Bondoras Allmänna Riskutlåtande

Om du är osäker på risknivån du är beredd att acceptera och vad den betyder för avkastningen du kan förvänta dig, bör du konsultera en finansiell rådgivare.

Bondora erbjuder fordringar som är osäkra konsumentlån mot låntagarna. I allmänhet innebär det hög risk att investera i osäkra konsumentlån. Det kan därför inte garanteras att du kommer att få avkastning på dina investeringar.

Observera:

Tidigare resultat innebär inte avkastningsgaranti: Även om vår statistiska analys visar att nettoavkastningen i genomsnitt borde vara cirka 10 % av dina investeringar, är analysen baserad på tidigare resultat av liknande fordringar och kan därför inte garantera samma resultat i framtiden.

Ingen garanti: Inga fordringar är garanterade genom någon statlig fond eller på annat sätt säkrade.

Långsiktiga investeringar: Fordringar som säljs på vår plattform är långsiktiga investeringar, vilket innebär en investeringshorisont på mer än 5 år. Om du önskar utbetalning tidigare, riskerar du att förlora några eller alla dina ursprungliga fordringar.

Möjlig risk för nolltillväxt på tillgångar och risk för förlust: Eftersom du köper fordringar mot låntagare beror den eventuella vinsten i slutändan på hur väl låntagarna uppfyller sina betalningsförpliktelser. Det är därför också möjligt att du kommer att göra en förlust, beroende på låntagarnas agerande.

Mindre kontroll över din investering: Vi erbjuder olika automatiserade metoder för inköp av fordringar. Om du väljer det automatiserade sättet att investera kan det innebära att du inte har full kontroll över dina investeringar. Du kan när som helst välja att ändra dina investeringsmetoder.

Skatter: Du är ensam ansvarig för att deklarera och betala skatt enligt gällande lagstiftning. Beskattningen baseras på dina specifika omständigheter, såsom ditt hemland. Vi rekommenderar att du konsulterar en expert angående detta.

Villkoren som anges i detta riskuttalande har samma giltighet som de definitioner som anges i Allmänna Villkor avseende användning av Bondora.

Bondoras Go & Grow riskutlåtande

Risker med Go &Grow

1)   Nettoavkastningen faller under 6,75 %

En av de största fördelarna med Go &Grow är den höga avkastningen på 6,75 %. Jämfört med nettoavkastningen sedan Bondoras start innebär avkastningen på 6,75 % att det finns en stor buffert. Idag speglar Go &Grow-portföljens sammansättning Bondoras ursprungliga lån, vilket innebär en spridning över alla risknivåer och länder. Dessa lån har skapats med hjälp av vår senaste generation av kreditanalys, en egenutvecklad modell som har byggts upp under mer än tio år.

Därför är den faktiska internräntan (Internal Rate of Return, IRR) i Go &Grow-portföljen avsevärt högre än den nämnda avkastningen på 6,75 %. Avkastning som överstiger den här nivån innehålls som reserv och återinvesteras för att sänka risken ytterligare. Bondora har inga anspråk på de här reserverna. Sammanfattningsvis ger detta oss statistisk grund för att avkastningen på 6,75 % kan levereras under en överskådlig framtid.

Men en risk som däremot kan påverka vår möjlighet att leverera en avkastning på 6,75 % är det antal insättningar vi får från investerare. Till exempel, om investerare sätter in mer pengar på Go &Grow-konton än vad vi kan generera i lån leder det till att en del av portföljen förblir kontant (dvs. inte tjänar någon avkastning). I ett sådant fall kan vi komma att införa en begränsning av hur mycket nya investerare kan sätta in. I extremfallet skulle vi kunna besluta att vi inte längre tar emot nya investerare över huvud taget och införa en väntelista liknande Zopa i Storbritannien.

2)   Likviditet

Innan vi bestämde oss för att göra extra snabb likviditet tillgänglig som en tjänst för Go &Grow-investerare, analyserade vi nästan ett decennium av kassaflödesuppgifter utifrån Bondora-investerares transaktioner. Det gav oss kännedom om inflöden, utflöden och övergripande kassaflöden i portföljen. Detta gjorde vi för att säkerställa att investerare kan ta ut pengar från sitt Go &Grow-konto med kort varsel.

Vi analyserade också kassaflödesuppgifter från flera banker och investeringsfonder, särskilt kassaflöden vid inlösen och uttag, i samband med finanskrisen 2007–2008. Detta, tillsammans med våra egna uppgifter, gav oss en uppfattning om hur stora kontinuerliga kontantbuffertar som behövs för att kunna erbjuda investerare snabb likviditet.

Om Bondora inte kan genomföra alla uttag från Go &Grow kan två scenarier inträffa (beroende på vilket som inträffar först). Vi har förenklat dem i två punkter nedan. En fullständig beskrivning finns i avsnitt 7.6 i Go &Grow användarvillkor.

  1. Investeraren får hela sitt uttag så snart det finns tillräckliga medel i Go &Grow-portföljen, som genereras av ytterligare återbetalningar eller insättningar

  2. Investeraren får en del av sitt uttag så snart det finns tillräckliga medel. Utbetalningar sker varje bankdag tills hela uttaget har betalats.

 

Genom att använda Go & Grow-kontot och godkänna användarvillkoren för Go & Grow (”GG-villkoren”), auktoriserar du en rad köp och försäljningar av fordringsrättigheter (som kommer från lån utställda av Bondora AS) mellan Bondora Capital OÜ (”oss”) och dig. Till exempel:

  • du får allokera de fordringsrättigheter som du har förvärvat på bondora.com till ditt Go & Grow-konto, förutsatt att fordringsrättigheterna efterlever GG-villkoren och att du accepterar det värde som vi har fastlagt för fordringsrättigheterna;
  • alla medel som allokeras till Go & Grow-kontot kommer att användas för att köpa fordringsrättigheter i enlighet med GG-villkoren. Du kommer inte att kunna välja vilka fordringsrättigheter som ska förvärva;
  • du kommer att sälja dina fordringsrättigheter till oss. Försäljningspriset kommer att avgöras och begränsas i enlighet med GG-villkoren. Försäljningspriset betalas vid din begäran, förutsatt att dina fordringsrättigheter kan säljas vidare omedelbart. I det fall andra användare av Go & Grow-konton inte har tillräckliga medel kommer betalningen för försäljningen att skjutas upp och genomföras i delar, då erforderliga medel blir tillgängliga.
  • En avgift på 1 euro uttas varje gång du begär betalning av försäljning (eller begär betalning för del av en försäljning).

OBSERVERA

Erinran om historisk avkastning: även om vår statistiska analys indikerar att du vid utnyttjandet av Go & Grow-kontot bör tjäna 6,75 % i avkastning på årsbasis, så ska det noteras att analysen är baserad på historisk avkastning på liknande portföljer av fordringsrättigheter och därför kan liknande framtida avkastning inte garanteras.

Ingen garanti: tillgångar som allokeras till Go & Grow-kontot garanteras inte av någon statlig fond eller på annat sätt.

Möjlig värdeminskning: värdet av de fordringsrättigheter som vi avgör ska överföras till ditt Go & Grow-konto kan vara lägre än det värde du kan få vid återförsäljning av fordringsrätten till andra användare på bondora.com eller det värde du kan få från låntagaren.

Mindre och begränsad vinst, om någon: de möjliga vinsterna från användning av Go & Grow-kontot kan bli mindre än vinsterna från att utnyttja samma medel för att på annat sätt förvärva fordringsrättigheter via bondora.com. Den maximala avkastningen från Go & Grow-kontot är 6,75 %.

Möjlig utebliven tillgångsutveckling samt förlustrisk: möjlig vinst från att använda Go & Grow-kontot är begränsad, och vinst kan inte garanteras. Det är dessutom så att då du köper och säljer fordringsrättigheter gentemot låntagare, så kommer möjlig vinst slutligen att bero på hur låntagarna fullgör sina betalningsskyldigheter. Det är därför även möjligt att du kommer att göra en förlust: värdet av de pengar som du får från att använda ditt Go & Grow-konto kan vara mindre än det penningvärde och de fordringsrättigheter som du har allokerat till Go & Grow-kontot.

Begränsad överföring av tillgångar: du kan inte sälja, överföra, inteckna eller på annat sätt disponera de fordringsrättigheter eller medel som finns på ditt Go & Grow-konto. Du kan endast sälja tillgångarna till oss i enlighet med de villkor som anges i GG-villkoren./p>

Mindre kontroll:du kan inte sälja en enstaka fordringsrättighet från ditt Go & Grow-konto - du kan endast sälja en av dig angiven procentandel eller samtliga fordringsrättigheter från Go & Grow-kontot, och endast exklusivt till oss. Du kan inte avgöra till vilket pris du köper eller säljer fordringsrättigheterna - båda dessa priser avgörs i enlighet med GG-villkoren och genom att godkänna GG-villkoren så har du godkänt dessa priser.

Möjliga betalningsförseningar: i det fall andra användare av Go & Grow-konton inte omedelbart har tillräckliga medel för att köpa dina fordringsrättigheter från oss så kommer betalningen till dig att försenas på obestämd tid tills tillräckliga medel blir tillgängliga. Därför är Go & Grow-kontot inte jämförbart med ett spar- eller investeringskonto eftersom det kanske inte är möjligt att likvidera tillgångar eller ta ut medel omedelbart, och det finns heller ingen garanti för att värdet på Go & Grow-kontot bevaras.

Möjligt missbruk av Go & Grow-kontots utsedda användare: om du ger någon tillgång till ditt konto, så kommer deras handlingar att behandlas som dina egna. Om du ger någon rätt att ta ut medel från ditt konto, så kan det hända att de överför sådana medel till sina egna konton och du blir därmed skyldig att betala skatt på deras vinster (i förekommande fall).

Skatter: Vi har analyserat möjliga skattekonsekvenser av att använda Go & Grow-kontot i enlighet med estländsk lagstiftning men du är ensam ansvarig för att deklarera och betala skatt på ett korrekt sätt. Beskattning kommer att vara avhängig av dina specifika omständigheter. Därför rekommenderar vi att rådgöra med en expert.

Ovanstående inkluderar inte samtliga förpliktelser, begränsningar eller risker avseende Go & Grow-kontot. Läs GG-villkoren noggrant och rådgör med en expert.

Villkor för Portfolio Manager och Portfolio Pro

Genom att använda Portfolio Manager eller Portfolio Pro godkänner du en serie inköp av fordringar i ditt namn, i enlighet med den respektive risknivå och/eller regler som du har valt.

Du förstår att inköp som görs i ditt namn görs på olika villkor (till exempel kan belopp, varaktighet och risknivå på lånet skilja sig åt).

Du är medveten om att Portfolio Manager kommer att lägga bud med det totala beloppet av det tillgängliga kontantbeloppet på ditt Bondora-konto, om du inte har instruerat något annat.

De förväntade värdena som visas på Bondoras webbplats är inte bindande för Bondora och tidigare värden garanterar inte exakt samma framtida värden för den respektive Portföljhanteraren.

Alla uttalanden som återges i Bondoras Allmänna Riskutlåtande är gällande. Se till att du läser och förstår Bondoras Allmänna Riskutlåtande innan du bestämmer dig för att fortsätta.

** Notera att den svenska översättningen av denna webbsidan är endast för vägledning. Ifall av legala frågor, förändringar eller någon tvekan, tillämpas den engelska versionen av dokumentet.

Genom att klicka på "Registrera dig", godkänner du våraanvändningsvillkor.
Genom att klicka på "Logga in", godkänner du våraanvändningsvillkor.