Πρόγραμμα Συστάσεων της Bondora:
Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Γενικές προϋποθέσεις

  1. Ορισμοί

   1. Οι ορισμοί περί των όρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συστάσεων είναι οι ίδιοι όπως καθορίζονται στους Γενικούς Όρους Χρήσης της Bondora εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ως εξής:
    1. Bondora σημαίνει Bondora Capital OÜ,˙
    2. Πρόγραμμα Συστάσεων σημαίνει αυτό το αντίστοιχο Πρόγραμμα Συστάσεων της Bondora˙
    3. Συστήνων σημαίνει έναν Χρήστη της Bondora που συστήνει ένα άλλο άτομο να γίνει Χρήστης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συστάσεων με την αποστολή του αντίστοιχου συνδέσμου σύστασης στη διάθεση του Συστήνοντος,˙
    4. Συστηνόμενο Πρόσωπο σημαίνει ένα άτομο, που καταχωρείται ως χρήστης της Bondora χρησιμοποιώντας τον μοναδικό σύνδεσμο που αποστέλλεται από τον Συστήνοντα στο πλαίσιο του Προγράμματος Συστάσεων,˙
    5. URL σημαίνει ο μοναδικός σύνδεσμος που δημιουργείται για τον Συστήνοντα από τη Bondora για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Συστάσεων,˙
    6. Ανταμοιβή για Σύσταση σημαίνει μια επί πλέον ανταμοιβή ως χρηματική παροχή ή αποζημίωση με άλλα μέσα για τον Συστήνοντα ή το Συστηνόμενο Πρόσωπο εάν πληρούνται όλες οι ισχύουσες προϋποθέσεις για τον Συστήνοντα ή Συστηνόμενο Πρόσωπο,˙
    7. Προσφορά δοκιμής - σημαίνει πριμ ως πληρωμή με χρήματα από την Bondora στο Συστηνόμενο πρόσωπο, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το Συστηνόμενο πρόσωπο˙
    8. Υποστήριξη - σημαίνει η ηλεκτρονική διεύθυνση της ομάδας υποστήριξης των επενδυτών της Bondora [email protected]
    9. Ημερομηνία Εγγραφής - σημαίνει την ημέρα που το αντίστοιχο Συστηνόμενο Πρόσωπο εγγράφεται ως Χρήστης στην Πύλη χρησιμοποιώντας τη μοναδική διεύθυνση URL που έλαβε από τον Συστήνοντα και η εγγραφή μπορεί να εντοπιστεί από την Bondora,˙
    10. Ημερομηνία Υπολογισμού - σημαίνει μια ημέρα 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την Ημερομηνία Εγγραφής,˙
    11. Υπόλοιπο Επενδύσεων - σημαίνει τον ακόλουθο υπολογισμό: Αξιώσεις που αγοράστηκαν, ανεξάρτητα από τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν -Αξιώσεις που πουλήθηκαν στην τιμή πώλησης - κύριες αποπληρωμές από τις Αξιώσεις - ποσό που εισπράχτηκε ως Προσφορά Δοκιμής.
  2. Γενικά Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

   1. Η Bondora μπορεί περιοδικά να δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ανταμοιβές συστήνοντας άλλα πρόσωπα για να γίνουν Χρήστες της Bondora. Η Bondora διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να τροποποιήσει το Πρόγραμμα Συστάσεων ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε λόγο.
   2. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για Χρήστες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συστάσεων. Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Συστάσεων οι Χρήστες συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν το Πρόγραμμα Συστάσεων με τον τρόπο που καθορίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
   3. Θεωρείται ότι οι χρήστες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συστάσεων, εφόσον πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις για τον Συστήνοντα ή το Συστηνόμενο πρόσωπο όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι Χρήστες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συστάσεων επωμίζονται το βάρος να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία που επικυρώνουν ότι πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι αν η Bondora ανακαλύψει ότι κάποια από τις απαιτήσεις παραβιαστεί, θεωρείται παραβίαση μέχρι και εφόσον ο αντίστοιχος Χρήστης αποστείλει αποδεικτικό στοιχείο που η Bondora κρίνει επαρκές.
   4. Ο χρήστης δεν θα λαμβάνεται υπόψη ως Συστήνων ή Συστηνόμενο Πρόσωπο και δεν θα λάβει την Ανταμοιβή για Σύσταση ή / και την Προσφορά Δοκιμής υπό αυτούς τους όρους, εάν:
    1. ο Συστήνων ή το Συστηνόμενο Πρόσωπο έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις της Bondora ή των υπηρεσιών των θυγατρικών της εταιρειών που ισχύουν,˙
    2. το Συστηνόμενο Πρόσωπο δεν έχει καταχωρηθεί ως Χρήστης μέσω της διεύθυνσης URL και / ή Bondora δεν είναι σε θέση να εντοπίσει μια τέτοια εγγραφή (δηλαδή ο κωδικός σύστασης δεν υπάρχει στο cookie),˙
    3. το Συστηνόμενο Πρόσωπο είναι ήδη Χρήστης της Δικτυακής Πύλης της Bondora ή / και έχει ήδη συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Σύστασης,˙
    4. ο Συστήνων ή το Συστηνόμενο πρόσωπο δεν έχει το δικαίωμα να γίνει Χρήστης της Δικτυακής Πύλης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Bondora ή των θυγατρικών της,˙
    5. ο Συστήνων ή το Συστηνόμενο πρόσωπο δεν έχει λειτουργήσει καταχρηστικά ή εκμεταλλευτεί την προσφορά για το Πρόγραμμα Συστάσεων της Bondora (για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει πολλούς ή πλαστούς λογαριασμούς ή έχει συμμετάσχει στην προσφορά κάνοντας χρήση πολλαπλών ή πλαστών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταυτοτήτων)·˙
    6. ο Συστήνων ή το Συστηνόμενο πρόσωπο έχει προβεί σε οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες (παράνομη χρήση του εμπορικού σήματος της Bondora, παράνομες χρήσεις διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλες παραβιάσεις οποιωνδήποτε δικαιωμάτων της Bondora ή άλλες δραστηριότητες κατά παράβαση του νόμου θεωρούνται παράνομη δραστηριότητα).
   5. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι δραστηριότητες οι οποίες θεωρούνται παράνομη χρήση του εμπορικού σήματος της Bondora (για παράδειγμα Bondora, Go & Grow κλπ), μεταξύ άλλων παράνομων χρήσεων διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλων παραβιάσεων των δικαιωμάτων της Bondora, ακολουθούν (μη εξαντλητικός κατάλογος παραδειγμάτων):
    1. ενέργεια άμεσα ή έμμεσα, στο όνομα της Bondora (δηλαδή πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση από το να ενεργεί κάποιος ως Bondora ή να ενεργεί επ’ ονόματί σας ως τρίτος),˙
    2. άνοιγμα ή λειτουργία τυχόν λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δικτυακής πύλης ή ιστότοπου που χρησιμοποιεί το όνομά της Bondora, το λογότυπο ή το εμπορικό σήμα,˙
    3. χρήση πληρωμένων διαφημίσεων αναζήτησης (π. χ. Google, Bing ή άλλα παρόμοια) που σχετίζονται με το εμπορικό σήμα της Bondora ή γενικές λέξεις-κλειδιά, με αποστολή κυκλοφορίας στoν τομέα σας και αυτόματη ανακατεύθυνση στους ιστότοπους της Bondora ή που συνδέονται άμεσα με ιστότοπους της Bondora ή με τον απευθείας σύνδεσμο του δικτύου˙
    4. προώθηση της Bondora σε e-mail / SMS ή άλλα παρόμοια μέσα ή ειδοποιήσεις push, χωρίς την επιλογή της εξαίρεσης για το κοινό τους,˙
    5. η προσθήκη συνδέσμων της Bondora σε οποιουσδήποτε ιστοτόπους ενηλίκων, καζίνο, επιστροφής μετρητών, κουπονιών, διακρίσεων, σε ιστότοπους με εχθρικό ή προσβλητικό περιεχόμενο ή με προτροπές για εκδηλώσεις βίας ή ιστότοπους με περιεχόμενο που δεν σέβεται τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων (συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των άλλων, όπως η κοινοποίηση αρχείων, ιστότοπους torrent ή πειρατικούς ιστότοπους ή άλλες μορφές πειρατείας διανοητικής ιδιοκτησίας) ή που είναι δυσφημιστικά για τους άλλους ή άλλους παρόμοιους ιστότοπους˙
    6. άσκηση άλλων δραστηριοτήτων που παραβιάζουν άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα της Bondora ή πλήττουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Bondora.
   6. Ο ιστότοπος της Bondora, το υλικό μάρκετινγκ, το εμπορικό σήμα, η μάρκα, οι διευθύνσεις URL και άλλα παρόμοια προϊόντα και δικαιώματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Bondora που συνδέονται με αυτά, εμπίπτουν αυστηρά κάτω από την προστασία των διεθνών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλη σχετική νομοθεσία. Εφόσον διαπιστώνεται κατάχρηση των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος Συστάσεων, η Bondora μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα ένδικα μέσα κατά του Χρήστη/ των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης δικαστικής διαδικασίας.
   7. Η διεύθυνση URL και οποιεσδήποτε άλλες διευθύνσεις URL της Bondora είναι μόνο για προσωπική χρήση, δηλαδή η διανομή της αναφερόμενης διεύθυνσης URL, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Bondora προς τον Συστήνοντα, το Συστηνόμενο Πρόσωπο, η τρίτο πρόσωπο για οικονομικούς σκοπούς που δεν επιτρέπεται σαφώς υπό τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις και δραστηριότητες με ποινικό, συκοφαντικό ή άλλως παράνομο χαρακτήρα απαγορεύεται. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στον παρεχόμενο κατάλογο υπόκεινται σε ορισμό υπό την απόλυτη κρίση της Bondora.
   8. Απαγορεύεται αυστηρά η αλλαγή, τροποποίηση της αρχική; διεύθυνση; URL ή η κοινοποίηση της διεύθυνσης URL στα δημόσια κανάλια της Bondora. Δεν επιτρέπεται η χρήση της διεύθυνσης URL με οποιονδήποτε τρόπο είναι αντίθετος με τις αξίες της Bondora ή / και ενάντια στα ορθά επιχειρηματικά πρότυπα.
   9. Ο Συστήνων ή το Συστηνόμενο πρόσωπο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν παράνομο ή άλλως ανάρμοστο περιεχόμενο σε σχέση με οποιεσδήποτε ανακοινώσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Συστάσεων και σε τυχόν συστάσεις που γίνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συστάσεων.
   10. Ο Συστήνων και το Συστηνόμενο πρόσωπο θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ή / και υποχρεώσεις πληρωμής που ισχύουν σε σχέση με την οποιαδήποτε ανταμοιβή /μπόνους που έλαβαν στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος Συστάσεων.
   11. Η εκμετάλλευση ή κατάχρηση των σφαλμάτων λογισμικού του ιστοτόπου της Bondora (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών) απαγορεύεται αυστηρά. Ο Χρήστης, ο οποίος εντοπίζει τυχόν σφάλματα λογισμικού, πρέπει να ενημερώνει σχετικά με το σφάλμα αμέσως, αφού αντιληφθεί το σφάλμα λογισμικού επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Πελατών. Αν ο Χρήστης εκμεταλλεύεται ή κάνει κατάχρηση των σφαλμάτων λογισμικού της Bondora με οποιονδήποτε τρόπο, η Bondora θα χρησιμοποιήσει όλα τα ένδικα μέσα κατά του Χρήστη, συμπεριλαμβάνοντας, αν χρειαστεί, την εκκίνηση δικαστικής διαδικασίας εναντίον του Χρήστη.
   12. Η Bondora διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε Χρήστη (όπως. αποκλεισμό του λογαριασμού της δικτυακής πύλης) ανά πάσα στιγμή από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Συστάσεων αν ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις ή οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις για άλλες υπηρεσίες της Bondora που ισχύουν για τον αντίστοιχο Χρήστη.
   13. Όλες οι ανταμοιβές υπό αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις υπόκεινται σε έλεγχο από την Bondora κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η Bondora μπορεί να παρακρατήσει την Ανταμοιβή για Σύσταση ή Προσφορά Δοκιμής για έρευνα, εάν η δραστηριότητα του Συστήνοντος και του Συστηνόμενου προσώπου θεωρείται δόλια, ύποπτη ή κατά παράβαση των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων. Η Bondora έχει το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τις μεθόδους με τις οποίες κερδίζεται η ανταμοιβή.
   14. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Bondora, εάν οι επενδύσεις των αντίστοιχων Χρηστών αποσύρονται πλήρως ή εν μέρει από τον αντίστοιχο λογαριασμό του Συστηνόμενου Προσώπου στη Δικτυακή Πύλη εντός 180 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της καταβολής της Ανταμοιβής για Σύσταση στον λογαριασμό του Συστηνόμενου Προσώπου στη Δικτυακή Πύλη, η Bondora διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή ολόκληρου του ποσού της Ανταμοιβής για Σύσταση που έχει καταβληθεί ανά πάσα στιγμή.
   15. Η Bondora ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τρίτους (όπως το δικαστήριο) για την επιστροφή του ποσού της Ανταμοιβής για Σύσταση από το Συστηνόμενο Πρόσωπο.
   16. Η Bondora διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει την επιστροφή της Ανταμοιβής για Σύσταση ή Προσφοράς Δοκιμής αφού το πριμ έχει πιστωθεί στον αντίστοιχο λογαριασμό του Συστήνοντος ή στο λογαριασμό του Συστηνόμενου Προσώπου στη δικτυακή πύλη, και η Bondora θεωρεί ότι ο Συστήνων ή το αντίστοιχο Συστηνόμενο Πρόσωπο έχει κάνει κατάχρηση ή έχει εκμεταλλευθεί το Πρόγραμμα Συστάσεων. Η Bondora έχει δικαίωμα συμψηφισμού του ποσού του/των καταβληθέντος/ντων επιδόματος/των με τα χρήματα που είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό του εν λόγω Χρήστη. Αν η απαίτηση της Bondora είναι υψηλότερη από το ποσό που μπορεί να καλυφθεί στο λογαριασμό στη Δικτυακή Πύλη του εν λόγω Χρήστη, η Bondora έχει δικαίωμα σε επιπλέον αξίωση επιστροφής των καταβληθέντων επιδομάτων (ες), πέραν αυτών που έχουν ήδη αντισταθμιστεί.
   17. Οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε αυτό το Πρόγραμμα Συστάσεων διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και με τους γενικούς Όρους Χρήσης που δημοσιεύονται στη Δικτυακή Πύλη.
   18. Επικοινωνήσετε με την Bondora για οποιοδήποτε θέμα ή / και για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, ανά πάσα στιγμή στέλνοντας μας e-mail στην Υποστήριξη Πελατών.
 2. Ειδικοί όροι

  1. Επιλέξιμος Συστηνόμενος

   1. Εάν ένας Χρήστης επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Συστάσεων ως Συστήνων, η διεύθυνση URL θα είναι διαθέσιμη στο λογαριασμό του χρήστη στη Δικτυακή Πύλη. Ο Συστήνων μπορεί να κοινοποιήσει, να στείλει ή να διαθέσει το URL σε τρίτους.
   2. Εάν ένας Χρήστης εμπίπτει στο καθεστώς Συστήνοντα και δεν υπάρχει παραβίαση των καθορισμένων όρων, στο Χρήστη θα χορηγηθεί Ανταμοιβή για Σύσταση όπως περιγράφεται παρακάτω.
   3. Ο Συστήνων θα λάβει μια εφάπαξ Ανταμοιβή για Σύσταση της τάξης του 5 ευρώ, η οποία θα πρέπει να υπολογίζεται ως εξής:
    1. ο υπολογισμός της Ανταμοιβής για Σύσταση θα γίνει κατά την Ημερομηνία Υπολογισμού,˙
    2. η Ανταμοιβή για Σύσταση θα υπολογίζεται από το ποσό του Υπολοίπου των Επενδύσεων μόνο αν η επένδυση από το Συστηνόμενο Πρόσωπο είναι τουλάχιστον 50 ευρώ. Οι καταθέσεις από τρίτους εξαιρούνται από το Υπόλοιπο Επενδύσεων˙
    3. η Ανταμοιβή για Σύσταση θα πιστωθεί στο λογαριασμό του Συστήνοντος στη Δικτυακή Πύλη εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Υπολογισμού, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την Ανταμοιβή για Σύσταση.
  2. Επιλεξιμότητα Συστηνόμενου Προσώπου

   1. Εάν ένας Χρήστης επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Συστάσεων ως Συστηνόμενο Πρόσωπο, η εγγραφή στη Δικτυακή Πύλη της Bondora πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας το URL που παρέχεται από τον Συστήνοντα (δηλαδή η Bondora είναι σε θέση να εντοπίσει τον κωδικό σύστασης κατά την εγγραφή).
   2. Εάν ένας Χρήστης εμπίπτει στο καθεστώς Συστηνόμενου και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις που έχουν οριστεί από τους εν λόγω όρους, στο Χρήστη θα χορηγηθεί Ανταμοιβή για Σύσταση όπως περιγράφεται παρακάτω.
   3. Ο Χρήστης μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συστάσεων μόνο μία φορά, δηλαδή η Ανταμοιβή για Σύσταση και η Προσφορά Δοκιμής θα πιστωθούν μόνο μία φορά.
   4. Το Συστηνόμενο Πρόσωπο θα λάβει από τον αντίστοιχο λογαριασμό του Συστηνόμενου Προσώπου στη δικτυακή πύλη 5 ευρώ Προσφοράς Δοκιμής για επένδυση μέσω της Δικτυακής Πύλης κατά την Ημερομηνία Εγγραφής. Η Bondora διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει εκ νέου πλήρως την Προσφορά Δοκιμής στο ακέραιο εφόσον ο αντίστοιχος Χρήστης έχει λάβει τέτοια Προσφορά Δοκιμής και δεν έχει επενδύσει σε ποσό τουλάχιστον 50 ευρώ εντός των 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της εν λόγω Προσφοράς Δοκιμής.
   5. Σε περίπτωση που η Προσφορά Δοκιμής έχει χρησιμοποιηθεί για την αγορά της Αξίωσης από τον αντίστοιχο Χρήστη, η Bondora έχει το δικαίωμα να πωλήσει την Αξίωση και να μεταφέρει τα κεφάλαια που έλαβε από την πώληση αυτή σε λογαριασμό της Bondora ή να μεταβιβάσει την κυριότητα της αντίστοιχης Αξίωσης στην Bondora για λογαριασμό του αντίστοιχου Χρήστη. Η Bondora δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον αντίστοιχο Χρήστη της εν λόγω εκ νέου διεκδίκησης της Προσφοράς Δοκιμής ή πώληση της Αξίωσης.
   6. Εάν ένας Χρήστης εμπίπτει στην κατάσταση του Συστηνόμενου Προσώπου, ο Χρήστης θα λάβει μία διαδικτυακή Ανταμοιβή για Σύσταση ύψους 5 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί ως εξής:
    1. η Ανταμοιβή για Σύσταση θα καταβάλλεται στο Συστηνόμενο Πρόσωπο μόνο αν η επένδυση από το Συστηνόμενο Πρόσωπο είναι τουλάχιστον 50 ευρώ,˙
    2. η Ανταμοιβή για Σύσταση θα πιστωθεί στο λογαριασμό του Συστηνόμενου Προσώπου στη Δικτυακή Πύλη εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Υπολογισμού, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την Ανταμοιβή για Σύσταση.

Κάνοντας κλικ στο «Εγγραφή», συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης .
Κάνοντας κλικ στο «Σύνδεση», συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης .