Portfolio Pro - Przewodnik

Witamy w Przewodniku Portfolio Pro. Dzięki niemu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o Portfolio Pro oraz o oferowanych unikalnych ustawieniach i funkcjach. Znajdziesz tutaj również wiele praktycznych wskazówek, dzięki którym osiągniesz najwyższe stopy zwrotu z posiadanych inwestycji.

Krok po kroku wyjaśnimy, do czego może służyć Portfolio Pro, jakie opcje są dostępne, jak z nich korzystać, czym Portfolio Pro różni się od innych oferowanych przez nas usług inwestycyjnych i dużo więcej. Zachęcamy, abyś poświęcił nieco czasu i dogłębnie zapoznał się ze wszystkimi z oferowanych funkcji; na pewno natrafisz na coś, o czym wcześniej nie wiedziałeś!

Czym jest Portfolio Pro?

Tak jak Portfolio Manager, Portfolio Pro jest półautomatyczną usługą inwestycyjną Bondora, która pozwala precyzyjnie zarządzać inwestycjami kredytowymi peer-to-peer. Portfolio Pro oferuje więcej opcji niż Manager Portfela, w którym możesz prowadzić wszystkie inwestycje za pośrednictwem tylko jednego kliknięcia. Z Portfela Pro korzystają inwestorzy, którzy mają jasną wizję oczekiwanej struktury portfela i oczekują większej kontroli w obszarze rodzajów kredytów P2P, w które inwestują. Na początku musisz określić swoje kryteria. Po tym, Portfolio Pro samodzielnie realizuje proces inwestycyjny.

Portfolio Pro pozwala na stworzenie wielu portfeli o dowolnej nazwie. Jest to szczególnie przydatna funkcja, jeśli chcesz wykorzystać różne strategie w portfelu ogólnym, ograniczając się do ustalonych kwot.

Pomimo możliwości prowadzenia wielu strategii w ramach Portfolio Pro w tym samym czasie, odradzamy jednoczesne korzystanie z Managera Portfela, ponieważ może to skutkować zwiększeniem liczby przypadków powielania ofert.

Ustawienia Portfolio Pro

Portfolio Pro – opcje do wyboru

W tej części umówimy różne zasady, które możesz ustalić w ramach Portfolio Pro. Pierwsze trzy opcje: kraj, rating Bondora i okres kredytowania to tylko niektóre z dostępnych ustawień. Każdy z tych trzech, głównych filtrów w znaczący sposób wpływa na profil ryzyka i stopę zwrotu z portfela.

W sekcji Podsumowanie portfela wyświetlany jest podgląd przyszłej struktury Twojego portfela. Zmiana wybranych ustawień powoduje również zmianę podglądu. Spróbuj sam! Wybierz kilka filtrów i zobacz jak zmienia się oczekiwany zakres stopy zwrotu, skład różnych kredytów i ekspozycja w różnych krajach, zgodnie z ustalonymi przez Ciebie zasadami. Aby wyświetlić więcej niż trzy pierwsze ustawienia, kliknij na „Dodaj reguły” i uzyskasz dostęp do większej liczby opcji pozwalających na wskazanie interesujących Cię kryteriów.

Istnieje zatem szeroki wachlarz opcji do wyboru. Pamiętaj, że im więcej reguł ustalisz, tym mniejsza będzie liczba dostępnych kredytów. Zawsze zwracaj uwagę na Podsumowanie portfela, aby mieć pewność, że wciąż możesz dokonać wystarczającej liczby inwestycji.

Kraj

Wybierz kraje, które chcesz włączyć do posiadanego portfela. Przypominamy, że kraje, w których udzielamy kredytów to Estonia, Finlandia i Hiszpania. Na naszym blogu na bieżąco informujemy o gromadzonych przez nas danych statystycznych oraz o tym, jak bardzo różnią się one między poszczególnymi krajami. Różnice w danych, stopach zwrotu i stopach procentowych mogą dać ci ogląd na to, w których krajach dokonywać inwestycji.

Rating Bondora

Dla każdego kredytu udzielonego przez Bondora przypisywany jest rating kredytowy, który wskazuje jak bardzo prawdopodobne jest, że kredytobiorca nie wywiąże się z ciążących na nich zobowiązań. Innymi słowy, Rating Bondora ma na celu dostarczenie inwestorom jasnej informacji, jak bardzo prawdopodobne jest, że kredytobiorca nie spłaci części kapitałowej i odsetkowej kredytu w momencie ich zapadalności. Rating podzielony jest na osiem poziomów, od „AA”, oznaczający niskie prawdopodobieństwo niewywiązania się z zobowiązania. Są to kredyty o niskim ryzyku. Na drugim końcu skali znajduje się poziom „HR” – są to kredyty cechujące się najwyższym ryzykiem braku spłaty. Rating Bondora obliczany przez autorski system Bondora, wykorzystujący setki różnych punktów danych, pochodzących ze źródeł tradycyjnych takich jak agencje informacji kredytowej, rejestry ludności i rejestry zatrudnienia.  Ponadto korzystamy z danych nietradycyjnych, takich jak media społecznościowe, dane zawarte w krajowych dowodach tożsamości, informacji na temat tego w jaki sposób pożyczkobiorcy korzystają z naszej strony internetowej oraz setki innych.

Ponieważ rating obliczany jest każdorazowo dla każdego nowego kredytu, w tym dla tego samego kredytobiorcy, ta sama osoba może posiadać jednocześnie wiele kredytów o różnych ratingach i stopach procentowych. W związku z rosnącym zaufaniem do oceny kredytobiorcy, stopa procentowa stosowana do kolejnych kredytów zaciąganych przez te osoby może być niższa, a kredyt może cieszyć się lepszą oceną ratingową, jeśli kredytobiorca spłacił wcześniejsze zobowiązania w terminie. Jednak nie zawsze tak jest.

Nasz blog jest doskonałym źródłem informacji i analiz, w których każdego miesiąca analizowane są interesujące dane statystyczne. Dzięki nim możesz lepiej zorientować się, jakie ratingi będą najbardziej odpowiednie dla przyjętej przez Ciebie strategii.

ustawienia portfolio pro

Okres kredytowania

Okres kredytowania jest kluczowym czynnikiem dla wielu inwestorów i stosowanych przez nich strategii. Zazwyczaj Bondora oferuje okres kredytowania od 3 do 60 miesięcy, choć większość kredytów udzielanych jest na okres co najmniej 36 miesięcy. Wynika to również z filozofii naszej firmy – nie jesteśmy kredytodawcą krótkoterminowym. Uważamy, że kredytobiorca, który pragnie związać się kredytem na dłuższy okres, przy znacznie bardziej korzystnej stopie procentowej, jest znacznie bardziej odpowiedzialny finansowo niż np. kredytobiorca, który chce zaciągnąć kredyt na okres 30 dni przy niezwykle wysokim oprocentowaniu.

Istnieje kilka przyczyn dla których inwestorzy preferują kredyty długo- lub krótkoterminowe. Kredyt krótkoterminowy oznacza, że kapitał inwestora staje się ponownie dostępny wcześniej i wtedy może zostać przeznaczony na inne cele. Oznacza to jednak również, że pieniądze są częściej reinwestowane, co może skutkować wydłużeniem się okresu oczekiwania, w którym pieniądz nie pracuje. Ogólnie rzecz biorąc, kredyty krótkoterminowe wiążą się z wyższym ryzykiem braku spłaty, wynikającym z powodów wskazanych powyżej. Natomiast kredyt długoterminowy oznacza, że jako inwestor cieszysz się większą pewnością i regularnością otrzymywanych dochodów. Jego wadą jest jednak to, że zgromadzony przez Ciebie kapitał zostaje zamrożony na dłuższy okres.

Należy również pamiętać, że ostateczny termin spłaty kredytu może różnić się od pierwotnie przyjętego terminu, ponieważ spłata kredytu może być niekiedy odraczana lub kredyt może zostać spłacony przed terminem zapadalności. Przy korzystaniu z Portfolio Pro zachęcamy do przyjęcia strategii inwestycji długoterminowej. W ten sposób możesz wykorzystać również efekt procentu składanego i jeszcze zwiększyć wartość posiadanego majątku.

Maksymalna kwota inwestycji na kredytobiorcę

Opcja ta pozwala określić maksymalną kwotę, jaką chcesz przeznaczyć na inwestycję w kredyty udzielane pojedynczemu kredytobiorcy, ponieważ może on ubiegać się o więcej niż jeden kredyt w Bondora. Nie należy mylić tego z możliwością ustawienia maksymalnej wartości oferty (o której w dalszej części przewodnika).

W przypadku ustawienia „Maksymalnej kwoty inwestycji na kredytobiorcę” wyższej niż „Wartość oferty”, Portfolio Pro może poddawać pod licytację ten sam kredyt wielokrotnie. W takim wypadku, inwestycja w pojedynczy kredyt jest dzielona na kilka części. Innymi słowy, licytacja otrzymuje od inwestora więcej niż jedną ofertę. Takie podejście z pewnością może okazać się korzystne. Na przykład, możliwa jest późniejsza sprzedaż pojedynczych części inwestycji na Rynku Wtórnym, zamiast sprzedaży całego kredytu. Z drugiej strony, możesz uważać, że takie podejście skutkuje mniejszą ogólną dywersyfikacją Twoich inwestycji.

Odsetki

Z uwagi na fakt, iż inwestor może nie być skłonny do udzielenia kredytu przy stopie procentowej niższej niż oczekiwana, reguła ta pozwala wskazać preferowany zakres oprocentowania kredytu. Ustawienie to nie jest wymagane.

Pamiętaj, aby zwracać uwagę na sekcję Podsumowanie portfela, znajdującą się po prawej stronie od omawianej reguły, ponieważ liczba dostępnych kredytów każdego miesiąca może ulec gwałtownemu zmniejszeniu. Im wyższe oprocentowanie, tym mniej dostępnych kredytów i tym mniejsza ilość prowadzonych inwestycji.

Limit portfela

Limit Portfela to maksymalna kwota zainwestowana w portfel. Kwota ta nie odnosi się do całego konta Bondora, ale do tej konkretnej strategii Portfolio Pro, opracowywanej i nazywanej przez inwestora. Przegląd Portfolio Pro pozwala śledzić, ile pieniędzy zainwestowałeś w posiadany portfel. To właśnie tę kwotę możesz ograniczyć za pomocą tego ustawienia.

Z opcji tej należy korzystać w przypadku, gdy chcesz zainwestować posiadany kapitał z wykorzystaniem różnych strategii, których kwoty chciałbyś ograniczyć do pewnego poziomu. Opcję tę należy traktować jako narzędzie służące do zarządzania ryzykiem portfela.

Wartość oferty

Wartość oferty pozwala na ustawienie maksymalnej wartości pozycji w portfelu. Najmniejsza wartość oferty jaką można ustawić w Portfolio Pro to 1€. Mniejsze kwoty nie są inwestowane. Jeśli wprowadzisz wyższą wartość oferty (np. 10€), często zdarza się, że oferta Portfolio Pro będzie niższa (np. 1€), gdy popyt na kredyt jest wysoki. Dzieje się tak, gdy liczba inwestorów składających ofertę na ten sam kredyt jest wyższa, niż możliwa do uzyskania dystrybucja na jednego inwestora.

Ponieważ chcemy, aby inwestorzy tworzyli portfele zgodnie z wybraną strategią ryzyka i zwrotu, a nie konkurowali z innymi inwestorami poprzez ograniczenie dostępu do danych kredytów, w takich przypadkach oferty od kwoty 1€ są realizowane przez Portfolio Pro automatycznie. Nie ma potrzeby podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań.

Zapasowe saldo gotówkowe

Kwota ustawiona jako zapasowe saldo gotówkowe nie jest ujmowana w inwestycji. Kwota ta jest zawsze utrzymywana na rachunku Bondora i pozostaje do Twojej dyspozycji. Możesz wykorzystać tę rezerwę jako zabezpieczenie, które możesz przelać w każdym momencie na posiadany rachunek bankowy, lub możesz wykorzystać ją do samodzielnego zakupu kredytów na Rynku Wtórnym. Jeśli na Twoim rachunku Bondora znajduje się mniej środków niż wybrana przez Ciebie kwota rezerwowa, Portfolio Pro nie będzie reinwestować posiadanych środków do momentu przekroczenia kwoty ustalonej rezerwy. W rezultacie, każda kwota znajdująca się na rachunku Bondora, przekraczająca wartość ustalonej rezerwy, zostanie zainwestowana ponownie.

Dlaczego warto korzystać z Portfolio Pro?

Aby zdecydować, czy chcesz korzystać z Portfolio Pro w realizacji planowanych inwestycji, warto zapoznać się z innymi oferowanymi przez nas usługami: Go & Grow, Menadżera Portfela oraz API.

Portfolio Pro

Portfolio Pro daje ci znacznie większą kontrolę nad rodzajami kredytów, które wejdą w skład Twojego portfela. Narzędzie to pozwala na określenie szeregu różnych kryteriów, a zatem musisz sam wiedzieć, jakie filtry chciałbyś stworzyć. Na przykład, wybierasz kraj, w którym chcesz nabyć kredyty peer-to-peer, rating Bondora, który chcesz uwzględnić w inwestycji, czy preferowany okres kredytowania.

Podobnie jak w przypadku Managera Portfela, istnieje możliwość ustawienia maksymalnej kwoty inwestycję na jednego kredytobiorcę, maksymalną wielkość oferty oraz zapasowe saldo gotówkowe. Ponadto, możesz określić oczekiwaną stopę procentową oraz limit portfela, do którego Portfolio Pro będzie realizował inwestycje.

Ponadto, usługa ta daje ci natychmiastowy podgląd oczekiwanego zwrotu za każdym razem, gdy zmienisz wybrane kryteria. Spróbuj i przekonaj się sam – wybierz i zaznacz różne pola, aby zobaczyć jak zmienia się oczekiwany zwrot z inwestycji i wybierz ustawienia, które odpowiadają ci najbardziej. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku Portfolio Pro.

Z Portfolio Pro powinni korzystać inwestorzy, którzy wiedzą jakie kredyty chcą uwzględnić w swoim portfelu, opierając się na przeanalizowanych danych statystycznych.

Go & Grow

Go & Grow działa równie łatwo (jeśli nie łatwiej), jak tradycyjne metody inwestycyjne, jednocześnie generując imponującą stopę zwrotu równią 6,75%* rocznie. Po prostu dodajesz środku do rachunku, a następnie każdego dnia wyświetlasz i śledzisz generowane zyski. Co więcej, Go & Grow nie wymaga minimalnego okresu inwestycji, co oznacza, że możesz w łatwy sposób zlikwidować swoje konto. Brzmi jak coś dla ciebie? Ale to nie wszystko!

Od wielu lat na rynku istnieje zapotrzebowanie na produkt dla inwestorów, który jest prosty w obsłudze, daje pewny zwrot z inwestycji i jest oferowany przez wiarygodną platformę. Go & Grow otwiera inwestycje peer-to-peer (P2P) na świat. Dostarcza kluczowych korzyści, niedostępnych za pośrednictwem innych rozwiązań Bondora (Manager Portfela i Portfolio Pro). Mówiąc bardziej szczegółowo, Go & Grow wychodzi na przeciw potrzebom tych, którzy poszukują rozwiązania inwestycyjnego, które nie wymaga dużego zaangażowania, obarczone jest niskim ryzykiem, oferuje zwiększoną płynność i funkcje automatyczne.

Go and Grow został stworzony z myślą o marzycielach. W momencie tworzenia nowego konta Go & Grow musisz wskazać cel inwestycyjny. Celem inwestycji może być zebranie środków na sfinansowanie dużego wydatku takiego jak ślub (gratulacje!) czy nowy samochód, podróż dookoła świata, przejście na wcześniejszą emeryturę lub coś wyjątkowego. Funkcja ustalania celów pozwala ustalić, jak dużą kwotę chciałbyś zgromadzić na swoim rachunku oraz w jakim okresie. Go & Grow na bieżąco informuje inwestora, czy pozostaje na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu inwestycyjnego lub czy zostaje w tyle.

Z Go & Grow powinni korzystać inwestorzy, który nie mają doświadczenia na rynku P2P, oczekują łatwiejszego dostępu do środków oraz pewnego zwrotu z inwestycji.  

Manager Portfela

Manager Portfela jest półautomatyczną usługą, w ramach której Bondora oferuje możliwość realizowania inwestycji w kredyty osobiste. Manager Portfela nie wymaga posiadania jakiegokolwiek wcześniejszego doświadczenia – pozwala na skonfigurowanie wszystkich parametrów za pomocą kilku kliknięć, po czym bez obaw można przystąpić do inwestowania.

Inwestor ma możliwość dostosowania poziomu ryzyka posiadanego portfela, dostosowując położenie suwaka ryzyka i zwrotu. To proste! W momencie zdeponowania środków na koncie Bondora, Manager Portfela niezwłocznie przystępuje do realizacji inwestycji.

Skorzystaj z Managera Portfela, jeśli inwestujesz z perspektywą długoterminową (np. pięć lat), chciałbyś zacząć inwestować szybko i nie martwić się o szczegóły.

API

API umożliwia dostęp do różnych danych dotyczących kredytobiorców, w zakresie jeszcze bardziej szczegółowym niż w przypadku Portfolio Pro oraz podejmowanie na ich podstawie decyzji inwestycyjnych. W procesie wyboru kredytu inwestor ma możliwość uwzględnienia takich zmiennych jak dochody i zobowiązania kredytobiorcy, zatrudnienie, wiek, wykształcenie i inne. W ten sposób możesz realizować własną, indywidualną strategię inwestycyjną.

Korzystanie z API wymaga wysokich umiejętności programistycznych oraz stworzenia szczegółowego planu, określającego które punkty danych będą istotne dla unikalnej strategii inwestora. API jest wykorzystywane przez około 1% naszej bazy inwestorów.

Pytania?

Mamy nadzieję, że ten przewodnik zawiera odpowiedzi na większość Twoich pytań. Jeśli nadal masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony pomocy Support page, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe. Zespół ds. relacji inwestorskich z przyjemnością zapewni Ci najwyższej klasy wsparcie w języku angielskim, niemieckim i estońskim.

Rozpocznij swoją przygodę z Bondora

Klikając w „Dołącz teraz” wyrażasz zgodę na nasze zasady i warunki

Klikając w „Dołącz teraz” wyrażasz zgodę na nasze zasady i warunki

Przez kliknięcie "Zarejestruj się" wyrażasz zgodę na nasze warunki.
Przez kliknięcie "Logowanie" wyrażasz zgodę na nasze warunki.