Kuidas vähendada soolist ebavõrdsust rahanduses?

Finantsnipid

Naised on võrdsuse nimel võidelnud juba sajandeid. Olukord on küll jõudsalt paranenud, kuid mõni valdkond on siiski võrdsem kui teine. Üks ebavõrdsemaid neist on finantsvaldkond.

ebavõrdsust

Nappide finantsteadmiste tõttu pöörduvad naised rahaküsimustes tihti meeste poole ja see pole tegelikult ühiskonnale hea. Lisaks on finantsvaldkonnas väga vähe naisjuhte. Mõned ettevõtted küll püüdlevad suurema võrdsuse poole, kuid muutus võtab aega.

Vähem võimalusi

Finantsmaailm on endiselt enamasti meeste kätes. Harva juhib mõnda finantsettevõtet naine. Statistika järgi on vaid 2% valdkonna tegevjuhtidest ning vähem kui 20% juhatuse liikmetest naised. Era- ja riskikapitali ettevõtetes kuulub naistele vaid 10% juhtivatest positsioonidest.

Finantsmaailm

Vahekord on ebaaus ka akadeemilises maailmas. Naised avaldavad vähem finantsuuringuid kui mehed. Neil puudub ligipääs allikatele ning võimalustele akadeemilisi uurimusi läbi viia ning seetõttu on neil ka raskem midagi avaldada.

ÜK FinTech kogukonda toetava mittetulundusühingu Innovate Finance’i tegevjuht Charlotte Crosswell ütleb:

“48 protsendil meie investoritest puuduvad naissoost meeskonnaliikmed. Tahame innustada naisi seda valdkonda valima. Tuleb minna koolidesse ja tüdrukutele öelda: “Teate mis? Ka tehnika ja rahandus võivad olla naiste jaoks!””

Croswelli sõnul ei usu naised, et võiksid finantsvaldkonnas midagi ära teha. “Naised otsivad väärtust ja eesmärki ning soovivad oma tööga midagi muuta,” ütles ta.

Finantsteadmised ja otsused

Rahanduses, nagu ka mitmes muus valdkonnas, on teadmistel võim. Need aga kuuluvad endiselt peamiselt meestele. Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) andmetel osaleb naisi igas finantsvaldkonna aspektis oluliselt vähem kui mehi. IMF: “Naiste osakaal maailma finantssüsteemis on väga väike nii hoiustamise kui laenamise, aga ka pankade juhatamise kui ka seaduse loomise tasandil.”

Naistel puuduvad otsuste tegemiseks vajalikud finantsteadmised. Ameerika finantsteenuste kõrgkool võrdles naiste ja meeste teadmisi valdkonnast. 60-75 aasta vanused mehed ja naised vastasid samadele küsimustele ja piisavaid vastuseid oskas anda 35% meestest, aga vaid 18% naistest. 35% maailma meestest tunnevad finantsmaailma, naiste seas on see osakaal vaid 30%. Seetõttu on naised oma finantsotsuste tegemisel ning finantsolukorra hindamisel ebakindlad. Nad usuvad võrreldes meestega kolm korda rohkem, et ei suuda pensioni jaoks raha kõrvale panna.

Finantsotsused on kodudes pikalt olnud meeste kanda, sest nemad teenisid ainsana raha. Kuigi see pole enam nii, usaldab 56% naistest siiski rahaküsimustes oma abikaasade arvamust ning 85% neist leiab, et mehed teavadki neid asju paremini.

Väga kurb statistika, arvestades seda, et naised on tihti olukordades, kus nad vajavad finantsjuhtimist ja -teadmisi. Ligi 30% Euroopa perekondadest on üksikvanema elatada. Suurem osa neist üksikvanemaist on naised, mis teeb finantsteadmised nende jaoks väga oluliseks. Naised loobuvad ka kolm korda tõenäolisemalt oma tööst, et hoolitseda pere eest, paigutades end seega ise rahaliselt keerulisse olukorda.

Mehed eitavad probleemi

Numbrid räägivad selget keelt, kuid meeste jaoks pole ebavõrdsus probleem. LinkedIn uuris finantsvaldkonna professionaalide arvamusi ning tõdes: “Meeste meelest on naistel ametikõrgenduse ja palgatõusu saamiseks sama head võimalused kui neil, kuid see pole nii.” Vaadeldes vastuseid küsimusele, kas naistel on sama suur tõenäosus juhiks saada kui meestel, näeme erinevusi. 56% meestest vastas, et võimalused on võrdsed, kuid sama tundis vaid 37% naistest. Ainult 47% naistest arvas, et neil on sama võimalus ametikõrgendust saada kui meestel, meeste hulgast arvas nii 74% vastanuist.

Naised on need, kes seda erinevust märkavad. Ühe New Yorki linna investeerimisfirma naisjuhi sõnul on olukord selline: “Isegi kui Sinu töömaht on sama mis mehel, pead Sina rohkem pingutama. Sellest tuleb rääkida. Kogu aeg ja kõigiga.”

Ühiskonnale teeb see karuteene, kui naiste finantsteadmised ei ole meestega võrdsed.

Majanduslik kasu võrdsusest

Ebavõrdsuse all kannatab eelkõige finantsmaailm ise. Suurem naiste osakaal finantsettevõtetes ja institutsioonides viiks kogu süsteemi paremasse tasakaalu ning aitaks tõenäoliselt teenida ka suuremat kasumit. Naiste oskused täiendavad meeste omi. Uuringute järgi investeerivad mehed ja naised erinevalt. Mehed võtavad rohkem riske, naised plaanivad rohkem ette. Need kaks investeerimisstiili täiendavad teineteist ning on koos toimides väga tõhusad.

Hiljutine IMF-i uuring näitab, et kui naisi kaasataks rohkem nii finantsteenuste kasutajate, pakkujate kui ka seaduseloojate hulka, paraneks kogu rahandus- ja fiskaalpoliitika. Uuring pealkirjaga “Naised finantsvaldkonnas: kuidas vähendada ebavõrdsust” leidis:

“Uute tõendite järgi tõuseks sellest nii majandusele kui ka sotsiaalsfäärile palju kasu, kui naised oleks finantstehingute, säästmise ja kindlustusega rohkem seotud. Näiteks, pangakonto avanud naisettevõtjad investeerivad oma äridesse rohkem, naiste juhitud kodumajapidamised aga kulutavad hoiustatud raha rohkem haridusele. Kaasav finantssüsteem oleks fiskaal- ja rahanduspoliitikale väga kasulik ka puhtalt laiema finantsturu ja suurema maksude mahu tõttu.”

Ühes psühholoogilises uurimuses kummutatakse müüt, et mehed on paremad finantsotsuste tegijad kui naised. Kuigi nad teevad oma finantsotsuseid erinevalt, pole kumbki strateegia teisest parem.

Sooline ebavõrdsus võib investeerimismaailmale tähendada oluliste fondide kõrvale jätmist. Rahvusvahelise Finantskorporatsiooni uuringu kohaselt peab erinevate sugude kaasamist oluliseks 30% täisosanikest ja 65% usaldusosanikest. Kuna usaldusosanikud on kapitali riski- või erakapitalifondideks saamisel väga olulised, tuleb sooline võrdsus siin kasuks.

Igal juhul on naiste ja meeste võrdne osalemine finantsmaailmas hea ja finantstulemused selle all ei kannata. Ebavõrdsus toodab vaid juurde naisi, kes ei usu oma võimesse finantsotsuseid vastu võtta.

Mida teha

Kõigepealt tuleks tegelda teadmiste vahendamisega. Naistel peab olema võrdne võimalus finantsteadmisi saada, sest see annaks neile julguse ise otsustada.

Financial industry of equality

Selleks on tekkinud hulk ettevõtteid. Girls Who Invest, näiteks, püüab teha finantsjuhi positsioonide saavutamise naiste jaoks lihtsamaks. Mittetulundusühingu eesmärk on suurendada naisjuhtide osakaalu portfelli- ning varahalduses. Finantsinfot ja -allikaid naistele pakuvad ka blogijad. Mõned neist: Young Money, The Female Money Doctor ja teised.

Teadmiste tõstmisele lisaks töötatakse välja ka spetsiaalselt naistele mõeldud finantstööriistu. Finmarie on Euroopa turule orienteerunud veebipõhine investeerimislahendus naistelt naistele. Lehel jagatakse professionaalset finantsnõu ja abi naistele, kes soovivad oma raha üle kontrolli omada. Ellevest, robo-nõustaja naistele, on investorite kaudu kaasanud juba 77,6 miljonit dollarit.

Naistele, kes soovivad finantsvaldkonnas tippu jõuda, on suunatud ka konverents European Women in Finance, kus juba ilma teinud naissoost professionaalid toetavad teineteise ambitsioone olla juhid. Suurbritannias on valitsus käima lükanud Women in Finance Charter programmi, millega innustatakse ettevõtteid töötama soolise tasakaalu nimel finantsteenuste sektoris. Osalevad ettevõtted annavad avalikult aru, kuidas nad soolise ebavõrdsuse vastu võitlevad ning enda seatud eesmärke täidavad.

Kaotatud võimalus

Finantsmaailm, kus osaleb võrdselt nii mehi kui naisi, pole vaid õiglane, vaid ka majanduslikult kasulik. Ettevõtted kaotavad hinnanguliselt 782 miljardit dollarit investeerimata varasid, kuna nende suhted naistega ei ole head. Naiste kaasamine finantsotsustesse on kogu ühiskonnale kasulik. Naiste osakaal muudes valdkondades on juba oluliselt suurem. On aeg, et nad kinnitaksid kanda ka rahanduses.

*Investeerimine on alati seotud riskidega ning investeeringud ei ole tagatud. Tootlus on kuni 6,75%. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest siin, vajadusel konsulteeri spetsialistiga.