Všeobecné vyhlásenie o rizikách spoločnosti Bondora

Ak si nie ste istí úrovňou rizika, ktoré ste ochotní akceptovať a aký to bude vplyv na výnosy, ktoré môžete očakávať, obráťte sa na finančného poradcu.

Bondora ponúka pohľadávky, ktoré sú nezabezpečenými spotrebiteľskými úvermi voči dlžníkom. Všeobecne platí, že investovanie do nezabezpečených spotrebných úverov predstavuje vysoký stupeň rizika. Nemusí existovať žiadna zábezpeka na návratnosť vašich investícií.

Berte na vedomie:

Historická výkonnosť nie je zárukou: aj keď naša štatistická analýza naznačuje, že čistý výnos z vašich investícií by mal byť približne priemerne 10%, analýza je založená na minulých výkonoch podobných pohľadávok, a preto nezaručuje, že podobný výkon bude pokračovať aj v budúcnosti.

Nulové krytie: žiadne Pohľadávky nie sú zaručené žiadnym štátnym fondom ani inak zabezpečené.

Dlhodobosť investícií: Pohľadávky predávané na našej platforme sú dlhodobé investície, čo znamená investičný horizont dlhší ako 5 rokov. Ak si chcete peniaze vybrať skôr, môžete prísť o časť vašej pôvodnej istiny alebo celú istinu.

Možnosť nulového rastu aktív a riziko straty: Keď kupujete Pohľadávky voči dlžníkom, možný zisk bude nakoniec závisieť od toho, do akej miery dlžníci plnia svoje platobné povinnosti. Preto je tiež možné, že v závislosti od správania dlžníkov môžete utrpieť aj stratu.

Zníženú kontrolu nad vašou investíciou: ponúkame rozličné automatizované spôsoby nakupovania pohľadávok. Ak si zvolíte automatické metódy investovania, nemusíte mať plnú kontrolu nad vašimi investíciami. Svoje investičné metódy sa môžete rozhodnúť zmeniť kedykoľvek chcete.

Dane: ste výlučne zodpovední za správne priznanie a platenie daní. Zdaňovanie bude závisieť od vašich špecifických okolností, ako je vaša krajina pobytu. Odporúčame, aby ste sa poradili s odborníkom.

Výrazy, uvedené veľkými písmenami v tomto vyhlásení o rizikách, majú rovnaký význam ako definície používané v zmluvných podmienkach spoločnosti Bondora.

Vyhlásenie o rizikách Bondora Go & Grow

Riziká súvisiace s účtom Go & Grow

1)   Návratnosť môže klesnúť pod 6,75%

Hlavnou výhodou produktu Go & Grow je vysoký výnos 6,75% ročne. V porovnaní s čistou výnosnosťou dosahovanou od založenia spoločnosti Bondora™, poskytuje táto sadzba vo výške 6,75% výrazný ochranný pás. V súčasnosti portfólio Go & Grow odzrkadľuje celkové zloženie pôžičiek vydávaných spoločnosťou Bondora – inými slovami, naprieč všetkými rizikovými ratingmi a krajinami. Tieto pôžičky boli vydané použitím najnovšej generácie analytiky poskytovania úverov, špeciálneho modelu, ktorý sme vyvíjali viac ako desaťročie.

Vnútorné percento výnosu (IRR) portfólia Go & Grow výrazne prekonáva uvádzanú návratnosť 6,75% – výnosy generované nad touto sumou sú zadržiavané ako rezervy a reinvestované na účely ďalšieho zníženia rizika. Spoločnosť Bondora nemá žiadne nároky na tieto rezervy. To nám tak dáva štatistickú istotu, že výnosnosť vo výške 6,75% je realizovateľná do predvídateľnej budúcnosti.

Rizikom, ktoré môže ovplyvniť našu schopnosť splniť sadzbu 6,75%, je však výška vkladov, ktoré dostávame od investorov. Napríklad, ak investori pridajú do účtov Go & Grow viac peňazí než je suma našich pôžičiek, ktoré dokážeme vydať – to povedie k tomu, že určité percento portfólia ostane v hotovosti (to znamená, negeneruje výnos). V takomto scenári sa môžeme rozhodnúť obmedziť počet nových investorov, ktorí môžu vkladať peniaze. V mimoriadnom prípade sa môžeme rozhodnúť, že prestaneme prijímať nových investorov celkom a vytvoríme čakací zoznam – podobne ako Zopa vo Veľkej Británii.

2)   Likvidita

Skôr než sme sa rozhodli urobiť super-rýchlu likviditu jedným z benefitov produktu Go & Grow, sme desať rokov podrobne analyzovali dáta toku peňazí pri transakciách investorov Bondora, aby sme určili prílivy a odlivy a celkový peňažných pohyb portfólia. Robili sme to preto, aby sa investori dokázali spoľahnúť na to, že môžu kedykoľvek za krátku dobu vyberať peniaze zo svojich účtov Go & Grow.

Okrem toho sme špecificky analyzovali dáta tokov peňazí z viacerých bánk a investičných fondov – ich mieru amortizácií a peňažné toky z výberov peňazí počas globálnej finančnej krízy v rokov 2007-08. Toto v kombinácii s našimi vlastnými údajmi nám umožnilo dospieť k záveru o množstve priebežných peňažných ochranných pásov, ktoré musia byť zavedené, aby sa investorom poskytla rýchla likvidita.

V prípade ak spoločnosť Bondora nedokáže splniť všetky výbery peňazí z účtu Go & Grow, existujú dva scenáre, ktoré budú nasledovať (a budú zavedené podľa toho, čo nastane skôr). Zjednodušili sme ich na dole uvedené dva stručné body, kompletný popis však nájdete v časti 7.6. Zmluvných podmienok používania účtu Go & Grow.

  1. Investor dostane svoj plný peňažný výber, keď je v portfóliu Go & Grow dostatočný počet peňazí, generovaný prostredníctvom ďalších výnosov alebo vkladov.

  2. Investor dostane čiastočné výbery, hneď ako bude k dispozícii dostatočný zostatok – vyplatený každý bankový deň, až kým nebude vyčerpaný plný výber.

 

Ak sa rozhodnete používať účet Go & Grow a akceptujete Podmienky používania služby Go & Grow (ďalej len „Podmienky GG“), autorizujete sériu nákupov a predajov práv na pohľadávky medzi spoločnosťami Bondora Capital OÜ (ďalej len „nami“) a vami. Okrem iného:

  • Nároky na pohľadávky, ktoré ste nadobudli na platforme bondora.com, môžete priradiť do vášho účtu Go & Grow, za predpokladu, že nároky na pohľadávky sú v súlade s podmienkami služby GG a akceptujete hodnotu nárokov na pohľadávky, tak ako boli nami určené;
  • Všetky finančné prostriedky priradené na účet Go & Grow budú použité na nákup nárokov na pohľadávky v súlade s podmienkami služby GG. Nebudete môcť zvoliť konkrétne nároky na pohľadávky, ktoré získate;
  • Nároky na pohľadávky predávate nám. Predajná cena bude určená a limitovaná v súlade s podmienkami GG. Predajná cena bude vyplatená na základe vašej žiadosti, za predpokladu, že vaše nároky na pohľadávky možno okamžite predať. V prípade, že ostatní používatelia účtov Go & Grow nemajú dostatočné finančné prostriedky, platba predajnej ceny sa odloží a vykoná čiastočne, ak a až budú k dispozícii potrebné finančné prostriedky.
  • Poplatok vo výške 1 euro sa uplatňuje vždy, keď požiadate o vyplatenie predajnej ceny (alebo jej časti).

Berte na vedomie:

Historická výkonnosť nie je zárukou: aj keď naša štatistická analýza naznačuje, že používanie účtu Go & Grow by vám malo priniesť ročnú návratnosť 6,75 %, analýza je založená na minulých výkonoch podobných portfólií nárokov na pohľadávky, a preto nezaručuje, že podobný výkon bude pokračovať aj v budúcnosti.

Nulové krytie: žiadne aktíva priradené na účet Go & Grow nie sú zaručené žiadnym štátnym fondom ani inak zabezpečené.

Možné zníženie hodnoty: hodnota nárokov na pohľadávky prevedená na váš účet Go & Grow, môže byť vzhľadom na nami stanovené pravidlá menšia ako čiastka, ktorú by ste mohli získať pri predaji nároku na pohľadávku iným používateľom platformy bondora.com, alebo splatením/vymáhaním u dlžníka.

Nižšie a obmedzené zisky: možné zisky z používania účtu Go & Grow môžu byť menšie ako zisky z použitia rovnakých fondov na získanie nárokov na pohľadávky iným spôsobom, prostredníctvom platformy bondora.com. Navyše maximálna miera návratnosti z používania účtu Go & Grow je 6,75% ročne.

Možnosť nulového rastu aktív a riziko straty: zatiaľ čo možné zisky z používania účtu Go & Grow sú obmedzené, nie je zaručený žiaden zisk. Ďalej, keď kupujete a predávate nároky na pohľadávky voči dlžníkom, možný zisk bude nakoniec závisieť od toho, do akej miery dlžníci plnia svoje povinnosti platenia. Z tohto dôvodu je tiež možné, že utrpíte stratu: suma peňazí, ktorú dostanete z používania vášho účtu Go & Grow, môže byť nižšia ako suma peňažných prostriedkov a nárokov na pohľadávky, ktoré ste priradili do vášho účtu Go & Grow.

Obmedzený prevod aktív: nemôžete predávať, prevádzať, zaťažovať alebo inak disponovať s nárokmi na pohľadávky alebo finančnými prostriedkami na vašom účte Go & Grow, iba predať aktíva nám, za podmienok stanovených v Zmluvných podmienkach GG.

Menej kontroly: nemôžete predávať žiaden konkrétny nárok na pohľadávky registrovaný vo vašom účte Go & Grow – predať môžete iba konkrétne percento, ktoré si zvolíte, alebo všetky vaše nároky na pohľadávky na účte Go & Grow výlučne nám. Nemôžete určiť cenu, za ktorú kupujete alebo predávate nárok na pohľadávky podľa vlastného uváženia – obe ceny sa určujú v súlade s podmienkami GG a akceptovaním podmienok GG s týmito cenami súhlasíte.

Možné oneskorenia platieb: v prípade, že ostatní používatelia účtov Go & Grow nemajú okamžite dostatočné finančné prostriedky na nákup vašich nárokov na pohľadávky od nás, platba predajnej ceny vám bude oneskorená o neznáme obdobie, než budú k dispozícii dostatočné finančné prostriedky. Používanie účtu Go & Grow preto nie je porovnateľné s depozitným ani investičným účtom, keďže nie je možné okamžite zlikvidovať aktíva alebo vybrať finančné prostriedky, a takisto nie je zaručené zachovanie hodnoty priradenej na účet Go & Grow.

Možné zneužitie priradeným používateľom účtu Go & Grow: v prípade, ak oprávňujete akúkoľvek osobu k prístupu k vášmu účtu, kroky tejto osoby budú považované za vaše. Ak dáte takejto osobe právo vyberať finančné prostriedky z vášho účtu, môže táto osoba tieto finančné prostriedky previesť na svoj vlastný účet a vy budete podliehať povinnosti úhrady dane zo zisku (ak zaznamenáte zisk).

Dane: analyzovali sme možné daňové dôsledky používania účtu Go & Grow podľa estónskeho práva, ale výlučne vy ste zodpovední za správne priznanie a platenie daní. Zdaňovanie bude závisieť od vašich špecifických okolností. Preto vám odporúčame, aby ste sa poradili s odborníkom.

Vyššie uvedené nezahŕňa všetky povinnosti, obmedzenia a riziká účtu Go & Grow. Prečítajte si pozorne Zmluvné podmienky GG a obráťte sa na odborníka.

Zmluvné podmienky služieb Správca Portfólia a Portfolio Pro

Použitím Správcu Portfólia alebo Portfolio Pro autorizujete sériu nákupov pohľadávok vo Vašom mene v súlade s príslušnou úrovňou rizika a/alebo pravidlami, ktoré ste vybrali.

Rozumiete, že nákupy uskutočnené vo vašom mene sú vykonávané s rôznymi podmienkami (napríklad suma, trvanie, stupeň rizika úveru sa môžu líšiť).

Ste si vedomí toho, že Správca Portfólia bude realizovať ponuky vo výške celkovej sumy voľného hotovostného zostatku na vašom účte platformy Bondora, pokiaľ ste nenariadili inak.

Očakávané hodnoty zobrazené na webovej stránke Bondora nie sú pre spoločnosť Bondora záväzné a predchádzajúce hodnoty nezaručujú presne rovnaké budúce hodnoty pre príslušný režim Správcu Portfólia.

Platia všetky vyhlásenia odzrkadlené vo všeobecnom vyhlásení o rizikách od spoločnosti Bondora. Skôr než sa rozhodnete, že budete pokračovať, skontrolujte a prečítajte si všeobecné vyhlásenie o rizikách od spoločnosti Bondora.

** Berte prosím na vedomie, že slovenský preklad tejto stránky má len informatívny charakter. V prípade akýchkoľvek právnych dotazov či nejasností je smerodajná anglická verzia tohto dokumentu.

Kliknutím na tlačidlo "Zaregistrovať sa" vyjadríte svoj súhlas s našimi podmienkami používania.
Kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa" vyjadríte svoj súhlas s našimi podmienkami používania.