Všeobecné vyhlásenie o rizikách spoločnosti Bondora

Ak si nie ste istí úrovňou rizika, ktoré ste ochotní akceptovať a aký to bude mať vplyv na výnosy, ktoré môžete očakávať, obráťte sa na finančného poradcu.

Bondora ponúka pohľadávky, ktoré sú nezabezpečenými spotrebiteľskými úvermi voči dlžníkom. Všeobecne platí, že investovanie do nezabezpečených spotrebných úverov predstavuje vysoký stupeň rizika. Nie je možné zaručiť, že sa vám vaše investície vrátia.

Berte na vedomie:

Historická výkonnosť nie je zárukou: aj keď naša štatistická analýza naznačuje, že čistý výnos z vašich investícií by mal byť približne priemerne 10 %, analýza je založená na minulých výkonoch podobných pohľadávok, a preto nezaručuje, že podobný výkon bude pokračovať aj v budúcnosti.

Nulové krytie: žiadne Pohľadávky nie sú zaručené žiadnym štátnym fondom, ani nie sú inak zabezpečené.

Dlhodobosť investícií: Pohľadávky predávané na našej platforme sú dlhodobé investície, čo znamená investičný horizont dlhší ako 5 rokov. Ak si chcete peniaze vybrať skôr, môžete prísť o časť vašej pôvodnej istiny alebo celú istinu.

Možnosť nulového rastu aktív a riziko straty: Keď kupujete Pohľadávky voči dlžníkom, možný zisk bude nakoniec závisieť od toho, do akej miery dlžníci plnia svoje platobné povinnosti. Preto je tiež možné, že v závislosti od správania dlžníkov utrpíte stratu.

Znížená kontrola nad vašou investíciou: ponúkame rozličné automatizované spôsoby nakupovania Pohľadávok. Ak si zvolíte automatizované spôsoby investovania, nemusíte mať plnú kontrolu nad vašimi investíciami. Svoje investičné metódy sa môžete rozhodnúť zmeniť kedykoľvek chcete.

Dane: ste výlučne zodpovední za správne priznanie a platenie daní. Zdaňovanie bude závisieť od vašich špecifických okolností, ako je vaša krajina pobytu. Odporúčame, aby ste sa poradili s odborníkom.

Výrazy, uvedené veľkými písmenami v tomto vyhlásení o rizikách, majú rovnaký význam ako definície používané v Zmluvných podmienkach spoločnosti Bondora.

Vyhlásenie o rizikách Bondora Go & Grow

Riziká spojené so službou Go & Grow

1)   Čistý výnos môže klesnúť pod 6,75 % alebo 4 % ročne.

Hlavnou výhodou Go & Grow je vysoký výnos až do výšky 6,75 % z investície, ktorá spadá do mesačného investičného limitu Go & Grow. Mesačný investičný limit Go & Grow je stanovený v aktuálne platných Všeobecných podmienkach Go & Grow. Každá investovaná suma nad mesačný investičný limit Go & Grow generuje výnos až do výšky 4 %. Preto si, prosím, uvedomte, že vaša investícia môže viesť k rôznym úrovniam výnosov.

V porovnaní s mierami čistých výnosov dosiahnutými od založenia spoločnosti Bondora predstavujú miery vo výške 6,75 % a 4 % značnú rezervu. V súčasnosti odráža portfólio Go & Grow celkové zloženie úverov poskytnutých spoločnosťou Bondora - inými slovami so všetkými rizikovými ratingmi a vo všetkých krajinách. Tieto úvery boli poskytnuté s použitím našej najnovšej generácie úverovej analýzy, vlastného modelu, ktorý bol vyvíjaný viac ako desať rokov.

Preto skutočná vnútorná miera návratnosti (IRR) portfólia Go & Grow výrazne prevyšuje hlavné sadzby 6,75 % a 4 % - výnosy dosiahnuté nad túto sumu sú zadržiavané ako rezervy a reinvestované na účely zmiernenia daľšieho rizika. Spoločnosť Bondora nemá na tieto rezervy žiadny nárok. Celkovo nám to poskytuje štatistickú istotu, že sadzby 6,75 % a 4 % sú v dohľadnej budúcnosti dosiahnuteľné.

Rizikom, ktoré však môže ovplyvniť našu schopnosť dosiahnuť sadzby 6,75 % a 4 %, je výška vkladov, ktoré dostávame od investorov. Ak napríklad investori pridajú na účty Go & Grow viac peňazí, ako môžeme poskytnúť v úveroch, spôsobí to, že určité percento portfólia zostane v hotovosti (t. j. neprináša výnos). V tomto prípade sa môžeme rozhodnúť pridať limit na sumu, ktorú môžu noví investori vložiť. V krajnom prípade by sme sa mohli rozhodnúť úplne zastaviť prijímanie nových investorov a vytvoriť zoznam čakateľov.

2)   Likvidita

Skôr než sme sa rozhodli urobiť super-rýchlu likviditu jedným z benefitov produktu Go & Grow, sme takmer desaťročie analyzovali údaje o peňažných tokoch v transakciách investorov Bondora, aby sme zistili prílev, odliv a celkový pohyb peňažných tokov v portfóliu. Investori sa tak môžu spoľahnúť, že si budú môcť v krátkom čase vybrať peniaze zo svojho účtu Go & Grow.

Okrem toho sme analyzovali údaje o peňažných tokoch z viacerých bánk a investičných fondov - konkrétne ich peňažné toky pri spätnom odkúpení a výbere počas globálnej finančnej krízy v období 2007-2008. To nám v kombinácii s našimi vlastnými údajmi umožnilo dospieť k záveru o výške priebežných hotovostných rezerv, ktoré musia byť zavedené na zabezpečenie rýchlej likvidity pre investorov.

V prípade, že spoločnosť Bondora nemôže splniť všetky výbery z Go & Grow, budú nasledovať dva scenáre (a rozhodne sa podľa toho, ktorý nastane skôr). Zjednodušili sme ich v nasledujúcich dvoch krátkych bodoch, úplný opis však nájdete v časti 7.6. Všeobecných podmienok v rámci podmienok Go & Grow.

  1. Investor dostane svoj úplný výber, keď bude v portfóliu Go & Grow k dispozícii dostatok peňazí zhromaždených prostredníctvom ďalších výnosov alebo vkladov

  2. Investor dostane čiastočný výber, keď bude k dispozícii dostatočný zostatok - vypláca sa každý bankový deň až do úplného výberu.

 

Ak sa rozhodnete používať účet Go & Grow a akceptujete Podmienky používania služby Go & Grow (ďalej len „Podmienky GG“), autorizujete sériu nákupov a predajov práv na pohľadávky medzi spoločnosťami Bondora Capital OÜ (ďalej len „nami“) a vami. Okrem iného:

  • Nároky na pohľadávky, ktoré ste nadobudli na platforme bondora.com, môžete priradiť do vášho účtu Go & Grow, za predpokladu, že nároky na pohľadávky sú v súlade s Podmienkami GG a akceptujete hodnotu nárokov na pohľadávky, tak ako boli nami určené;
  • Všetky finančné prostriedky pridelené na účet Go & Grow sa použijú na nákup práv na pohľadávky v súlade s Podmienkami GG. Nebudete môcť zvoliť konkrétne nároky na pohľadávky, ktoré získate;
  • Nároky na pohľadávky predávate nám. Predajná cena bude určená a limitovaná v súlade s Podmienkami GG. Predajná cena bude vyplatená na základe vašej žiadosti, za predpokladu, že vaše nároky na pohľadávky možno okamžite predať. V prípade, že ostatní používatelia účtov Go & Grow nemajú dostatočné finančné prostriedky, platba predajnej ceny sa odloží a vykoná čiastočne, ak a až budú k dispozícii potrebné finančné prostriedky.
  • Poplatok vo výške 1 euro sa uplatňuje vždy, keď požiadate o vyplatenie predajnej ceny (alebo jej časti).

Berte na vedomie:

Historická výkonnosť nie je zárukou: aj keď naša štatistická analýza naznačuje, že používanie účtu Go & Grow by vám malo priniesť ročnú nieru návratnosti 6,75 % a 4 % v príslušných podmienkach, analýza je založená na minulých výkonoch podobných portfólií nárokov na pohľadávky, a preto nezaručuje, že podobný výkon bude pokračovať aj v budúcnosti.

Nulové krytie: žiadne aktíva alokované na účet Go & Grow nie sú zaručené žiadnym štátnym fondom, ani nie sú inak zabezpečené.

Možné zníženie hodnoty: hodnota nárokov na pohľadávky prevedená na váš účet Go & Grow môže byť vzhľadom na nami stanovené pravidlá menšia ako čiastka, ktorú môžete získať pri predaji nároku na pohľadávku iným používateľom platformy bondora.com alebo ako čiastka, ktorú môžete dostať od dlžníka.

Nižšie a obmedzené zisky: možné zisky z používania účtu Go & Grow môžu byť menšie ako zisky z použitia rovnakých fondov na získanie nárokov na pohľadávky iným spôsobom, prostredníctvom platformy bondora.com. Ďalej, maximálna miera výnosnosti z používania účtu Go & Grow je 6,75 % ročne z investícií spadajúcich do mesačného investičného limitu Go & Grow a 4 % z investície pre akúkoľvek sumu investovanú nad mesačný investičný limit Go & Grow.

Možnosť nulového rastu aktív a riziko straty: zatiaľ čo možné zisky z používania účtu Go & Grow sú obmedzené, nie je zaručený žiaden zisk. Ďalej, keď kupujete a predávate nároky na pohľadávky voči dlžníkom, možný zisk bude nakoniec závisieť od toho, do akej miery dlžníci plnia svoje platobné záväzky. Z tohto dôvodu je tiež možné, že utrpíte stratu: suma peňazí, ktorú dostanete z používania vášho účtu Go & Grow, môže byť nižšia ako suma peňažných prostriedkov a nárokov na pohľadávky, ktoré ste alokovali do vášho účtu Go & Grow.

Obmedzený prevod aktív: nemôžete predávať, prevádzať, zaťažovať alebo inak disponovať s nárokmi na pohľadávky alebo finančnými prostriedkami na vašom účte Go & Grow, iba predať aktíva nám za podmienok stanovených v Podmienkach GG.

Menej kontroly: nemôžete predávať žiadny konkrétny nárok na pohľadávky registrovaný vo vašom účte Go & Grow – predať môžete iba konkrétne percento, ktoré si zvolíte alebo všetky vaše nároky na pohľadávky na účte Go & Grow výlučne nám. Nemôžete určiť cenu, za ktorú kupujete alebo predávate nárok na pohľadávky podľa vlastného uváženia – obidve ceny sa určujú v súlade s Podmienkami GG a akceptovaním podmienok GG s týmito cenami súhlasíte.

Možné oneskorenia platieb: v prípade, že ostatní používatelia účtov Go & Grow nemajú okamžite dostatočné finančné prostriedky na nákup vašich nárokov na pohľadávky od nás, platba predajnej ceny vám bude oneskorená o neznáme obdobie, až kým nebudú k dispozícii dostatočné finančné prostriedky. Používanie účtu Go & Grow preto nie je porovnateľné s depozitným alebo investičným účtom, keďže nie je možné okamžite zlikvidovať aktíva alebo vybrať finančné prostriedky, a takisto nie je zaručené zachovanie hodnoty alokovanej účtu Go & Grow.

Možné zneužitie priradenýmí používateľmI účtu Go & Grow: : v prípade, ak oprávňujete akúkoľvek osobu na prístup k vášmu účtu, kroky tejto osoby budú považované za vaše. Ak dáte takejto osobe právo vyberať finančné prostriedky z vášho účtu, môže táto osoba tieto finančné prostriedky previesť na svoj vlastný účet a vy budete podliehať povinnosti úhrady daní zo zisku (ak zaznamenáte zisk).

Dane: analyzovali sme možné daňové dôsledky používania účtu Go & Grow podľa estónskeho práva, ale za správne priznanie a platenie daní ste zodpovední výlučne vy. Zdaňovanie bude závisieť od vašich špecifických okolností. Preto vám odporúčame, aby ste sa poradili s odborníkom.

Vyššie uvedené nezahŕňa všetky povinnosti, obmedzenia a riziká účtu Go & Grow. Prečítajte si pozorne Zmluvné podmienky GG a obráťte sa na odborníka.

Zmluvné podmienky produktov API, Portfolio Manager a Portfolio Pro

Používaním API povoľujete všetky nákupy Pohľadávok vo vašom mene v súlade s príslušnou úrovňou rizika a/alebo pravidlami, ktoré ste si zvolili. Spätne sa tieto podmienky vzťahujú aj na úkony vykonané v rámci produktov Portfolio Manager alebo Portfolio Pro, ku ktorým je prístup od 27. februára 2023 uzavretý.

Rozumiete, že nákupy uskutočnené vo vašom mene sú vykonávané s rôznymi podmienkami (napríklad suma, trvanie, stupeň rizika Úveru sa môžu líšiť).

Ste si vedomí toho, že Správca Portfólia bude realizovať ponuky vo výške celkovej sumy voľného hotovostného zostatku na vašom účte platformy Bondora, pokiaľ ste nenariadili inak.

Očakávané hodnoty zobrazené na webovej stránke Bondora nie sú pre spoločnosť Bondora záväzné a predchádzajúce hodnoty nezaručujú presne rovnaké budúce hodnoty pre príslušný režim Správcu Portfólia.

Platia všetky vyhlásenia odzrkadlené vo všeobecnom vyhlásení o rizikách od spoločnosti Bondora. Skôr než sa rozhodnete, že budete pokračovať, skontrolujte a prečítajte si Všeobecné vyhlásenie o rizikách od spoločnosti Bondora.

** Berte prosím na vedomie, že slovenský preklad tejto stránky má len informatívny charakter. V prípade akýchkoľvek právnych dotazov či nejasností je smerodajná anglická verzia tohto dokumentu.

Kliknutím na tlačidlo "Zaregistrovať sa" vyjadríte svoj súhlas s našimi podmienkami používania.
Kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa" vyjadríte svoj súhlas s našimi podmienkami používania.