Bondoras allmänna riskutlåtande

Om du är osäker på risknivån du är beredd att acceptera och vad det betyder för avkastningen du kan förvänta dig, bör du rådgöra med en finansiell rådgivare.

Bondora erbjuder fordringar gentemot låntagare, som är osäkrade konsumentlån. I allmänhet innebär det hög risk att investera i osäkrade konsumentlån. Det kan därför inte garanteras att du kommer att få avkastning på dina investeringar.

Observera:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning: Även om vår statistiska analys visar att nettoavkastningen från dina investeringar i genomsnitt borde vara cirka 10 %, är analysen baserad på tidigare resultat för liknande fordringar och garanterar därför inte samma resultat i framtiden.

Ingen garanti: Inga fordringar är garanterade genom någon statlig fond eller på annat sätt säkrade.

Långsiktiga investeringar: Fordringar som säljs på vår plattform är långsiktiga investeringar, vilket innebär en investeringshorisont på mer än 5 år. Om du vill ta ut pengarna tidigare riskerar du att förlora en del av eller hela ditt ursprungliga kapital.

Möjlig risk för nolltillväxt på tillgångar och risk för förlust: Eftersom du köper fordringar mot låntagare beror den möjliga vinsten i slutändan på hur väl låntagarna fullgör sina betalningsförpliktelser. Det är därför även möjligt att du kommer att göra en förlust, beroende på låntagarnas beteende.

Mindre kontroll över din investering: vi erbjuder olika automatiserade metoder för köp av fordringar. Om du väljer den automatiserade investeringsmetoden kan det innebära att du inte har full kontroll över dina investeringar. Du kan när som helst välja att ändra dina investeringsmetoder.

Skatter: Du är ensam ansvarig för att deklarera och betala skatt enligt gällande lagstiftning. Beskattningen beror på dina specifika omständigheter, t.ex. ditt hemland. Vi rekommenderar att rådgöra med en expert.

Villkoren angivna i det här riskutlåtandet har samma innebörd som definitionerna använda i Allmänna villkor avseende användning av Bondora.

Bondora Go & Grow Riskutlåtande

Risker med Go & Grow

1)   Nettoavkastningen kan falla under 6,75 % eller 4 % per år.

En av de främsta fördelarna med Go & Grow är den höga avkastningen på upp till 6,75 % på den investering som faller inom den månatliga investeringsgränsen för Go & Grow. Den månatliga investeringsgränsen för Go & Grow fastställs i de allmänna villkoren som gäller för Go & Grow. Varje belopp som investeras över den månatliga investeringsgränsen för Go & Grow genererar en avkastning på upp till 4 %. Därför bör du vara medveten om att din investering kan generera olika avkastningsnivåer.

Jämfört med den nettoavkastning som uppnåtts sedan Bondora startade sin verksamhet erbjuder räntorna på 6,75 % och 4 % en avsevärd buffert. Idag speglar Go & Grow-portföljen den övergripande sammansättningen av lån som har originerats hos Bondora – vilket innebär en spridning över alla riskklasser och länder. Dessa lån har originerats med hjälp av vår senaste generation av kreditanalys, en egenutvecklad modell som har byggts upp under mer än tio år.

Därför överträffar den faktiska internräntan (IRR) för Go & Grow-portföljen avsevärt den nämnda avkastningen på 6,75 % och 4 %. Den avkastning som genereras utöver det hålls inne som reserver och återinvesteras för att sänka risken ytterligare. Bondora gör inga anspråk på de reserverna. Sammanfattningsvis ger det oss statistisk säkerhet för att avkastningen på 6,75 % och 4 % kan levereras under en överskådlig framtid.

En risk som kan påverka vår förmåga att leverera en avkastning på 6,75% och 4% är dock det antal insättningar vi får från investerare. Till exempel, om investerare sätter in mer pengar på Go & Grow-konton än vad vi kan ge i lån, leder det till att en del av portföljen förblir kontant (dvs. inte ger någon avkastning). Vid sådant fall kan vi besluta att införa en gräns för hur mycket nya investerare kan sätta in. Vid extremfall skulle vi kunna besluta att inte längre ta emot nya investerare alls och införa en väntelista.

2)   Likviditet

Innan vi bestämde oss för att göra extra snabb likviditet tillgänglig som en tjänst för Go & Grow-investerare analyserade vi nästan ett decennium av kassaflödesuppgifter utifrån Bondora-investerares transaktioner för att fastställa inflöden, utflöden och övergripande kassaflöden i portföljen. Det gjorde vi för att kunna säkerställa för investerare att de kan ta ut pengar från sitt Go & Grow-konto med kort varsel.

Utöver det analyserade vi kassaflödesuppgifter från ett flertal banker och investeringsfonder – särskilt deras kassaflöden vid inlösen och uttag i samband med den globala finanskrisen 2007–2008. Det, i kombination med våra egna uppgifter, gav oss en uppfattning om hur stora kontinuerliga kontenta buffertar som behövs för att kunna erbjuda investerare snabb likviditet.

Om Bondora inte kan verkställa alla uttag från Go & Grow kan två scenarier inträffa (beroende på vilket som inträffar först). Vi har förenklat dem i två korta punkter nedan, men en fullständig beskrivning finns i avsnitt 7.6. i de allmänna villkoren för Go & Grow.

  1. Investeraren får hela sitt uttag så snart det finns tillräckligt med medel i Go & Grow-portföljen, som genereras genom ytterligare återbetalningar eller insättningar

  2. Investeraren får en del av sitt uttag så snart det finns tillräckligt med medel. Utbetalningar görs varje bankdag tills hela uttaget har verkställts.

 

Genom att välja att använda Go & Grow-kontot och godkänna användarvillkoren för Go & Grow (”GG-villkoren”) ger du tillstånd för en rad köp och försäljningar av fordringsrätter mellan Bondora Capital OÜ ("oss") och dig. Bland annat:

  • Du kan allokera de fordringsrätter som du har förvärvat på bondora.com till ditt Go & Grow-konto, förutsatt att fordringsrätterna överensstämmer med GG-villkoren och att du accepterar det värde som vi har fastställt för fordringsrätterna;
  • Alla medel som allokeras till Go & Grow-kontot kommer att användas för att köpa fordringsrätter i enlighet med GG-villkoren. Du kommer inte att kunna välja vilka specifika fordringsrätter du förvärvar;
  • Du kommer att sälja dina fordringsrätter till oss. Försäljningspriset kommer att fastställas och begränsas i enlighet med GG-villkoren. Försäljningspriset betalas på din begäran, förutsatt att dina fordringsrätter kan säljas vidare omedelbart. I det fall andra användare av Go & Grow-konton inte har tillräckliga medel kommer betalningen av försäljningspriset att skjutas upp och verkställas i delar om och när nödvändiga medel blir tillgängliga.
  • En avgift på 1 euro uttas varje gång du begär betalning av försäljningspriset (eller del av det).

Observera:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning: även om vår statistiska analys visar att du vid användning av Go & Grow kontot bör tjäna en årsavkastning på respektive 6,75 % och 4 % enligt gällande villkor, baseras den analysen på historisk avkastning från liknande portföljer av fordringsrätter, vilket inte garanterar samma avkastning i framtiden.

Ingen garanti: tillgångar som allokeras till Go & Grow-kontot garanteras inte av någon statlig fond eller på annat sätt.

Möjlig värdeminskning: värdet av de fordringsrätter som överförts till ditt Go & Grow-konto efter vårt beslut kan vara lägre än det värde du kan få vid återförsäljning av fordringsrätten till andra användare av bondora.com eller det värde du kan få från låntagaren.

Mindre och begränsad vinst, om någon: de möjliga vinsterna från användning av Go & Grow-kontot kan bli mindre än vinsterna från att använda samma medel för att på annat sätt förvärva fordringsrätter via bondora.com. Den maximala avkastningen från Go & Grow-kontot är 6,75 % per år för de investeringar som faller inom den månatliga investeringsgränsen för Go & Grow och 4 % för alla belopp som investeras över den månatliga investeringsgränsen för Go & Grow.

Möjlig risk för nolltillväxt på tillgångar och risk för förlust: möjlig vinst från att använda Go & Grow-kontot är begränsad och vinst kan inte garanteras. Dessutom, eftersom du köper och säljer fordringsrätter gentemot låntagare, beror den möjliga vinsten i slutändan på hur väl låntagarna fullgör sina betalningsförpliktelser. Därför är det även möjligt att du kommer att göra en förlust: värdet av de pengar du får från användning av ditt Go & Grow-konto kan vara mindre än det penningvärde och de fordringsrätter som du har allokerat till Go & Grow-kontot.

Begränsad överföring av tillgångar: du kan inte sälja, överföra, inteckna eller på annat sätt disponera över de fordringsrätter eller medel som finns på ditt Go & Grow-konto, förutom att sälja tillgångarna till oss i enlighet med vad som anges i GG-villkoren.

Mindre kontroll: du kan inte sälja en enskild fordringsrätt som registrerats på ditt Go & Grow-konto – du kan endast sälja en av dig angiven procentandel eller samtliga dina fordringsrätter på Go & Grow-kontot, och endast exklusivt till oss. Du kan inte bestämma priset till vilket du köper eller säljer fordringsrätterna – båda priserna bestäms i enlighet med GG-villkoren och genom att godkänna GG-villkoren godkänner du även dessa priser.

Möjliga betalningsförseningar: om andra användare av Go & Grow-konton inte omedelbart har tillräckliga medel för att köpa dina fordringsrätter från oss så kommer betalningen till dig att försenas på obestämd tid tills tillräckliga medel blir tillgängliga. Därför är Go & Grow-kontot inte jämförbart med ett spar- eller investeringskonto, eftersom det kanske inte är möjligt att likvidera tillgångar eller ta ut medel omedelbart, och det finns heller ingen garanti för att värdet som allokerats till Go & Grow-kontot bevaras.

Möjligt missbruk som Go & Grow-kontots tilldelade användare kan ägna sig åt: om du ger andra personer tillgång till ditt konto kommer deras handlingar att betraktas som dina egna. Om du ger andra personer rätt att ta ut medel från ditt konto, så kan det hända att de överför dessa medel till sina egna konton och du blir skyldig att betala skatt på deras vinster (i förekommande fall).

Skatter: Vi har analyserat möjliga skattekonsekvenser av att använda Go & Grow-kontot enligt estnisk lagstiftning, men du är ensam ansvarig för att deklarera och betala skatt enligt gällande lagstiftning. Beskattningen beror på dina specifika omständigheter. Därför rekommenderar vi att rådgöra med en expert.

Ovanstående innefattar inte samtliga förpliktelser, begränsningar och risker avseende Go & Grow-kontot. Läs igenom GG-villkoren noggrant och rådgör med en expert.

Villkor för API, Portfolio Manager and Portfolio Pro

Genom att använda API godkänner du alla köp av fordringar i ditt namn, i enlighet med den risknivå och/eller de regler som du själv har valt. Retroaktivt gäller dessa villkor även aktiviteter som utförts under Portfolio Manager eller Portfolio Pro, produkter som inte längre har varit tillgängliga sedan den 27 februari 2023.

Du förstår att de köp som görs i ditt namn görs på olika villkor (till exempel kan lånets belopp, löptid och risknivå skilja sig åt).

Du är medveten om att Portfolio Manager kommer att lägga bud med det totala beloppet av tillgängliga fria medel på ditt Bondora-konto om inte du har instruerat annat.

och tidigare värden garanterar inte exakt samma framtida värden för de relevanta investeringsprodukterna.

Alla uttalanden som återges i Bondoras allmänna riskuttalande är gällande. Se till att du läser genom och förstår Bondoras allmänna riskutlåtande innan du bestämmer dig för att fortsätta.

** Notera att den svenska översättningen av denna webbsidan är endast för vägledning. Ifall av legala frågor, förändringar eller någon tvekan, tillämpas den engelska versionen av dokumentet.

Genom att klicka på "Registrera dig", godkänner du våraanvändningsvillkor.
Genom att klicka på "Logga in", godkänner du våraanvändningsvillkor.