Bondoras rekommendationsprogram:
Villkor

 1. Allmänna villkor

  1. Definitioner

   1. Definitioner av termer i detta rekommendationsprogram är samma som de som är definierade i de allmänna användarvillkoren för Bondora, om inte annat anges nedan:
    1. Bondora innebär Bondora Capital OÜ;
    2. Rekommendationsprogram innebär Bondoras aktuella rekommendationsprogram;
    3. Rekommendant innebär en Bondora-användare som introducerar en annan person till att bli användare enligt rekommendationsprogrammet, genom att skicka den rekommendationslänk som är tillgänglig för rekommendanten;
    4. Rekommenderad användare innebär en person som registrerar sig som Bondora-användare med hjälp av den unika länk som de har fått av rekommendanten i enlighet med rekommendationsprogrammet;
    5. URL innebär en unik länk som Bondora skapar till rekommendanten så att de kan delta i rekommendationsprogrammet;
    6. Rekommendationsbonus innebär en bonusbelöning till rekommendanten eller den rekommenderade användaren, i form av en monetär betalning eller någon annan form av bonus om alla villkor som gäller för rekommendanten eller den rekommenderade användaren är uppfyllda;
    7. Proverbjudande – innebär en bonus i form av en monetär betalning från Bondora till den rekommenderade användaren om alla villkor för den rekommenderade användaren är uppfyllda;
    8. Kundtjänst – innebär e-post till en Bondora-investerares kundtjänstkontakt [email protected];
    9. Registreringsdatum innebär ett datum då den rekommenderade användaren registrerar sig på portalen som användare med hjälp av den unika URL som mottogs från rekommendanten och registreringen kan spåras av Bondora;
    10. Beräkningsdatum – innebär ett datum 30 dagar från registreringsdatumet;
    11. Investeringsbalans – innebär följande beräkning: köpta fordringar till inköpspris utan hänsyn till utnyttjade produkter - sålda fordringar till försäljningspris - återbetalning av kapitalbelopp från fordringarna - mottaget belopp från proverbjudande.
  2. Allmänna rättigheter och skyldigheter

   1. Bondora kan från tid till annan erbjuda en möjlighet att få belöning genom att rekommendera andra att bli användare av Bondora. Bondora förbehåller sig rätten att när som helst avsluta eller ändra rekommendationsprogrammet, av vilken anledning som helst.
   2. Dessa villkor ska gälla för användare som deltar i rekommendationsprogrammet. Genom att delta i rekommendationsprogrammet samtycker användarna till att använda rekommendationsprogrammet på det sätt som anges i dessa villkor.
   3. Användarna kan delta i rekommendationsprogrammet om de uppfyller nedanstående tillämpliga krav för rekommendanten eller den rekommenderade användaren. De användare som deltar i rekommendationsprogrammet måste kunna uppvisa bevis på att de uppfyller alla tillämpliga krav. Det innebär att om Bondora får kännedom om att något av kraven inte uppfylls anses det vara en överträdelse fram till dess att användaren skickar in bevis som Bondora anser vara tillräckliga.
   4. Användaren anses inte vara rekommendant eller rekommenderad användare och får därmed inte någon rekommendationsbonus och/eller något proverbjudande enligt dessa villkor om:
    1. rekommendanten eller den rekommenderade användaren har brutit mot dessa eller några av Bondoras eller dess dotterbolags övriga villkor;
    2. den rekommenderade användaren inte har registrerat sig som användare via den gällande URL:en och/eller om Bondora inte kan spåra registreringen (dvs. rekommendationskoden hittas inte i cookien);
    3. den rekommenderade användaren redan använder Bondoras portal och/eller redan har deltagit i rekommendationsprogrammet;
    4. rekommendanten eller den rekommenderade användaren inte har rätt att bli användare på portalen enligt några av Bondoras eller dess dotterbolags villkor;
    5. rekommendanten eller den rekommenderade användaren har använt Bondoras rekommendationsprogram felaktigt eller utnyttjat det (genom att till exempel skapa flera eller falska konton eller delta i erbjudandet genom att använda flera eller falska e-postadresser eller identiteter);
    6. rekommendanten eller den rekommenderade användaren handlar bedrägligt (illegal användning av Bondoras varumärke, illegal användning av immateriella rättigheter eller andra överträdelser av Bondoras rättigheter eller andra aktiviteter i strid mot lagen och som anses som bedrägliga).
   5. För att undvika missförstånd ska här klargöras att de aktiviteter som anses utgöra illegal användning av Bondoras varumärke (till exempel Bondora, Go&Grow etc.), illegal användning av immateriella rättigheter eller andra överträdelser av Bondoras rättigheter, är följande (listan är ej fullständig):
    1. agera direkt eller indirekt i Bondoras namn (dvs. det måste finnas en tydlig skillnad för tredje part om du agerar som Bondora eller agerar i egen sak);
    2. öppna eller hantera ett konto på sociala medier, en portal eller webbplats som använder Bondoras namn, logotyp eller varumärke;
    3. använda betalda sökannonser (till exempel Google, Bing eller liknande) tillsammans med nyckelord som är relaterade till Bondoras varumärke eller allmänna sökord för att leda trafik till din domän och omedelbart omdirigera den till Bondoras webbplatser eller för att länka direkt till Bondoras webbplats via en anknytande länk;
    4. marknadsföra Bondora i e-postmeddelanden/textmeddelanden eller liknande eller använda push-meddelanden utan möjlighet för målgruppen att blockera dem;
    5. koppla Bondora-länkar till webbplatser för vuxna eller innehåll om casino, cashback, kuponger eller som är diskriminerande eller webbplatser som innehåller fientligt eller kränkande material eller som anstiftar till våld eller webbplatser med innehåll som inte respekterar andra personers lagstadgade rättigheter (inklusive intrång i immateriella rättigheter som fildelning, torrent- eller piratsidor eller annan form av konspiration av immateriella rättigheter) eller som är nedsättande i sin natur eller andra liknande webbplatser;
    6. utföra handlingar som direkt eller indirekt skadar Bondoras rättigheter eller anseende.
   6. Bondoras webbplats, marknadsföringsmaterial, varumärke, märke, URL: er och övriga liknande produkter relaterade till Bondoras affärsverksamhet samt rättigheter till dessa omfattas av skyddet för internationell upphovsrätt, immaterialrätt eller andra tillämpliga lagar. Vid överträdelse av villkoren för rekommendationsprogrammet kan Bondora utnyttja alla juridiska medel mot användaren, inklusive inleda domstolsförfarande.
   7. Den aktuella URL:en och Bondoras övriga URL:er är endast avsedda för privat bruk, dvs. distribution av nämnda URL:er utan Bondoras skriftliga förhandsgodkännande för rekommendantens, den rekommenderade användarens eller tredje parts ekonomiska vinning och som inte med tydlighet kan anses tillåtet enligt dessa villkor, samt aktiviteter av kriminell, ärekränkande eller på annat sätt illegal karaktär, är förbjudna. Aktiviteter som ingår i den ovanstående listan definieras av Bondora efter eget gottfinnande.
   8. Det är strängt förbjudet att justera, ändra eller modifiera den ursprungliga URL: en eller dela den via Bondoras allmänna kanaler. Det är inte tillåtet att använda URL: en på något sätt som strider mot Bondoras värderingar och/eller goda affärsmetoder.
   9. Rekommendanten eller den rekommenderade användaren får inte använda illegalt eller på annat sätt anstötligt material i samband med kommunikation som har att göra med rekommendationsprogrammet eller rekommendationer som görs inom programmet.
   10. Rekommendanten eller den rekommenderade användaren är ansvariga för eventuell skatterapportering och/eller betalningsskyldigheter som kan gälla för eventuell belöning/bonus som har mottagits inom detta rekommendationsprogram.
   11. Utnyttjande eller missbruk av Bondoras webbplats (inklusive app) via programfel (buggar) är strängt förbjudet. Användare som identifierar programfel (buggar) måste informera kundtjänst omedelbart efter att det har uppmärksammats. Om användaren utnyttjar eller missbrukar Bondoras programfel på något sätt kommer Bondora att vidta juridiska åtgärder mot användaren, inklusive om nödvändigt, inleda domstolsförfarande mot användaren.
   12. Bondora förbehåller sig rätten att när som helst diskvalificera användare (inkl. blockera kontot på portalen) från deltagande i rekommendationsprogrammet om användaren inte följer dessa eller andra villkor för Bondoras tjänster.
   13. All bonus enligt dessa villkor måste verifieras av Bondora enligt eget gottfinnande. Bondora kan hålla inne rekommendantens rekommendationsbonus eller den rekommenderade användarens proverbjudande under tiden en utredning pågår om aktivitet som kan vara bedräglig, misstänkt eller som strider mot dessa villkor. Bondora har rätt att när som helst ändra eller göra rättelser avseende de metoder som kan användas för att få belöning eller bonus.
   14. Observera att om den rekommenderade användarens investeringar helt eller delvis tas ut från den rekommenderade användarens konto på portalen inom 180 kalenderdagar från det datum då rekommendationsbonusen betalades till den rekommenderade användarens konto kan Bondora, enligt eget gottfinnande, dra tillbaka hela rekommendationsbonusen när som helst.
   15. Bondora kan använda tredje parter (inklusive domstol) för att dra tillbaka rekommendationsbonusen från den rekommenderade användaren.
   16. Bondora förbehåller sig rätten att dra tillbaka rekommendationsbonusen eller proverbjudandet efter att belöningen har krediterats rekommendantens och/eller den rekommenderades användarkonto på portalen, om Bondora anser att rekommendanten eller den rekommenderade användaren har använt rekommendationsprogrammet felaktigt eller utnyttjat det. Bondora har rätt att räkna av beloppet av betald bonus mot tillgängliga medel på användarens konto. Om Bondoras anspråk är högre än det belopp som kan räknas av på användarens konto på portalen har Bondora rätt till ytterligare krav på återbetalning av utbetald bonus, i tillägg till redan avräknade medel.
   17. Juridiska förhållanden som uppkommer som resultat av deltagande i detta rekommendationsprogram omfattas av dessa villkor och av de allmänna användarvillkoren på portalen.
   18. Kontakta Bondora vid eventuella problem och/eller för ytterligare information genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjänst när som helst.
 2. Särskilda villkor

  1. Godkännas som rekommendant

   1. Om en användare vill delta i rekommendationsprogrammet som rekommendant kommer URL: en att göras tillgänglig på användarens konto på portalen. Rekommendanten kan dela, skicka eller göra URL: en tillgänglig för tredje part.
   2. Om en användare faller under statusen rekommendant och inga förutsättningar i dessa villkor har brutits, kommer användaren att beviljas rekommendationsbonus enligt nedan.
   3. Rekommendanten erhåller en engångsbonus på 5 euro, enligt följande beräkning:
    1. beräkningen av rekommendationsbonusen görs på beräkningsdatumet,
    2. rekommendationsbonusen beräknas utifrån investeringsbalansen endast om den rekommenderade användarens investering uppgår till minst 50 euro. Insättningar från tredje parter exkluderas från investeringsbalansen,;
    3. rekommendationsbonusen krediteras rekommendantens konto på portalen inom 90 kalenderdagar från beräkningsdatumet, förutsatt att alla villkor för rekommendationsbonus har uppfyllts.
  2. Godkännas som rekommenderad användare

   1. Om en användare vill delta i rekommendationsprogrammet som rekommenderad användare måste registreringen på Bondoras portal göras via den URL som rekommendanten tillhandahåller (så att Bondora kan spåra rekommendationskoden vid registrering).
   2. Om en användare faller under statusen rekommenderad användare och inga förutsättningar i dessa villkor har brutits kommer användaren att beviljas ett proverbjudande och rekommendationsbonus enligt nedan.
   3. En användare kan endast delta i rekommendationsprogrammet en gång, dvs. rekommendationsbonusen och proverbjudandet utdelas endast en gång.
   4. Den rekommenderade användaren får 5 euro på sitt konto på portalen i proverbjudande i samband med investeringar via portalen på registreringsdatumet. Bondora förbehåller sig rättigheten att återta proverbjudandet till fullo om användaren har erhållit proverbjudandet men inte investerat minst 50 euro inom 30 kalenderdagar från mottagandet av erbjudandet.
   5. Om användaren har använt proverbjudandet för att köpa fordringar har Bondora rätt att sälja fordringen och överföra medlen från försäljningen till Bondoras konto, eller överföra ägandet av den aktuella fordringen till Bondora på användarens vägnar. Bondora behöver inte meddela användaren om återtagandet av proverbjudande eller försäljning av fordringen.
   6. Om en användare faller under statusen rekommenderad användare erhåller användaren en engångsbonus på 5 euro, som betalas enligt följande:
    1. rekommendationsbonusen ska betalas ut till den rekommenderade användaren endast om den rekommenderade användarens investering uppgår till minst 50 euro,;
    2. rekommendationsbonusen krediteras den rekommenderade användarens konto på portalen inom 90 kalenderdagar från beräkningsdatumet, förutsatt att alla villkor för rekommendationsbonus har uppfyllts.

Genom att klicka på "Registrera dig", godkänner du våraanvändningsvillkor.
Genom att klicka på "Logga in", godkänner du våraanvändningsvillkor.