forgodtbefinnende.
   8. Det er strengt forbudt å endre eller modifisere den opprinnelige URL-en eller dele URL-en i Bondoras offentlige kanaler. Det er ikke tillatt å bruke URL-en på måter som går mot Bondoras verdier og/eller mot god forretningsstandard.
   9. Henviseren eller den henviste personen kan ikke bruke ulovlig eller på andre måter upassende innhold i forbindelse med kommunikasjon knyttet til henvisningsprogrammet eller andre henvisninger som utføres under henvisningsprogrammet.
   10. Henviseren og den henviste personen skal være ansvarlig for alle skattemeldinger og/eller betalingsforpliktelser som oppstår i forbindelse med eventuelle belønninger/bonuser som mottas under dette henvisningsprogrammet.
   11. Utnyttelse eller misbruk av programfeil i Bondora-nettstedet (herunder appen) er strengt forbudt. Brukere som identifiserer eventuelle navngitte programfeil må melde fra om programfeilen umiddelbart etter å ha oppdaget den, ved å kontakte brukerstøtte. Hvis brukeren på noen måte utnytter eller misbruker Bondora-programvarefeil, vil Bondora bruke alle tilgjengelige rettsmidler mot brukeren, herunder, om nødvendig, ved å iverksette rettssak mot brukeren.
   12. Bondora forbeholder seg retten til å når som helst diskvalifisere enhver bruker (herunder ved å blokkere portalkontoen) fra deltakelse i henvisningsprogrammet hvis en slik bruker ikke overholder brukervilkårene eller andre vilkår for andre Bondora-tjenester som gjelder for den aktuelle brukeren.
   13. Alle belønninger under disse vilkårene kan verifiseres av Bondora etter selskapets eget skjønn. Bondora kan holde tilbake henvisningsbelønninger og prøvetilbud for etterforskning dersom henviseren eller den henviste personens aktivitet finnes å være uredelig, mistenkelig eller i strid med disse vilkårene. Bondora kan når som helst endre eller modifisere måtene belønningene tjenes gjennom.
   14. Merk at Bondora etter eget forgodtbefinnende, hvis de henviste personenes investeringer tas helt eller delvis ut fra de aktuelle henviste personenes portalkontoer innen 180 kalenderdager fra datoen henvisningsbelønningen ble utbetalt til den henviste personens portalkonto, er i sin fulle rett til å når som helst kreve tilbake hele den utbetalte henvisningsbelønningen.
   15. Bondora kan bruke tredjeparter (inkludert domstoler) til å kreve tilbake henvisningsbelønninger fra den henviste personen.
   16. Bondora forbeholder reg retten til å kreve tilbake henvisningsbelønningen eller prøvetilbudet etter at en slik bonus er kreditert til henviserens eller den henviste personens portalkonto og Bondora bestemmer at henviseren eller den relevante henviste personen har misbrukt eller utnyttet henvisningsprogrammet. Bondora har rett til å utjevne det utbetalte bonusbeløpet med penger som er tilgjengelige på den aktuelle brukerkontoen. Hvis Bondoras krav er større enn beløpet som kan utjevnes fra den aktuelle brukerens portalkonto, har Bondora rett til å kreve ytterlig tilbakebetaling av utbetalt(e) bonus(er), i tillegg til det allerede utjevnede beløpet.
   17. Juridiske forhold som oppstår som følge av deltakelse i dette henvisningsprogrammet styres av disse brukervilkårene og av de generelle brukervilkårene som er publisert i portalen.
   18. Kontakt Bondora for eventuelle problemer og/eller for å får ytterligere informasjon, når som helst, ved å sende en e-post til brukerstøtte.
 2. Spesielle vilkår

  1. Kvalifisering som henviser

   1. Hvis en bruker vil delta i henvisningsprogrammet som henviser, vil URL-en gjøres tilgjengelig på brukerens portalkonto. Henviseren kan dele, sende eller gjøre URL-en tilgjengelig til tredjepersoner.
   2. Hvis brukeren faller under henviserens status og ingen av kriteriene som er fremsatt i disse vilkårene er brutt, vil brukeren gis en henvisningsbelønning som beskrevet nedenfor.
   3. Som henvisningsbelønning vil henviseren motta et engangsbeløp på 5 euro. Dette beregnes som følger:
    1. beregningen av henvisningsbelønningen foretas på beregningsdatoen;
    2. henvisningsbelønningen beregnes fra investeringssaldoen bare hvis investeringen foretatt av den henviste personen er på minst 50 euro. Innskudd fra tredjeparter er ekskludert fra investeringssaldoen;
    3. henvisningsbelønningen krediteres til henviserens portalkonto innen 90 kalenderdager etter beregningsdatoen, hvis alle vilkårene for henvisningsbelønningen er oppfylt.
  2. Kvalifisering som henvist person

   1. Hvis en bruker vil delta i henvisningsprogrammet som en henvist person, må registreringen i Bondora-portalen være utført gjennom URL-en som ble gitt til henviseren (dvs. at Bondora kan spore henvisningskoden under registrering).
   2. Hvis brukeren faller under den henviste personens status og ingen av kriteriene som er fremsatt i disse vilkårene er brutt, vil brukeren gis et prøvetilbud og en henvisningsbelønning som beskrevet nedenfor.
   3. Brukeren kan bare delta i henvisningsprogrammet én gang, dvs. at henvisningsbelønningen og prøvetilbudet bare krediteres én gang.
   4. Den henviste personen vil motta til den aktuelle henviste personens portalkonto 5 euro i prøvetilbud for å investere gjennom portalen på registreringsdatoen. Bondora forbeholder seg retten til å kreve tilbake hele prøvetilbudsbeløpet hvis den aktuelle brukeren har mottatt et slikt prøvetilbud og ikke har investert et beløp på minst 50 euro innen de 30 kalenderdagene etter mottak av nevnte prøvetilbud.
   5. Hvis prøvetilbudet ble brukt til å kjøpe fordringen fra den aktuelle brukeren, har Bondora rett til å selge fordringen og overføre beløpene som mottas fra et slikt salg til Bondoras konto eller overføre eierskap av den aktuelle fordringen til Bondora, på vegne av den aktuelle brukeren. Bondora er ikke forpliktet til å varsle den aktuelle brukeren om slik tilbakekreving av prøvetilbudet eller salg av fordringen.
   6. Hvis en bruker faller under den henviste personens status, vil brukeren motta en engangs henvisningsbelønning på 5 euro, som vil bli utbetalt som følger:
    1. henvisningsbelønningen skal betales til den henviste personen bare hvis investeringen foretatt av den henviste personen er på minst 50 euro;
    2. henvisningsbelønningen krediteres til den henviste personens portalkonto innen 90 kalenderdager etter beregningsdatoen, hvis alle vilkårene for henvisningsbelønningen er oppfylt.

Ved å trykke på "Registrer", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.
Ved å trykke på "Logg inn", gir du ditt samtykke til Vilkårene for bruk.