Oświadczenie Bondora na temat ogólnego ryzyka

Jeśli nie wiesz, jaki poziom ryzyka możesz zaakceptować oraz jaki ma to wpływ na ewentualne oczekiwane zyski, skontaktuj się z doradcą finansowym.

Bondora oferuje Wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych pożyczek konsumenckich udzielonych pożyczkobiorcom. Zasadniczo inwestycje w niezabezpieczone pożyczki konsumenckie obarczone są dużym ryzykiem. Nie ma żadnej gwarancji uzyskania zwrotu z inwestycji.

Uwaga:

Brak zależności od wyników osiągniętych w przeszłości: chociaż nasza analiza statystyczna wskazuje, że zysk netto z Twoich inwestycji powinien wynieść średnio około 10%, analiza opiera się na wcześniejszych wynikach podobnych wierzytelności i dlatego nie gwarantuje, że podobne wyniki będą również osiągane w przyszłości.

Brak gwarancji: żadne Wierzytelności nie są gwarantowane przez fundusz państwowy ani też nie są w inny sposób zabezpieczone.

Inwestycje długoterminowe: Wierzytelności sprzedawane na naszej platformie to inwestycja długoterminowa, co oznacza horyzont inwestycyjny powyżej 5 lat. Jeśli chcesz wcześniej wypłacić swoje pieniądze, możesz stracić część lub całość kwoty zainwestowanego kapitału.

Możliwość braku wzrostu aktywów i ryzyko straty: gdy kupujesz Wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom, możliwy zysk ostatecznie zależy od tego, na ile prawidłowo pożyczkobiorcy wywiązują się ze swoich zobowiązań płatniczych. Dlatego, w zależności od zachowania pożyczkobiorców, możliwe jest również, że poniesiesz stratę.

Mniej kontroli nad Twoją inwestycją: oferujemy różne automatyczne sposoby zakupu Wierzytelności. Wybór zautomatyzowanego sposobu inwestowania może oznaczać, że nie będziesz mieć pełnej kontroli nad swoimi inwestycjami. Jeśli chcesz, możesz zmienić swoje metody inwestowania w dowolnym momencie.

Podatki ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe deklarowanie i płacenie podatków. Opodatkowanie zależeć będzie od konkretnych okoliczności, takich jak Twój kraj zamieszkania. Zalecamy skonsultować się z ekspertem.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym oświadczeniu na temat ryzyka mają to samo znaczenie, co definicje użyte w Warunkach korzystania Bondora.

Go & Grow - Oświadczenie Bondora na temat ryzyka

Ryzyko związane z Go & Grow

1)   Stopa zwrotu netto może spaść poniżej 6,75% lub 4% rocznie.

Główną zaletą Go & Grow jest wysoka stopa zwrotu z inwestycji wynosząca do 6,75%, podlegająca miesięcznemu limitowi inwestycyjnemu Go & Grow. Miesięczny limit inwestycyjny Go & Grow jest ustalany przez obecnie obowiązujące Ogólne warunki Go & Grow. Każda zainwestowana kwota wykraczająca ponad miesięczny limit inwestycyjny Go & Grow przynosi zwrot na poziomie do 4%. Dlatego należy zdawać sobie sprawę, że Twoje inwestycje mogą przynosić zwrot na różnym poziomie.

Biorąc pod uwagę stopy zwrotu netto osiągane od czasu powstania portalu Bondora, stopy w wysokości 6,75% i 4% zapewniają znaczny bufor. Obecnie portfolio Go & Grow jest identyczne ze strukturą pożyczek w portalu Bondora, co oznacza, że odzwierciedla całość struktury i kategorii ryzyka we wszystkich krajach. Pożyczki zostały udzielone przy wykorzystaniu najnowszej generacji oceny ratingu kredytowego, opartej na chronionym patentami modelu, który opracowywano od ponad dekady.

Dlatego faktyczna wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) portfolio Go & Grow znacząco przewyższa zasadnicze stopy wynoszące 6,75% i 4% – rentowność przewyższająca wskazaną wartość zostaje zatrzymana w formie rezerw i ponownie zainwestowana, aby ograniczyć ryzyko w przyszłości. Portalowi Bondora nie przysługują przedmiotowe rezerwy. Podsumowując, zapewnia nam to statystyczną pewność, że stopy wynosząca 6,75% i 4% są możliwe do osiągnięcia w najbliższej przyszłości.

Na naszą zdolność zapewniania stóp wynoszących 6,75% i 4% przekłada się także liczba wpłat, które otrzymujemy w danym momencie od inwestorów. Dla przykładu, jeżeli do kont Go & Grow zostanie dodanych przez inwestorów więcej środków pieniężnych, niż możemy udzielić w ramach pożyczek, będzie to oznaczać, że pewien procent portfolio pozostanie w formie gotówkowej (tj. nie osiągnie żadnej stopy zwrotu). W tej sytuacji możemy zdecydować o nałożeniu ograniczeń na kwotę, którą nowi inwestorzy mogą wpłacić. W nadzwyczajnych przypadkach możemy zdecydować się na całkowite wstrzymanie przyjmowania nowych inwestorów i utworzyć listę oczekujących.

2)   Płynność

Zanim podjęliśmy decyzję o udostępnieniu inwestorom Go & Grow korzyści, jaką stanowi nadzwyczaj wysoka płynność, przeanalizowaliśmy dane o przepływach finansowych z portalu Bondora z blisko dziesięciu lat, aby określić wpływy i wydatki oraz ogólne zmiany przepływów pieniężnych. Dzięki temu inwestorzy mogą być pewni możliwości szybkiego wypłacenia środków ze swojego konta Go & Grow.

Ponadto przeanalizowaliśmy dane o przepływach finansowych z kilkunastu banków i funduszy inwestycyjnych za okres globalnego kryzysu finansowego w latach 2007–2008, skupiając się przede wszystkim na umorzeniach i wypłatach w ramach przepływów finansowych. Informacje te powiązaliśmy z własnymi danymi, dzięki czemu mogliśmy wyciągnąć wnioski dotyczące wielkości stałego bufora pieniężnego, który należy stworzyć, aby zapewnić inwestorom wysoką płynność.

Jeżeli Bondora nie będzie w stanie zrealizować wszystkich wypłat z kont Go & Grow, możliwe będą dwa scenariusze postępowania (decyzja zależy od tego, do którego dojdzie wcześniej). Przedstawiliśmy je w uproszczonej formie w dwóch skrótowych punktach poniżej, jednak pełen opis dostępny jest w punkcie 7.6. ogólnych warunków Go & Grow.

  1. Inwestor otrzyma pełną wypłatę, kiedy w portfolio Go & Grow dostępna będzie wystarczająca kwota pieniędzy wypracowana dzięki przepływom generowanym przez portfel lub wpłatom

  2. Inwestor otrzyma częściową wypłatę, kiedy dostępne będzie wystarczające ku temu saldo, a środki będą przekazywane każdego dnia, w którym otwarte są banki, aż do osiągnięcia pełnej kwoty wypłaty.

 

Wybierając konto Go & Grow i akceptując Warunki korzystania z Go & Grow („Warunki GG”), wyrażasz zgodę na serię zakupów i sprzedaży praw do wierzytelności (wynikających z pożyczek udzielonych przez Bondora AS) pomiędzy Bondora Capital OÜ („my”) a Tobą. Między innymi:

  • możesz przydzielić prawa do wierzytelności nabyte przez siebie na bondora.com na swoje konto Go & Grow, pod warunkiem, że prawa do wierzytelności są zgodne z Warunkami GG i akceptujesz wartość praw do wierzytelności określoną przez nas;
  • wszystkie środki przydzielone do konta Go & Grow zostaną wykorzystane na zakup praw do wierzytelności zgodnie z Warunkami GG. Nie będziesz mieć możliwości wyboru konkretnych praw do wierzytelności, które nabywasz;
  • sprzedasz nam swoje prawa do wierzytelności. Cena sprzedaży zostanie ustalona i ograniczona zgodnie z Warunkami GG. Cena sprzedaży zostanie Ci wypłacona na żądanie, pod warunkiem, że Twoje prawa do wierzytelności mogą zostać natychmiast sprzedane. W przypadku, gdy pozostali użytkownicy kont Go & Grow nie posiadają wystarczających środków, zapłata ceny sprzedaży zostanie odroczona i dokonana w częściach, w momencie kiedy niezbędne środki staną się dostępne.
  • opłata w wysokości 1 euro ma zastosowanie za każdym razem, gdy żądasz zapłaty ceny sprzedaży (lub jej części).

Uwaga:

Brak zależności od wyników osiągniętych w przeszłości: mimo że nasze analizy statystyczne wykazują, że korzystanie z konta Go & Grow powinno przynieść Ci przeliczony na stawkę roczną zwrot w wysokości 6,75% i 4% w odpowiednich warunkach, analiza ta oparta jest na wynikach uzyskiwanych w przeszłości z portfela podobnych praw do wierzytelności, i w związku z tym nie gwarantuje, że podobne wyniki będą uzyskiwane również w przyszłości.

Brak gwarancji: żadne aktywa przypisane do konta Go & Grow nie są gwarantowane przez żaden fundusz państwowy lub w inny sposób zabezpieczone.

Możliwe zmniejszenie wartości: określona przez nas wartość praw do wierzytelności przypisanych do konta Go & Grow może być mniejsza niż kwota, którą możesz otrzymać przy odsprzedaży praw do wierzytelności innym użytkownikom portalu bondora.com lub kwota, którą możesz otrzymać od pożyczkobiorcy.

Mniejsze i ograniczone zyski, o ile w ogóle wystąpią: ewentualne zyski uzyskane w wyniku korzystania z konta Go & Grow mogą być mniejsze niż zyski wynikające z wykorzystania tych samych środków na nabycie praw do wierzytelności przez bondora.com w inny sposób. Ponadto maksymalna stopa zwrotu przy korzystaniu z konta Go & Grow wynosi 6,75% rocznie w przypadku inwestycji podlegających miesięcznemu limitowi inwestycyjnemu Go & Grow i 4% w przypadku inwestycji na kazdą kwotę przewyższającą wspomniany miesięczny limit inwestycyjny Go & Grow.----

Możliwość braku wzrostu aktywów i ryzyko straty: ewentualne zyski z korzystania z konta Go & Grow są ograniczone, natomiast nie ma gwarancji zysku. Ponadto gdy kupujesz i sprzedajesz prawa do wierzytelności wobec pożyczkobiorców, ewentualny zysk będzie ostatecznie zależał od tego, na ile prawidłowo wywiązują się oni ze swoich zobowiązań płatniczych. W związku z tym istnieje również możliwość poniesienia straty: otrzymana przez Ciebie kwota pieniędzy w wyniku korzystania z konta Go & Grow może być mniejsza niż kwota pieniędzy i praw do wierzytelności, jakie udało Ci się przydzielić do swojego konta Go & Grow.

Ograniczenia przelewu aktywów: : nie możesz sprzedać, przenieść, obciążyć lub w inny sposób zbyć praw do wierzytelności lub środków na swoim koncie Go & Grow, w sposób inny niż sprzedaż nam aktywów na warunkach określonych w Warunkach GG.

Mniejsza kontrola: nie możesz sprzedać żadnego pojedynczego prawa do wierzytelności zarejestrowanego na swoim koncie Go & Grow – możesz jedynie dokonać sprzedaży określonego przez siebie procenta wszystkich swoich praw do wierzytelności zapisanych na koncie Go & Grow wyłącznie nam. Nie możesz ustalać ceny po jakiej nabywasz lub sprzedajesz prawa do wierzytelności – w obu przypadkach ceny określane są zgodnie z Warunkami GG, a akceptując wspomniane Warunki, wyrażasz zgodę na te ceny.

Możliwe opóźnienia płatności: w przypadku, gdy inni użytkownicy kont Go & Grow nie mają natychmiastowo dostępnych wystarczających środków na zakup od nas praw do wierzytelności, zapłata ceny sprzedaży dla Ciebie opóźni się o czas nieokreślony, aż do momentu, gdy będą dostępne wystarczające środki. Z tego względu korzystanie z konta Go & Grow nie jest porównywalne do depozytu lub konta inwestycyjnego, ponieważ może nie być możliwości natychmiastowego upłynnienia aktywów lub wypłaty środków, ani nie ma gwarancji zachowania wartości przydzielonej do konta Go & Grow.

Możliwość dokonania nadużycia przez przypisanych użytkowników konta Go & Grow: w przypadku gdy upoważnisz jakąkolwiek inną osobę do uzyskania dostępu do jego konta, działania takiej osoby traktowane będą jak Twoje działania. Jeżeli upoważnisz taką osobę do dokonywania wypłat środków z Twojego konta, osoba ta może przelać te środki na swoje konto, a Ty będziesz ponosić odpowiedzialność za zapłacenie podatku od zysku (o ile taki wystąpi).

Podatki: przeanalizowaliśmy możliwe implikacje podatkowe wynikające z korzystania z konta Go & Grow zgodnie z prawem estońskim, jednak za prawidłowe zgłaszanie i płacenie podatków odpowiedzialny jesteś tylko i wyłącznie Ty. Opodatkowanie zależeć będzie od konkretnej sytuacji. Dlatego też zalecamy skonsultować się z ekspertem.

Powyższe postanowienia nie obejmuja wszystkich obowiązków, ograniczeń i ryzyk dotyczących konta Go & Grow. Prosimy uważnie przeczytać Warunki GG i skonsultować się z ekspertem.

Warunki API, Portfolio Manager i Portfolio Pro

Korzystając z API, upoważniasz wszystkie zakupy Wierzytelności w Twoim imieniu zgodnie z odpowiednim poziomem ryzyka i/lub wybranymi przez Ciebie zasadami. Z perspektywy czasu wspomniane warunki dotyczą również działań wykonywanych w ramach Portfolio Manager lub Portfolio Pro, czyli produktów, do których dostęp został wycofany od 27 lutego 2023 roku.

Rozumiesz, że zakupy dokonane w Twoim imieniu dokonywane są na innych warunkach (na przykład kwota, czas trwania, klasa ryzyka Pożyczki mogą się różnić).

Jeśli nie złożyłeś innej dyspozycji, zdajesz sobie sprawę, że Portfolio Manager będzie składał oferty w całkowitej kwocie wolnego salda gotówkowego na Twoim rachunku Bondora.

Spodziewane wartości wyświetlane na stronie internetowej Bondora nie są wiążące dla Bondora, a historyczne wartości nie gwarantują dokładnie takich samych przyszłych wartości dla określonych produktów inwestycyjnych.

Obowiązują wszelkie oświadczenia zawarte w Oświadczeniu Bondora na temat ogólnego ryzyka. Zanim zdecydujesz się kontynuować, upewnij się, że udało Ci się zapoznać i zrozumieć Oświadczenie Bondora na temat ogólnego ryzyka.

** Należy pamiętać, że polskie tłumaczenie tej strony internetowej jest traktowane wyłącznie jako wskazówka. W przypadku zapytań prawnych, zmian lub wątpliwości stosuje się oryginalną, angielską wersję tego dokumentu.

Przez kliknięcie "Zarejestruj się" wyrażasz zgodę na nasze warunki.
Przez kliknięcie "Logowanie" wyrażasz zgodę na nasze warunki.