Program rekomendacji serwisu Bondora:
Zasady i warunki

 1. Warunki ogólne

  1. Definicje

   1. Definicje określeń użytych w niniejszym Programie Rekomendacji są takie same jak podane w ogólnych Warunkach korzystania z witryny Bondora, chyba że wskazano inaczej:
    1. Serwis Bondora oznacza spółkę Bondora Capital OÜ;
    2. Program Rekomendacji oznacza odpowiedni Program Rekomendacji Serwisu Bondora;
    3. Rekomendujący oznacza Użytkownika Serwisu Bondora, który przekazuje innej osobie zostającej Użytkownikiem w ramach Programu Rekomendacji wiadomość, w postaci udostępnionego Rekomendującemu odpowiedniego łącza rekomendacji;
    4. Rekomendowany oznacza osobę rejestrującą się jako Użytkownik Serwisu Bondora z użyciem unikatowego łącza wysłanego jej przez Rekomendującego w ramach Programu Rekomendacji;
    5. Adres URL oznacza unikatowe łącze wygenerowane przez Serwis Bondora Rekomendującemu z tytułu uczestnictwa w Programie Rekomendacji;
    6. Nagroda za rekomendację oznacza dodatkową nagrodę w postaci płatności pieniężnej lub innego bonusu, przyznawaną Rekomendującemu lub Rekomendowanemu po spełnieniu wszystkich warunków dotyczących Rekomendującego lub Rekomendowanego;
    7. Oferta próbna – oznacza bonus w postaci płatności pieniężnej, przyznawany przez Serwis Bondora Rekomendowanemu po spełnieniu wszystkich warunków dotyczących Rekomendowanego;
    8. Osoba wspierająca – oznacza adres e-mail osoby do kontaktu z Serwisu Bondora, która zajmuje się wspieraniem inwestorów [email protected];
    9. Data rejestracji – oznacza dzień zarejestrowania się danego Rekomendowanego jako Użytkownika Portalu z użyciem unikatowego Adresu URL, który otrzymał od Rekomendującego, jeśli Serwis Bondora może odnotować fakt rejestracji;
    10. Data obliczenia – oznacza dzień przypadający 30 dni kalendarzowych po Dacie rejestracji;
    11. Saldo inwestycji – oznacza, po dokonaniu obliczenia, Wierzytelności nabyte po cenie nabycia niezależnie od wykorzystanych produktów, pomniejszone o Wierzytelności zbyte po cenie zbycia, spłaty sum głównych Wierzytelności oraz kwotę otrzymaną jako Ofertę próbną.
  2. Ogólne prawa i obowiązki

   1. Serwis Bondora może okresowo oferować możliwość zdobycia nagród w zamian za rekomendację członkostwa w Serwisie Bondora innym osobom. Serwis Bondora zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zmiany Programu Rekomendacji w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.
   2. Niniejsze zasady i warunki mają zastosowanie do Użytkowników biorących udział w Programie Rekomendacji. Biorąc udział w Programie Rekomendacji, Użytkownicy zgadzają się korzystać z niego w sposób wskazany w niniejszych warunkach.
   3. Domniemywa się, że Użytkownicy korzystają z Programu Rekomendacji, jeśli spełniają określone poniżej warunki dotyczące Rekomendującego lub Rekomendowanego. Na Użytkownikach biorących udział w Programie Rekomendacji spoczywa ciężar przedstawienia niezbędnych dowodów spełniania wszystkich niezbędnych wymagań. Oznacza to, że jeśli Serwis Bondora stwierdzi niespełnienie któregoś z wymagań, uważa się je za niespełnione do momentu przedstawienia przez danego Użytkownika dowodów uznanych za wystarczające przez Bondora.
   4. Użytkownik nie zostanie uznany za Rekomendującego lub Rekomendowanego i nie otrzyma Nagrody za rekomendację ani Oferty próbnej na podstawie niniejszych warunków, jeśli:
    1. Rekomendujący lub Rekomendowany naruszył niniejsze warunki lub inne mające do niego zastosowanie warunki usług Serwisu Bondora lub podmiotów z nim powiązanych;
    2. Rekomendowany nie zarejestrował się jako Użytkownik za pomocą Adresu URL lub Serwis Bondora nie jest w stanie odnotować faktu rejestracji (tj. w pliku cookie brak jest kodu rekomendacji);
    3. Rekomendowany jest już Użytkownikiem Portalu Serwisu Bondora lub brał już udział w Programie Rekomendacji;
    4. Rekomendujący lub Rekomendowany nie jest uprawniony do zostania Użytkownikiem Portalu zgodnie z warunkami Serwisu Bondora lub podmiotów z nim powiązanych;
    5. Rekomendujący lub Rekomendowany niewłaściwie wykorzystywał lub wyzyskiwał ofertę Programu rekomendacji Serwisu Bondora (na przykład utworzył wielokrotne lub fałszywe konta bądź brał udział w ofercie, korzystając z wielokrotnych lub fałszywych adresów e-mail lub tożsamości);
    6. Rekomendujący lub Rekomendowany dopuszczają się czynów oszukańczych (za czyny oszukańcze uważa się bezprawne korzystanie ze znaku towarowego Serwisu Bondora, bezprawne korzystanie z własności intelektualnej, inne naruszenia praw Serwisu Bondora lub inne działania sprzeczne z prawem).
   5. Dla uniknięcia wątpliwości, działaniami, które uważa się za bezprawne korzystanie ze znaku towarowego Serwisu Bondora (np. Bondora, Go&Grow itp.), oprócz innego bezprawnego korzystania z własności intelektualnej lub innych naruszeń praw Bondora, są następujące działania (poniższa lista ma charakter niewyczerpujący):
    1. działanie bezpośrednio lub pośrednio w imieniu Serwisu Bondora (tj. Użytkownik musi wyraźnie rozróżnić działanie w imieniu Serwisu Bondora i imieniu własnym jako osoby trzeciej);
    2. utworzenie lub prowadzenie konta w mediach społecznościowych, portalu lub witryny, w których wykorzystuje się firmę, logo lub znak towarowy Serwisu Bondora;
    3. korzystanie z płatnych reklam w wyszukiwarkach (na przykład Google, Bing lub innych podobnych) z użyciem ogólnych lub powiązanych z marką Bondora słów kluczowych, przesyłanie ruchu do domeny Użytkownika i automatyczne przekierowywanie go do witryn Serwisu Bondora lub bezpośrednie odsyłanie do witryn Serwisu Bondora przez łącza partnerskie;
    4. promowanie Bondora w wiadomościach e-mail bądź SMS lub innych podobnego typu bądź powiadomieniach typu push bez możliwości rezygnacji z nich przez ich odbiorców;
    5. dodawanie łączy do Serwisu Bondora do witryn dla dorosłych, kasyn internetowych, programów cashback, witryn dyskryminujących, witryn zawierających treści wrogie lub obraźliwe bądź zachętę do stosowania przemocy, witryn zawierających treści naruszające prawa innych osób (w tym prawa własności intelektualnej, takich jak witryny do hostowania plików, torrentów i innych rodzajów piractwa własności intelektualnej), witryn zniesławiających inne osoby bądź innych podobnych;
    6. podejmowanie innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio naruszają prawa Serwisu Bondora lub w inny sposób szkodzą jego reputacji.
   6. Witryna Serwisu Bondora, jego materiały marketingowe, znaki towarowe, marki, Adresy URL i inne efekty działalności gospodarczej Serwisu Bondora oraz powiązane z nimi prawa są ściśle chronione międzynarodowym prawem autorskim, prawem własności intelektualnej lub innymi odpowiednimi przepisami. W razie nadużycia warunków Programu rekomendacji Serwis Bondora może stosować przeciwko Użytkownikowi (Użytkownikom) wszystkie środki ochrony prawnej, nie wyłączając wystąpienia na drogę sądową.
   7. Adres URL i inne adresy internetowe Bondora służą jedynie do użytku osobistego, tj. zabrania się rozpowszechniania Adresów URL bez uprzedniej pisemnej zgody Serwisu Bondora do celów komercyjnych Rekomendującego, Rekomendowanego lub osoby trzeciej, jeśli nie zostało to wyraźnie dopuszczone w niniejszych warunkach, a także do działań o charakterze przestępczym, pomawiającym lub innym bezprawnym. Działania zaliczane do tej kategorii określane są według wyłącznego uznania Serwisu Bondora.
   8. Bezwzględnie zakazuje się przerabiania, zmiany i modyfikowana oryginalnego Adresu URL lub udostępniania go w tych częściach Serwisu Bondora, które są dostępne dla ogółu. Z Adresu URL nie wolno korzystać w sposób sprzeczny z wartościami Serwisu Bondora lub dobrymi obyczajami biznesowymi.
   9. Rekomendującemu i Rekomendowanemu nie wolno zamieszczać w korespondencji odnoszącej się do Programu Rekomendacji i rekomendacjach dokonanych na jego podstawie treści bezprawnych lub budzących z innych powodów zastrzeżenia.
   10. Rekomendujący i Rekomendowany będą odpowiedzialni za deklaracje podatkowe lub obowiązki dokonania płatności w związku z nagrodami bądź bonusami otrzymanymi w ramach Programu Rekomendacji.
   11. Bezwzględnie zabrania się nadużywania lub wyzyskiwania błędów w oprogramowaniu witryny (w tym aplikacji) Serwisu Bondora. Użytkownik, który wykryje tego rodzaju błąd oprogramowania, ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o nim Osoby wspierającej. W razie nadużywania lub wyzyskiwania błędów w oprogramowaniu Serwis Bondora może stosować przeciwko Użytkownikowi (Użytkownikom) wszystkie środki ochrony prawnej, nie wyłączając wystąpienia na drogę sądową.
   12. Serwis Bondora zastrzega sobie prawo wykluczenia Użytkownika z udziału w Programie Rekomendacji. (w tym zablokowania jego konta w Portalu) w dowolnym momencie, jeśli Użytkownik nie przestrzega niniejszych warunków lub mających do niego zastosowanie innych warunków pozostałych usług Serwisu Bondora.
   13. Serwis Bondora ma prawo sprawdzania wszystkich nagród przyznawanych na podstawie niniejszych warunków według swojego wyłącznego uznania. Serwis Bondora może wstrzymać przyznanie Nagrody za rekomendację lub Oferty próbnej do momentu jej zbadania, jeśli uważa, że działania Rekomendującego lub Rekomendowanego są oszukańcze, podejrzane lub naruszają niniejsze warunki. Serwis Bondora ma prawo zmodyfikowania lub zmiany w dowolnym momencie sposobu przyznawania nagród.
   14. Prosimy pamiętać, że jeśli Rekomendowani wycofają w całości lub części swoje inwestycje z konta Rekomendowanego w Portalu w ciągu 180 dni od daty wypłacenia Nagrody za rekomendację na konto Rekomendowanego w Portalu, Serwisowi Bondora przysługuje pełne prawo żądania w dowolnym momencie zwrotu całości wypłaconej Nagrody za rekomendację.
   15. Przy odzyskiwaniu Nagrody za rekomendację od Rekomendowanego Serwis Bondora może skorzystać z usług osób trzecich (lub drogi sądowej).
   16. Serwis Bondora zastrzega sobie prawo żądania zwrotu Nagrody za rekomendację lub Oferty próbnej po jej dodaniu do konta Rekomendującego lub Rekomendowanego w Portalu, jeśli uzna, że dany Rekomendujący lub Rekomendowany niewłaściwie wykorzystywał lub wyzyskiwał Program Rekomendacji. Serwis Bondora ma prawo potrącić kwotę wypłaconych bonusów ze środków dostępnych na koncie danego Użytkownika. Jeśli wierzytelność Serwisu Bondora przekracza kwotę środków na koncie danego Użytkownika w Portalu, Serwisowi Bondora przysługuje prawo do żądania zwrotu wypłaconych bonusów w wysokości przekraczającej kwotę potrąconą.
   17. Stosunki prawne wynikłe z udziału w niniejszym Programie Rekomendacji podlegają niniejszym warunkom oraz ogólnym Warunkom korzystania opublikowanym w Portalu.
   18. W przypadku problemów lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Serwisem Bondora, wysyłając wiadomość e-mail do Osoby wspierającej.
 2. Warunki szczególne

  1. Zaliczenie do Rekomendujących

   1. Jeśli Użytkownik chce wziąć udział w Programie Rekomendacji jako Rekomendujący, Serwis Bondora może udostępnić Adres URL na koncie Użytkownika w Portalu. Użytkownik może udostępniać lub wysyłać Adres URL osobom trzecim.
   2. Jeśli Użytkownik posiada status Rekomendującego i nie naruszył żadnych postanowień niniejszych Warunków, otrzyma Nagrodę za rekomendację w wysokości wskazanej poniżej.
   3. Rekomendujący otrzyma jednorazową Nagrodę za rekomendację w wysokości 5 euro, przy czym Nagroda obliczona zostanie następująco:
    1. obliczenie Nagrody za rekomendację nastąpi w Dacie obliczenia;
    2. nagroda za rekomendację obliczona zostanie na podstawie kwoty Salda Inwestycji tylko wtedy, gdy Rekomendowany zainwestował co najmniej 50 euro. Do Salda inwestycji nie wlicza się wpłat dokonanych przez osoby trzecie;
    3. Nagroda za Rekomendację zostanie dodana do konta Rekomendującego w Portalu w ciągu 90 dni od Daty obliczenia pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków Nagrody za Rekomendację.
  2. Zaliczenie do Rekomendowanych

   1. Jeśli Użytkownik chce wziąć udział w Programie Rekomendacji jako Rekomendowany, musi zarejestrować się w Portalu, korzystając z Adres URL przekazanego przez Rekomendującego (tj. Serwis Bondora musi być w stanie odnotować fakt rejestracji).
   2. Jeśli Użytkownik posiada status Rekomendowanego i nie naruszył żadnych postanowień niniejszych Warunków, otrzyma Ofertę próbną w wysokości wskazanej poniżej.
   3. Użytkownik może wziąć udział w Programie Rekomendacji tylko raz, tj. Nagroda za Rekomendację i Oferta próbna zostaną mu wypłacone tylko raz.
   4. Rekomendowany otrzyma na swoje konto w Portalu Ofertę próbną w wysokości 5 euro, którą może wykorzystać na inwestycje w Portalu od Daty rejestracji. Serwis Bondora zastrzega sobie prawo odzyskania Oferty próbnej w całości, jeśli Użytkownik otrzymał Ofertę próbną i nie zainwestował kwoty co najmniej 50 euro w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania Oferty próbnej.
   5. W przypadku wykorzystania Oferty próbnej do nabycia Wierzytelności przez Użytkownika Serwis Bondora ma prawo zbyć Wierzytelność i przelać środki otrzymane ze sprzedaży na konto Serwisu Bondora lub dokonać w imieniu Użytkownika cesji Wierzytelności na Serwis Bondora. Serwis Bondora nie ma obowiązku powiadomienia Użytkownika o odzyskaniu Oferty próbnej lub zbyciu Wierzytelności.
   6. Jeśli Użytkownik posiada status Rekomendowanego, otrzyma jednorazową Nagrodę za rekomendację w wysokości 5 euro, wypłacaną, jak następuje:
    1. Nagroda za Rekomendację zostanie wypłacona Rekomendowanemu tylko wtedy, gdy zainwestuje on co najmniej 50 euro;
    2. Nagroda za Rekomendację dodawana jest do konta Rekomendowanego w Portalu w ciągu 90 dni kalendarzowych od Daty obliczenia pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków Nagrody za Rekomendację.

Przez kliknięcie "Zarejestruj się" wyrażasz zgodę na nasze warunki.
Przez kliknięcie "Logowanie" wyrażasz zgodę na nasze warunki.