Splošna izjava o tveganju družbe Bondora

Če niste prepričani o ravni tveganja, ki ste jo pripravljeni sprejeti, in kaj bo to pomenilo za donose, ki jih lahko pričakujete, se posvetujte s finančnim svetovalcem.

Družba Bondora ponuja Terjatve, ki so nezavarovana potrošniška posojila, do posojilojemalcev. Vlaganje v nezavarovana potrošniška posojila na splošno vključuje visoko stopnjo tveganja. Ni zagotovila, da bodo vaše naložbe donosne.

Prosimo, upoštevajte:

Pretekla uspešnost ni zagotovilo: čeprav naša statistična analiza kaže, da bi moral biti neto donos vaših naložb v povprečju okoli 10 %, temelji analiza na pretekli uspešnosti podobnih terjatev, zato ne zagotavlja, da se bo podobna uspešnost nadaljevala tudi v prihodnje.

Brez garancije: za Terjatve ne jamči noben državni sklad in tudi niso kako drugače zavarovane.

Dolgoročne naložbe: Terjatve, prodane na naši platformi, so dolgoročna naložba, kar pomeni naložbeno obdobje več kot 5 let. Če želite biti izplačani prej, lahko deloma ali v celoti izgubite svojo glavnico.

Obstoj možnosti, da ne bo rasti premoženja, in tveganja izgube: ker kupujete Terjatve do posojilojemalcev, bo morebitni dobiček na koncu odvisen od tega, kako ustrezno bodo posojilojemalci izpolnili svoje plačilne obveznosti. Zato je možno tudi, da boste tudi na izgubi, odvisno od vedenja posojilojemalcev.

Manj nadzora nad vašo naložbo: nudimo različna avtomatizirana sredstva za nakup Terjatev. Izbira avtomatiziranih sredstev za vlaganje lahko pomeni, da ne boste imeli popolnega nadzora nad svojimi naložbami. Kadarkoli se lahko odločite za spremembo svojega načina vlaganja.

Davki: sami ste odgovorni za pravilno prijavo in plačilo davkov. Obdavčitev bo odvisna od vaših posebnih okoliščin, kot je vaša država bivanja. Priporočamo, da se posvetujete s strokovnjakom.

Izrazi, ki so v tej izjavi o tveganju pisani z veliko začetnico, imajo enak pomen kot definicije, uporabljene v Pogojih uporabe družbe Bondora.

Izjava o tveganju za storitev Bondora Go & Grow

Tveganja, povezana s storitvijo Go & Grow

1)   Neto donos se lahko zniža pod 6,75 % ali 4 % letno.

Glavna prednost storitve Go & Grow je visok donos do 6,75 % na naložbo, kar je v okviru mesečne naložbene omejitve storitve Go & Grow. Mesečno naložbeno omejitev storitve Go & Grow določajo Splošni pogoji v Pogojih uporabe storitve Go & Grow, ki so trenutno veljavni. Kakršen koli znesek, vlagan nad mesečno naložbeno omejitvijo storitve Go & Grow, zagotovi donos do 4 %. Zato se, prosimo, zavedajte, da lahko vaša naložba zagotovi različne stopnje donosa.

V primerjavi s stopnjami neto donosov, doseženimi od ustanovitve podjeta Bondora, predstavljata stopnji 6,75 % in 4 % precejšnjo rezervo. Danes odraža portfelj storitve Go & Grow splošno sestavo portfelja posojil pri podjetju Bondora; z drugimi besedami: vključuje vse stopnje tveganja in države. Ta posojila so bila pridobljena z najnovejšo generacijo naše kreditne analitike, lastniškega modela, ki smo ga razvijali več kot deset let.

Dejanska notranja stopnja donosa (IRR) portfelja Go & Grow je torej veliko boljša od glavnih stopenj 6,75 % in 4 % – donosi nad tem zneskom so zadržani kot rezerva in ponovno investirani za nadaljnje blaženje tveganj. Podjetje Bondora ni upravičeno do teh rezerv. Na splošno nam to daje statistično gotovost, da sta stopnji 6,75 % in 4 % v bližnji prihodnosti uresničljivi.

Vendar je tveganje, ki lahko vpliva na našo zmožnost uresničitve donosa v višini 6,75 % in 4 %, višina depozitov, ki jih prejmemo od svojih investitorjev. Če se, denimo, na račune Go & Grow naloži več denarja investitorjev, to pomeni več posojil, torej odstotkov portfeljev, ki ostanejo v gotovini (npr. ne pridobivajo donosa). Pri tem scenariju se lahko odločimo omejiti znesek, ki ga lahko novi investitorji vložijo. V izrednih primerih se lahko odločimo, da v celoti nehamo sprejemati nove investitorje in oblikujemo čakalni seznam.

2)   Likvidnost

Preden smo se odločili, da bo izjemno hitra likvidnost prednost za investitorje Go & Grow, smo skoraj celo desetletje analizirali podatke denarnega toka transakcij investitorjev pri podjetju Bondora, da bi določili prilive, odlive in splošno gibanje denarnih tokov v portfeljih. To smo storili, da investitorjem zagotovimo možnost dviga denarja z njihovih računov Go & Grow v najkrajšem možnem času.

Poleg tega smo analizirali podatke denarnih tokov številnih bank in investicijskih skladov, zlasti denarne tokove pri odkupih in dvigih v času svetovne finančne krize med letoma 2007 in 2008. Skupaj z našimi podatki nas je to pripeljalo do odločitve o znesku stalnih denarnih rezerv, ki jih moramo imeti za zagotavljanje hitre likvidnosti investitorjem.

Če podjetje Bondora ne more izpolniti vseh dvigov z računov Go & Grow, sta na voljo dva scenarija (in odločeno bo, kateri se bo izvajal najprej). Poenostavili smo ju v dve kratki točki spodaj, vendar glejte za celoten opis razdelek 7.6. Splošnih pogojev v Pogojih uporabe storitve Go & Grow.

  1. Investitor bo prejel celoten dvig, ko je v portfelju Go & Grow na voljo dovolj denarja, generiranega prek nadaljnjih donosov ali depozitov.

  2. Investitor bo prejel delni dvig, ko je na voljo zadostno stanje – izplačila bodo izvajana ob delovnih dnevih bank, dokler ne bo dosežen dvig celotnega zneska.

 

Če se odločite za račun Go & Grow in se strinjate s Pogoji uporabe storitve Go & Grow (»GG-pogoji«), odobrite vrsto nakupov in prodaj pravic do terjatev med Bondora Capital OÜ (»mi«) in vami. Med drugim:

  • Pravice do terjatev, ki ste jih pridobili na bondora.com, lahko dodelite svojemu računu Go & Grow, če so pravice do terjatev v skladu z GG-pogoji in sprejmete vrednost pravic do terjatev, kot jo določimo mi.
  • Vsa sredstva, dodeljena računu Go & Grow, bodo uporabljena za nakup pravic do terjatev v skladu z GG-pogoji. Ne boste mogli izbrati posebnih pravic do terjatev, ki jih pridobite.
  • Svoje pravice do terjatev boste prodali nam. Prodajna cena bo določena in omejena v skladu z GG-pogoji. Prodajna cena bo izplačana na vašo zahtevo pod pogojem, da je mogoče vaše pravice do terjatve prodati takoj. V primeru, da drugi uporabniki računov Go & Grow nimajo dovolj sredstev, se plačilo prodajne cene odloži in izvede v delih, če in ko postanejo potrebna sredstva na voljo
  • Pristojbina v višini 1 EUR se plača vsakič, ko zahtevate plačilo prodajne cene (ali njenega dela).

Prosimo, upoštevajte:

Pretekla uspešnost ni zagotovilo: čeprav naša statistična analiza kaže, da bi z uporabo računa Go & Grow v skladu s posameznimi pogoji zaslužili letni stopnji donosa 6,75 % in 4 %, temelji analiza na pretekli uspešnosti podobnih portfeljev pravic do terjatev, zato ni zagotovljeno, da se bo podobna uspešnost nadaljevala tudi v prihodnje.

Brez garancije: za nobena sredstva, dodeljena računu Go & Grow, ne jamči noben državni sklad in tudi niso drugače zavarovana.

Možno zmanjšanje vrednosti: vrednost pravic do terjatev, prenesenih na vaš račun Go & Grow, ki jo določimo, je lahko manjša od zneska, ki ga prejmete ob nadaljnji prodaji pravice do terjatev drugim uporabnikom bondora.com, ali zneska, ki ga lahko prejmete od posojilojemalca.

Manjši in omejen dobički, če obstajajo: možni dobički pri računu Go & Grow so lahko manjši od dobička, če ista sredstva uporabite za pridobitev pravic do terjatev prek mesta bondora.com. Nadalje je najvišja stopnja donosa na podlagi uporabe računa Go & Grow 6,75 % na leto na naložbe, ki sodijo v mesečno omejitev naložb Go & Grow, in 4 % na naložbo za kateri koli vloženi znesek nad mesečno omejitvijo naložb Go & Grow.

Verjetnost, da ni rasti premoženja in tveganje izgube: medtem ko so možni dobički iz uporabe računa Go & Grow omejeni, dobiček ni zagotovljen. Nadalje, ker kupujete in prodajate pravice do terjatev do posojilojemalcev, bo morebitni dobiček na koncu odvisen od tega, kako ustrezno bodo posojilojemalci izpolnili svoje plačilne obveznosti. Zato je možno tudi, da boste na izgubi: znesek denarja, ki ga boste prejeli od uporabe svojega računa Go & Grow, je lahko manjši od zneska denarja in pravic do terjatev, ki ste jih dodelili računu Go & Grow.

Omejen prenos sredstev: ne morete prodati, prenesti, obremeniti ali kako drugače razpolagati s pravicami do terjatev ali sredstvi na svojem računu Go & Grow. Edina možnost je, da sredstva prodate nam, in sicer pod pogoji, določenimi v GG-pogojih.

Manj nadzora: ne morete prodati nobene posamezne pravice do terjatev, ki je registrirana na vašem računu Go & Grow – prodate lahko samo določen odstotek po svoji izbiri ali vse svoje pravice do terjatev na računu Go & Grow, in sicer izključno nam. Ne morete določiti cene, po kateri kupujete ali prodajate pravice do terjatev – obe ceni sta določeni v skladu z GG-pogoji in ti ceni odobrite s sprejetjem GG-pogojev.

Možne zamude pri plačilih: v primeru, da drugi uporabniki računov Go & Grow nimajo takoj dovolj sredstev za nakup vaših pravic do terjatev od nas, se bo izplačilo prodajne cene zakasnilo za neznano obdobje, dokler ne bo na voljo dovolj sredstev. Iz tega razloga uporaba računa Go & Grow ni primerljiva z depozitnim ali naložbenim računom, saj morda ne bo mogoče nemudoma unovčiti ali dvigniti sredstev, prav tako ni zagotovljena ohranitev vrednosti, dodeljene računu Go & Grow.

Možna zloraba s strani navedenih uporabnikov računa Go & Grow: v primeru, da kateri koli osebi daste pooblastilo za dostop do vašega računa, bodo njena dejanja obravnavana kot vaša. Če takšno osebo pooblastite, da lahko dviguje sredstva z vašega računa, lahko ta sredstva prenese na svoj račun in dolžni boste plačati davek na dobiček (če ta obstaja).

Davki: analizirali smo morebitne davčne posledice uporabe računa Go & Grow po estonski zakonodaji, toda za pravilno prijavo in plačilo davkov ste odgovorni sami. Obdavčitev bo odvisna od vaših posebnih okoliščin. Iz tega razloga vam priporočamo, da se posvetujete s strokovnjakom. Zgoraj napisano ne vključuje vseh obveznosti, omejitev in tveganj na računu Go & Grow. Skrbno preberite GG-pogoje in se posvetujete s strokovnjakom.

Pogoji uporabe storitev API, Upravitelj portfelja in Portfolio Pro

Z uporabo API odobrite vse nakupe Terjatev v lastnem imenu v skladu s posamezno stopnjo tveganja in/ali pravili, ki jih izberete sami. V retrospektivi se ti pogoji nanašajo tudi na dejanja, izvedena v okviru storitev Upravitelj portfelja ali Portfolio Pro, izdelkov, do katerih je dostop onemogočen od 27. februarja 2023 dalje.

Razumete, da so nakupi, ki so opravljeni v vašem imenu, opravljeni pod drugačnimi pogoji (na primer znesek, trajanje, stopnja tveganja Posojila se lahko razlikujejo).

Zavedate se, da bo Upravitelj portfelja oddajal ponudbe v skupnem znesku prostih denarnih sredstev na vašem računu Bondora, razen če ste podali drugačna navodila.

Pričakovane vrednosti, ki so prikazane na spletnem mestu Bondore, za Bondoro niso zavezujoče, pretekle vrednosti pa ne zagotavljajo enakih prihodnjih vrednosti za relevantne naložbene izdelke.

Uporabljajo se vse izjave, izražene v Splošni izjavi o tveganju družbe Bondora. Preden se odločite nadaljevati, vas prosimo, da pregledate Splošno izjavo o tveganju družbe Bondora in se prepričate, da jo razumete.

** Slovenski prevod te spletne strani je namenjen zgolj lažji orientaciji po strani. V primeru pravnih vprašanj, sprememb ali dvoumij velja originalna, angleška različica tega dokumenta.

S klikom na »Registracija« se strinjate z našimi pogoji uporabe.
S klikom na »Prijava« se strinjate z našimi pogoji uporabe.