Общо изявление на Bondora за риска

Ако не сте сигурни за нивото на риск, което сте готови да приемете и какво ще означава за възвръщeамостта, която можете да очаквате, моля, консултирайте се с финансов съветник.

Bondora предлага Вземания от кредитополучатели, които представляват необезпечени потребителски кредити. Като цяло, инвестирането в необезпечени потребителски кредити има висока степен на риск. Няма никаква гаранция, че ще получите възвръщаемост на инвестициите си.

Моля, имайте предвид:

Не се разчита на минали резултати: въпреки че статистическият ни анализ показва, че нетната възвръщаемост от инвестициите Ви би трябвало да е средно около 10%, анализът се основава на минали резултати от подобни вземания, и поради това не гарантира, че подобни резултати ще продължат и в бъдеще.

Няма гаранция: вземанията не са гарантирани от какъвто и да е държавен фонд и не са обезпечени по никакъв друг начин.

Дългосрочни инвестиции: Вземанията, продавани на платформата ни, са дългосрочна инвестиция, което означава инвестиционен хоризонт от повече от 5 години. Ако желаете да изтеглите парите си по-рано, може да загубите част от или цялата първоначална главница.

Възможност за нулев ръст на активите и риск от загуба: тъй като купувате Вземания от кредитополучатели, възможната печалба в крайна сметка ще зависи от това доколко кредитополучателите коректно изпълняват задълженията си за плащане. Поради това също така е възможно да сте на загуба, в зависимост от поведението на кредитополучателите.

По-малко контрол над инвестицията Ви: ние предлагаме различни автоматизирани средства за закупуване на Вземанията. Избирането на автоматизирани средства за инвестиране може да означава, че нямате пълен контрол над инвестициите си. Можете да изберете да промените методите си за инвестиране по всяко време.

Данъци: Вие носите цялата отговорност за коректното деклариране и плащане на данъци. Данъчното облагане ще зависи от конкретните Ви обстоятелства, като например Вашата страна на пребиваване. Препоръчваме Ви да се консултирате със специалист.

Термините, които са с главна буква в настоящото изявление за риск, имат същото значение като дефинициите, използвани в Общите условия и Условията за ползване на Bondora.

Изявление за риска за Bondora Go & Grow

Чрез избора да използвате Go & Grow акаунт и приемането на Условията за ползване на Go & Grow („условията на GG“), Вие разрешавате серия от покупки и продажби на права на вземане между Bondora Capital OÜ, („ние“) и Вас. Освен това:

  • Можете да разпределяте правата си на вземане, които сте придобили на bondora.com, по вашия Go & Grow акаунт, при условие че правата на вземане отговарят на Условията на GG и приемете стойността на правата на вземане, както е определено от нас;
  • Всички средства, разпределени за Go & Grow акаунта, ще бъдат използвани за закупуване на права на вземане в съответствие с Условията на GG. Няма да можете да избирате конкретните права на вземане, които придобивате;
  • Ще продавате правата си на вземане на нас. Продажната цена ще бъде определена и ще има горна граница според условията на GG за ползване. Продажната цена ще бъде платена по Ваша заявка, при условие че правата Ви на вземане могат да бъдат продадени веднага. В случай, че останалите потребители на Go & Grow сметки не разполагат с достатъчно средства, плащането на продажната цена ще бъде отложено и направено на части, ако и когато необходимите средства станат налични.
  • Всеки път, когато заявите плащане на продажната цена (или на част от нея), е приложима такса от 1 евро.

Моля, имайте предвид:

Не се разчита на минали резултати: въпреки че статистическият ни анализ показва, че използването на Go & Grow акаунт би трябвало да Ви даде годишна норма на възвръщаемост от 6,75%, анализът се основава на резултатите от минали подобни портфолия с права на вземане и затова не гарантира, че подобно представяне ще продължи и в бъдеще.

Няма гаранция: всички активи, отпуснати за Go & Grow акаунта, не са гарантирани от който и да е държавен фонд и не са обезпечени по какъвто и да е друг начин.

Възможно намаляване на стойността: стойността на правата на вземане, прехвърлени към Вашия Go & Grow акаунт, както е определена от нас, може да бъде по-малка от сумата, която може да получите при препродажба на други потребители на bondora.com на правото на вземане, или сумата, която може да получите от кредитополучателя.

По-малки и ограничени печалби, ако има такива: възможните печалби от използването на Go & Grow акаунта могат да бъдат по-малки от печалбите от използване на същите средства за придобиване по друг начин на правата на вземане чрез bondora.com. Освен това, максималната норма на възвращаемост от използването на Go & Grow акаунта е 6,75% на годишна база.

Възможност за липса на растеж на активите и риск от загуба: докато възможните печалби от използването на Go & Grow акаунта са ограничени, печалбата не е гарантирана. Освен това, тъй като купувате и продавате права на вземания от кредитополучатели, възможната печалба в крайна сметка ще зависи от това, доколко коректно кредитополучателите изпълняват своите задължения за плащане. Следователно е възможно да сте на загуба: сумата, които ще получите от използването на Вашия Go & Grow акаунт, може да е по-малка от сумата и правата на вземане, които сте отпуснали за Go & Grow акаунта.

Ограничено прехвърляне на активи: не може да продавате, прехвърляте, обременявате с тежести или по друг начин да се разпореждате с правата на вземане или средствата по вашия Go & Grow акаунт, освен да продавате активите на нас при условията, изложени в Условията за GG.

По-малко контрол: не може да продавате никое отделно право на вземане, регистрирано на Вашия Go & Grow акаунт - можете да продавате само определен процент по Ваш избор или всичките си права на вземане по Go & Grow акаунта ексклузивно и само на нас. Не можете да определяте цената, на която да купите или продадете правата на вземане по Ваша преценка – и двете цени се определят в съответствие с Условията на GG и с приемането на Условията на GG вие одобрявате тези цени.

Възможни закъснения на плащанията: в случай, че други потребители на Go & Grow акаунти нямат достатъчно средства да закупят веднага правата Ви на вземане от нас, плащането на продажната цена на Вас ще бъде отложено за неизвестен период от време, докато достатъчно средства станат налични. Следователно, използването на Go & Grow акаунта не е сравнимо с депозитна сметка или инвестиционна сметка, тъй като може да не е възможно да ликвидирате активите или да изтеглите средства веднага, а също така запазването на стойността, разпределена в Go & Grow акаунта, не е гарантирано.

Възможна злоупотреба от определени потребители на Go & Grow акаунта: в случай, че дадете разрешение на което и да е лице да получи достъп до акаунта Ви, действията му ще бъдат разглеждани като Ваши. Ако дадете на такъв човек право да тегли средства от сметката Ви, той може да прехвърли тези средства по своя собствена сметка и Вие ще бъдете отговорни за плащането на данъци върху печалбата (ако има такава).

Данъци: анализирали сме възможните данъчни последици от използването на Go & Grow акаунта в съответствие с естонското законодателство, но въпреки това, Вие носите цялата отговорност за коректното деклариране и плащане на данъци. Данъчното облагане ще зависи от Вашите конкретни обстоятелства. Затова ви препоръчваме да се консултирате със специалист.

Горното не включва всички задължения, ограничения и рискове на Go & Grow акаунта. Моля, внимателно прочетете условията на GG и се консултирайте с експерт.

Условия на Портфолио мениджър и Portfolio Pro

Чрез използването на Портфолио мениджър или Portfolio Pro, Вие разрешавате серия от покупки на вземания от Ваше име в съответствие със съответното ниво на риск и/или избраните от Вас правила.

Вие разбирате, че покупките, направени от Ваше име, са направени при различни условия (например сумата, продължителността, класът на риск на кредита могат да се различават).

Вие сте наясно, че Портфолио мениджъръ ще направи оферти за общата сума на свободното парично салдо на Вашия акаунт в Bondora, освен ако не сте предоставили други инструкции.

Очакваните стойности, показани на уебсайта на Bondora, не са задължителни за Bondora, и миналите стойности не гарантират абсолютно същите бъдещите стойности за съответния Портфолио мениджър.

Всички твърдения, отразени в Общото изявление на Bondora за риска, са приложими. Моля, не забравяйте да прегледате и да разберете Общото изявление на Bondora за риска, преди да решите да продължите.

** Моля, обърнете внимание, че българският превод на този уебсайт е само информативен. В случай на правни въпроси, изменения или неясноти, важи оригиналната английска версия на този документ.

Tired of big banks and their robotic ways?
Get the loan you deserve from Bondora.

  • A personalized loan offer online in 60 seconds
  • Flexible repayment options
  • No hidden fees
Start now
This is a financial service. Please examine our terms and conditions on bondora.ee and consult an expert if necessary.

С кликването върху „Регистрация“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.
С кликването върху „Вход“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.

Възстановяване на паролата

Регистрирайте се

С кликването върху „Вход“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.

Вход

С кликването върху „Вход“, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване.