Prohlášení společnosti Bondora o obecném riziku

Pokud si nejste jisti úrovní rizika, které se chystáte přijmout, a co bude znamenat pro výnosy, které můžete očekávat, poraďte se s finančním poradcem.

Portál Bondora nabízí pohledávky, které jsou nezajištěnými spotřebitelskými půjčkami splatnými ze strany dlužníků. Investování do nezajištěných spotřebitelských půjček obecně obnáší vysokou míru rizika. Neexistuje žádná jistota, že ze své investice budete mít zisk.

Upozornění:

Nelze se spoléhat na výsledky v minulosti: I když naše statistická analýza ukazuje, že čistý průměrný výnos z vašich investic by měl být kolem 10 %, tato analýza vychází z minulých výsledků u podobných pohledávek, a proto nelze zaručit, že podobných výsledků bude dosaženo i v budoucnosti.

Bez záruky: Pohledávky nejsou zajištěny žádným státním fondem ani jinak.

Dlouhodobé investice: Pohledávky prodávané na naší platformě představují dlouhodobé investice, což znamená investiční horizont více než 5 let. Pokud budete chtít inkasovat své peníze dříve, můžete přijít o část své původní jistiny nebo o celou původní jistinu.

Možnost nulového růstu aktiv a riziko ztráty: Jelikož kupujete pohledávky za dlužníky, případný zisk bude v konečném důsledku záviset na tom, jak řádně dlužníci splní své platební povinnosti. Proto je také možné že – v závislosti na chování dlužníků – utrpíte ztrátu.

Méně kontroly nad vaší investicí: Pro nákup pohledávek nabízíme různé automatizované prostředky. Volba automatizovaných prostředků pro investování může znamenat, že nebudete mít nad svými investicemi plnou kontrolu. Způsoby investování můžete dle svého přání kdykoli změnit.

Daně: Za přiznání daní a jejich řádnou úhradu jste odpovědní výhradně vy sami. Zdanění bude záviset na vaší konkrétní situaci, např. na zemi vašeho bydliště. Doporučujeme poradit se s odborníkem.

Termíny, které v tomto prohlášení o riziku začínají velkým písmenem, mají stejný význam jako definice použité v Podmínkách používání portálu Bondora.

Prohlášení společnosti Bondora o rizicích spojených s účtem Go & Grow

Rizika související s účtem Go & Grow

1)   Čistá návratnost může klesnout pod 6,75 % nebo 4 % p.a.

Hlavní výhodou Go & Grow je vysoká návratnost až 6,75 % z investice spadající do měsíčního investičního limitu Go & Grow. Měsíční investiční limit Go & Grow je stanoven aktuálně platnými Všeobecnými podmínkami Go & Grow. Z jakékoli částky investované nad rámec měsíčního investičního limitu Go & Grow bude návratnost činit až 4 %. Nezapomínejte tedy, že z vaší investice mohou vyplývat různé úrovně návratnosti.

V porovnání s mírami čisté návratnosti, kterých Bondora dosahovala od svého vzniku, poskytují míry 6,75 % a 4 % výraznou rezervu. Portfolio Go & Grow v dnešní době odráží celkové složení půjček pocházejících z Bondory – jinými slovy: napříč všemi hodnoceními rizik a zeměmi. Tyto půjčky vznikly za pomoci naší nejnovější analytiky úvěruschopnosti, což je náš vlastní model, který vyvíjíme již více než deset let.

Skutečná vnitřní míra návratnosti (IRR) portfolia Go & Grow je tudíž výrazně vyšší než základní míry 6,75 % a 4 % a návratnost vygenerovaná nad tuto částku je uchovávána jako rezerva a znovu investována, abychom dále snížili riziko. Bondora nemá na tyto rezervy žádný nárok. To nám celkově dává statistickou jistotu, že udržíme míry 6,75 % a 4 % i v blízké budoucnosti.

Rizikem, které může ovlivnit naši schopnost dosahovat míry 6,75 % a 4 %, je ovšem množství vkladů, které dostáváme od investorů. Pokud například investoři přidají na účty Go & Grow více peněz, než můžeme použít pro půjčky, bude to znamenat, že určité procento portfolia zůstane v hotovosti (tzn. nebude zajišťovat návratnost). V tom případě se můžeme rozhodnout, že omezíme částku, kterou mohou noví investoři vložit. V extrémním případě se můžeme rozhodnout, že zcela přestaneme přijímat nové investory a vytvoříme čekací listinu.

2)   Likvidita

Před rozhodnutím o vytvoření velmi rychlé likvidity jako výhody pro investory do Go & Grow jsme provedli analýzu dat o peněžním toku v transakcích investorů na Bondoře přibližně za 10 let, abychom zjistili příliv peněz, odliv peněz a celkový peněžní tok v portfoliu. Díky tomu se investoři mohou spolehnout na rychlý výběr peněz z účtu Go & Grow v krátké době.

Kromě toho jsme provedli analýzu dat o peněžním toku z řady bank a investičních fondů – obzvláště peněžního toku ve splátkách a výběrech během globální finanční krize v letech 2007–2008. To nám v kombinaci s našimi vlastními daty poskytlo výslednou částku průběžných hotovostních rezerv, které potřebujeme, abychom mohli investorům zajišťovat rychlou likviditu.

V případě, že by Bondora nemohla provést všechny výběry z Go & Grow, existují dva scénáře, podle kterých bude postupovat (a rozhodne se mezi nimi podle toho, který nastane dříve). Zjednodušili jsme je do dvou níže uvedených krátkých bodů, ale úplný popis naleznete v části 7.6. Všeobecných podmínek Go & Grow.

  1. Investor obdrží celou vybíranou částku, jakmile bude v portfoliu Go & Grow dostupný dostatek peněz vygenerovaných z dalších výnosů nebo vkladů.

  2. Investor obdrží část vybírané částky, jakmile bude dostupný dostatečný zůstatek – bude vyplácena každý bankovní den, dokud nebude vyplacena celá vybíraná částka.

 

Zvolením používání účtu Go & Grow a přijetím Podmínek používání pro Go & Grow („Podmínky GG“) udělujete oprávnění k řadě nákupů a prodejů práv z pohledávek mezi společností Bondora Capital OÜ („námi“) a vámi. Mimo jiné:

  • můžete alokovat práva z pohledávek, která jste získali z bondora.com, na svůj účet Go & Grow, pokud práva z pohledávek splňují Podmínky GG a pokud akceptujete hodnotu práv z pohledávek, kterou určíme;
  • všechny prostředky alokované na účet Go & Grow budou použity na nákup práv z pohledávek v souladu s Podmínkami GG. Nebudete si moci vybrat konkrétní práva z pohledávek, která získáte;
  • prodáte nám svá práva z pohledávek. Prodejní cena bude určena a omezena podle Podmínek GG. Prodejní cena bude zaplacena na Vaši žádost, pokud lze Vaše práva z pohledávek ihned prodat. Pokud ostatní uživatelé účtů Go & Grow nemají dostatečné prostředky, platba prodejní ceny bude odložena a bude učiněna po částech až když budou dostupné nezbytné prostředky.
  • Pokaždé, když požádáte o platbu prodejní ceny (nebo její části), vám bude účtován poplatek 1 euro.

Vezměte prosím na vědomí:

Nelze se spoléhat na výsledky v minulosti: ačkoliv naše statistická analýza naznačuje, že používáním účtu Go & Grow byste za příslušných podmínek měli získat anualizovanou míru návratnosti 6,75 % a 4 %, je tato analýza založena na historických výsledcích u podobných portfolií práv z pohledávek, a proto nezaručuje, že podobné výsledky budou pokračovat i v budoucnosti.

Bez záruky: aktiva alokovaná na účtu Go & Grow nejsou zajištěna žádným státním fondem ani jiným způsobem.

Možné snížení hodnoty: námi určená hodnota práv z pohledávek převedená na váš účet Go & Grow může být nižší než částka, kterou můžete získat po opětovném prodeji práv z pohledávek jiným uživatelům bondora.com, nebo částka, kterou můžete získat od příjemce půjčky.

Případné menší a omezené zisky: možné zisky z používání účtu Go & Grow mohou být menší než zisky z používání stejných prostředků k jinému získání práv z pohledávek prostřednictvím bondora.com. Kromě toho činí maximální návratnost z používání účtu Go & Grow 6,75 % ročně z investic spadajících do měsíčního investičního limitu Go & Grow a 4 % z investic v případě částky investované nad rámec měsíčního investičního limitu Go & Grow.

Možnost nulového růstu aktiv a riziko ztráty: zatímco možné zisky z používání účtu Go & Grow jsou omezeny, žádný zisk není zaručen. Kromě toho prodáváte a nakupujete práva z pohledávek vůči příjemcům půjček, a proto bude možný zisk nakonec záviset na tom, jak řádně budou příjemci půjček plnit své platební závazky. Z tohoto důvodu je také možné, že budete mít ztrátu: peněžní částka, kterou získáte ze svého účtu Go & Grow, může být nižší než peněžní částka a práva z pohledávek, které jste alokovali na účet Go & Grow.

Omezený převod aktiv: práva z pohledávek nebo prostředky na svém účtu Go & Grow nemůžete prodávat, převádět, zatížit ani s nimi jinak nakládat, kromě prodeje aktiv naší společnosti podle podmínek stanovených v Podmínkách GG.

Menší kontrola: nemůžete prodat žádné jednotlivé právo z pohledávky zaregistrované na vašem účtu Go & Grow. Můžete pouze prodat konkrétní procento podle své volby nebo všechna svá práva z pohledávek na účtu Go & Grow, a to výlučně nám. Nemůžete určit cenu, za kterou nakupujete nebo prodáváte práva z pohledávek. Obě ceny jsou určeny v souladu s Podmínkami GG a přijetím Podmínek GG takové ceny schvalujete.

Možné zdržení plateb: pokud ostatní uživatelé účtů Go & Grow nemají ihned dostatečné prostředky na nákup vašich práv z pohledávek od naší společnosti, platba prodejní ceny ve váš prospěch bude na neznámou dobu pozdržena, dokud nebudou dostupné dostatečné prostředky. Z tohoto důvodu není používání účtu Go & Grow srovnatelné s vkladovým nebo investičním účtem, protože nemusí být možné aktiva ihned zpeněžit nebo prostředky ihned vybrat, ani není zaručeno zachování hodnoty alokované na účet Go & Grow.

Možné zneužití uživateli přiřazenými k účtu Go & Grow: pokud jakékoliv osobě dáte oprávnění k přístupu na Váš účet, její akce budou považovány za Vaše. Pokud dáte této osobě právo na výběr prostředků z Vašeho účtu, může taková osoba tyto prostředky převést na svůj vlastní účet a vy budete mít povinnost zaplatit (případné) daně ze zisku.

Daně: možné daňové dopady používání účtu Go & Grow jsme analyzovali podle estonských zákonů, ale plně odpovědní za náležité přiznání a zaplacení daní jste Vy. Zdanění bude záviset na Vašich konkrétních podmínkách. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste se poradili s odborníkem.

Výše uvedené nezahrnuje všechny povinnosti, omezení a rizika spojené s účtem Go & Grow. Pečlivě si prosím přečtěte podmínky GG a poraďte se s odborníkem.

Podmínky API a služeb Správce portfolia a Portfolio Pro

Použitím API dáváte oprávnění ke všem nákupům pohledávek vaším jménem v souladu s příslušnou úrovní rizika a/nebo pravidly, která zvolíte. Tyto podmínky se zpětně vztahují rovněž na úkony provedené v rámci produktů Správce portfolia nebo Portfolio Pro, ke kterým byl ukončen přístup od 27. února 2023.

Jste srozuměni s tím, že nákupy realizované vaším jménem jsou prováděny za různých podmínek (např. částka, doba trvání, stupeň rizika půjčky se mohou lišit).

Berete na vědomí, že pokud nevydáte jiný pokyn, bude Správce portfolia podávat nabídky v celkové výši volného peněžního zůstatku na vašem účtu Bondora.

Očekávané hodnoty zobrazené na webových stránkách společnosti Bondora nejsou pro společnost Bondora závazné a minulé hodnoty nezaručují přesně stejné hodnoty pro příslušné investiční produkty v budoucnosti.

Platí všechna prohlášení uvedená v prohlášení společnosti Bondora o obecném riziku. Než se rozhodnete pokračovat, ujistěte se, že jste si prohlášení společnosti Bondora o obecném riziku dobře přečetli a porozuměli mu.

** Upozornění: překlad tohoto webu do češtiny je pouze orientační. V případě právních otázek, změn nebo jakýchkoli pochybností se uplatní původní anglická verze tohoto dokumentu.

Kliknutím na „Registrace“ vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami použití.
Kliknutím na „Přihlášení“ vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami použití.