Czym jest Rynek Wtórny Bondora?

Czy wiedziałeś, że możesz uzyskać pożyczki także z drugiej ręki? Z wielu powodów inwestorzy wykorzystują Rynek Wtórny Bondora do wymiany kredytów, które wcześniej nabyli poprzez Portfolio Manager, Portfolio Pro, inwestycje bezpośrednie lub API. Jeśli chcesz sprzedać kredyt wchodzący w skład twojego portfela lub nabyć go od innych, Rynek Wtórny Bondora jest miejscem właśnie dla Ciebie.

Jeśli myślisz o samodzielnym inwestowaniu na Rynku Wtórnym, bez skorzystania z przygotowanych przez nas opcji, musisz pamiętać, że jest to strategia wysokiego ryzyka, która często skutkuje wypracowaniem niższego zysku netto (a nawet odnotowaniem strat). Poniżej przedstawiamy dostępne opcje oraz podpowiadamy, na co powinieneś zwrócić uwagę.

Powody, dla których powinieneś skorzystać z Rynku Wtórnego Bondora

Rynek Wtórny posiada wiele interesujących funkcji, z których możesz korzystać w różnym celu. Być może chciałbyś sprzedać przeterminowane kredyty znajdujące się w Twoim portfelu, lub chcesz realizować strategię, która wymaga bardzo specyficznych filtrów. Dla przykładu – w ramach Bondora działa niewielka grupa inwestorów, których strategia zakłada zakup niespłaconych kredytów po bardzo niskiej cenie, z założeniem wygenerowania korzyści później, w momencie gdy kredyty te zaczną generować przepływy pieniężne z odzyskanych środków. Strategia ta wymaga dużo cierpliwości i stalowych nerwów, więc nie jest odpowiednia dla wszystkich. Jest to bardzo ryzykowna strategia – nie zalecamy jej, jeśli nie jesteś w stu procentach pewien podejmowanych decyzji.

Oczywiście, samodzielne działanie na Rynku Wtórnym Bondora może być świetną zabawą. Aczkolwiek nie ma gwarancji, że duże zaangażowanie i przeprowadzanie dogłębnych, samodzielnych analiz zaowocuje zwrotem wyższym niż w przypadku oferowanych przez nas usług zautomatyzowanych. Zwrot wypracowywany przez inwestorów, którzy są bardzo aktywni na Rynku Wtórnym, w większości przypadków nie jest wyższy niż ten, generowany przez inwestorów pasywnych, którzy nabyli posiadane kredyty za pośrednictwem Managera Portfela lub Portfolio Pro. Nie wspominając o inwestorach inwestujących poprzez Go & Grow. Co więcej, inwestowanie samodzielne jest niezwykle czasochłonne, ponieważ zazwyczaj wymaga samodzielnej weryfikacji wielu kredytów. Zanim zaczniesz, przemyśl to i zastanów się, czy warto poświęcać swój czas.

Możesz również zaplanować całkowitą likwidację portfela Bondora i w związku z tym zechcesz sprzedać wszystkie posiadane kredyty. Możesz to zrobić za pośrednictwem Rynku Wtórnego Bondora. Jednak w przypadku, gdy posiadasz wiele kredytów, proces ten może potrwać dłużej. Najszybszym sposobem jest skorzystanie z jednej z oferowanych przez nas usług – z pewnością pozwoli to przyspieszyć cały proces. Usługi te to między innymi Manager Portfela, czy Go & Grow>. Manager Portfela może automatycznie sprzedawać posiadane przez Ciebie kredyty na Rynku Wtórnym, bez konieczności samodzielnego wykonywania wszystkich związanych z tym czynności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji „Sprzedaż Kredytów” w Przewodniku Managera Portfela. Dzięki Go & Grow nie sprzedajesz posiadanych kredytów innym inwestorom, ale Bondora. Dzięki temu możesz niezwłocznie wypłacić otrzymane środki, w przypadku zaakceptowania naszej oferty.

Pamiętaj, że sprzedaż kredytów przed terminem zapadalności często powoduje utratę odsetek lub kapitału.

Rynek Wtórny

Co odróżnia go od naszych pozostałych narzędzi?

Rynek Wtórny znacznie różni się od innych oferowanych przez nas automatycznych lub półautomatycznych usług zakupu kredytów Peer-to-Peer; z pewnością jest on najbardziej czasochłonny ze wszystkich naszych rozwiązań. Z wyjątkiem kilku ustawień wstępnych, wybieranych przy sprzedaży inwestycji, nic nie dzieje się tutaj automatycznie. Każdy kredyt nabywany jest ręcznie. Dlatego też działanie na Rynku Wtórnym wymaga od Ciebie znacznie większego zaangażowania. Poza koniecznością tworzenia użytkowników API, sukces wymaga również najszerszej wiedzy specjalistycznej. Jak już wspominaliśmy, większa ilość poświęconego czasu nie gwarantuje wyższych zysków.

Zakup kredytów i portfeli

Rynek Wtórny Bondora pozwala na zakup zarówno pojedynczych kredytów jak i całych portfeli. Jeśli chcesz nabyć portfel kredytów, zaznacz opcję „Pokaż portfele” w prawym górnym rogu.

Następnie, spośród dostępnych ofert, znajdź tę, która odpowiada twoim potrzebom. W dalszej części przewodnika podsuwamy kilka wskazówek na wypadek, gdybyś nadal nie był pewien, na co zwracać uwagę przy wyborze. Po prawej stronie każdej linii znajduje się symbol koszyka. Samo kliknięcie na ikonę nie powoduje zakupu kredytu czy portfela. Musisz jeszcze potwierdzić zakup i nowe kontrakty, aby sfinalizować transakcję. Wszystkie pozycje znajdujące się w koszyku są zarezerwowane, ale nie są wiążące.

Sprzedaż kredytów

Aby sprzedać kredyty, przejdź do zakładki Inwestycje w menu głównym. Po prawej stronie każdej linii znajdują się opcje ustawień sprzedaży kredytów. W kolumnie „Dyskonto / Marża” wpisz wartość procentową dyskonta lub prowizji, po której pragniesz sprzedać kredyt. Wprowadź wartość ujemną w przypadku, jeśli chcesz sprzedać kredyt po niższej cenie, z dyskontem, a dodatnią, jeśli chcesz dokonać sprzedaży z prowizją.

Spodziewany dochód obliczany jest automatycznie. Stopa XIRR zostaje obliczona i wyświetlona później, gdy Twoja oferta zostanie wprowadzona na Rynek Wtórny. W tym celu, najpierw umieść wybrane pozycje w koszyku i ponownie potwierdź sprzedaż klikając na „Sprzedaj wszystko” powyżej.

W kolejnym oknie zobaczysz listę pozycji na sprzedaż, będącą podsumowaniem wszystkich kredytów, które chcesz sprzedać. Następnie możesz wskazać użytkownika Bondora, któremu chciałbyś sprzedać posiadane kredyty bezpośrednio. Możesz również zastrzec, że chcesz anulować sprzedaż w momencie spłaty danego kredytu lub gdy harmonogram spłaty zostanie zmodyfikowany. Ogólnie rzecz biorąc, opcja ta daje ci pewien stopień pewności, że nie podejmiesz złej decyzji dokonując sprzedaży inwestycji w sytuacji, w której kredytobiorca (aktualnie zalegający ze spłatą) zacznie ponownie spłacać zobowiązanie.

W tym samym oknie możesz zaznaczyć, że wszystkie wybrane kredyty powinny zostać zagregowane i wystawione na sprzedaż jako portfel. Po prostu zaznacz opcję „Sprzedaj jako portfel” – wtedy otrzymasz możliwość ustawienia ceny portfela. W takiej sytuacji, kupujący będą zmuszeni nabyć cały portfel po ustalonej cenie.

Informacje ogólne

Istotne kryteria, takie jak Rating Bondora, stopa procentowa, status kredytowy, przyszłe planowane płatności i koszty widoczne są w sekcji Informacje ogólne. Dzięki temu uzyskujesz ogólne informacje oferowanego kredytu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych kredytów, podobnie jak w przypadku własnych inwestycji, kliknij na dany kredyt, aby wyświetlić więcej informacji na temat kredytobiorców, ich dochodów i wydatków, kwestii związanych z płatnościami i harmonogramu kredytowego, lub dodaj kolejne pozycje do informacji ogólnych za pomocą kółka ustawień w prawym górnym rogu strony.

Więcej informacji uzyskasz najeżdżając kursorem na dane kryterium.

Koszty i przyszłe planowane płatności

Kosztem jest cena oferowana przez sprzedawcę, którą musisz zapłacić w momencie, w którym decydujesz się na zakup kredytu. Składa się on z niespłaconej części kapitałowej oraz z naliczonej prowizji lub dyskonta. Wysokość prowizji lub dyskonta ustalana jest wyłącznie przez sprzedającego. Ogólnie rzecz biorąc, prowizja naliczana jest w przypadku, gdy kredyt spłacany jest w terminie przez wiarygodnego kredytobiorcę i oczekuje się, że będzie on nadal generować zadowalający zwrot dla właściciela udziału w inwestycji. Z drugiej strony, kredyty mogą być oferowane z dyskontem, jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt w nieregularnych odstępach.

Stopa procentowa podana w nawiasie za kosztem informuje o tym, czy pożyczka jest oferowana z prowizją czy z dyskontem. Jeśli stopa jest dodatnia, to zastosowana została prowizja, a jeśli wyświetlana jest wartość ujemna, oznacza to, że kredyt oferowany jest z dyskontem. Jeżeli szacowana stopa procentowa wynosi 0%, kredyt zostanie sprzedany po wartości nominalnej. Nabycie kredytu wymaga uiszczenia dokładnej kwoty odpowiadającej wartości kapitału, pozostałego do spłaty w ramach danej noty.

Przed zakupem jakichkolwiek kredytów należy upewnić się, że kwota przyszłych płatności jest wyższa niż żądana cena. W przeciwnym wypadku, zapłacona przez ciebie kwota będzie wyższa niż przyszłe płatności dokonywane w ramach spłaty kredytu (wraz z odsetkami). Pomimo iż w sposób oczywisty są niekorzystne z punktu widzenia nabywcy, oferty takie niekiedy pojawiają się na rynku. Dlatego też różnica między kosztem kredytu a sumą przyszłych płatności sama w sobie jest niezwykle istotnym czynnikiem, wskazującym czy oferta jest korzystna z punktu widzenia potencjalnego nabywcy.

Następnie powinieneś zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi kredytu, na przykład poprzez dokładniejsze przeanalizowanie kwoty części kapitałowej pozostałej do spłaty oraz kwoty naliczonych odsetek i kar za nieterminowe spłaty.

XIRR

Kalkulacja XIRR jest rozszerzoną metodą kalkulacji wewnętrznej stopy zwrotu, która pozwala określić jaką kwotę otrzyma inwestor w pozostałym okresie spłaty kredytu. Jeśli wartość ta wyświetlana jest w kolorze zielonym i jest dodatnia, oznacza to możliwy zysk w dłuższej perspektywie; jeśli wartość jest ujemna, oznacza możliwą stratę. Jednak zanim uznasz, że XIRR jest jedynym istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym zakupie kredytu, powinieneś dokładnie przeanalizować zachowanie kredytobiorcy. Być może spotkasz się z nowym kredytem, który (w sposób naturalny) oferuje większy oczekiwany zwrot, jednak od niedawna kredytobiorca zalega ze spłatą. W takim przypadku do Ciebie należy ocena prawdopodobieństwa spłaty kredytu.

XIRR uwzględnia datę udzielenia i kwotę kredytu, terminy i kwoty spłaty oraz saldo kapitału zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłaty. W metodzie tej, zaległe części kapitałowe są niezwłocznie odpisywane. W przypadku kredytów przeterminowanych istnieje szansa uzyskania większej stopy zwrotu, niż ta wskazana przez XIRR. Nie tworzy się rezerw na poczet przyszłych strat – metoda bierze pod uwagę wyłącznie otrzymane (a nie naliczone lub planowane) płatności z tytułu odsetek.

Status i rating kredytowy

Rating kredytowy jest wyrażonym liczbowo odzwierciedleniem sposobu zachowania kredytobiorcy. Rating klasyfikowany jest w skali od 500 do 1000 i dostarcza informacji na temat wzorców zachowań związanych z płatnościami w okresie ostatnich trzech lat. Im więcej czasu minęło od jakichkolwiek problemów z płatnościami, tym wyższy wynik punktowy, gdzie 1000 oznacza brak zgłoszonych problemów z płatnościami. Najedź kursorem na nagłówek ratingu kredytowego, aby sprawdzić co oznaczają poszczególne wartości.

Status wskazuje aktualny status płatności danego kredytu. Kredyty bieżące oznaczane są na zielono, kredyty przeterminowane na pomarańczowo (1-74 dni), a kredyty niespłacone na czerwono (75+ dni).

Pokaż więcej kryteriów w Informacjach ogólnych

Jeśli kryteria wyświetlane w Informacjach ogólnych nie są wystarczające, możesz zwiększyć ilość pokazywanych informacji za pomocą kółka ustawień w prawym górnym rogu strony.

Domyślnie wyświetlane są takie funkcje jak Rating Bondora, status, zaległa część kapitałowa i koszt. Koło ustawień pozwala na dodanie wielu interesujących funkcji i kryteriów, takich jak etap windykacji, terminy zmiany harmonogramu spłaty, wiek i płeć kredytobiorcy, koszty obsługi zadłużenia i wiele innych.

Funkcja wyszukiwania

Na pierwszy rzut oka może wydawać się niepozorne, jednak jest to potężne narzędzie, które pomoże Ci skutecznie wyszukać kredyty, które Cię interesują. Możesz skorzystać z opcji filtrowania ogólnej podaży na Rynku Wtórnym według wielu kryteriów. Jeśli nie widzisz interesującego cię filtra w Informacjach ogólnych, wybierz więcej w lewym dolnym rogu. W razie potrzeby możesz zapisać własny filtr, dzięki czemu nie będziesz musiał zapamiętywać wybranych ustawień i ponownie wprowadzać wszystkich kryteriów przy następnym wyszukiwaniu.

Funkcja wyszukiwania oferuje jeszcze jedną bardzo przydatną opcję, którą można niekiedy przeoczyć. Jeśli sprzedajesz kredyty na Rynku Wtórnym i chcesz, aby tylko te kredyty były wyświetlane, zaznacz „Tak” w opcji „Pokaż moje pozycje”. Jeśli szukasz atrakcyjnych ofert i nie chcesz, aby wyświetlane były kredyty, które oferujesz na sprzedaż, zaznacz „Nie” – wtedy zobaczysz wyłącznie oferty innych inwestorów.

Pytania?

Mamy nadzieję, że ten przewodnik zawiera odpowiedzi na większość Twoich pytań. Jeśli nadal masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony pomocy Support page, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe. Zespół ds. relacji inwestorskich z przyjemnością zapewni Ci najwyższej klasy wsparcie w języku angielskim, niemieckim i estońskim.

Rozpocznij swoją przygodę z Bondora

Klikając w „Dołącz teraz” wyrażasz zgodę na nasze zasady i warunki

Klikając w „Dołącz teraz” wyrażasz zgodę na nasze zasady i warunki

Przez kliknięcie "Zarejestruj się" wyrażasz zgodę na nasze warunki.
Przez kliknięcie "Logowanie" wyrażasz zgodę na nasze warunki.