Kasutustingimused

Kasutustingimused kehtivad kõikidele õigussuhetele Kasutaja ja Äriühingu ning teiste Kasutajate vahel.

 1. Mõisted

  Loovutusleping - Nõude loovutamisel Portaali vahendusel sõlmitav leping, millega Äriühing loovutab Nõude Ostjale.

  Laenuvõtja - Laenulepingu laenuvõtjana sõlminud isik või laenutaotluse esitanud isik.

  Pangapäev - tööpäev ehk päev, mis ei ole laupäev, pühapäev ega Eesti Vabariigi rahvus- või riigipüha.

  Ostja - Kasutaja, kes on Äriühingult või Müüjalt ostnud Nõude või teinud Nõude ostmise pakkumuse.

  Nõue - Laenulepingust tulenev rahaline Nõue Laenuvõtja vastu. Nõude täpsed tingimused on nähtavad Portaalis.

  Äriühing - Bondora Capital OÜ, Eesti registrikood 12831506.

  Äriühingu Postiaadress - A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316, Eesti.

  Äriühingu Kasutajatoe E-posti Aadress – Portaali kodulehel esitatud e-posti aadress.

  Portaali Jooksevkonto - Äriühingu jooksev- või hoiukonto, kus hoiustatakse raha, mille Kasutajad on Kasutus- või muu lepingu alusel üle kandnud.

  Võlateeninduse Kulu - Laenuvõtjaga seotud võla sissenõudmise ja asjaomase kohtumenetluse kulu, mille Ostja Äriühingule hüvitab. Need kulud sisaldavad kõiki võla sissenõudmise (meeldetuletused, inkassofirma tasud, sissenõudmistasud jne) ja asjaomase kohtumenetlusega (kohtukulud, advokaadi tasud jne) seotud otseseid ja kaudseid kulusid.

  Ülesütlemine - asjaomase Laenulepingu ülesütlemine, kui Laenuvõtja ei ole teinud Laenulepingust tulenevaid plaanipäraseid makseid täies ulatuses ja teise (nõuetekohaselt tegemata) tagasimakse tähtajast on möödunud üle ühe kuu ning kui Laenuvõtjale on antud kahenädalane täiendav tähtaeg maksmata laenusumma tagastamiseks (mida Laenuvõtja ei ole teinud), välja arvatud juhul, kui Laenulepingus on kokku lepitud teisiti või kui kehtivast seadusest tuleneb teisiti. Ülesütlemise korral nõutakse Laenuvõtjalt kogu võla tagasimaksmist (st Laen koos kogunenud intressi, viiviste ja tasudega).

  GG-Ostja - konkreetsetes GG-Tingimustes nimetatud GG-Kasutaja.

  GGG-Nõuded - Nõuded, mille mis tahes GG-Kasutaja või Äriühing on omandanud GG-Tingimuste alusel või mis on GG-Tingimustes sellistena ette nähtud.

  GG-Hind - Äriühingu poolt GG-Ostjale tasumisele kuuluv täielik Ostuhind GG-Ostja kõikide GG-Nõuete või nende teatud osa eest.

  GG-Tingimused - Äriühingu ja Kasutaja vahel sõlmitud Go&Grow Kasutustingimused, sealhulgas Go&Grow Üldtingimused.

  GG-Kasutaja - Kasutaja, kellel on GG-Tingimuste alusel Äriühinguga kehtiv leping.

  Laen - Laenuandjalt Laenuvõtjale laenatud Laenulepingujärgne põhisumma, mille Laenuvõtja on kohustatud tagasi maksma.

  Laenuleping - Laenuvõtja ja Laenuandja vahel Portaali kaudu sõlmitav laenuleping.

  Portaal - internetis aadressil www.bondora.com asuv ning Äriühingu hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on Kasutajatel võimalik müüa ja osta Nõudeid.

  Portfellihaldur - Portaali rakendus, mis esitab automaatselt tehingukorraldusi Ostja määratud tingimustel.

  Portfolio Pro - Portaali rakendus, mis esitab automaatselt tehingukorraldusi Ostja määratud tingimustel.

  Portaali Konto - Kasutaja või Äriühingu eraldi jooksevkonto Portaalis arvelduste ja tehingute tegemiseks Äriühingu ja teiste Kasutajatega Kasutuslepingu, Loovutuslepingu, Edasimüügilepingu ja muude lepingute alusel.

  Ostuhind - Ostja ja Äriühingu vahel Loovutuslepingus ning Ostja ja Müüja vahel Edasimüügilepingus kokku lepitud Nõude hind.

  Viitenumber - isikustatud number Kasutaja isiku tuvastamiseks.

  Edasimüügileping - Müüja ja Ostja vahel Nõude edasimüügil Portaali hallataval järelturul sõlmitav leping.

  Müüja - endale kuuluvat Nõuet Portaali hallataval järelturul müüv Kasutaja.

  Pakkumise Haldamise Protseduur - Äriühingu protseduur, mille alusel Äriühing a) teeb kindlaks Nõude ja Pakkumise vaste ning b) võtab kõiki vajalikke meetmeid Nõude loovutamise ettevalmistamiseks kooskõlas Loovutuslepinguga.

  Pakkumine - Ostja mittesiduv pakkumine, millega määratakse kindlaks kriteeriumid, millele Nõue peab vastama, et Ostja oleks nõus Nõuet Äriühingult või Müüjalt ostma.

  Kasutustingimused - käesolevad Kasutustingimused, mis on Kasutuslepingu osa.

  Proovipakkumine - Äriühing võib aeg-ajalt pakkuda Kasutajale tasuta raha Nõuete ostmiseks Portaali vahendusel. Äriühing jätab endale õiguse nõuda Proovipakkumine täies ulatuses tagasi, kui asjaomane Kasutaja on saanud sellise Proovipakkumise, kuid ei ole ostnud Nõudeid vähemalt 10 euro eest 30 päeva jooksul alates sellise Proovipakkumise saamisest. Kui Kasutaja kasutab Proovipakkumist Nõude ostmiseks, on Äriühingul õigus müüa Nõue ja kanda sellest müügist saadav raha Äriühingu kontole või anda asjaomase Nõude omandiõigus asjaomase Kasutaja nimel üle Äriühingule. Äriühing ei ole kohustatud Kasutajat Proovipakkumise tagasinõudmisest ega Nõude müümisest teavitama.

  Kasutaja - füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Äriühinguga Kasutuslepingu ja kes on registreeritud Portaali kasutajaks.

  Kasutusleping - Kasutaja ja Äriühingu vahel sõlmitav leping, mille alusel Äriühing osutab Kasutajale Portaali vahendusel teenuseid.

 2. Kasutaja üldised kohustused

  1. Kasutaja kohustub
   1. mitte kasutama Portaali ebaseaduslike tehingute või toimingute tegemiseks, sealhulgas pettus;
   2. registreerumisel, Nõude ostmisel ja teiste Kasutajatega suhtlemisel esitama üksnes tõeseid andmeid;
   3. hoidma Portaali sisselogimiseks tarvilikke vahendeid, sealhulgas ID-kaarti, salasõnu ja kasutajatunnuseid nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse;
   4. teavitama Äriühingut esitatud andmete muutumisest;
   5. teavitama Äriühingut, kui punktis 2.1.3 nimetatud andmed või vahendid on sattunud kolmanda isiku valdusesse;
   6. kui juriidilisest isikust Kasutaja esindaja esindusõigus lõpeb, peab uus esindaja teavitama Äriühingut selle lõppemisest;
   7. käituma teiste Kasutajate ja Äriühinguga suheldes viisakalt ja lugupidavalt.
  2. Äriühingul on õigus piirata või tühistada Kasutaja õigus Portaali kasutada ja keelduda oma Kasutuslepingust, GG-Tingimustest, Loovutuslepingust või muust lepingust tulenevate kohustuste täitmisest, kui selgub, et
   1. Kasutaja on rikkunud Kasutuslepingut või Kasutaja kohustusi, mis tulenevad Portaali vahendusel sõlmitud mis tahes lepingust;
   2. Kasutaja on esitanud Äriühingule või teisele Kasutajale vale-, eksitavaid ja/või ebaõigeid andmeid;
   3. Kasutaja käitub vulgaarselt või eirab ühiskonnas üldiselt kehtivaid moraalseid standardeid;
   4. Kasutaja ei tuvasta end kooskõlas Äriühingu tegevuskordadega.
  3. Kasutaja kinnitab, et ta on
   1. vähemalt 18-aastane Euroopa Liidu või Šveitsi kodanik;
   2. vähemalt 18-aastane Euroopa Liidu või Šveitsi alaline elanik;
   3. Euroopa Liidu liikmesriigi või Šveitsi asjaomasesse registrisse kantud juriidiline isik;
   4. füüsiline või juriidiline isik, kellele on Äriühing andnud Portaali kasutamiseks eraldi loa;
   5. akrediteeritud investor, kes on kantud Euroopa Komisjoni kolmandate riikide ekvivalentide nimekirja ja kelle Äriühing on eraldi heaks kiitnud.
 3. Portaali Konto

  1. Portaali Jooksevkontole kantud raha käsitatakse laekumisena Kasutaja Portaali Kontole, mille viitenumber on kirjas ülekandekorraldusel. Sellist Kasutuslepingu või muude lepingute alusel üle kantud raha võib Äriühing kasutada üksnes Kasutuslepingu, GG-Tingimuste, Loovutuslepingu, Edasimüügilepingu ja muude asjaomaste lepingute tingimuste kohaselt ja nendest tulenevate kohustuste täitmiseks.
  2. Kasutaja poolt üle kantud raha on seega võlaõigusseaduse §-i 626 tähenduses käsundi täitmiseks üle antud vara. Vastav rahasumma pangas on oma olemuselt nõue (panga vastu), mille Äriühing on omandanud enda nimel, kuid Kasutaja arvel üksnes selle kasutamiseks käsundi täitmise eesmärgil. See raha ei kuulu Äriühingu pankrotivara hulka ja Äriühingu suhtes toimetatavas täitemenetluses ei saa esitada nõuet selle raha väljamaksmiseks, samuti ei kajastata seda Äriühingu bilansis. Kasutajale tähendab see eelkõige seda, et raha ülekandmisega Portaali Jooksevkontole ja seega Kasutaja Portaali Kontole ei kanna Kasutaja seda raha täielikult Äriühingu varasse, vaid säilitab õigused, mis on vajalikud raha täies ulatuses väljanõudmiseks Äriühingu pankroti korral. Äriühing ei maksa Kasutajale Portaali Jooksevkontol hoiustatava raha eest intressi.
  3. Äriühingul on õigus ja kohustus kanda raha Kasutaja Portaali Kontolt ja Kontole, et täita Kasutaja kohustusi, mis tulenevad Kasutuslepingust, GG-Tingimustest, Loovutuslepingust, Edasimüügilepingust ja muudest Kasutajaga sõlmitud lepingutest. Kasutaja annab käesolevaga Äriühingule tagasivõetamatu volituse debiteerida ja krediteerida Kasutaja Portaali Kontot, nagu on ette nähtud Kasutustingimustes või muus Portaali vahendusel sõlmitud lepingus.
  4. Kasutajal on õigus nõuda, et Äriühing teeks Portaali Jooksevkontolt makse Kasutaja jooksevkontole Euroopa Liidu liikmesriigis või mis tahes muus Äriühingu heaks kiidetud riigis tingimusel, et enne on tehtud makse vastavalt kontolt Portaali Jooksevkontole viitega Kasutaja Viitenumbrile ja makse tegemisel krediidiasutuse esitatud andmed vastavad Kasutaja salvestatud andmetele. Makseid saab teha Kasutajale kuuluvale jooksevkontole Kasutaja Portaali Konto positiivse saldo ulatuses Portaali asjaomast tehnilist lahendust kasutades. Makseid saab teha Kasutajale kuuluvale jooksevkontole Kasutaja Portaali Konto positiivse saldo ulatuses Portaali asjaomast tehnilist lahendust kasutades. Positiivne saldo tähendab Portaali Kontol kajastatud summat, mis ei sisalda Äriühingu või teiste Kasutajate kasuks sissenõutavat võlga. Äriühing teeb vastava ülekandekorralduse ühe pangapäeva jooksul.
 4. Nõude loovutamine

  1. Äriühingul on õigus loovutada endale kuuluvaid Nõudeid Kasutajatele või kolmandatele isikutele.
  2. Ostjal on õigus esitada Äriühingule Pakkumine kasutajaliidese, rakendusprogrammiliidese, Portfellihalduri või Portfolio Pro vahendusel või kooskõlas GG-Tingimustega.
  3. Pakkumine kehtib maksimaalselt 3 pangapäeva. Ostjal on õigus Pakkumine kasutajaliidese või rakendusprogrammiliidese vahendusel tühistada igal ajal enne, kui Äriühing alustab Pakkumise Haldamise Protseduuri. Kui Pakkumise Haldamise Protseduuri lõpetamiseks (st Pakkumisele vastava Nõude leidmiseks) kulub üle 3 Pangapäeva, loetakse Pakkumine tühiseks. Selguse huvides olgu öeldud, et käesolev punkt 4.3 ei kehti GG-Tingimuste alusel tehtud Pakkumistele.
  4. Pärast Pakkumise Haldamise Protseduuri lõppu koostatakse ja sõlmitakse Ostja ja Äriühingu vahel siduv Loovutusleping.
  5. Pärast Loovutuslepingu sõlmimist debiteerib Äriühing ostja Portaali Kontot automaatselt ja Äriühingu Portaali Kontot krediteeritakse automaatselt Ostuhinnaga samaväärses summas. Nõue loetakse Äriühingult Ostjale loovutatuks hetkel, mil Ostja Portaali Kontot debiteeritakse täieliku Ostuhinna summas.
  6. Äriühing ega Ostja ei teavita Laenuvõtjat Nõude loovutamisest ja Äriühing või Äriühingu volitatud isik jätkab Laenu teenindamist, kui Äriühing ei nõua teisiti.
  7. Punktides 5.6, 5.7 ja 5.11 ette nähtud tingimused kehtivad ka Nõude loovutamisele Loovutuslepingu alusel. Punkt 5.6 kehtib GG-Nõuete omandamisele GG-Kasutaja poolt.
  8. Nõude loovutamisega seotud korra täpsed tingimused nähakse ette Loovutuslepingus või GG-Nõuete omandamise puhul GG-Tingimustes.
 5. Nõuete edasimüük

  1. Kasutajal on õigus endale kuuluv Nõue teistele Kasutajatele edasi müüa.
  2. Nõuete edasimüük toimub Portaali vahendusel.
  3. Müüjal on õigus Nõudeid edasi müüa alla- või juurdehindlusega. Alla- ja juurdehindlus arvutatakse Nõude osaks oleva laenujäägi pealt. Nõuete edasimüügiks pakkumisel märgib Müüja vajaduse korral edasimüügiks märgitud Nõude alla- või juurdehindluse määra.
  4. Ostuhind on edasimüüdava Nõude osaks olev laenujääk koos võimaliku alla- või juurdehindlusega.
  5. Nõuete edasimüügiks pakkumist käsitatakse siduva pakkumisena kõikidele Kasutajatele. Nimetatud pakkumine loetakse tehtuks siis, kui Müüja kinnitas loovutatavad Nõuded ja allkirjastas või kinnitas asjaomase pakkumise. Pakutavad Nõuded muutuvad kõikidele tuvastatud Kasutajatele nähtavaks ja kõikidel tuvastatud Kasutajatel on võimalik osta pakutavaid Nõudeid Müüja määratud hinnaga.
  6. Nõuete pakkumisel ei avalda Portaal Kasutajatele Laenuvõtja nime, isikukoodi, täpset elukohta (avaldatakse kohalik omavalitsus), tööandja andmeid ega pangaväljavõtet. Nõuete müügiks Pakkumisel võib Portaal kõikidele Kasutajatele avaldada Laenuvõtjate endi avaldatud andmeid, välja arvatud käesolevas punktis nimetatud andmeid.
  7. Portaal toob välja Laenulepingu krediidihinde, kuid Äriühing, Müüja ega muu krediidihindamises osalev isik ei vastuta Laenulepingu krediidihinnangu kehtivuse ega õigsuse eest. Krediidihinnang ei anna kindlust Laenuvõtja krediidivõime ega Laenulepingu Laenuvõtja poolt täitmise suhtes. Ostja kinnitab käesolevaga, et ta mõistab krediidihindamise protsessi ja meetodit ning et krediidihinnang on mõeldud üksnes Laenuandja poolt laenu andmiseks ette nähtud ettevõttesiseste protseduuride jaoks ja see ei anna kindlust Laenuvõtja krediidivõime ega Laenulepingu Laenuvõtja poolt täitmise suhtes. Mis tahes isiku tehtav krediidihindamine ei asenda ega vabasta Ostjat oma riskihindamise tegemisest.
  8. Kasutajal on võimalik osta pakutavaid Nõudeid Kasutaja Portaali Kontol oleva broneerimata summa ulatuses.
  9. Müüja ja Ostja sõlmivad Edasimüügilepingu Nõuete ostmiseks järelturul Portaali vahendusel.
  10. Pärast Edasimüügilepingu sõlmimist Äriühing automaatselt debiteerib Ostja Portaali Kontot ja krediteerib Müüja Portaali Kontot Ostuhinnaga samaväärses summas.
  11. Nõude loovutamisel lähevad Ostjale üle ka Müüja õigused Nõude osaks oleva tasumata Laenu tagasimaksmisele ning tasumisele kuuluva intressi ja viivise, sealhulgas intressi ja viivisega seotud võla tasumisele. Pärast Nõude loovutamist kantakse kõik Laenuvõtja tehtud maksed üle otse Ostjale, välja arvatud Võlateeninduse Kulud.
  12. Käesolev punkt 5 ei kehti GG-Nõuetele, kui Kasutustingimustes ei ole konkreetselt ette nähtud teisiti.
 6. Nõude teenindamine

  1. Äriühing (ega ükski Äriühingu volitatud isik), Ostja ega Müüja ei teavita Laenuvõtjat Nõude loovutamisest Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmimise korral. Äriühing või Äriühingu volitatud isik (sealhulgas isik, kellelt Nõue omandati) jääb Laenuvõtja suhtes laenuandjaks, kui Äriühing ei nõua teisiti.
  2. GG-Tingimuste, Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmimisega annab Ostja Äriühingule tagasivõetamatu volituse:
   1. teenindada Nõuet ja Laenulepingut, millest Nõue tuleneb, Nõude Ostja kasuks kooskõlas käesolevate Kasutustingimustega. Laenulepingut teenindatakse Äriühingu nimel või selle isiku nimel, kellele Äriühing on Laenulepingu teenindamise delegeerinud. Teenindamine hõlmab järgmist:
    • (a) Laenulepinguga seotud kogu dokumentatsiooni säilitamine;
    • (b) suhtlemine Laenuvõtja ja ametiasutustega;
    • (c) Laenulepingu täitmise haldamine, sealhulgas tasumata summad;
    • (d) läbirääkimised ja kohtumenetlus Laenuvõtjaga;
    • (e) võla sissenõudmine;
    • (f) Nõude tagasinõudmine kohtus; ja
    • (g) kohtuotsuste täitmisele pööramine.
   2. sõlmida lepinguid Nõude aluseks oleva Laenulepingu muutmiseks kooskõlas kehtivate kohalike eeskirjade, tarbijakrediididirektiivide, vastutustundliku laenamise suuniste ja turupraktikaga (sealhulgas loovutada Nõue kolmandatele isikutele, vähendada Nõude summat Võlateeninduse Kulude summa võrra), samuti teostada punktis 6.2.3 ette nähtud õigust. See hõlmab järgmist:
    1. Nõude loovutamine kolmandale isikule;
    2. Nõude vähendamine Võlateeninduse Kulude summas;
    3. uue maksegraafiku määramine eeldusel, et
     • (a) senini Laenulepingu alusel kehtinud maksegraafik asendatakse sellega; ja
     • (b) tasumisele kuuluvaid osamakseid on 60 või vähem.
    4. anda maksepuhkust eeldusel, et:
     • (a) sellisel juhul pikeneb maksegraafik maksepuhkuse aja võrra; ja
     • (b) maksepuhkuse ajal arvutatakse selle ajavahemiku eest intressi.
   3. loovutada või müüa Nõue kolmandale isikule, kui Laenuvõtja ei ole võlasummat ülesütlemise päevaks täielikult tasunud ja uues maksegraafikus ei ole Laenuvõtjaga kokku lepitud, kuid enne Nõude loovutamist või müümist peab Äriühing võtma arvesse järgmist:
    1. Laenuvõtja finantsseisund;
    2. Nõude summa ja muud asjaolud; ning
    3. Nõude sissenõudmise kulud.
   4. loovutada Ostja Nõue Äriühingu mis tahes volitatud isikule (sealhulgas isikule, kellelt Nõue omandati) jätkuva võlgnevuse või Laenuvõtja suhtes algava kohtumenetluse korral või kui laenuandjal oleks asjaomase Laenulepingu alusel õigus Laenuleping lõpetada. Äriühingul on õigus sõlmida asjaomane loovutusleping Ostja nimel.
  3. Kui Müüja on enne Edasimüügilepingu sõlmimist andnud Nõude Äriühingule üle selle sissenõudmiseks asjaomase Laenulepingu, Loovutuslepingu ja muude lepingute üldtingimuste kohaselt, antakse Edasimüügilepingu sõlmimisel esialgse Nõude asemel Ostjale üle kõik Nõuded, mille Müüja Nõude Äriühingule üleandmisel omandas Äriühingu vastu.
  4. Äriühing kannab Laenuvõtjalt Nõude täitmisena sissenõutud mis tahes vahendid Ostja Portaali Kontole, välja arvatud GG-Nõude täitmisena sissenõutud mis tahes vahendid. Kuid Ostjale ei kanta üle tasusid (nt lepingutasu ja iga-aastane haldustasu), mille Laenuvõtja on tasunud esialgsele laenuandjale (ja mida ei loovutata Kasutajale Nõude osana), ega Võlateeninduse Kulusid.
  5. Kõik volitused, mille Ostja käesolevas dokumendis Äriühingule annab, on piiramatu edasivolitamise õigusega ehk Äriühing võib volituse edasi anda (koos kõikide nendega seotud õiguste ja kohustustega) mis tahes isikule (sealhulgas Äriühinguga sama valitseva mõju all olevatele isikutele ja sellist edasivolitamist ei käsitata huvide konfliktina). Kõik volitused, mille Ostja käesolevas dokumendis Äriühingule annab, jäävad kehtima, kuni on täidetud kõik kohustused, mis on seotud Ostja Nõude aluseks oleva Laenulepinguga. Kui Ostja tühistab käesolevate Kasutustingimustega antud mis tahes volituse, võib Äriühing keelduda Laenuvõtjalt Võla sissenõudmisest ja Nõude teenindamisest.
  6. Käesolevas punktis 6 ette nähtud õigustest ja kohustustest olenemata vastutab Ostja üksinda Nõude omandamisega seotud või sellest tulenevate mis tahes riskide eest, sealhulgas Laenulepingu täitmise, laenu tagasimaksmise ja Laenuvõtja pankrotiga seotud riskide eest. Ostja avaldab käesolevaga, et ta mõistab, et isegi parimate püüdluste korral ei saa Äriühing (ega kolmas isik, kellele Äriühing on Nõude teenindamise delegeerinud) garanteerida ega tagada Laenulepingu alusel laenatud raha tagasimaksmist ja Nõude täitmist.
 7. Kasutaja isikuandmed

  1. Kasutuslepingu sõlmimisel või Portaali vahendusel õigusliku tehingu sõlmimise kavatsuse väljendamisel annab Kasutaja Äriühingule oma nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kooskõlas käesolevate Kasutustingimustega ja eelkõige Kasutustingimuste punktiga 7.
  2. Äriühingul on õigus töödelda kõiki Kasutaja andmeid, mis on Kasutajalt saadud Kasutuslepingu sõlmimise käigus või Kasutajale teenuste osutamise käigus kooskõlas Kasutuslepingu ja muude Portaali vahendusel sõlmitud lepingutega. Samuti on Äriühingul õigus otsida ja koguda Kasutaja kohta andmeid avalikult ligipääsetavatest allikatest või Kasutuslepingu alusel Kasutajale teenuste osutamise käigus asjaomastelt teenuseosutajatelt.
  3. Äriühingul on õigus töödelda kõiki Kasutaja andmeid, mis on vajalikud Kasutuslepingu alusel teenuste osutamiseks. Äriühing töötleb peamiselt, kuid mitte ainult järgmisi Kasutaja andmeid:
   1. Kasutaja isikuandmed, nagu nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, perekonnaseis, isikut tõendavate dokumentide andmed jne;
   2. Kasutaja kontaktandmed, nagu postiaadress, elukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne;
   3. andmed Kasutaja tehingute ja nendega seotud õigussuhete kohta (eelkõige Portaali vahendusel teiste Kasutajatega tehtud tehingud);
   4. andmed Kasutaja harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta Portaali teenuste kasutamisel;
   5. andmed tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise kohta, nt punktiskoor, võidetud auhinnad jne;
   6. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed.
  4. Kasutaja andmete töötlemise eesmärk
   1. Äriühing kasutab Kasutaja isikuandmeid Kasutuslepingute ja muude Portaali vahendusel sõlmitud lepingute alusel Kasutajatele teenuste osutamiseks, sealhulgas Äriühingu kohustuste täitmiseks, Nõuete müümiseks Ostjale ning GG-Tingimuste, Loovutuslepingu ja Edasimüügilepingu täitmise ja jõustamise tagamiseks ja haldamiseks.
   2. Lisaks on Äriühingul õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid Äriühingu teenuste reklaamimiseks, Äriühingu IT-süsteemide ja teenuste arendamiseks ja haldamiseks, statistilise ja finantsanalüüsi tegemiseks, Äriühingu ja/või teiste Kasutajate õiguste, mis tulenevad Kasutuslepingust, teostamise tagamiseks ja kaitseks.
   3. Kasutajaga õigussuhte loomiseks või Portaalis Kasutaja tehtud õigusliku tehinguga seotud otsuse tegemiseks ning Kasutaja suhtes hoolsuskohustuse täitmiseks on Äriühingul õigus lisaks Kasutajalt saadud andmetele töödelda ka avalikult ligipääsetavatest allikatest ja asjaomastelt teenuseosutajatelt saadud mis tahes andmeid Kasutaja kohta.
  5. Kasutaja andmete avaldamine kolmandatele isikutele
   1. Äriühingul on õigus avaldada Kasutaja andmeid (niivõrd, kuivõrd see on mõistlikult vajalik):
    1. mis tahes isikule, kes on seotud Äriühingu kohustuste täitmisega Kasutuslepingu alusel (sealhulgas teised Kasutajad, side- ja trükiteenuste osutajad, maksete vahendajad, krediidiasutused, IT-teenuste osutajad jne);
    2. Äriühinguga samasse gruppi kuuluvale mis tahes äriühingule eeldusel, et viimasel on Kasutaja andmeid vaja Äriühingule kvaliteetse teenuse osutamiseks;
    3. mis tahes teenuseosutajale, kellele Äriühing on õigusaktides sätestatud tingimustel edasi andnud (osaliselt või täielikult) oma tegevuse, mis on vajalik Kasutuslepingu alusel teenuste osutamiseks;
    4. mis tahes teenuseosutajale, keda Äriühing kasutab eespool punktides 6.4.1 ja 6.4.2 kirjeldatud tegevuseks;
    5. volitatud töötlejale, st isikule, kes töötleb andmeid Äriühingu nimel lepingu alusel;
    6. Nõude loovutamisel selle saajale, sealhulgas Ostjale Nõude täitmise ja tagamise eesmärgil;
    7. mis tahes isikule niivõrd, kuivõrd selline kohustus tuleneb kehtivatest õigusaktidest.
   2. Tehingu sõlmimisel välisriigis või mis tahes välisriigi isikutega võib Äriühing olla kohustatud avaldama Kasutaja andmeid nimetatud välisriigi ametiasutustele kohalike õigusaktide kohaselt.
   3. Äriühingul on õigus esitada Kasutaja isikuandmeid Äriühingule õigusabi-, raamatupidamis- või auditeerimisteenust osutavale isikule eeldusel, et vastav teenuseosutaja on suhetes Äriühinguga võtnud endale kohustuse mitte avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele.
   4. Kui Kasutaja on esitanud Äriühingule enda kontaktandmed (nt posti- või e-posti aadress, telefoninumber jne), loetakse, et Kasutaja on andnud Äriühingule oma nõusoleku saada Äriühingult mis tahes informatsiooni nende sidevahendite kaudu. Äriühingul on õigus edastada Kasutajale ka koostööpartnerite pakkumisi eeldusel, et Äriühing ei edasta sellistele koostööpartneritele Kasutaja andmeid. Kasutajal on õigus igal ajal teatada Äriühingule soovist mitte saada Äriühingult personaalseid pakkumisi või reklaami.
  6. Andmete dokumenteerimine
   1. Äriühingul on õigus dokumenteerida kõiki Kasutaja andmeid, mis on saadud sidevahendite kaudu (nt post, telefon, e-post, portaal jne).
   2. Kasutaja on kohustatud teavitama Äriühingut kohe kõigist olulistest muutustest Äriühingule Portaali vahendusel esitatud andmetes.
   3. Äriühing töötleb Kasutaja andmeid seni, kuni see on mõistlikult vajalik Äriühingu ärilistel eesmärkidel ning Kasutuslepingust või kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
  7. Kasutuslepingu sõlmimisel ja Portaali vahendusel tahteavalduste tegemisel, sealhulgas Loovutuslepingu allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud esitama õigeid ja täpseid andmeid. Vale- ja puudulike andmete tahtlik esitamine on keelatud ja see on Kasutuslepingu rikkumine.
  8. Kasutuslepingu sõlmimisel kinnitab iga Kasutaja, et Portaali vahendusel tema esitatud andmed, sealhulgas Loovutuslepingus esitatud andmed on õiged.
  9. Andmete muutumisest teavitamine
   1. Kasutaja teavitab Äriühingut andmete muutumisest viivitamata.
   2. Teavitus Kasutaja andmete muutumisest esitatakse kirjalikult või Portaali tehnilise lahenduse abil.
   3. Andmete muutumisest teavitamata jätmine on oluline rikkumine.
   4. Kasutaja esitatud kontaktandmeid loetakse õigeks, kui Kasutaja ei ole nende muutumisest teavitanud.
   5. Kasutajat esindavaid isikuid loetakse õiguspärasteks esindajateks seni, kuni Kasutaja teavitab Äriühingut esindusõiguse lõppemisest.
  10. Kasutaja volitus ja Äriühingu vastavad õigused
   1. Kasutuslepingu sõlmimisega annab Kasutaja Äriühingule õiguse ja heakskiidu töödelda Kasutaja isikuandmeid Kasutustingimustes nimetatud eesmärkidel ja ulatuses, samuti õigusaktides sätestatud alustel ja korras. Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või salajaseks tunnistamist ning Kasutaja konto sulgemist eeldusel, et Kasutajal ei ole Äriühinguga lõpetamata lepingut ja talle ei kuulu ühtegi Nõuet ning et Äriühingul ei ole seadusest tulenevat kohustust andmeid säilitada.
   2. Äriühing hoiab Kasutaja andmeid salajas ja järgib kõiki kohalikke isikuandmete kaitset puudutavaid eeskirju, mis põhinevad Euroopa Liidu õigusaktidel. Äriühingul on õigus avaldada Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, sealhulgas teistele Kasutajatele üksnes Kasutustingimustes ette nähtud juhtudel või kui seda nõuab seadus.
   3. Äriühingul on ka õigus statistika tegemise eesmärgil igal ajal kasutada Kasutaja esitatud andmeid, samuti Portaali kasutamisel Kasutaja loodud andmeid ning avaldada saadud statistikaandmeid internetis, tagades seejuures, et andmeid ei oleks võimalik seostada vahetult ühegi konkreetse Kasutajaga.
 8. Portaali sisenemine, tuvastamine ja tehingu kinnitamine

  1. Juriidilisest isikust Kasutaja saab Portaali siseneda Kasutajana registreeritud füüsilisest isikust esindaja kaudu viimase kasutajatunnuse ja salasõna alusel. Kui juriidilisest isikust Kasutaja esindaja muutub või lisatakse uus esindaja, saab uus esindaja (kui järelepärimine kinnitab tema esindusõigust) siduda juriidilisest isikust Kasutaja oma isikliku Kasutajaga. Kui juriidilisest isikust Kasutaja esindaja esindusõigus lõpeb, peab uus esindaja teavitama Äriühingut selle lõppemisest.
  2. Äriühing tuvastab üldjuhul iga Kasutaja üks kord pärast Kasutajaks registreerimist ja enne esimese Loovutuslepingu allkirjastamist või esimese Nõude ostu-müügitehingu kinnitamist. Kui tehingu näitajad määravad kindlaks vastava seadusest tuleneva kohustuse, tuleb Kasutajate isikud uuesti tuvastada.
  3. Kasutaja kinnitab oma isiku pangaülekandega tema nimele avatud isiklikult arvelduskontolt Kasutaja Portaali Kontole. Seotud isikukonto tuleb määrata Kasutaja seadete lehel Kasutaja Portaali Kontol. Kahtluse välistamiseks olgu öeldud, et kui Kasutaja kasutab makse tegemiseks alternatiivset makseviisi (näiteks krediitkaart, deebetkaart, kolmanda osapoole makseviis), on ta kohustatud tegema käesoleva punkti esimeses lauses kirjeldatud makse oma isiku kinnitamiseks.
  4. Lisaks isiku kinnitamisele pangaülekandega on Kasutaja või juriidilisest isikust Kasutaja korral kasutaja esindaja kohustatud esitama Äriühingule elukohariigis välja antud kehtiva isikut tõendava dokumendi, näiteks passi või ID-kaardi koopia. Koopia peab olema värviline ja ID-kaardi puhul kahepoolne. Kõiki tuvastusprotseduuri käigus saadud Kasutaja andmeid, nagu ees- ja perekonnanimi, ärinimi, isikukood, registrikood, arvelduskonto number, elukoha aadress jne, kogutakse registreerimisprotseduuri lõpus ja neid säilitatakse.
  5. Ostja isiku tuvastamine tuleb lõpule viia kooskõlas punktiga 8 enne raha väljavõtmist Kasutaja Portaali Kontolt.
  6. Artiklid 8.3 ja 8.4 ei piira Äriühingut Kasutaja tuvastamisel ja Äriühingul on õigus igal ajal Kasutaja tuvastamise protseduuri muuta ning kasutada Kasutaja tuvastamiseks muid vahendeid, mida Äriühing heaks arvab.
  7. Portaali sisselogimisel peab Kasutaja sisestama oma kasutajatunnuse ja salasõna. Iga isikut, kes logib Portaali sisse sisselogimiseks vajalike Kasutaja vahenditega, käsitatakse Kasutaja õiguspärase esindajana.
  8. Kui seadusest ei tulene lisatuvastamise nõuet, võib Kasutuslepingu, Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmida lihtsalt selle heakskiitmisega ühel allpool nimetatud viisidest Kasutaja äranägemise järgi:
   1. heakskiitmine Portaali salasõnaga;
   2. mobiilne heakskiitmine (selleks peab Kasutaja avaldama oma mobiiltelefoninumbri, millele saadetakse iga kord uus PIN, mis tuleb tahteavalduse kinnitamiseks süsteemi sisestada);
   3. heakskiitmine mis tahes muul viisil, mida Äriühing peab piisavaks ja mis on seadusega kooskõlas.
 9. Äriühingu pankrot

  1. Äriühingu pankroti korral lõpetatakse viivitamata uute Loovutuslepingute ja Edasimüügilepingute sõlmimine ning GG-Nõuete omandamine. Kasutaja Portaali Kontol olev raha tagastatakse Kasutajale.
  2. Kasutajale antakse Portaali andmebaasis olevat igakülgset teavet talle kuuluvate Nõuete kohta. GG-Tingimustest olenemata antakse Äriühingu pankroti korral Kasutajale Portaali andmebaasis olevat igakülgset teavet ka Kasutajale kuuluvate GG-Nõuete kohta.
  3. Äriühingu pankrot ei mõjuta Laenulepingute, Loovutuslepingute ega Edasimüügilepingute kehtivust. Kuid GG-Hind kuulub Äriühingu pankroti korral kohe tasumisele.
  4. Pankroti korral võtab Äriühing mõistlikke meetmeid teise ettevõttega kokkuleppe sõlmimiseks, et anda kasutajatevaheliste Laenulepingute haldamine üle. Pärast sobiva ettevõtte valimist teavitab Äriühing Ostjaid ettevõttest, kellega kokkulepe on sõlmitud, ja sellest, kuidas ettevõte jätkab Portaali, sealhulgas Loovutuslepingute, Edasimüügilepingute ja Portaali Kontode haldamist.
 10. Vastutus

  1. Valeandmeid esitanud Kasutaja vastutab Äriühingule ja teistele Kasutajatele valeandmete esitamisega tekitatud kahju eest ning seda eelkõige juhul, kui Äriühing või teised Kasutajad on sõlminud valeandmeid esitanud Kasutajaga tehingu esitatud valeandmete õigsust eeldades.
  2. Kasutaja vastutab kahju eest, mis tuleneb asjaolust, et kolmandad isikud on saanud oma valdusesse punktis 2.1.3 nimetatud andmed ja vahendid, ning Kasutaja on teadlik asjaolust ja aktsepteerib, et andmeid väärkasutavad kolmandad isikud võivad võtta Kasutajale õiguslikult siduvaid kohustusi ja Kasutaja on kohustatud neid täitma.
  3. Äriühing ei vastuta mingil viisil temale Kasutaja või muu isiku (sealhulgas isiku, kellelt Nõue omandati) poolt esitatud andmete õigsuse eest.
  4. Äriühing ei vastuta järgmise eest:
   1. Kasutaja esitatud andmete tõelevastavus;
   2. Kasutaja toime pandud lepingurikkumine või ebaseaduslik käitumine;
   3. Laenulepingust tulenevate Laenuvõtja kohustuste täitmine, sealhulgas Laenulepingujärgse maksega viivitamine;
   4. GG-Tingimustest, Loovutuslepingutest või Edasimüügilepingutest tulenevate kohustuste täitmine Kasutajate poolt või Kasutajate muu tegevus või tegevusetus;
   5. juriidilisest isikust Kasutaja esindaja esindusõiguse olemasolu;
   6. Portaali vahendusel sõlmitud GG-Tingimuste, Loovutuslepingute ja Edasimüügilepingute kehtivus ja seaduslikkus.
  5. Kasutaja teeb tehinguid otse Portaalis ja omal vastutusel tehingu osapoolena; Portaalis pakutavaid lepinguvorme võivad Kasutajad kasutada omal vastutusel ja riisikol. Äriühing ei vastuta Kasutaja võimalike seadusest tulenevate kohustuste eest, mis võivad tekkida GG-Tingimuste, Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmimisest või täitmisest või Portaali kasutamisest.
  6. Kasutustingimuste ükski punkt ei piira vastutust kohustuste tahtliku rikkumise eest.
 11. Tingimuste muutmine

  1. Teenuste arendamise ning nende parema ja turvalisema kasutamise eesmärgil on Äriühingul õigus käesolevaid Kasutustingimusi ühepoolselt muuta.
  2. Kasutajaid teavitatakse Kasutustingimuste muutmisest Portaali vahendusel. Muudatused jõustuvad nelja nädala jooksul teate avaldamisest Portaalis või siis, kui Kasutaja nõustub Kasutustingimustega, klõpsates Portaali sisselogimisel asjaomasel kastil, kumb tahes juhtub varem.
  3. Muudatustega mittenõustumisel on Kasutajal õigus Kasutusleping nelja nädala jooksul alates muudatusteate Portaalis avaldamisest lõpetada.
 12. Kasutuslepingu lõpetamine

  1. Kasutaja võib Kasutuslepingu lõpetada vaid juhul, kui Portaali vahendusel sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused teiste Kasutajate ja Äriühingu vastu on täidetud, Portaali vahendusel Kasutaja allkirjastatud GG-Tingimused, Loovutuslepingud ja Edasimüügilepingud on lõppenud (kohase täitmise tulemusel) ja Kasutaja kontojääk on null.
  2. Kasutaja saab Kasutuslepingu lõpetada teate saatmisega Äriühingu Kasutajatoe E-posti Aadressile.
  3. Kasutajal on õigus Kasutuslepingust taganeda 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest eeldusel, et punktis 12.1 ette nähtud tingimused on täidetud.
  4. Äriühing võib Kasutuslepingu igal ajal lõpetada, kui Kasutaja rikub Kasutuslepingu tingimusi või kui füüsilisest isikust Kasutaja võtab osaliselt või täielikult tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kasutab mis tahes muud punktis 7.10.1 ette nähtud õigust.
  5. Äriühing võib Kasutuslepingu lõpetada (sealhulgas blokeerida või piirata Kasutaja juurdepääsu Portaalile) ette teatamata, kui Kasutaja on rakendanud või rakendab Äriühingu kirjaliku loata automaatseid vahendeid (mida Äriühing ei ole heaks kiitnud) Portaali kasutamiseks ja andmete automaatseks kogumiseks Portaalist (muu hulgas võivad sellisteks vahenditeks olla andmekogumisrobotid, ämblikrobotid, skreeperid ja muud automaatsed vahendid või programmid) või kui Kasutaja rakendab Portaali andmete või sisu piiritlemiseks või Portaali muul viisil mõjutamiseks raamimismeetodeid.
 13. Lõppsätted

  1. Kasutusleping (mis sisaldab käesolevaid Kasutustingimusi) Äriühingu ja Kasutaja vahel loetakse sõlmituks, kui Äriühing on registreerinud Kasutaja Portaali kasutajaks.
  2. Portaali kasutamisest teenitud tulu tuleb deklareerida ja seda maksustatakse Ostja elu- või asukohariigi õigusaktide alusel.
  3. Käesolevad Kasutustingimused kehtivad kõikidele Äriühinguga sõlmitud Kasutuslepingutele ja kõikidele muudele Kasutajate vahel ning Kasutajate ja Äriühingu vahel Portaali kasutamisel sõlmitud õiguslikele tehingutele ja lepingutele.
  4. Portaal, Portaali veebileht ja nende sisu autoriõigused kuuluvad Äriühingule. Kasutajal ei ole õigust Portaali lehti salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada ega avaldada muuks kui eraviisiliseks kasutamiseks.
  5. Portaali kasutamisest tulenevaid õigussuhteid reguleerivad Eesti Vabariigi õigusaktid, võttes arvesse Euroopa Liidu õigusest ja teiste liikmesriikide õigusaktidest tulenevaid kohustuslikke sätteid.
  6. Kasutajad ja Äriühing lahendavad omavahelised konfliktid läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus füüsilisest isikust Kasutaja korral Kasutaja elukohajärgses kohtus ja juriidilisest isikust Kasutaja korral Harju Maakohtus.
  7. Kasutustingimused hakkavad kehtima siis, kui Kasutaja nendega nõustub, ja need kehtivad Kasutuslepingus reguleeritud Kasutaja ja Äriühingu vahelise õigussuhte vältel.
  8. Käesolev leping on koostatud inglise keeles
  9. Käesolevad Kasutustingimused jõustuvad [9. jaanuaril 2018].

Bondora privaatsuseeskiri

Käesolevas privaatsuseeskirjas antakse ülevaade andmetest ja teabest, mida Teilt meie teenuste kasutamisel kogume, kuidas me seda kogutud teavet kasutame, kellega me seda jagame ja millised on Teie õigused seoses sellega.

Me järgime Teie andmete töötlemise kohta kehtestatud väga rangeid eeskirju, mis tulenevad Euroopa Liidu ja Eesti isikuandmete kaitset käsitlevatest õigusaktidest. Käesolev privaatsuseeskiri kehtib füüsilisest isikust Kasutajatele ega hõlma juriidilisest isikust Kasutajaid.

Käesolevas Privaatsuseeskirjas sisalduvaid mõisteid kasutatakse samas tähenduses, nagu on kirjeldatud Bondora Kasutustingimustes.

Andmete kogumine

Andmeid, mida Teilt kogume, võib liigitada järgmiselt:

 1. isikuandmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, aadress, sugu, isikutunnistuse andmed, panga nimi, pangakonto number);
 2. kontaktandmed (nt e-posti aadress, mobiiltelefon);
 3. tehingute andmed ja lehitsemise andmed (nt meie veebisaidil kasutatud teenused, IP-aadress, veebilehitseja liik, eelistused, investeerimiseesmärgid, laekumised, suhtlus).

Eespool nimetatud andmeid võime saada järgmistest allikatest:

 1. Teie ise (nt Teie sisestatud ja jagatud andmed, viis, kuidas Te meie Platvormi kasutate, Teie kasutatavad digitaalsed seadmed, suhtlus, küpsised);
 2. kolmandad isikud (nt avalikud allikad, krediidireitinguagentuurid, koostööpartnerid ja tütarettevõtted);
 3. riigiasutused ja äriettevõtted.

Andmete kasutamine

Selleks, et saaksime Teile Platvormi vahendusel teenuseid osutada, võib juhtuda, et peate meile või meie partneritele esitama teenuste osutamiseks vajalikke andmeid. Kui Te nimetatud andmeid meile ei esita, ei saa me Teile teenuseid osutada.

Teie kohta kogutavaid andmeid võime kasutada järgmistel eesmärkidel:

 1. Teie kasutajakonto haldamine;
 2. Teie isikusamasuse ja muu meile esitatud andmete kontrollimine;
 3. pettuse, rahapesu või muu kuriteo ennetamine ja avastamine;
 4. meie Platvormi ja teenuste kvaliteedi tõstmine;
 5. õiguslike nõuete kindlakstegemine, teostamine ja kaitsmine;
 6. Teile osutatavate teenuste analüüsimine ja täiustamine;
 7. uute teenuste väljatöötamine ja Teile pakkumine;
 8. kogutavate andmete põhjal statistiliste aruannete koostamine, et hinnata oma äri, tegevusi ja teenuste kvaliteeti;
 9. meie ja meiega samasse kontserni kuuluvate ettevõtete muude teenuste ja toodete pakkumine Teile;
 10. ühenduse võtmine Teiega;
 11. oma teenuste reklaamimine Platvormi vahendusel või Teie kontaktandmeid kasutades;
 12. teenindus- ja turundusteadete saatmine Teile;
 13. nõutav aruandlus;
 14. mis tahes muu seaduslik eesmärk.

Andmete jagamine

Me võime jagada Teie andmeid eespool nimetatud eesmärkidel järgmiste kolmandate isikutega:

 1. meiega samasse kontserni kuuluvad ettevõtted;
 2. koostööpartnerid (nt kolmandast isikust volitatud töötlejad, turundusteenuste osutajad, raamatupidamisettevõtted jne);
 3. riigiasutused ja äriettevõtted (nt politsei, kohus, krediidireitinguagentuurid jne);
 4. inkassofirmad ja advokaadid;
 5. mis tahes isik, kellele võime osa oma tegevusest või varast üle anda.

Me tagame, et Kasutajaandmed on kättesaadavad vaid äriühingu töötajatele, kellel peab tööülesannetest tulenevalt olema juurdepääs sellistele andmetele. Kõik Bondora töötajad on kohustatud hoidma andmeid salajas ja nad ei tohi jagada andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud eespool nimetatud eesmärkidel.

Andmete hoiustamine

Andmeid hoiustatakse ja arhiivitakse turvalises serveris, millele on ligipääs vaid vähestel isikutel. Turvalisus on tagatud rangete privaatsuse kaitse standarditega, mida täidavad kohusetundlikud kolmandast isikust partnerid.

Teabeturve

Kasutame mitut interneti turvameedet, et tagada andmete turvaline töötlemine, edastamine ja arhiivimine.

Serverid asuvad Frankfurdis Saksamaal olevas andmekeskuses, mida käitab Telehouse, kes kuulub maailma 200 juhtiva ettevõtte hulka. Serverihalduseks on sõlmitud eraldi leping ettevõttega Virtion GmbH. Need ettevõtted võimaldavad meil pakkuda oma IT-ressursside paremat kättesaadavust ja kasvupotentsiaali ning suuremat paindlikkust.

Kogu nende tegevus on kooskõlas mitmete standarditega, sealhulgas ISO 27001:2005 (infoturbe haldus), BS25999-2:2007 (tegevuse järjepidevuse haldus), PCI-DSS (maksekaarditööstus), ISO 9001:2008 kvaliteedistandardid ja ISO 14001:2004 (keskkonnajuhtimissüsteemi standard).

Ettevõtted on kehtestanud ööpäevaringse füüsilise ja virtuaalvalve. Kõiki liikumisi andmekeskuses jälgivad lähitoimekaardilugejad ja volitamata isikuid avastavad infrapunaandurid.

Bondoras tuvastatakse, jälgitakse ja tõrjutakse turvarikkumisi tark- ja riistvaraliste turvamüüridega.

Teie õigused

Me oleme kohustatud teavitama Teid sellest, milliseid andmeid kogutakse, kust andmeid kogutakse, kuidas andmeid kasutatakse, kellega andmeid jagatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ja millised on Teie õigused seoses sellega. Teavet selle kohta esitatakse Teile meie Veebisaidil (kui on kohaldatav) ja käesolevas Privaatsuseeskirjas.

Teil on õigus oma andmetega tutvuda. Me oleme kohustatud esitama Teile ülevaate andmetest, mis meil Teie kohta on, välja arvatud juhul, kui selle nõude täitmata jätmiseks on õiguslik põhjendus. Me üritame esitada Teile seda teavet esimesel võimalusel ja tasuta. Pange tähele, et kui taotlete isikuandmetega tutvumist üle kahe korra aastas, on meil õigus nõuda tasu, et katta andmete esitamisega seotud kulud. Saatke meile e-kiri aadressil [email protected]

Teil on õigus taotleda oma andmete parandamist, kui need on valed või puudulikud. Saatke meile e-kiri aadressil [email protected]

Teil on õigus taotleda meilt oma andmete kustutamist. Meil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest, kui andmete olemasolu on vajalik lepinguliste kohustuste täitmiseks või kui selline kohustus tuleneb kohaldatavast õigusest. Saatke meile e-kiri aadressil [email protected]

Teil on õigus taotleda meilt andmete töötlemise piiramist ja võtta tagasi oma varem antud nõusolek andmete töötlemiseks. Meil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest, kui töötlemine on vajalik õiguslike nõuete tuvastamiseks või kaitsmiseks. Saatke meile e-kiri aadressil [email protected]

Teil on õigus saada oma isikuandmeid, mille olete ise meile esitanud, nende andmete edastamiseks teisele teenuseosutajale. Saatke meile e-kiri aadressil [email protected]

Andmete säilitamine

Me säilitame Teie andmeid niikaua, kui oleme selleks seadusega kohustatud. Kui kohaldatava õiguse alusel ei ole andmete töötlemine ja hoiustamine enam vajalik, kustutatakse need registrist.

Küpsised

Me kasutame küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mille veebilehe server Teie kõvakettale salvestab. See võimaldab meil koguda teatud andmeid Teie veebilehitsejast. Lisateavet leiab Küpsiste Kasutamise Eeskirjast.

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele Bondora veebisaidilt või vastupidi on üksnes kiirviited meie platvormi kasutajatele kasulike teenuste või teemade juurde. Pange tähele, et kolmandate isikute veebisaitidel võivad kehtida teistsugused privaatsuseeskirjad ja/või turvastandardid.

Bondorast

Bondora Capital OÜ on Eestis asutatud äriühing, mille registrikood on 12831506 ja mille asukoht on Tammsaare Ärikeskus, Tallinn, Eesti.

Käesolevat Eeskirja uuendati viimati 5. juunil 2018. aastal.

Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstijupp, mille veebileht palub Teie veebilehitsejal salvestada. Kõikidel küpsistel on aegumistähtaeg, mis määrab kindlaks, kui kauaks need Teie veebilehitsejasse jäävad. Küpsiseid on võimalik eemaldada kahel viisil: automaatselt nende aegumisel ja manuaalsel kustutamisel. Altpoolt leiate täpsema kirjelduse, mis aitab Teil mõista meie kasutatavaid küpsiseid.

Pidage meeles, et kui kustutate olemasolevad küpsised või keelate hilisemad küpsised, ei pruugi meie veebisaidi teatud lehed või funktsioonid Teile kättesaadavad olla.

Milliseid küpsiseid äriühing kasutab?

Me kasutame oma veebilehel küpsiseid, et parandada jõudlust ja täiustada kasutajate kogemust. Pange tähele, et meie veebilehe külastamisel nõustute järgmiste küpsistega.

Rangelt vajalikud küpsised, mille veebileht Teie külastuse ajal Teie seadmesse paigaldab või sealt hangib ja mis võimaldavad meil Teid kasutajana tuvastada ja tagada Teile juurdepääs üksnes kasutajatele ette nähtud lehekülgedele. Me saame tagada, et keegi ei muuda Teie profiili ega omanda või müü nõudeid Teie nimel.

Funktsionaalsed küpsised võimaldavad meil meelde jätta Teie eelistusi veebilehel, näiteks keelt ja kasutajanime, et Teie kasutuskogemust kohandada.

Talitlusküpsised võimaldavad meil koguda teavet selle kohta, kuidas Te meie veebilehte kasutate. Kõik kogutavad andmed on anonüümsed ja neid kasutatakse üksnes selleks, et aidata meil parandada veebilehe tööd ja mõõta meie reklaamikampaaniate toimivust.

Kolmandate osapoolte küpsised on sihtgruppide ja reklaamiküpsised (nt Google Analytics), mis võimaldavad meil dokumenteerida külastatud veebilehti ja klikitud linke. Kogutavad andmed ei võimalda isikutuvastust.

Turvaküpsiseid kasutatakse andmete krüpteerimiseks küpsises, kui see liigub veebilehe ja veebilehitseja vahel. Need aitavad meil kaitsta Teie konto turvalisust.

Kuidas küpsiste seadeid muuta?

Kui soovite muuta oma eelistusi kasutatavate küpsiste suhtes, siis muutke oma veebilehitseja seadeid. Lisateavet leiate aadressil http://www.aboutcookies.org/

Kaebuste lahendamise eeskiri

Meie soov on, et jääksite meie teenustega rahule, aga kui peaks juhtuma vastupidi, siis andke sellest teada. Selleks toimige järgmiselt.

Kui Te ei ole rahul meie vastusega, võite otsuse peale kaevata, saates saadud vastuse e-kirjaga meie klienditeenindusse. Seejärel juhtub järgmist.

 1. Saatke oma kaebus e-kirjaga meie klienditeenindusse aadressil [email protected]
 2. Kui oleme Teie kaebuse kätte saanud, saadetakse Teile e-kirjaga automaatne teavitus (üldjuhul ühe tööpäeva jooksul).
 3. Sellest hetkest hakkame Teie kaebusega tegelema ja saadame vastuse viie tööpäeva jooksul.
 4. Meie klienditeeninduse juht kinnitab kättesaamist ja annab Teile esialgset tagasisidet viie tööpäeva jooksul.
 5. Nelja nädala jooksul alates Teie kaebuse saamisest saadame Teile lõpliku vastuse või infot selle kohta, millal Teiega jälle ühendust võtame. Kui lõplik vastus on negatiivne, selgitame selgelt, miks Teie taotlust ei rahuldatud.

Konfliktide lahendamise eeskiri

Sissejuhatus

Äriühing tuvastab ja haldab huvide konflikte, mis võivad seoses Äriühinguga tekkida. Me järgime ja haldame kõiki kokkuleppeid, mis on vajalikud konflikti suurenemise vältimiseks, et see ei kahjustaks oluliselt meie Kasutajate huve. See dokument kujutab endast meie huvide konflikti lahendamise eeskirja (edaspidi: Konfliktide Lahendamise Eeskiri) niivõrd, kuivõrd see kehtib meie tegevusele.

Me oleme täielikult pühendunud oma normatiivsete ja seadusest tulenevate kohustuste täitmisele ja eetikastandardite järgmisele. Me nõuame, et kõik meie töötajad oleksid lepinguga kohustatud täitma meie Konfliktide Lahendamise Eeskirja, ja selle mis tahes rikkumine võib kaasa tuua distsiplinaarmenetluse ning välistatud ei ole töölt vabastamine.

Potentsiaalsete ja tegelike konfliktide märgid

Huvide konflikt võib aset leida, kui Äriühingu mõni juhatuse liige, töötaja, partner või muul viisil oluline isik, kes on valitseva mõju kaudu Äriühinguga seotud, osutab Kasutajatele teenust või tegutseb enda nimel, mis võib põhjustada Kasutajatele olulist riski või kahju, näiteks kui

 • mõni eespool nimetatud isik võib Kasutaja arvelt saada finantskasu või vältida finantskahju;
 • mõni eespool nimetatud isik on huvitatud osutatud teenuse tulemusest, mis ei ühti Kasutaja huviga;
 • mõnda eespool nimetatud isikut ajendatakse pakkuma Äriühingu mõnele kliendile eelist teise Kasutaja arvelt;
 • mõni eespool nimetatud isik saab Kasutajale osutatava teenuse eest ergutuse (finantsiline/kaubad/teenused), mis ei ole tavapärane vahendustasu, isikult, kes ei ole Kasutaja.

Potentsiaalsed ja tegelikud huvide konfliktid, mille oleme kindlaks teinud

Me võime teha makseid kolmandatele isikutele Kasutajate meie juurde suunamise eest, kuid sellest tuleb asjakohaselt teavitada.

Samuti võime pakkuda eelisõigusega juurdepääsu Portaalile ja täiendavaid mittestandardseid nõustamisteenuseid institutsionaalsetele investoritele.

Töötajad

Huvide konflikt võib aset leida, kui Äriühingu töötaja (või töötaja perekonnaliige) on mingil viisil seotud tehingu teise osapoolega, eriti kui see pool on Kasutaja. Selline seotus võib tähendada Kasutaja juhatuse liikmeks, oluliseks osanikuks või konsultandiks olemist. Äriühingu töötajad peavad avaldama mis tahes seose, mis võib ohtu seada nende otsustusvõime või olla seotud oluliste huvidega.

Huvide konfliktide haldamine ja avaldamine

Äriühing teeb kõiki võimalikke ja mõistlikke pingutusi huvide konflikti lepitamiseks.

Kui on märkimisväärne oht, et Kasutaja saab kahjustada, teeme kohase avalduse.

Me viime ellu vajalikud protseduurid, sealhulgas töötajate koolitamine, et tagada, et huvide konflikti tekkimise asjaolud tehakse kindlaks ja nendega tegeletakse nõuetekohaselt.

Kõiki võimalikke konflikte jälgitakse hoolikalt.

Lisateave

Käesolevat dokumenti vaadatakse üle ja uuendatakse vastavalt vajadusele. Käesolevat eeskirja puudutavates küsimustes saatke e-kiri aadressile [email protected].

Suure algustähega mõisteid kasutatakse neile Kasutustingimustes antud tähenduses, kui ei ole määratud teisiti.

Klõpsates "Registreeru" nõustud Bondora Kasutustingimustega.
Klõpsates "Logi sisse" nõustud Bondora Kasutustingimustega.