Odporúčací program Bodnora:
Obchodné podmienky

 1. Všeobecné podmienky

  1. Definície

   1. Definície pojmov v rámci tohto odporúčacieho programu sú rovnaké, ako sú definované vo všeobecných podmienkach používania spoločnosti Bondora, pokiaľ nie je uvedené inak:
    1. Bondora znamená Bondora Capital OÜ;
    2. Odporúčací program znamená príslušný odporúčajúci program spoločnosti Bondora;
    3. Sprostredkovateľ znamená používateľ spoločnosti Bondora, ktorý odporučí inú osobu za používateľa v rámci Odporúčacieho programu zaslaním príslušného odkazu na odporučenie, ktorý je sprístupnený Sprostredkovateľovi;
    4. Odporučená osoba znamená osoba, ktorá sa zaregistruje ako používateľ spoločnosti Bondora pomocou jedinečného odkazu zaslaného Sprostredkovateľom v rámci Odporúčacieho programu;
    5. URL znamená jedinečný odkaz vygenerovaný spoločnosťou Bondora Sprostredkovateľovi na účasť v Odporúčacom programe;
    6. Odmena za odporučenie znamená bonusovú odmenu ako peňažnú platbu alebo bonus iným spôsobom Sprostredkovateľovi alebo Odporučenej osobe, ak sú splnené všetky podmienky, ktoré sa vzťahujú na Sprostredkovateľa alebo Odporučenú osobu;
    7. Skúšobná ponuka – znamená bonus ako peňažnú platbu od spoločnosti Bondora Odporučenej osobe, ak sú splnené všetky podmienky platné pre Odporučenú osobu;
    8. Podpora - znamená kontaktný e-mail pre podporu investorov spoločnosti Bondora [email protected];
    9. Dátum registrácie – znamená deň, keď sa príslušná Odporučená osoba zaregistruje ako Používateľ na portáli pomocou jedinečnej adresy URL, ktorá bola prijatá od Sprostredkovateľa a registráciu môže spoločnosť Bondora sledovať;
    10. Dátum vypočtu – znamená deň 30 kalendárnych dní od dátumu registrácie;
    11. Investičný zostatok – znamená nasledujúci výpočet: kúpené Pohľadávky v kúpnej cene bez ohľadu na použité produkty - Predané Pohľadávky v predajnej cene - Splátky istiny z Pohľadávok - Suma prijatá ako Skúšobná ponuka.
  2. Všeobecné práva a povinnosti

   1. Spoločnosť Bondora môže z času na čas ponúknuť možnosť získať odmenu odporučením iných osôb, ktoré sa stanú používateľmi platformy Bondora. Spoločnosť Bondora si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo pozmeniť Odporúčací program z akéhokoľvek dôvodu.
   2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na tých používateľov, ktorí sa zúčastnia na odporúčacom programe. Účasťou v Odporúčacom programe Používatelia súhlasia s tým, že budú používať Odporúčací program spôsobom uvedeným v týchto obchodných podmienkach.
   3. Používatelia sa považujú za účastníkov v Odporúčacom programe, ak spĺňajú požiadavky platné pre Sprostredkovateľa alebo Odporučenú osobu, ako je opísané nižšie. Používatelia, ktorí sa zúčastňujú na Odporúčacom programe, nesú dôkazné bremeno pri preukázaní potrebného dôkazu, ktorý naznačuje, že spĺňajú všetky potrebné požiadavky. To znamená, že ak spoločnosť Bondora zistí, že bola porušená ktorákoľvek z požiadaviek, považuje sa to za porušenie dovtedy, až príslušný Používateľ zašle dôkaz, ktorý spoločnosť Bondora uzná za dostatočný.
   4. Používateľ nebude považovaný za Sprostredkovateľa alebo Odporučenú osobu a za tieto podmienky nedostane Odmenu za odporučenie alebo Skúšobnú ponuku, ak:
    1. Sprostredkovateľ alebo Odporučená osoba porušil/-a tieto zmluvné podmienky alebo akékoľvek iné zmluvné podmienky platné pre Bondoru alebo jej pridružené spoločnosti;
    2. odporučená osoba sa neregistrovala ako Používateľ prostredníctvom adresy URL a/alebo spoločnosť Bondora nedokáže odsledovať takúto registráciu (t. j. referenčný kód sa nenachádza v súbore cookie);
    3. odporučená osoba už je používateľom portálu Bondora alebo sa už zúčastnila na Odporúčacom programe;
    4. sprostredkovateľ alebo Odporučená osoba nemá právo stať sa používateľom portálu v súlade s akýmikoľvek zmluvnými podmienkami spoločnosti Bondora alebo jej pridružených spoločností;
    5. sprostredkovateľ alebo Odporučená osoba zneužila alebo využila ponuku Odporúčacieho programu spoločnosti Bondora (napríklad vytvorila viac účtov alebo falošné účty alebo sa zúčastnila na ponuke pomocou viacerých alebo falošných e-mailových adries alebo identít);
    6. sprostredkovateľ alebo Odporučená osoba vykonávajú akékoľvek podvodné činnosti (nezákonné používanie ochrannej známky spoločnosti Bondora, nezákonné používanie duševného vlastníctva alebo iné porušenia práv spoločnosti Bondora alebo iné protizákonné činnosti sa považujú za podvodné činnosti).
   5. Aby sa predišlo pochybnostiam, nasledujú činnosti, ktoré sa považujú za nezákonné používanie ochrannej známky spoločnosti Bondora (napríklad Bondora, Go & Grow atď.), okrem iného nelegálne využívanie duševného vlastníctva alebo iné porušenia práv spoločnosti Bondora (neúplný zoznam príkladov):
    1. konanie priamo alebo nepriamo v mene spoločnosti Bondora (t. j. musí existovať jasné rozlíšenie od konania ako spoločnosť Bondora alebo konania ako vo vlastnej osobe v prípade tretích strán);
    2. otváranie alebo prevádzkovanie akýchkoľvek účtov na sociálnych sietiach, portáloch alebo webových stránkach, ktoré používajú názov, logo alebo ochrannú známku spoločnosti Bondora;
    3. používanie platených reklám prehliadačov (napríklad Google, Bing alebo iných podobných) s kľúčovými slovami spojenými so značkou Bondora alebo generickými kľúčovými slovami, odosielanie návštevnosti do vašej domény a jej automatické presmerovanie na stránky spoločnosti Bondora alebo na stránky, ktoré priamo odkazujú na stránky spoločnosti Bondora s pridruženým odkazom;
    4. propagácia spoločnosti Bondora v e-mailoch/SMS alebo iných podobných prostriedkoch alebo zasielanie oznámení bez možnosti odhlásenia pre svoje publikum;
    5. pridanie prepojení spoločnosti Bondory na akékoľvek webové stránky s obsahom pre dospelých, webové stránky kasín s cashback-om, kupónmi, či diskriminačným obsahom, obsahujúce nepriateľský alebo urážlivý obsah alebo podnecovanie k násiliu alebo na webové stránky s obsahom, ktorý nerešpektuje zákonné práva iných (vrátane porušenia práv duševného vlastníctva iných, napríklad ako zdieľanie súborov, torrenty alebo pirátske weby alebo iné formy pirátstva v oblasti duševného vlastníctva) alebo ktoré urážajú iných alebo na iné podobné webové stránky;
    6. vykonávanie ďalších činností, ktoré priamo alebo nepriamo porušujú práva spoločnosti Bondora alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzujú dobré meno spoločnosti Bondora.
   6. Webové stránky spoločnosti Bondora, marketingové materiály, ochranná známka, značka, adresy URL a ďalšie podobné produkty obchodnej činnosti spoločnosti Bondora a práva s nimi spojené sú prísne chránené medzinárodným autorským právom, zákonom o duševnom vlastníctve alebo iným príslušným zákonom. V prípade zneužitia podmienok Odporúčacieho programu môže spoločnosť Bondora využiť všetky opravné prostriedky proti používateľovi(-om) vrátane začatia súdneho konania.
   7. Adresa URL a akékoľvek iné adresy URL spoločnosti Bondora sú určené iba na osobné použitie, t.j. distribúcia uvedených adries URL bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Bondora na účely ekonomického prospechu Sprostredkovateľa, Odporučenej osoby alebo tretej strany, čo nie je jednoznačne povolené podľa týchto príslušných podmienok a činnosti s trestnou činnosťou, hanlivou alebo inak nezákonnou povahou je zakázané. Činnosti, ktoré spadajú do poskytnutého zoznamu, podliehajú definícii podľa vlastného uváženia spoločnosti Bondora.
   8. Je prísne zakázané meniť alebo upravovať pôvodnú adresu URL alebo zdieľať túto adresu na verejných kanáloch spoločnosti Bondora. Je zakázané používať adresu URL akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore s hodnotami spoločnosti Bondora a/alebo s dobrými štandardmi podnikania.
   9. Sprostredkovateľ alebo Odporučená osoba nesmú používať nelegálny alebo inak nevhodný obsah v súvislosti s akýmikoľvek oznámeniami týkajúcimi sa Odporúčacieho programu a akýmikoľvek odporúčaniami uskutočnenými v rámci Odporúčacieho programu.
   10. Sprostredkovateľ alebo Odporučená osoba sú zodpovední za všetky daňové priznania a/alebo platobné záväzky, ktoré sa vzťahujú na odmeny/bonusy získané v rámci tohto Odporúčacieho programu.
   11. Využívanie alebo zneužívanie chýb softvéru webovej stránky spoločnosti Bondora (vrátane aplikácií) je prísne zakázané. Používateľ, ktorý identifikuje akékoľvek uvedené softvérové chyby, musí o chybe informovať ihneď po tom, ako si všimol chybu softvéru, kontaktovaním oddelenia Podpory. Ak Používateľ akýmkoľvek spôsobom zneužije chyby softvéru spoločnosti Bondora, spoločnosť Bondora použije všetky opravné prostriedky proti Používateľovi, vrátane prípadného začatia súdneho konania proti Používateľovi.
   12. Spoločnosť Bondora si vyhradzuje právo diskvalifikovať ktoréhokoľvek Používateľa (vrátane. zablokovania účtu na portáli) kedykoľvek z účasti na Odporúčacom programe, ak takýto Používateľ nedodržiava obchodné podmienky alebo akékoľvek iné zmluvné podmienky pre iné služby spoločnosti Bondora, ktoré sa vzťahujú na príslušného Používateľa.
   13. Všetky odmeny podľa týchto zmluvných podmienok podliehajú overeniu spoločnosťou Bondora podľa jej vlastného uváženia. Spoločnosť Bondora môže zadržať odmenu za odporučenie alebo Skúšobnú ponuku na vyšetrenie, ak sa konanie Sprostredkovateľa alebo Odporučenej osoby považuje za podvodné, podozrivé alebo porušujúce tieto zmluvné podmienky. Spoločnosť Bondora má právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť metódy, ktorými sa odmeny získavajú.
   14. Upozorňujeme Vás, že podľa vlastného uváženia spoločnosti Bondora, ak budú investície Odporučených osôb čiastočne alebo úplne vybrané z príslušného účtu Odporučenej osoby na portáli do 180 kalendárnych dní odo dňa vyplatenia Odmeny za odporučenie na účet Odporučenej osoby na portáli, spoločnosť Bondora má plné právo na vrátenie celej Odmeny za odporučenie vyplatenej v akomkoľvek čase.
   15. Spoločnosť Bondora môže použiť tretie strany (vrátane súdu) na spätné získanie Odmeny za odporučenie od odporučenej osoby.
   16. Spoločnosť Bondora si vyhradzuje právo požadovať vrátenie Odmeny za odporučenie alebo Skúšobnej ponuky po pripísaní tohto bonusu na účet Sprostredkovateľa alebo Odporučenej osoby na portáli a ak sa spoločnosť Bondora sa domnieva, že Sprostredkovateľ alebo príslušná Odporučená osoba zneužila alebo získala neoprávnený prospech z Odporúčacieho programu. Spoločnosť Bondora má právo kompenzovať sumu vyplatených bonusov peňažnými prostriedkami dostupnými na príslušnom účte Používateľa. Ak je nárok spoločnosti Bondora vyšší ako suma, ktorú je možné kompenzovať na príslušnom účte Používateľa na portáli, spoločnosť Bondora má popri už kompenzovaných sumách nárok na uhradenie vyplateného bonusu (bonusov).
   17. Právne vzťahy vyplývajúce z účasti na tomto Odporúčacom programe sa riadia týmito obchodnými podmienkami a všeobecnými zmluvnými podmienkami používania zverejnenými na Portáli.
   18. Ak máte akékoľvek problémy a/alebo ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, odošlite e-mailovú správu na oddelenie Podpory.
 2. Osobitné podmienky

  1. Oprávnenie ako Sprostredkovateľ

   1. Ak sa chce Používateľ zúčastniť na Odporúčacom programe ako Sprostredkovateľ, adresa URL bude sprístupnená na účte Používateľa portálu. Sprostredkovateľ môže zdieľať, odosielať alebo sprístupňovať URL adresu tretím osobám.
   2. Ak Používateľ spadá pod status Sprostredkovateľa a nie sú porušené žiadne podmienky stanovené týmito zmluvnými podmienkami, Používateľovi bude poskytnutá Odmena za odporučenie, ako je to opísané nižšie.
   3. Sprostredkovateľ získa jednorazovú Odmenu za odporučenie vo výške 5 Eur, ktorá sa vypočíta takto:
    1. výpočet odmeny za odporučenie sa uskutoční v deň výpočtu;
    2. odmena za odporučenie sa vypočíta z výšky investičného zostatku, iba vtedy, ak je investícia Odporučenej osoby vo výške najmenej 50 eur. Vklady tretích strán sú vylúčené z investičného zostatku;
    3. odmena za odporučenie bude pripísaná na účet Sprostredkovateľa na portáli do 90 kalendárnych dní od dátumu výpočtu, ak sú splnené všetky podmienky na vyplatenie Odmeny za odporučenie.
  2. Oprávnenie ako Odporučená osoba

   1. Ak sa chce Používateľ zúčastniť na Odporúčacom programe ako Odporúčaná osoba, musí sa registrácia na portáli Bondora vykonať pomocou adresy URL poskytnutej Sprostredkovateľom (t. j. Spoločnosť Bondora dokáže odsledovať referenčný kód počas registrácie).
   2. Ak Používateľ spadá pod status Odporučenej osoby a nie sú porušené žiadne podmienky stanovené týmito zmluvnými podmienkami, Používateľovi bude poskytnutá Skúšobná ponuka a Odmena za odporučenie, ako je to opísané nižšie.
   3. Používateľ sa môže zúčastniť na Odporúčacom programe iba raz, t. j. Odmena za odporučenie a Skúšobná ponuka jej budú pripísané na účet iba raz.
   4. Odporučená osoba dostane v deň registrácie na účet príslušnej Odporučenej osoby na portáli sumu 5 eur Skúšobnej ponuky na investovanie prostredníctvom Portálu. Spoločnosť Bondora si vyhradzuje právo získať späť túto Skúšobnú ponuku v plnej výške, ak príslušný Používateľ takúto Skúšobnú ponuku prijme a do 30 kalendárnych dní od prijatia takejto skúšobnej ponuky neinvestuje najmenej 50 eur.
   5. V prípade, že Skúšobná ponuka bola použitá na kúpu Pohľadávky príslušným Používateľom, má spoločnosť Bondora právo predať Pohľadávku a previesť prostriedky získané z tohto predaja na účet spoločnosti Bondora alebo previesť vlastníctvo príslušnej Pohľadávky na spoločnosť Bondora v mene príslušného Používateľa. Spoločnosť Bondora nie je povinná informovať príslušného Používateľa o takomto vymáhaní Skúšobnej ponuky alebo predaji Pohľadávky.
   6. Ak Používateľ spadá pod status Odporučenej osoby, dostane jednorazovú odmenu za odporučenie vo výške 5 Eur, ktorá bude vyplatená nasledovne:
    1. odmena za odporučenie sa vyplatí Odporučenej osobe, iba vtedy, ak je investícia od Odporučenej osoby vo výške najmenej 50 Eur;
    2. odmena za odporučenie bude pripísaná na účet Odporučenej osoby na portáli do 90 kalendárnych dní od dátumu výpočtu, ak sú splnené všetky podmienky na vyplatenie Odmeny za odporučenie.

Kliknutím na tlačidlo "Zaregistrovať sa" vyjadríte svoj súhlas s našimi podmienkami používania.
Kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa" vyjadríte svoj súhlas s našimi podmienkami používania.