Kasutustingimused

Käesolevaid kasutustingimusi kohaldatakse kõigile õigussuhetele Kasutaja ja Ühingu ning teiste Kasutajate vahel.

Loovutamisleping – Portaalis Nõude loovutamisel sõlmitav leping, millega Laenuandja või Loovutaja loovutab Nõude Ostjale.

Loovutaja – Ühing.

Laenuvõtja – Kasutaja, kes on sõlminud laenuvõtjana Laenulepingu või Kasutaja, kes on esitanud sooviavalduse Laenu võtmiseks.

Pangapäev– on tööpäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha Eestis.

Ostja – Kasutaja, kes ostis Loovutajalt või Müüjalt Nõude või tegi pakkumise Nõude ostmiseks.

Nõue – Laenulepingust tulenev rahaline nõue Laenuvõtja vastu.

Ühing – Bondora Capital OÜ, registrinumber 12831506.

Ühingu postiaadress – A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn, 11316, Eesti.

Ühingu klienditoe e-posti address – Portaali kodulehel avaldatud e-posti aadress.

Operaatori Arveldusarve - Portaalis olev Operaatori arveldusarve, kus hoitakse Kasutajatelt Kasutuslepingu, Loovutamislepingu ja muu lepingu alusel Operaatorile saadetavat raha.

Võlahalduskulu– kulud, mis on seotud konkreetse Laenusaaja võlgade sissenõudmisega ning mis kuuluvad tasumisele Ostja poolt, juhul, kui need kulud ületavad summat, mis on võimalik vastavalt kehtivale seadusele sisse nõuda konkreetselt Laenusaajalt. Võlahalduskulud sisaldavad kõiki otseseid ja tegelikke kulusid võla sissenõudmiseks (sh meeldetuletuste kulud, inkassokulud, kohtukulud, juristide esindaiskulud).

Pankrot - Laenulepingu lõpetamine Operaatori poolt juhul, kui Laenuvõtja ei ole täies mahus tasunud Laenulepingus ettenähtud plaanilisi makseid, teise tasumata plaanilise makse tähtajast on möödunud rohkem kui üks kuu ning Operaator on edutult andnud laenuvõtjale täiendavad kaks nädalat tasumata Laenusumma tasumiseks, kui Lepingus või kohaldatavates õigusaktides ei ole teisiti ette nähtud. Pankroti korral nõuab Operaator kogu võlasumma (Laenusumma koos kogunenud Intressi ja tasudega) tasumist.

Laenuandja – Operaator.

Laen või Laenuleping – laenuleping, mille Laenuvõtja ja Laenuandja Portaali kaudu sõlmivad.

Operaator – Bondora AS, Eestis registreeritud ettevõte registrinumbriga 11483929 ja ELi KMKR numbriga EE101252401; Soome kasutajate jaoks isePankur AS, Suomen sivuliike.

Portaal – internetis aadressil www.bondora.com asuv ning Ühingu poolt hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on Kasutajatel võimalik Nõudeid müüa ja osta.

Portaali Postkast – Portaali rakendus, mille kaudu Kasutajad saavad Portaali kasutamisel kätte olulisi isiklikke sõnumeid.

Portfellihaldur – Portaali rakendus, mis teeb automaatselt tehingukorraldusi vastavalt Ostja määratud nõuetele ja tingimustele.

Portfolio Pro – Portaali rakendus, mis teeb automaatselt tehingukorraldusi vastavalt Ostja määratud nõuetele ja tingimustele.

Portaali Konto – Kasutaja isiklik arvelduskonto Portaalis, mida kasutatakse Kasutuslepingu, Laenulepingute ja muude lepingute alusel tehtavateks tehinguteks Operaatoriga, Loovutajaga ja teiste Kasutajatega.

Ostuhind – Nõude hind, mille Ostja ja Müüja või Loovutaja lepivad kokku ja sätestavad Loovutamislepingus või Edasimüügilepingus.

Viitenumber – isikustatud number, mis on igal Kasutajal erinev ning mille alusel saab tuvastada Kasutaja isikut.

Edasimüügileping – Portaalis järelturul Nõude müügi korral Kasutajate vahel sõlmitav leping.

Müüja – Kasutaja, kes müüb talle kuuluva Nõude Portaali hallataval järelturul.

Pakkumismenetlus– protsess, mille alusel Loovutaja (a) selgitab välja Pakkumise ja Nõude sobivuse ja (b) võtab käiku kõik vajalikud meetmed, et anda Nõue üle Ostjale.

Pakkumine – Ostja mittesiduv pakkumine, mis määrab ära Nõude vastavuse kriteeriumid selleks, et Ostja oleks valmis Nõudet Loovutaja käest ostma.

Kasutustingimused – käesolevad kasutustingimused.

Boonus - Ühingul on õigus aeg-ajalt pakkuda Kasutajale rahalist Boonust Portaali kaudu Nõuete ostmiseks. Ühingul on õigus vastav Boonus täismahus Kasutajalt tagasi võtta, kui vastav Kasutaja ei ole 90 päeva jooksul arvates vastava Boonuse saamisest ostnud Nõudeid vähemalt 10 euro ulatuses. Ühingul on õigus Nõue Kasutaja nimel maha müüa, juhul, kui Boonust on kasutatud Kasutaja poolt Nõude ostmiseks ja kanda Nõude müügist saadud tulu Ühingu kontole või üle kanda Nõude omandiõigus Ühingule. Ühing ei ole kohustatud Kasutajat teavitama Boonuse tagasi võtmisest ega Nõude müügist või üleminekust Ühingule.

Kasutajad – füüsilised või juriidilised isikud, kes on sõlminud Ühinguga Kasutuslepingu ning on registreeritud Portaali kasutajatena.

Kasutusleping – Kasutaja, Ühingu ja Operaatori vahel sõlmitav leping, mille alusel Ühing ning Operaator osutavad Kasutajale Portaali kaudu teenuseid.

Kasutaja – kehtiva Kasutuslepingu osapool, üks Kasutajatest.

 • 2.1. Kasutaja kohustub:
  • 2.1.1. mitte kasutama Portaali ebaseaduslikeks tehinguteks või toiminguteks, s.h. pettuseks;
  • 2.1.2. esitama ainult tõest teavet ja seda nii liitumisel, Nõude ostmisel kui ka teiste Kasutajatega suhtlemisel;
  • 2.1.3. hoidma Portaali sisselogimiseks tarvilikke vahendeid, sealhulgas ID-kaarti, paroole ja kasutajanimesid nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse;
  • 2.1.4. teavitama Ühingut oma esitatud andmete muutumisest;
  • 2.1.5. teavitama Ühingut punktis 2.1.3 nimetatud andmete ja vahendite sattumisest kolmandate isikute valdusesse;
  • 2.1.6. juriidilisest isikust Kasutaja esindusõiguse saamisel teavitama Ühingut juriidilisest isikust Kasutaja eelmise esindaja esindusõiguse lõppemisest;
  • 2.1.7. käituma teiste Kasutajatega ja Ühinguga suheldes viisakalt ja lugupidavalt.
 • 2.2. Ühingul on õigus piirata või tühistada Kasutaja Portaali kasutamisõigus, keelduda enda Kasutuslepingust või muudest lepingutest tulenevate kohustuste täitmisest, kui ilmneb, et:
  • 2.2.1. Kasutaja rikub Kasutuslepingut või Kasutaja kohustusi;
  • 2.2.2. Kasutaja on esitanud Ühingule või teistele Kasutajatele väärat, eksitavat ja/või ebatäpset teavet;
  • 2.2.3. Kasutaja käitub ebaväärikalt või vastuolus ühiskonnas üldtunnustatud kõlblusnormidega.
 • 2.3. Kasutaja kinnitab, et ta on:
  • 2.3.1. vähemalt 18-aastane Euroopa Liidu või Šveitsi kodanik;
  • 2.3.2. vähemalt 18-aastane Euroopa Liidu või Šveitsi alaline elanik;
  • 2.3.3. Euroopa Liidu liikmesriigis või Šveitsis registrisse kantud juriidiline isik;
  • 2.3.4. Ühingu poolt Portaali kasutamiseks eraldi loa saanud füüsiline või juriidiline isik; või
  • 2.3.5. akrediteeritud investor, kes on registreeritud mõnes Euroopa Komisjoni samaväärsete kolmandate riikide loendisse kantud riigis.

3.1. Operaatori Arveldusarvele ülekantud raha kajastub laekumisena selle Kasutaja Portaali Kontole, kelle Kasutaja Viitenumber on kirjas konkreetses maksekorralduses. Kasutuslepingu, Loovutamislepingu ja muude lepingute alusel eelnimetatud viisil ülekantud raha võib Ühing ning Operaator kasutada ainult kooskõlas Kasutuslepingu, Loovutuslepingu ja muude lepingute tingimustega ning ainult nendes lepingutes sätestatud kohustuste täitmiseks.

3.2 Kasutaja poolt ülekantud raha on seega võlaõigusseaduse § 626 kontekstis vara, mis antakse käsundisaajale käsundi täitmiseks. Pangas hoitav summa on olemuselt nõue (panga vastu), mille Ühing või Operaator on omandanud Kasutaja nimel ning mida saab kasutada ainult käsundi täitmiseks. Seega ei saa seda raha käsitleda ei Ühingu ega Operaatori pankrotivarana, seda raha ei saa välja nõuda Ühingu ega Operaatori vastu algatatud täitevmenetluse raames ning see raha ei kajastu Ühingu ega Operaatori bilansis. Kasutaja jaoks tähendab ülaltoodu, et raha Operaatori Arvelduskontole ja Kasutaja Portaali Kontole kandes ei anna Kasutaja seda ei Ühingu ega Operaatori varade hulka ning Kasutajale jäävad tema raha suhtes kõik vajalikud õigused, et ta saaks selle Ühingu või Operaatori maksejõuetuse korral täis ulatuses välja nõuda.

3.3 Ühingul ja Operaatoril on õigus ja kohustus teha Kasutaja Portaali Kontolt mahaarvamisi ja Kasutaja Portaali Kontole juurdearvamisi Kasutuslepingust, Loovutuslepingust ja muudest Kasutajaga sõlmitud lepingutest tulenevate Kasutaja kohustuste täitmiseks.

3.4 Kasutajal on õigus anda Ühingule või Operaatorile korraldus Operaatori Arveldusarvelt väljamakse sooritamiseks Kasutaja nimel olevale arveldusarvele Euroopa Liidu liikmesriigis või muus Ühingu poolt kinnitatud riigist, eeldusel, et sellelt arveldusarvelt on eelnevalt sooritatud makse Operaatori Arveldusarvele ja selle makse sooritamisel krediidiasutuse poolt edastatud andmed ühtivad Kasutaja poolt salvestatud andmetega. Väljamakseid saab teha Kasutaja Portaali Konto positiivse saldo ulatuses asjaomast Portaali tehnilist lahendust kasutades. Positiivse saldo all mõeldakse seda osa kontol kajastuvast summast, mis ei ole kaetud sissenõutava võlgnevusega Operaatori ega teiste Kasutajate ees. Ühing ning Operaator on kohustatud eelnimetatud väljamaksekorralduse täitma ühe tööpäeva jooksul.

4.1. Laenuandjal ja Loovutajal on õigus Nõudeid, mis kuuluvad neile, loovutada teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele.

4.2. Ostjal on õigus esitada Loovutajale Pakkumine läbi Portaali kasutajaliidese, rakendusliidese, Portfellihalduri või Portfolio Pro.

4.3. Pakkumine on kehtiv maksimaalselt 5 Pangapäeva. Ostjal on õigus tühistada Pakkumine igal ajal läbi Portaali kasutajaliidese, rakendusliidese või Portfellihalduri seni kuni Loovutaja ei ole alustanud Pakkumismenetlusega. Juhul, kui Pakkumismenetluse lõpetamine võtab aega rohkem kui 3 Pangapäeva, loetakse Ostja poolt tehtud Pakkumine tühiseks.

4.4. Pärast Pakkumismenetluse lõpetamist genereeritakse ja sõlmitakse Loovutaja ja Ostja vahel siduv Loovutamisleping.

4.5. Loovutamislepingu sõlmimise järel debiteeritakse Ostja Portaali Kontot ning krediteeritakse Loovutaja Portaali Kontot Ostuhinna ulatuses.

4.6. Operaator, Ostja ega Loovutaja ei teavita Laenuvõtjat Nõude loovutamisest ning Operaator jätkab Laenu haldamist endisel viisil.

4.7. Nõude loovutamisel Loovutamislepingu alusel kohalduvad ka Kasutuslepingu punktid 5.11, 5.13, 5.14, 4.15 ja 4.16.

4.8. Täpsed Nõude loovutamisega seotud tingimused ja protsessid on reguleeritud Loovutamiselepinguga.

5.1. Laenuandjal, Loovutajal ja Kasutajal on õigus Nõudeid, mis kuuluvad neile, edasi müüa teistele Kasutajatele.

5.2. Nõuete müük toimub läbi Portaali keskkonna.

5.3. Müüjal on õigus edasi müüa Nõudeid alla- ja juurdehindlusega. Alla- ja juurdehindlust arvestatakse Laenu põhiosa jäägist. Vajadusel märgib Müüja Nõuete edasi müümiseks pakkumisel edasi müümisel märgitud Laenulepingute juurde alla- või juurdehindluse määra.

5.4. Ostuhinnaks loetakse edasimüüdava Laenulepingu põhiosa jääk koos võimaliku juurde- või allahindlusega.

5.5. Nõude edasi müümiseks pakkumist loetakse kõigile Kasutajatele siduvaks pakkumuseks. Eelnimetatud pakkumus loetakse tehtuks, kui Müüja on kinnitanud edasimüümiseks pakutavad Nõuded ja allkirjastanud eelnimetatud pakkumuse. Pakutavad Nõuded muutuvad nähtavaks kõigile tuvastatud Kasutajatele ja pakutavaid Nõudeid on võimalik osta kõigil tuvastatud Kasutajatel Müüja poolt kehtestatud hinnaga.

5.6. Nõuete pakkumisel ei avalda Portaal Kasutajatele Laenuvõtja nime, isikukoodi, elukoha täpset aadressi (avaldatakse omavalitsusüksus), andmeid tööandja kohta ega pangakonto väljavõtet.

5.7. Nõuete edasimüügi pakkumisel võib Portaal avaldada kõigile Kasutajatele Laenuvõtja poolt enda kohta avaldatud andmed, välja arvatud punktis 5.6 nimetatud andmed.

5.8. Kasutaja saab edasi müümiseks pakutud Nõudeid osta ainult tema Portaali Kontol oleva broneerimata summa ulatuses.

5.9. Ostukorvis olevate Nõuete ostmiseks sõlmivad Müüja ja Ostja Edasimüügilepingu läbi Portaali.

5.10. Edasimüügilepingu sõlmimise järel debiteeritakse Ostja Portaali Kontot ning krediteeritakse Müüja Portaali Kontot Ostuhinna ulatuses.

5.11. Nõude edasimüügiga lähevad Ostjale üle ka Müüja õigused väljamaksmata intressile ja viivistele, sealhulgas intressi ja viiviste võlgadele. Nõude edasimüügi järel liiguvad kõik Laenuvõtja sooritatavad maksed otse Ostjale v.a Võlahalduskulud.

5.12. Ühing, Operaator, Ostja ega Müüja ei teavita Laenuvõtjat Nõude edasimüügist ning Operaator jätkab Laenu haldamist endisel viisil.

5.13. Ostja/Kasutaja annab Operaatorile tagasivõtmatu õiguse sõlmida lepinguid, millega muudetakse Nõude aluseks olevat Laenulepingut kooskõlas kohalike regulatsioonide, tarbijakrediiti reguleerivate direktiivide, vastutustundliku laenamise eeskirjade ning turu praktikaga (sh õigus loovutada nõue kolmandatele isikutele, vähendada Nõuet Võlahalduskulude võrra).

5.14. Kui võlgnevuses Laenusummat ei ole Pankroti kuupäevaks täielikult tagastatud ning Operaator ei ole uut maksegraafikult Laenuvõtjale määranud, on Operaatoril õigus loovutada või müüa Nõue kolmandatele isikutele.

5.15. Enne punkti 5.14 rakendamist peab Operaator võtma arvesse ka:

 • 5.15.1. Laenuvõtja finantsolukorda;
 • 5.15.2. Nõude summat ja muid asjaolusid; ning
 • 5.15.3. Nõude võlamenetluse kulusid.

5.16. Ostja annab Operaatorile tagasivõtmatu voli oma Nõuete loovutamiseks Operaatorile Laenuvõtja pikaajalise võlgnevuse korral, Laenuvõtjat hõlmava kohtumenetluse alguses või kui Ostjal oleks asjaomase Laenulepingu kohaselt õigus Laenuleping lõpetada. Operaatoril on õigus sõlmida Ostja nimel asjaomane Loovutamisleping.

5.17. Kui Ostja Nõue on enne Edasimüügilepingu sõlmimist antud Laenulepingu üldtingimuste või muude lepingute kohaselt üle Operaatorile võlamenetluse teostamiseks, siis lähevad Edasimüügilepingu sõlmimisel Ostjale algse Nõude asemel üle kõik nõuded, mille Ostja omandas Operaatori vastu Nõude üleandmisel Operaatorile.

6.1. The Company, the Buyer or the Seller shall not inform the Borrower concerning the assignment of the Claim in case of concluding an Assignment Agreement or a Resale Agreement. The Company shall ensure that the Lender shall not inform the Borrower of the assignment of the Claim. The Lender shall remain the creditor in relation to the Borrower, unless required otherwise by the Lender or the Company.

6.2. By virtue of entering into an Assignment Agreement or a Resale Agreement, the Buyer gives an irrevocable authorisation to the Company to:

6.2.1. service the Claim and the Loan Agreement of which the Claim arises for the benefit of the Buyer of the Claim in accordance with these Terms of Use. The Loan Agreement shall be serviced in the name of the Company or the person the Company has delegated the servicing of the Loan Agreement to. The servicing shall include:

6.2.2. enter into agreements to amend the Loan Agreement serving as the basis for the Claim in accordance with the applicable local regulations, consumer credit directives, responsible lending guidelines and market practices (including but not limited to assign the Claim to third parties, reduce the Claim in the amount of Debt Servicing Costs) as well as to exercise the right set forth in article 6.2.3. This includes but is not limited to:

6.2.3. assign or sell the Claim to a third party if the amount in debt has not been fully paid by the day of Default by the Borrower and a new payment schedule has not bee agreed with the Borrower, however, prior to application of assignment or sale of the Claim, the Company must to take into consideration:

6.2.4. assign the Buyer’s Claim to the Lender in case of ongoing indebtedness or incipient court proceedings with the Borrower or if the creditor would have the right to terminate the Loan Agreement under the respective Loan Agreement. The Company has the right to conclude the respective Assignment Agreement on behalf of the Buyer.

  • (a) holding all documentation related to the Loan Agreement;
  • (b) communication with the Borrower and authorities;
  • (c) administration of the Loan Agreement’ performance, including outstanding amounts;
  • (d) negotiations and litigation with the Borrower;
  • (e) debt collection;
  • (f) reclaiming the Claim in court; and
  • (g) enforcement of court judgments.
  • 6.2.2.1. assign the Claim to third party;
  • 6.2.2.2. reduce the Claim in the amount of Debt Servicing Costs;
  • 6.2.2.3. determine a new payment schedule, provided that:
   • (a) the payment schedule that has been valid so far under the Loan Agreement is thereby replaced; and
   • (b) the number of instalments to be paid is 60 or less.
  • 6.2.3.1. the financial situation of the Borrower;
  • 6.2.3.2. the amount of Claim and other circumstances; and
  • 6.2.3.3. collection expenses of the Claim.

6.3. In the event that the Seller has, prior to entry into the Resale Agreement, transferred the Claim to the Company for collection pursuant to the general terms and conditions of the respective Loan Agreement, Assignment Agreement and other agreements, all claims that the Buyer acquired against the Company upon transfer of the Claim to the Company shall be transferred to the Buyer instead of the initial Claim upon entry into the Resale Agreement.

6.4. The Company shall transfer any funds collected as fulfilment of the Claim from the Borrower to the Buyer’s Portal Account. However, the fees (e.g. contract fee and annual management fee) paid by the Borrower to the Lender (which are not assigned to the User as a part of the Claim) and Debt Servicing Costs shall not be transferred to the Buyer.

6.5 All authorisations by the Buyer to the Company set forth herein are with an unlimited right of delegation, i.e. the Company may delegate the authorisations (together with any rights and obligations hereby attached thereto) to third parties, including but not limited to the Lender. All authorisations by the Buyer to the Company set fort herein shall remain in force until the performance of all the obligations related to the Loan Agreement that serves as the basis for the Buyer’s Claim If the Buyer revokes any of the authorisations, the Company may refuse to collect the debt from the Borrower and service the Claim.

6.6. Notwithstanding the rights and obligations prescribed in this article 6, the Buyer alone shall bear the responsibility for any risks related or due to the acquisition of the Claim, including risks related to the fulfilment of the Loan Agreement and credit, repayment and bankruptcy of the Borrower. The Buyer hereby represents that he/she/it understands that even by using the best endeavours neither the Company (not the third party the Company has delegated the servicing of the Claim to) cannot guarantee or ensure the repayment of money lent under Loan Agreement and fulfilment of the Claim.

7.1. Sõlmides Kasutuslepingu või avaldades tahet sooritada Portaali vahendusel juriidiliselt siduvaid tehinguid, annab Kasutaja Ühingule ja Operaatorile nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate Kasutustingimustega, eelkõige kooskõlas käesolevate Kasutustingimuste punktiga 7.

7.2. Ühingul on õigus töödelda Kasutuslepingu sõlmimise käigus ja/või Kasutuslepingust ja muudest lepingutest tulenevate teenuste osutamise käigus Kasutaja poolt Ühingule edastatud Kasutaja isikuandmeid. Ka on Ühingul õigus seoses Kasutajale Kasutuslepingu alusel teenuste osutamisega otsida ja koguda Kasutaja kohta andmeid avalikus kasutuses olevatest allikatest.

7.3. Ühingul on õigus töödelda kõiki Kasutaja andmeid, mis on vajalikud Kasutuslepingust tulenevate teenuste osutamiseks. Ühing töötleb peamiselt järgmiseid, kuid ka muid Kasutaja andmeid:

 • 7.3.1. Kasutaja isikuandmednäiteks nimi, sünnikuupäev, isikukood, suhtluskeel, perekonnaseis ja isikut tõendavate dokumentide andmed;
 • 7.3.2. Kasutaja kontaktandmed näiteks postiaadress, elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • 7.3.3. Kasutaja tehinguid ja nendega seotud õigussuhteid (muu hulgas Portaali kaudu teiste Kasutajatega sooritatud tehinguid) puudutavad andmed;
 • 7.3.4. Kasutaja harjumusi, eelistusi ja rahulolu Portaali teenuste kasutamisel puudutavad andmed;
 • 7.3.5. Tarbijamängudes ja kampaaniates puudutavad andmed, näiteks andmed kogutud punktide ja võidetud auhindade kohta;
 • 7.3.6. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed.

7.4. Kasutaja andmete töötlemise eesmärk

 • 7.4.1. Ühing Operaator kasutavad Kasutaja isikuandmeid Kasutuslepingust ja muudest lepingutest tulenevate teenuste osutamiseks, muu hulgas selleks, et täita Ühingu ja Operaatori kohustusi Nõuete müümiseks Ostjale ning Loovutamislepingu täitmise ja jõustamise tagamiseks ja jälgimiseks.
 • 7.4.2. Lisaks on Ühingul ja Operaatoril õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid Ühingu ja Operaatori teenuste reklaamimiseks, Ühingu IT-süsteemide ja -teenuste arendamiseks ja haldamiseks, statistilise analüüsi ja finantsanalüüsi teostamiseks ning Ühingu ja Operaatori ja/või teiste Kasutajate õiguste jõustamiseks ja kaitsmiseks kooskõlas Kasutuslepinguga.
 • 7.4.3. Õigussuhte loomiseks Kasutajaga või Kasutajaga Portaalis juriidiliselt siduvate tehingute tegemise otsustamiseks või Kasutaja sobivuse hindamiseks võib Ühing lisaks Kasutaja poolt edastatud andmetele töödelda ka avalikuks kasutamiseks olevatest allikatest Kasutaja kohta kogutud andmeid.

7.5. Kasutaja andmete avaldamine kolmandatele isikutele

 • 7.5.1. Ühingul on õigus avaldada Kasutaja andmeid (mõistlikus ulatuses):
 • (a) isikutele, kes on seotud Ühingu Kasutuslepingust tulenevate kohustuste täitmisega (muu hulgas teised Kasutajad, kommunikatsiooni- ja trükiteenuste osutajad, maksete vahendajad, krediidiasutused, IT-teenuste osutajad jne);
 • (b) Ühingu grupi liikmele, kui Kasutaja andmed on neile vajalikud, et osutada Ühingule kvaliteetset teenust;
 • (c) teenuseosutajatele, kellele Ühingul või Operaator on õigusaktides sätestatud tingimustel (osaliselt või täielikult) edasi andnud Kasutuslepingust tulenevate kohustuste täitmise;
 • (d) teenuseosutajatele, keda Ühing kasutab punktides 7.4.1 ja 7.4.2 kirjeldatud tegevustes.
 • (e) volitatud töötlejatele, st isikutele, kes töötlevad andmeid Ühingu nimel lepingu alusel;
 • (f) Ostjale Nõude loovutamise järel;
 • (g) muudele isikutele, kui avaldamiskohustus tuleneb kohaldatavatest õigusaktidest.
 • 7.5.2. Tehingute tegemisel välisriigis või välisriigis elavate/registreeritud isikutega võib kohalduvast välisriigi õigusest tuleneda Ühingule kohustus avaldada Kasutaja andmeid asjaomasele välisriigi ametiasutusele.
 • 7.5.3. Kui Kasutaja on Ühingule edastanud oma kontaktandmed (näiteks posti- või e-posti aadressi, telefoninumbri jne), on ta sellega Ühingule andnud nõusoleku Ühingult teabe saamiseks läbi Ühingule esitatud kontaktandmete. Ühingul on õigus edastada Kasutajale oma koostööpartnerite pakkumisi tingimusel, et Ühingr ei edasta neile koostööpartneritele Kasutaja andmeid. Kasutajal on õigus avaldada igal ajal Ühingule soovi mitte saada Ühingult personaalseid pakkumisi või reklaami.

7.6. Andmete salvestamine

 • 7.6.1. Ühingul ja Operaatoril on õigus salvestada kõik sidevahendite (näiteks posti, telefoni, e-post, Portaali jne) kaudu saadud Kasutaja andmed.
 • 7.6.2. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teavitama Ühingut kõigist olulistest muutustest andmetes, mille Kasutaja on Portaali kaudu Ühingule edastanud.
 • 7.6.3. Ühing töötleb Kasutaja andmeid niikaua, kui see on mõistlikult vajalik Ühingu äriliseks tegevuseks ja Kasutuslepingust või kohaldatavatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

7.7. Kasutuslepingu sõlmimisel ning Portaali kaudu tahteavalduste esitamisel, sh Loovutamislepingu allkirjastamisel peavad Kasutajad esitama õigeid ja täpseid andmeid. Teadlik valeandmete ja puudulike andmete esitamine on keelatud ka ning loetakse käesolevate Kasutustingimuste rikkumiseks.

7.8. Kasutuslepingut sõlmides kinnitab Kasutaja, et tema poolt Portaali vahendusel esitatud andmed, sh. Loovutamislepingus esitatud andmed on tõesed.

7.9. Andmete muutumisest teavitamine:

 • 7.9.1. Kasutaja teavitab Ühingut viivitamata oma isikuandmete muutumisest;
 • 7.9.2. Andmete muutumise teavitus tuleb esitada kirjalikult või Portaali tehnilise lahenduse vahendusel;
 • 7.9.3. Andmete muutumisest teatamata jätmist loetakse oluliseks rikkumiseks;
 • 7.9.4. Kui Kasutaja ei teata oma kontaktandmete muutumisest, peetakse Kasutaja esialgselt esitatud kontaktandmeid õigeteks;
 • 7.9.5. Kasutajat esindavat isikut peetakse Kasutaja õigusjärgseks esindajaks, kui Kasutaja ei ole Ühingut teavitanud tema esindusõiguse lõppemisest/lõpetamisest.

7.10. Kasutaja annab Kasutuslepingu sõlmimisega Ühingule õiguse ja nõusoleku Kasutaja isikuandmeid töödelda Kasutustingimustes sätestatud eesmärkidel ja ulatuses, samuti õigusaktides sätestatud alustel ja korras. Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta ning nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti oma Kasutajakonto sulgemist eeldusel, et Kasutajal ei ole seda takistavaid kehtivaid lepinguid Ühinguga, kehtivaid Loovutuslepinguid ja tingimusel, et Ühingul ei ole õigusaktidest tulenevat kohustust neid andmeid säilitada.

7.11. Ühing peab hoidma Kasutaja andmeid salajas ning täitma kõiki Euroopa Liidu õigusaktidel põhinevaid kohalikke andmekaitset reguleerivaid õigusakte. Ühing võib Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, sh teistele Kasutajatele avaldada ainult Kasutustingimustes sätestatud juhtudel või seadustes ettenähtud juhtudel.

7.12. Ühingul on muu hulgas õigus igal ajal kasutada Kasutaja poolt avaldatud andmeid ja Kasutaja poolt Portaali kasutamisel loodud andmeid statistilistel eesmärkidel ja avaldada saadud statistilisi andmeid Internetis, tagades seejuures, et andmeid ei ole võimalik otseselt seostada ühegi konkreetse Kasutajaga.

7.13 Ühingul on õigus avaldada Ostjale Kasutaja selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud Nõude täitmiseks ja tagamiseks.

7.14. Ühingul on õigus edastada Kasutaja isikuandmeid isikule, kes osutab Ühingule õigusabiteenust, raamatupidamisteenust või auditeerimisteenust tingimusel, et asjaomase teenuse osutaja on võtnud endale Ühingu ees kohustuse nimetatud isikuandmeid kolmandatele isikutele mitte avaldada.

8.1. Juriidilisest isikust Kasutaja võib Portaali kasutada füüsilisest isikust esindaja kaudu, kes on registreeritud Kasutajana, kasutades tema kasutajanime ja parooli. Kui juriidilisest isikust Kasutaja esindaja muutub või kui lisandub uus esindaja, võib uus esindaja (pärast tema esindusõiguse kinnitamist) siduda asjaomase juriidilisest isikust Kasutaja oma isikliku kasutajakontoga. Juriidilisest isikust Kasutaja uus esindaja peab esindusõiguse saamisel teavitama Ühingut juriidilisest isikust Kasutaja eelmise esindaja esindusõiguse lõppemisest.

8.2. Iga füüsiline või juriidiline isik saab Kasutajana registreerumisel endale Portaali Postkasti. Kasutaja Portaali Postkasti saadetud sõnumid loetakse kättetoimetatuks 24 tundi pärast saatmist.

8.3. Ühing tuvastab iga Kasutaja isiku üldjuhul ühel korral pärast Kasutajaks registreerimist ja enne esimese Loovutamislepingu kinnitamist. Kui konkreetse tehingu parameetrid tingivad seadustest tuleneva kohustuse osaliste isikute tuvastamiseks, tuvastatakse asjaomaste Kasutajate isikud uuesti.

8.4. Muu hulgas peab Kasutaja oma isikut tõendama, tehes makse Kasutaja nimel avatud pangakontolt oma Portaali Kontole. See pangakonto peab olema määratud Kasutaja Portaali Konto seadete lehel.

8.5. Lisaks pangamaksega isiku tõendamisele peab Kasutaja esitama Ühingule oma elukohariigis väljastatud kehtiva isikut tõendava dokumendi, näiteks passi või ID-kaardi koopia. Koopia dokumendist peab olema värviline koopia ning ID-kaardi puhul peab koopia olema tehtud mõlemast küljest. Lisaks isikut tõendavatele dokumentidele peab Kasutaja esitama oma elukohta tõendavad dokumendid (nendeks sobivad arved, lepingud ja muud dokumendid, millel on kirjas Kasutaja aadress ja nimi). Sellised dokumendid ei tohi olla vanemad kui kuus (6) kuud. Dokument peab olema ladina tähestikus või selle riigist olenevas variandis ning vähemalt (i) 72 ppi kvaliteediga, (ii) 8-bitise värvisügavusega ja (iii) mitte suurem kui 10 MB. Kõik isiku tuvastamise käigus Kasutaja kohta kogutud andmed, näiteks eesnimi, perekonnanimi, isikukood, pangakonto number, elukoha aadress jne, kogutakse registreerimise lõpus kokku ning salvestatakse isikuandmete alla.

8.6. Selgituseks: punktid 8.4 ja 8.5 kehtivad ka Ostja suhtes. Ostja peab kooskõlas punktiga 8 oma isikut tõendama enne raha Kasutaja Portaali Kontolt väljavõtmist.

8.7. Ühingu poolt punktides 8.4 ja 8.5 nimetatud protssess isiku tuvastamiseks ei pruugi piirduda üksnes eelpoolnimetatud punktides sätestatuga; Ühingul on õigus muuta igal ajal Kasutaja isiku tuvastamise menetlust ja kasutada oma äranägemisel muid meetodeid Kasutaja isiku tuvastamiseks.

8.8. Portaali sisselogimisel peab Kasutaja sisestama oma kasutajanime ja parooli. Iga isikut, kes logib Portaali sisse Kasutaja sisselogimisatribuutidega, loetakse Kasutaja õigusjärgseks esindajaks.

8.9. Kui seadus ei nõua täiendavat isiku tuvastamist, on Loovutamislepingu või Edasimüügilepingu sõlmimiseks vajalik vaid selle kinnitamine Kasutaja valikul ühel alltoodud viisidest:

 • 8.9.1. kinnitamine Portaali parooliga;
 • 8.9.2. mobiiliga kinnitamine (Kasutaja peab selleks avaldama oma mobiiltelefoninumbri, kuhu edastatakse igakordselt uus PIN kood, mis tuleb tahteavalduse kinnitamiseks süsteemi sisestada);
 • 8.9.3. kinnitamine muul viisil, mida Ühing peab piisavaks ja mis on kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.

9.1. Ühingu maksejõuetuse korral lõpetatakse uute Loovutuslepingute sõlmimine koheselt. Kõigi Kasutajate Potaali kontodel olev vaba raha tagastatakse Kasutajatele.

9.2. Osapooltele antakse Portaali andmebaasist kogu nende Nõudeid puudutav teave.

9.3. Ühingu või Operaatori maksejõuetus ei mõjuta Laenulepingute ega Loovutuslepingute kehtivust.

9.4. Ühingu või Operaatori pankrotimenetluse korral teevad Ühing või Operaator kõik mõistlikul määral võimaliku, et sõlmida teenuste osutamise jätkamise leping mõne teise ettevõttega, kes jätkaks sõlmitud Laenulepingute ja Loovutamislepingute hooldamist ja haldamist. Pärast sobiva ettevõtte valimist teavitab ühing Ostjaid ettevõttest, kellega on sõlmitud teenuste osutamise jätkamise leping, ning viisist, kuidas see ettevõte jätkab Portaali, sh laenumaksete ja Portaali Kasutaja Kontode haldamist.

10.1. Valeteavet esitanud Kasutaja vastutab iga valeteabe esitamisega Ühingule ja teistele Kasutajatele põhjustatud kahju eest, eelkõige juhtudel kui Ühing või teised Kasutajad on teinud valeteavet esitanud Kasutajaga tehingu, uskudes esitatud valeteavet.

10.2. Kui kolmandad isikud saavad juurdepääsu punktis 2.1.3 nimetatud andmetele ja vahenditele ning Kasutaja on sellest teadlik, siis vastutab Kasutaja sellest põhjustatud rahalise kahju ja muu kahju eest ning nõustub, et andmete väärkasutamisega kolmandate isikute poolt võivad kaasneda Kasutaja jaoks siduvad kohustused, mida Kasutaja peab täitma.

10.3. Ühing ei vastuta ühelgi viisil Kasutaja esitatud teabe täpsuse ega õigsuse eest.

10.4. Ühing ei vastuta:

 • 10.4.1. Kasutaja esitatud andmete tõesuse eest;
 • 10.4.2. Kasutaja Lepingut või seadust rikkuva tegevuse eest;
 • 10.4.3. Kasutaja Laenulepingust tulenevate kohustuste ja ülesannete täitmise eest;
 • 10.4.4. Kasutaja Loovutamislepingust või muudest lepingutest tulenevate kohustuste täitmise eest;
 • 10.4.5. juriidilisest isikust kasutaja esindaja esindusõiguse olemasolu eest;
 • 10.4.6. Portaali kaudu sõlmitud Loovutamislepingute ega Edasimüügilepingu kehtivuse ja õiguspärasuse eest.

10.5. Kasutajad teevad tehinguid otse Portaalis omal vastutusel tehingu osapoolena; Portaalis pakutavaid lepinguvorme võivad Kasutajad kasutada omal vastutusel ja riisikol. Ühing ei vastuta võimalike seadusest tulenevate kohustuste eest, mis võivad tekkida Ostjale lepingu sõlmimisest läbi Portaali.

10.6. Ükski Kasutuslepingu osa ei piira vastutust kohustuste tahtliku rikkumise eest.

10.7. Ühing ei vastuta Kasutaja kohustuste täitmatajätmise eest, sh Laenuvõtja makseviivituse eest.

11.1. Ühingul on õigus igal ajal teenuste arendamise ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

11.2. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kasutajaid Portaali vahendusel. Muudatused jõustuvad neli nädalat pärast selle teatise avaldamist Portaalis või siis, kui Kasutaja nõustub uute Kasutustingimustega, klõpsates Portaali sisse logides asjaomasel kasutajaliidese elemendil, emb-kumb toimub varem.

11.3. Muudatuste ja täiendustega mittenõustumisel on Kasutajal õigus lõpetada Kasutamisleping nelja nädala jooksul muudatuse Portaalis avaldamisest arvates.

12.1. Kasutaja võib lõpetada Kasutuslepingu üksnes juhul, kui tema Portaali kaudu sõlmitud Laenulepingutest tulenevad kohustused teiste Kasutajate ja Ühingu ees on täidetud, tema poolt Portaali vahendusel sõlmitud lepingud on lõppenud ning Kasutaja Portaali konto saldo on NULL.

12.2. Kasutuslepingut saab Kasutaja lõpetada, edastades Ühingule e-kirja teel vastava teate Ühingu Klienditoe e-posti aadressile.

12.3. Kasutajal on õigus Kasutamislepingust taganeda 14 päeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates tingimusel, et punktis 12.1 sätestatud nõuded ja tingimused on täidetud.

12.4. Ühing võib lõpetada Kasutuslepingu igal ajal, kui Kasutaja rikub Kasutuslepingu tingimusi.

12.5. Ühing võib Kasutuslepingu etteteatamiseta lõpetada (see võib hõlmata Kasutaja Portaalile juurdepääsu keelamist või piiramist), kui Kasutaja on rakendanud või rakendab Ühingu kirjaliku loata automaatseid vahendeid (mida Ühing ei ole heaks kiitnud) Portaali kasutamiseks ja andmete automaatseks kogumiseks Portaalist (muu hulgas võivad sellisteks vahenditeks olla andmekogumisrobotid, ämblikrobotid, skreeperid ja muud automaatsed vahendid või programmid) või kui Kasutaja rakendab Portaali andmete või sisu piiritlemiseks või Portaali muul viisil mõjutamiseks raamimismeetodeid.

13.1. Ühingu ja Kasutaja vaheline Kasutusleping sõlmitakse hetkel, kui Ühing registreerib Kasutaja Portaali kasutajana.

13.2. Portaalis raha väljalaenamiselt teenitud tulu kuulub deklareerimisele ja maksustamisele Ostja elu-või asukohariigi seaduste järgi.

13.3. Käesolevaid Kasutustingimusi kohaldatakse kõigile Ühinguga sõlmitud Kasutuslepingutele ning kõigile muudele õiguslikele tehingutele ja lepingutele, mida Kasutajad Portaali kasutades omavahel sooritavad ja sõlmivad.

13.4. Portaal, Portaali veebisait ja nende sisu autoriõigused kuuluvad Ühingule. Kasutajal ei ole õigust Portaali lehti salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada ega avaldada muuks kui eraviisiliseks kasutamiseks.

13.5. Kasutaja Portaali Postkasti saadetud sõnumid loetakse kättetoimetatuks 24 tundi pärast saatmist.

13.6. Portaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, arvestades Euroopa Liidu õigusest ja teiste riikide siseriiklikust õigusest tulenevate kohustuslike sätetega.

13.7. Kasutajad ja Ühing lahendavad omavahelised konfliktid läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Kasutaja elukohajärgne kohus, kui Kasutaja on füüsiline isik, ja Harju Maakohus, kui Kasutaja on juriidiline isik.

13.8. Käesolevad Kasutustingimused hakkavad kehtima kohe, kui Kasutaja nendega nõustub, ning jäävad kehtima kuni Kasutaja ja Ühingu vahelise Kasutuslepingus sätestatud õigussuhte lõpuni.

13.9. Käesolev lepingu tekst on inglisekeelse originaali tõlge.

13.9. Käesolevad Kasutustingimused jõustuvad 13.05.2016.

Klienditeabe turvalisus

Me järgime klienditeabe käitlemisel äärmiselt rangeid eeskirju, mis põhinevad Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadustel. Klienditeabeks nimetame igasugust teavet, mida kliendi kohta omame, ning mida peame erinevaid lepinguid sõlmides töötlema. Selline teave võib hõlmata kliendi nime, elukohta, isikukoodi, pangakonto väljavõtteid ning muid kliendi eraeluga seotud andmeid.

Tagame, et klienditeabele pääsevad juurde ainult meie ettevõtte töötajad, kellel on vaja neid andmeid näha oma töökohustuste täitmiseks. Kõik ühingu töötajad on kohustatud teabe konfidentsiaalsust säilitama ning seda kolmandate osapooltega mitte jagama. Ühing võib siiski olla kohustatud klientide andmeid kolmandate osapooltega jagama, kui seda nõuab seadus või kui see on kooskõlas Kasutustingimustega.

Lisaks jätab Ühing endale õiguse edastada kasutajate isikuandmeid alltöövõtjale, kelle lepinguliseks kohustuseks on pakkuda õigus-, raamatupidamis- või audititeenuseid Ühingule tingimusel, et sellistel alltöövõtjatel on keeld omakorda andmeid edastada.

Andmebaasiregister, kus kõiki klientide andmeid hoitakse, ei ole avalikult juurdepääsetav (ei füüsiliselt ega virtuaalselt). Kõik katsed andmetele juurde pääseda, muu hulgas neid vaadata, muuta või kustutada, logitakse. Juurdepääs registrile on digitaalselt ja füüsiliselt turvaline. Lisaks on meie tööruumides kaamerad ja füüsilised juurdepääsutõkked, mis tagavad, et kolmandatel isikutel poleks juurdepääsu meie töötajate arvutitele.

Turvaline sisselogimine

Konto registreerimiseks Bondora veebisaidil on vaja e-posti aadressi. Meie süsteem saadab teile e-kirjaga ajutise parooli, mille saate pärast esmakordset sisselogimist ära muuta.

Kõik kliendid peavad ennast tuvastama (vajalikud andmed: elukohariik, täisnimi, mobiiltelefoninumber, elukohariigis kehtiv ID-kood, dokumendi tüüp, dokumendi number, dokumendi väljaandmiskuupäev, dokumendi väljaandja, panga nimi ja IBAN-kontonumber) vastavalt ELi liikmesriikides kehtivatele rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadustele.

Kui kahtlustate, et keegi kõrvaline isik võib olla teie kontole juurde pääsenud, pöörduge kohe meie klienditoe poole.

Krüpteering

Kõik meie süsteemi ja klientide arvutite vahel edastatavad andmed krüpteeritakse 128-bitise šifriga. Lisaks on krüpteeritud ka andmebaasis hoitavad isikuandmed ja juurdepääsuandmed.

Ajastatud väljalogimine

Kui sisseloginud kasutaja ei tee 60 minuti jooksul oma kontol ühtegi toimingut, logitakse ta automaatselt välja.

Turundussõnumid

Ühing või Operaator võib vahel kasutada erinevaid suhtluskanaleid kasutuskogemust parandavate sõnumite edastamiseks klientidele. Iga kasutaja saab määrata oma sõnumieelistused oma Portaali Konto menüüs „Seaded / Sõnumieelistused”.

Mõndasid teie sirvimisandmeid (näiteks brausimiseks kasutatava seadme tüüp, meie veebisaidi külastused, IP-aadress, ligikaudne asukoht, brauseri tüüp, suunamise lähtekoht, külastuse kestus ja vaadatud leheküljed) kogutakse ja kasutatakse meie veebisaidi täiustamiseks ning meie turunduskampaaniate edu hindamiseks.

Ühing ja Operaator jätavad endale õiguse kasutaja ükskõik mis ajal avaldatud andmeid, muu hulgas statistikaaruannete koostamisel esitatud andmeid, anonüümselt kasutada.

Klienditeabe salvestamine ja arhiivimine

Klienditeavet salvestatakse ja arhiivitakse turvalisse serverisse, mille juurdepääs on rangelt piiratud. Turvalisus on tagatud rangete privaatsuskaitsestandarditega, mille rakendamist teostavad spetsialistidest kolmanda osapoole partnerid.

Vastavalt andmekaitseseadusele on igal kliendil õigus oma töödeldud, edastatud ja arhiivitud isikuandmeid andmebaasis kontrollida. Kui soovite seda teha, esitage meie klienditoele sellekohane kirjalik avaldus..

Kui kliendiandmeid ei ole enam töötlemiseks vaja, eemaldatakse need registrist.

Virtuaalne turvalisus

Klientide andmete turvalise töötlemise, edastamise ja arhiivimise tagamiseks on meil kasutusel palju internetiturbemeetmeid.

Serverid asuvad Frankfurdis Saksamaal olevas andmekeskuses, mida käitab Telehouse, kes kuulub maailma 200 suurima ettevõtte hulka. Serverihaldusteenus on eraldi sisse ostetud ettevõttelt Virtion GmbH. Need ettevõtted võimaldavad meil pakkuda töökindlaid IT-lahendusi paindlikult ja kasvuvaludeta.

Kogu nende tegevus vastab rangelt erinevatele standarditele, muu hulgas ISO 27001:2005 (Infoturbe haldus), BS25999-2:2007 (Tegevuse järjepidevuse haldus), PCI-DSS (Maksekaarditööstus), ISO 9001:2008 kvaliteedistandardid ja ISO 14001:2004 (Keskkonnajuhtimissüsteemide standard).

Nendes ettevõtetes kehtib ööpäevaringne range turvarežiim. Kogu andmekeskuse sisest liikumist reguleeritakse ja kontrollitakse kiipkaartide ja infrapuna-liikumisanduritega.

Ühingu asukohas tuvastatakse, jälgitakse ja tõrjutakse turvalekkeid tark- ja riistvaraliste tulemüüridega.

Lingid kolmanda osapoole veebisaitidele

Meie veebisaidil olevad lingid kolmanda osapoole veebisaitidele on mõeldud kasutamiseks kiirviidetena meie platvormi kasutajatele kasulike teenuste või teemade juurde. Pange tähele, et kolmanda osapoole veebisaitidel võivad kehtida teistsugused privaatsuspoliitikad ja/või turvastandardid.

Anname endast kõik, et jääksid meie teenustega rahule. Kui miski siiski ootustele ei vasta, soovime sellest kindlasti teada:

Kui sa ei ole rahul meie vastusega, sa võid meie edastatud vastusele esitada vastulause saate e-kirja meie klienditoe e-mailile. Selleks võid toimida järgmiselt:

 1. Saada kaebus e-kirjaga meie klienditoele [email protected]
 2. Kui saame Sinu kaebuse kätte, saadetakse sulle automaatselt teatis (tavaliselt ühe tööpäeva jooksul)
 3. Sellest hetkest alustame sinu kaebuse uurimist; vastuse saad viie tööpäeva jooksul.
 4. Viie tööpäeva jooksul teavitab meie klienditeenindusosakonna juhataja sind apellatsioonikaebuse kättesaamisest ning annab esialgset tagasisidet
 5. Nelja nädala jooksul peale Sinu apellatsioonikaebuse kättesaamist saadame Sulle lõpliku vastuse või anname teada, millal järgmine kord Sinuga ühendust võtame. Kui lõplik vastus on negatiivne, selgitame põhjalikult, miks me ei saa Sinu taotlust rahuldada.

Sissejuhatus

Kõik seoses Portaaliga tekkida võivad huvide konfliktid tuvastatakse ja lahendatakse Ühingu poolt. Me võtame kõik vajalikud meetmed, et ennetada konflikti edasiarenemist ja sellega kaasneda võivaid kahjusid meie klientide huvidele. Käesolevas dokumendis kirjeldatakse meie huvide konfliktide alaseid eeskirju (edaspidi „konfliktide eeskirjad”), mida kohaldatakse meie tegevusele.

Oleme täielikult pühendunud oma regulatiivnormidest ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisele ja eetikanormide järgmisele. Kõik meie töötajad kohustuvad lepinguliselt meie konfliktide eeskirju täitma. Konfliktide eeskirjade rikkumine võib kaasa tuua karistuse, muu hulgas töölepingu lõpetamise.

Potentsiaalse või realiseerunud huvide konflikti tunnused

Huvide konflikt võib tekkida, kui mõni Ühingu juhatuse liige, töötaja, partnerettevõtte töötaja või muu ettevõttega seotud „asjaomane isik” osutab Ühingu klientidele teenust või tegeleb iseseisvalt muu tegevusega, mis võib Ühingu klientide huve kahjustada, näiteks olukorras kus mõni ülalnimetatud isikutest:

 • võiks Ühingu kliendi arvel rahalist kasu saada või rahalise kahju tekkimist vältida;
 • omab majanduslikku huvi osutatud teenuse tulemuse suhtes, kusjuures see huvi erineb Ühingu kliendi huvist;
 • saab tasu ühe Ühingu kliendi soosimise eest mõne teise Ühingu kliendi ees;
 • saab Ühingu kliendile osutatud teenuse eest mõnelt teiselt isikult ükskõik millist tasu (raha/kaupa/teenuseid) peale tavapärase vahendustasu.

Meie tuvastatud potentsiaalsed või realiseerunud huvide konfliktid

Me võime kolmandatele osapooltele maksta klientide meile suunamise eest, kusjuures sellised tehingud avalikustatakse nõuetekohaselt.

Lisaks võime pakkude finantsasutustest investoritele eelisjuurdepääsu laenuturule ning täiendavaid mittestandardseid nõustamisteenuseid, mis on sätestatud kasutuslepingus.

Töötajad

Huvide konflikt võib tekkida, kui Ühingu töötaja (või töötaja perekond) on mingil viisil seotud mõne tehingu teise osapoolega, eriti kui see osapool on Ühingu klient. Muu hulgas loetakse seotud isikuteks Ühingu klientide juhatuse liikmeid, olulist osalust omavaid isikuid ja konsultante. Ühingu töötajad on kohustatud avalikustama kõik seosed, mis võivad nende otsuseid mõjutada või hõlmavad majanduslikku huvi.

Huvide konfliktide lahendamine ja avalikustamine

Ühing võtab kõik võimalikud ja mõistlikud meetmed võimalike huvide konfliktide lahendamiseks.

Kui on arvestatav risk kahjude tekkimiseks mõnele Ühingu kliendile, avalikustame me selle.

Me rakendame kõiki vajalikke protseduure, muu hulgas töötajate koolitamist, et tagada huvide konflikte põhjustada võivate olukordade tuvastamist ja nõuetekohast lahendamist.

Kõiki potentsiaalseid konfliktiolukordi jälgitakse hoolikalt.

Täiendav teave

Käesolevat dokumenti vaadatakse korrapäraselt üle ja ajakohastatakse vastavalt vajadusele. Kui teil tekib käesolevate eeskirjade kohta küsimusi, saatke need e-posti aadressil [email protected].

Mõistetel on sama tähendus nagu Bondora kasutuslepingus, kui neid ei ole siin teisiti defineeritud.