Oświadczenie Bondora na temat ogólnego ryzyka

Jeśli nie wiesz, jaki poziom ryzyka możesz zaakceptować oraz jaki ma to wpływ na ewentualne oczekiwane zyski, skontaktuj się z doradcą finansowym.

Bondora oferuje Wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych pożyczek konsumenckich udzielonych pożyczkobiorcom. Zasadniczo inwestycje w niezabezpieczone pożyczki konsumenckie obarczone są dużym ryzykiem. Nie ma żadnej gwarancji uzyskania zwrotu z inwestycji.

Uwaga:

Brak zależności od wyników osiągniętych w przeszłości: chociaż nasza analiza statystyczna wskazuje, że zysk netto z Twoich inwestycji powinien wynieść średnio około 10%, analiza opiera się na wcześniejszych wynikach podobnych wierzytelności i dlatego nie gwarantuje, że podobne wyniki będą również osiągane w przyszłości.

Brak gwarancji: żadne Wierzytelności nie są gwarantowane przez fundusz państwowy ani też nie są w inny sposób zabezpieczone.

Inwestycje długoterminowe: Wierzytelności sprzedawane na naszej platformie to inwestycja długoterminowa, co oznacza horyzont inwestycyjny powyżej 5 lat. Jeśli chcesz wcześniej wypłacić swoje pieniądze, możesz stracić część lub całość kwoty zainwestowanego kapitału.

Możliwość braku wzrostu aktywów i ryzyko straty: gdy kupujesz Wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom, możliwy zysk ostatecznie zależy od tego, na ile prawidłowo pożyczkobiorcy wywiązują się ze swoich zobowiązań płatniczych. Dlatego, w zależności od zachowania pożyczkobiorców, możliwe jest również, że poniesiesz stratę.

Mniej kontroli nad Twoją inwestycją: oferujemy różne automatyczne sposoby zakupu Wierzytelności. Wybór zautomatyzowanego sposobu inwestowania może oznaczać, że nie będziesz mieć pełnej kontroli nad swoimi inwestycjami. Jeśli chcesz, możesz zmienić swoje metody inwestowania w dowolnym momencie.

Podatki: ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe deklarowanie i płacenie podatków. Opodatkowanie zależeć będzie od konkretnych okoliczności, takich jak Twój kraj zamieszkania. Zalecamy skonsultować się z ekspertem.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym oświadczeniu na temat ryzyka mają to samo znaczenie, co definicje użyte w Zasadach Korzystania Bondora.

Go & Grow - Oświadczenie Bondora w zakresie ryzyka

Wybierając konto Go & Grow i akceptując Warunki Korzystania z Go & Grow („Warunki GG”), użytkownik wyraża zgodę na serię zakupów i sprzedaży praw do roszczeń (wynikających z pożyczek udzielonych przez Bondora AS) pomiędzy Bondora Capital OÜ („my”) a użytkownikiem. Między innymi:

  • użytkownik może przydzielić prawa do roszczeń nabyte przez siebie na bondora.com na swoje konto Go & Grow, pod warunkiem, że prawa do roszczeń są zgodne z Warunkami GG i użytkownik akceptuje wartość praw do roszczenia określoną przez nas;
  • wszystkie środki przydzielone do konta Go & Grow zostaną wykorzystane na zakup praw do roszczeń zgodnie z Warunkami GG. Użytkownik nie będzie mógł wybrać konkretnych praw do roszczeń, które nabywa;
  • użytkownik sprzeda nam swoje prawa do roszczeń. Cena sprzedaży zostanie ustalona i ograniczona zgodnie z Warunkami GG. Cena sprzedaży zostanie wypłacona użytkownikowi na żądanie, pod warunkiem że jego prawa do roszczeń mogą zostać natychmiast sprzedane. W przypadku, gdy pozostali użytkownicy kont Go & Grow nie posiadają wystarczających środków, zapłata ceny sprzedaży zostanie odroczona i dokonana w częściach, w momencie kiedy niezbędne środki staną się dostępne.
  • Opłata w wysokości 1 euro ma zastosowanie za każdym razem, gdy użytkownik żąda zapłaty ceny sprzedaży (lub jej części).

UWAGA

Brak zależności od wyników osiągniętych w przeszłości: mimo iż nasze analizy statystyczne wykazują, że korzystanie z konta Go & Grow powinno przynieść użytkownikowi zannualizowany zwrot w wysokości 6,75%, analiza ta oparta jest na wynikach uzyskiwanych w przeszłości z portfela podobnych praw do roszczeń, i w związku z tym nie gwarantuje, że podobne wyniki będą uzyskiwane również w przyszłości.

Brak gwarancji: żadne aktywa przypisane do konta Go & Grow nie są gwarantowane przez żaden fundusz państwowy lub w inny sposób zabezpieczone.

Możliwe zmniejszenie wartości: określona przez nas wartość praw do roszczeń przypisanych do konta Go & Grow może być mniejsza niż kwota, którą użytkownik może otrzymać przy odsprzedaży praw do roszczeń innym użytkownikom bondora.com lub kwota, którą może otrzymać od pożyczkobiorcy.

Mniejsze i ograniczone zyski, o ile w ogóle wystąpią: ewentualne zyski uzyskane w wyniku korzystania z konta Go & Grow mogą być mniejsze niż zyski wynikające z wykorzystania tych samych środków na nabycie praw do roszczeń przez bondora.com w inny sposób. Ponadto maksymalna stopa zwrotu przy korzystaniu z konta Go & Grow wynosi 6,75%.

Możliwość braku wzrostu aktywów i ryzyko straty: ewentualne zyski z korzystania z rachunku Go & Grow są ograniczone, natomiast nie ma gwarancji zysku. Ponadto ponieważ kupujesz i sprzedajesz prawa do roszczeń wobec pożyczkobiorców, ewentualny zysk będzie ostatecznie zależał od tego, na ile prawidłowo wywiązują się oni ze swoich zobowiązań płatniczych. W związku z tym istnieje również możliwość poniesienia straty: kwota pieniędzy otrzymana przez użytkownika w wyniku korzystania przez niego z konta Go & Grow może być mniejsza niż kwota pieniędzy i praw do roszczeń, jakie użytkownik przydzielił do swojego konta Go & Grow.

Ograniczenia przelewu aktywów: użytkownik nie może sprzedać, przenieść, obciążyć lub w inny sposób zbyć praw do roszczeń lub środków na swoim koncie Go & Grow, w sposób inny niż sprzedaż nam aktywów na warunkach określonych w Warunkach GG.

Mniejsza kontrola: użytkownik nie może sprzedać żadnego pojedynczego prawa do roszczeń zarejestrowanego na jego koncie Go & Grow – może on jedynie dokonać sprzedaży określonego przez siebie procenta wszystkich swoich praw do roszczeń zapisanych na koncie Go & Grow wyłącznie nam. Użytkownik nie może ustalać ceny po jakiej nabywa lub sprzedaje prawa do roszczeń – w obu przypadkach ceny określane są zgodnie z Warunkami GG, a akceptując te Warunki, użytkownik wyraża zgodę na te ceny.

Możliwe opóźnienia płatności: w przypadku, gdy inni użytkownicy kont Go & Grow nie mają natychmiast wystarczających środków na zakup praw do roszczeń od nas, zapłata ceny sprzedaży dla użytkownika opóźni się o nieznany okres, aż do momentu, gdy będą dostępne wystarczające środki. Z tego względu korzystanie z konta Go & Grow nie jest porównywalne do depozytu lub konta inwestycyjnego, ponieważ może nie być możliwości natychmiastowego upłynnienia aktywów lub wypłaty środków, ani nie ma gwarancji zachowania wartości przydzielonej do konta Go & Grow.

Możliwość dokonania nadużycia przez przypisanych użytkowników konta Go & Grow: w przypadku gdy użytkownik upoważni jakąkolwiek inną osobę do uzyskania dostępu do jego konta, działania takiej osoby traktowane będą jak działania użytkownika. Jeżeli użytkownik upoważni taką osobę do dokonywania wypłat środków z jego konta, osoba ta może przelać te środki na swoje konto, a użytkownik będzie odpowiedzialny za zapłacenie podatku od zysku (o ile taki wystąpi).

Podatki: przeanalizowaliśmy możliwe implikacje podatkowe wynikające z korzystania z konta Go & Grow zgodnie z prawem estońskim, jednak za prawidłowe deklarowanie i płacenie podatków odpowiedzialny jest wyłącznie użytkownik. Opodatkowanie zależeć będzie od konkretnej sytuacji użytkownika. Dlatego też zalecamy skonsultować się z ekspertem.

Powyższe nie obejmuje wszystkich obowiązków, ograniczeń i ryzyk dotyczących konta Go & Grow. Prosimy uważnie przeczytać Warunki GG i skonsultować się z ekspertem

Warunki Portfolio Manager i Portfolio Pro

Korzystając z Portfolio Manager lub Portfolio Pro, autoryzujesz serię zakupów Wierzytelności w Twoim imieniu zgodnie z odpowiednim poziomem ryzyka i / lub wybranymi przez Ciebie zasadami.

Rozumiesz, że zakupy dokonane w Twoim imieniu dokonywane są na innych warunkach (na przykład kwota, czas trwania, klasa ryzyka Pożyczki mogą się różnić).

Jeśli nie złożyłeś innej dyspozycji, zdajesz sobie sprawę, że Portfolio Manager będzie składał oferty w całkowitej kwocie wolnego salda gotówkowego na twoim rachunku Bondora.

Spodziewane wartości wyświetlane na stronie internetowej Bondora nie są wiążące dla Bondora, a historyczne wartości nie gwarantują dokładnie takich samych przyszłych wartości dla danego Portfolio Manager.

Obowiązują wszelkie oświadczenia zawarte w Oświadczeniu Bondora na temat ogólnego ryzyka. Zanim zdecydujesz się kontynuować, upewnij się, że zapoznałeś(-aś) się i zrozumiałeś(-aś) Oświadczenie Bondora na temat ogólnego ryzyka.

** Należy pamiętać, że polskie tłumaczenie tej strony internetowej jest traktowane wyłącznie jako wskazówka. W przypadku zapytań prawnych, zmian lub wątpliwości stosuje się oryginalną, angielską wersję tego dokumentu.

Tired of big banks and their robotic ways?
Get the loan you deserve from Bondora.

  • A personalized loan offer online in 60 seconds
  • Flexible repayment options
  • No hidden fees
Start now
This is a financial service. Please examine our terms and conditions on bondora.ee and consult an expert if necessary.

Przez kliknięcie "Zarejestruj się" wyrażasz zgodę na nasze warunki.
Przez kliknięcie "Logowanie" wyrażasz zgodę na nasze warunki.

Resetuj Hasło

Zarejestruj się

Przez kliknięcie "Logowanie" wyrażasz zgodę na nasze warunki.

Zaloguj się

Przez kliknięcie "Logowanie" wyrażasz zgodę na nasze warunki.